ïïïSOIBEÏk; VERPACHTING. lAWFACTUm [en perceel HOOILAND, Aanbesteding. Eenige vlugge Jongens, Jubileum-Voorstelling L MASTENBROEK^., en 1MMKHI M. H. VAN RAALTE, Langestraat, Specialiteit in LAKENS en BUKSKINGS Advertesitiën. een net onderhouden Inboedel, BOUW- en WEILAND, Twee perceelen WEILAND, Fransche taal. Schoenen en Laarzen 3. De Jubilaris. PINKHOF, Wijnhandelaar D. P. BONK- R. PE VOS, Sctarstravtter en Mralrpr, Groote Opruiming EenMtipn ennet DRflerhonfleii Openbare VERPACHTEN: Aanbesteden: in het openhaar VERHUREN: Het Grasgewas Een perceel WEIliRB, Aanbesteden: A, KOOPS, Mr. Schoen-cd Laarzenmaker, 1816 1886. in Tapijten, 2. DE BLOEDZUIGERS. Couranten Lezen. GRONINGER HAVER, B. J. van Gelder TRICOT TAILLES WITGOED en ZWARTGOED. Spaarbank. Hulpbank te Amersfoort. DEPöT IN WIJNEN WIJNEN EN MORGENWIJNEN VERKOOPEN: OPENBAAR TE VERKOOPEN: W. L. SCHELTUS. No. 1. No. 9. No. 10. No. 11. No. 12. Het bouwen van eene Meisjesschool, met bjjlevering van al bet daartoe benoo- digde. HEDEN ZATERDAG geopend heeft. IN AMICITIA //K-y te Amersfoort. 7°y EDUARD BAMBERG. Dinsdag 29 Maart 1887. Magazijn ZAANDAM, G B GIJSBERTSE, DE TWEE ZUSTERS. Dentist te Arnhem, P. S. DE GROOT, 1887. De Nouveauté's in COSTUMES, ROBES, MANTELS, Zijden-, Fluweelen-, Wollen- en Kat oenen-STOFFEN voor het DAMES-TOI LET zijn ontvangen w ft O ft ft ft ft ft ft ft go in diverse prijzen. M ONS TE BS en STALEN op aan vraag f r a n c o. 03 ft ft O O ft ft ft ft ft ft Stoutenbnrg.- Geboren 19 Maart, Aalbertus, zood van Johannes Wouterson, en van Alijda Blom. 21 Maart, Maria, d. van Jan Sandbrink en van Lamberta Voskuilen. Woudenberg. Geboren: 10 Maart, Jan Pieter, z. van Teunis do Bruin en Jannetje v&u Garderen. 19 Maart. Hendrik, z. van Arie Schimmel en Marrivje van Ravenhorst. Gijsbert, z. van Dirk van Ruler en Neeltje Margareiha Halm. 21 Maart, Corm-lis Albertus, z. van Etino Ede Blok, en Maria Clasina van Elven. Ondertrouwd 16 Maart, Hendrik Geijteu- beek, 35 j. en Co-nelia van Ecm, wed. van Jan ter Burg, 29 j.. Gehuwd: 16 Maart, \drianns de Lange, 19 j. en Geertje Ter Maaten. 24 j. Overleden 20 Maart. Evert van Kolf schoten, wedr. van Wijntje de Bree, S4 j. 21 Maart. Cornelis van Reenen 9 j. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG! Een vioolsnaar. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. Het Bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 28 MAART e. k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 121 ure. A. J. BOS, Secretaris. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit liet bestuur op MAANDAG, den 28 MA ART aanstaande, 's namiddags van iialftwee tot halfdrie, zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. MARKTBERICHT. Amersfoort, 25 Maart. Tarwe f5.90a f7,00.Rogge f5,00 a f5,20. Boekweit f5,50 a f6,10. Appels 0,00 af 0.00. Peren f 0.00 a fO.OO. Aard appelen f 2.00 a f 2,30. Hoendereieren f 3.00 a f 3.50 de 100 stuks. Boter f 1,15 a f 1,30 per Kilo. Kaas f 0, a 0,--. Biggen f6.50 a f8.00; Schram men f 9.— a f 13.50. Heden overleed plotseling tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen mijne dierbare echtgenoote ANNA MENS geh. JANSEN, in den ouderdom van 65 jaren. H. MENS. Amersfoort, 24 Maart 1887. Voor de vele bewijzen van harte lijke deelneming ontvangen bij het over- lijden onzer onvergetelijke Zuster, be- 1 tuigen wij onzen oprechten dank. M. DE POOL. J. DE POOL. H. VAN COEVORDEN—de Pool. L. VAN COEVORDEN. L. DE HAASde Pool. M. DE HAAS Izn. Amersfoort, den 25 Maart 1887. De ondergeteekende be richt, dat hij op 21 Maart zijn heeft opgeheven en zich gevestigd heeft als onder de firma Bestellingen gelieve men te doen Zuidsingel A. 280, terwijl ook aan het pakhuis Moesteeg A. 257 hij heele en halve flessehen gehaald kunnen worden van 's morgens 8 tot 's avonds 6 uur. Onder aanbeveling, biedt zich weder minzaam aan tot het TEGiEN van SCHOOR- STEENES, VALKENSTRAAT naast y>DE VALK" No. 95. Notaris Mr. J. M. RICHELLE te Amersfoort is voorne mens, om op Dins dag, den 5 April 1887, des voormid dags ie ÏO unr precies, in het koffie huis dHET VALKJEaldaar, om con tant geld in het openhaar te nagelaten door wijlen den WelEdelen Heer P. J. HEIJINK, bestaande voornamelijk in: 1 paar DIAMANTEN OORBELLEN, JUWEE- LEN BROCHE, RING met DIAMANTEN, GOUDEN HEERENHORLOGE. ZILVE REN TABAKSDOOS, DITO SNUIFDOOS, DITO TAFELLEPELS en VORKEN, VOORSNIJMES en VORK met ZILVER, ZILVEREN SOEPLEPEL en vele andere ZILVEREN VOORWERPEN; voorts: MAHONIEHOUTEN MEUBELEN, als KABINET, SECRETAIRE, CHIFFON NIÈRE, STAAND HORLOGE met SPEELWERK, een prachtig IVOREN CRUSIFIX onder STOLP, BUFFET, PENDULES en ORNAMENTEN,RONDE en ANDERE TAFELS, SPEEL-, WASCH- en BEDUETAFELS, CANAPÉ, STOE LEN, FAUTEUILS, LEDIKANTEN met BEHANG, SPIEGELS en SCHILDE RIJEN, BEDDEN met TOEBEHOOREN, SM YRN A-TAPIJT, LINNEN en TA FELGOED, KACHELS, FOURNUIS, KO PER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDE WERK, enz., enz. Daags te voren op de gewone uren te bezichtigen. 7 Notaris Mr. J. M. KICUEFFE te Amersfoort, is voornemens, om op Dins dag, den 20 Maart 1887, des voor middags te 9Vi uur, ten sterfhuize van den WelEerwaarden Heer J. H. A. SCHMEDDING, aan het Zandt, wijk D. no. 388 aldaar, om Contant geld in het bestaande voornamelijk in: GOUDEN HEERENHORLOGE en DITO BRIL, ZILVEREN PRESENTEERTROM- MELS en BLADEN, DITO MOSTERD POTTEN, PEPERBUSSEN, ZOUTVAAT JES, DITO OLIE- en AZIJNSTEL, KOM FOOR, DITO THEEPOT met IVOOR, SUIKERPOT, MELKKAN, THEEBUS, SOEPLEPEL, SLALEPEL en VORK, TAFEL- en DESSERTLEPELS en VOR KEN, MESSEN met ZILVEREN HEF TEN, VOORSNIJMES met ZILVER en DITO VORK, DITO TAFELSCHEL met IVOOR, INKTKOKERS, KRISTAL met ZILVER en vele andere ZILVEREN WERKEN; Voorts ANTIEK POR- CELEIN, TAPIJTEN en KARPETTEN, MAHONIEHOUTEN MEUBELEN, als: ZILVERKAST, LINNENKAST, CHIF FONNIÈRE, PENANTKASTJES, waar onder met MARMEREN BLAD, BUFFET, CANAPÉS, RONDE TAFELS, SPEEL-, WASCH- en BEDDETAFEI.S, STOELEN, FAUTEUILS, BIDSTOEL, LEDIKANTEN met BEHANG; verder PEN DULES en ORNAMENTEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, BEDDEN met TOEBEHOOREN, KACHELS en HAARDEN, KRISTAL, EET- en andere SERVIEZEN, enz. enz. Te zien: Particulier: Zondag27 Maart 1887 van 122 uur. Publiek: Maandag, 28 Maart 18S7 op de gewone uren. De Catalogus zal 5 dagen voor den verkoop ten kantore van den notaris verkrijgbaar zijn. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORTzullen op Maandag, den 4en April 1887, des voormiddags te ell" uren, ten Raadhuize in het openbaar Het GKASGEWAS over de jaren 1887, 1888 eu 1889, van het juagpad langs de rivier de Eem, de Dijken en het Maaije vtftfr het Stadsland. De VOORWAARDEN liggen op de plaatselijke Secretarie voor eenieder ter lezing, alle werkdagen van 10 tot 1 uur. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Gemeente-Architect of den Opzichter, door wien aanwijzing zal worden gedaan op Donderdag, den 31. Maart 1887, des voormiddags te elf uren, bij DE GROOTE MELM aantevangen. De Secretaris van Amersfoort, VAN De prijzen zijn zoo goedkoop ge steld, dat slechts tegen contante be taling kan worden verkocht. Men gelieve zich hiervan te overtuigen i RURGEMEESTER en WETHOUDERS van HOOG- LAND, zullen op Dinsdag den 5den April 1887 des voormiddags 11 uur in het Gemeentehuis Het vernieuwen van 111 Meter straatweg op den weg van Amersfoort naar Groot- Weede en ÏOO Meter straat weg op den Koelliorster- weg. Bestek en voorwaarden liggen iederen werkdag van 10 tot 12 uur ter inzage in het Gemeentehuis. De Notarissen A. 11. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE FOUTER te Amersfoort, zul len op Woensdag O April 1887, des middags ten 12 ure, in het koffie huis nHET VALKJE" te Amersfoort, In de gemeente Soest aan de rivier de Eem, voor Mevrouw de Weduwe WOLFF geb. Prins te E I b u r g. Voor den tijd van twee jaren, reeds ingegaan 24 Decern her 1880. langs eigendom van den Heer Jhr. RUT GERS VAN ROZENBURG; kad. B 116 en 123, groot 2 H. A. 89 A. 60 c. A. Laatst in gebruik bij S. KNOPPERS. N'o. 2. Een DITO naast het voor gaande; kad. B 124, groot 2 H.A.69A. 60 c. A. Laatst in gebruik bij PIET HILHORST. N'o. 3. Een DITO langs eigendom van A. KOK; kad. B. 467 en 468, groot 2 11. A. 38 A. 60 c. A. Laatst in gebruik bij S. KNOPPERS. No. 4. Een DITO naast het voor gaande; kad. B 469, 470 en 471, groot 3 H. A. 14 A. 70 c. A. Laatst in gebruik bij WILLEM VAN HOFSLOT. No. 5. Een DITO langs eigendom men van de H. H. Mr. J. VAN DER LEEUW en Jhr. RUTGERS VAN RO ZENBURG; kad. B 472 en 473, groot 1 H. A. 16 A. Laatst in gebruik bij HENDRIK KUIJER. No. 6. Een DITO naast het voor gaande; kad. B 474, groot 2 H.A.60A. Laatst in gebruik bij S. KNOPPERS. No. 7. Een DITO tegen de per- ceelen 3, 4 en 6 en het jaagpad kad. B 475, groot 1 H. A. 22 A. 80 c. A. Laatst iD gebruik bij REIJER HILHORST. No. 8. Een DITO langs eigendom van G. HARTMAN; kad. B 476, groot 1 H. A. 88 A. 10 c. A. Laatst in ge bruik bij ARIE VAN DIJK. van het Jaagpad, zoover als het langs de perceelen 1, 2, 3, 7 en 8 strekt; kad. B 435, 436 en 439. groot 52 A. 70 c. A. Laatst in gebruik bij GIJS KRAA1KAMP. Voor Mr. J. VAN DER LEEUW te Amersfoort. Voor den tyd van zes jaren, reeds ingegaan 24 Decent her 1886. Drie perceelen langs den Zwarten weg; kad. B 464, 463 en 412, groot 2 H. A. 94 A.34c. A. ten Noorden van het voorgaande over den Spoorweg, ten Oosten van den uit- weg over dien Spoorwegkad. B465ged. groot ongeveer 4 H. A 40 A. naast het voorgaande perceel, ten Wes ten van den uitivegkad. B 465 gel- en 466, groot ongeveer 3 H. A. 19 A. De perceelen 11 en 12 worden eerst afzonderlijk en daarna in Massa verhuurd. Aanwijzer C. VELTHUIZEN op de Kapel bij Issclt. Gelegenheid tot privaatles in de Fr. taal en handwerken bij eene onderwijzeres te Amersfoort. Blieven on der letter A aan het bureau dezer Cou rant. JSAy De ^BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, zullen op Dinsdag den 12 April 1887, 's voor middags te elf uren ten Raadhuize in het openbaar bij enkele inschrijving Bestek en Teekening tegen betaling van f 1 verkrijgbaar in afdruk, liggen op de Secretarie ter inzage alle werkdagen van 10 tot 1 uur. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente-architect, door wien aanwijzing op het terrein wordt gedaan op Donder dag den 7. April 1887, 's voormiddags te elf uren. De Secretaris van Amersfoort. W. F. SCHEFTUS. De ondergeteekende heeft de eer zijne geachte stad- genooten en environsbewo- ners te berichten dat hij zijnen winkel Ruim voorzien van eene schoone collectie tegen coneiirreerendeprijzen,hoopt hij zich door eene nette en soliede be diening UEd. gunst waardig te maken. KR0MMESTRAAT. goed kunnende lezen en schrijven, kun nen terstond geplaatst worden op de Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER. VAN Ter herdenking van zijne 60-jarige tooneelloopbaan. bericht zijnen geëerden begunstigers, dat boodschappen voor hem aangenomen worden bij den Heer Mr. Stiicadoor, SINGEL, AMERSFOORT. of Blijspel in één bedrijf van H. Edw.Capadose. Vaudeville in één bedrijf door A. Ruijsch. Oorspronkelijk kluchtspel in één bedrijf door J. H. Rössing. Prijzen der plaatsen: le Rang f 1.25; 2e Rang ƒ0.75; 3e Rang ƒ0.50. Het bespreken der PLAATSEN a 10 cents voor Heeren Inteekenaren zal ge schieden bij loting Dinsdag 29 Maart, te 12 uur precies. AANVANG HALFACHT. vertoeft Woensdag van 121 ure in bet Ilötel MUFFER te AMERSFOORT. Consult verlangenden gelieven zicli tij dig aan te melden. Op het Dagblad van Zuid-Ho!!, en 's-Hage, Handelsblad, Dagblad de Tijd, »Het Vaderland," Nieuws v. d. Dag, Dagblad ïHet Centrum," Prov. en Sted. Dagblad van Utrecht, de in Amersfoort verschijnende Nieuwsbladen en eenige andere Couranten, zijn voor het 2e kwar taal nog leesbeurten of uren open. Gelieve voor 29 M aart a.s. optegeven welke Couranten men verkiest, aan de Lcesinrichting van Fangestraat, A 16. booncu, tarwe, garst, etc., worden in de beste kwaliteiten bij w agon en scheepslading zeer billijk geleverd door Graanhandelaar J. G. LOUMAN, Groningen. Op aanvraag bemonsterde offertes ver krijgbaar. Hoek Stoovestraat AMERSFOORT AMSTERDAM. bericht de ONTVANGST eener prachtige sorteering GROOTE KEUZE in nieuwe VITRAGES W** en NETELDOEKEN. do LAPPEN VITRA GES en NETELDOEK van vorig jaar worden tot zeer goedkoope prijzen OPGERUIMD. VI ft ft 03

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3