De Groninger Beddenwinkel, Langestraal 1S D. S. AEOMSOIW Amstel- Lager- Gerste- Bier. niJFPOLITOEII. lil. 8TO&&» BOF. Echte en gewone Brabantsche kanten, KERKBOEKEN mwm&. I. 91. GALISGH, Nouveau Dictionuaire, DE GrRACIEUSE. a. J. P" W M, H. A. van Bekkum, Alphons Annegarn. Saarl- ei Metalen, J. H. BOSCH. 4thee AMSTEL-BOCKBIER. H. J. BONNIER, EENE il@iTi COLLECTIE geschikt voor CA BE AD bij afgelegde belijdenis, voorhanden in BOEKHANDEL. 4? circa 1300 bladzijden druks W. F. ft. Geïllustreerde Aglaja. St oom-Marmerzagerij SLIJPERIJ, DRAAIERIJ ENZ. Springweg, UTRECHT 178-181. Matrassen en Bedden. en uitmuntend voor Tafelbier. PUIKE Gebrs. SNEL, ZOMERMODES, a o CD THERMOMETERS, Uitmetende COKES ztader gruis. Tevens wederom verkrijgbaar WITTE EN GEKLEURDE KATOENEN KOUSEN EN SOKKEN P KLEINE WINST. GROOTE OMZET. HORLOGES. BRILLEN GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. SPUITEN. BAROMETERS. THERMOMETERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. PENDULES. KLOKKEN. REGULATEURS. WEKKERS. A. W. SIJTHOFF. Fabriek en Magazijn van Marmeren Schoorsteenmantels. «5% Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. <D O <33 CS <33 mmm "o o> Beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten Ontvangen eene groote keuze in BEDVEEREN. Levert IJZEREN LEDEKANTEN, 2 STROOMATRASSEN, GEZONDHEIDSMATRAS, dito PELUW, WOLLEN DEKENS, GESTIKTE DEKENS, VEEREN KUSSENS voor f 28.50. SPRINGVEEREN MATRASSEN van af f 14.50, GEZOND HEIDSMATRAS f 8.50, GEZONDHEIDSBEDDEN met toe- behooren f 4.50, 2 STROOMATRASSEN f 1.95. UITSTOOMEN van beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. CD CD CD 3 30 C/5 C/5 o" CD CD Dit BIER is een der beste soorten, het is mousseerend, heerlijk van smaak, steeds helder, Verkrijgbaar voor 12 cent per flesch bij den Depothouder der AMSTEL-BROUWERIJ ECHT GERMAANSCH 1272 Cent per fleschje, alleen verkrijgbaar bij te AMERSFOORT. tf 3 4) 0 A JB mm 53 u a 1 a, S Alle soorten UlUlllJil, EN Verkrijgbaar bij Laugestraat, o/d. Sociëteit. Verkrijgbaar bij Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. BEURSBERICHTEN. Perc. 25 Maart. TRADE MARK 1815 VAN Amsterdam. Verkrijgbaar te Atners- foort bij Mej. de Wed. G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE en té Apeldoorn oij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat. Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 af 1.25 per kilo HET ALOM VERMAARDE in het VERKOOPHUIS op den n«F te AMERSFOORT, heeft steeds voorhanden eene ruime keus Mutsen, Tulle, Gaas en Blonde, Eflen, Gebloemd en Gestreept Gor dijn-Neteldoek, Halters en Franjes. Gekleurde en Witte Dames- en Kinderschortjes, Handschoenen en Rokken, alsmede in alle nummers. SW En eene ruime keuze nieuwe VOOR JAARS-ARTIKELEN. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jun./'Juli dito 1ito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798' Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 f 1000 dito dito 103 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 100 I dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 -j-Peru. Obl-Leer.ing. 1870 -fObl.-Leening 1872 -[-Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 2% 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4% 4% 4 4 4 5 f' 3 5 5 5 li Boveustaande biersoorten zijn mede verkrijg baar bij «len lieer F. SCHMIDT op dc Aiuersf. Berg. bij 73% 88 98 '/t 93'/. 71 90 80% 63>/„ 03% 04". 03'/, 81 54% 1U0% - 55/, 55% 100»/. 95'/,. 100% 90"/,. 97"/,, 52%. 53 52 V, 94 93% 93'/. 89/. 76'%. 102'/, 61% 13"% 13'/,. 73% 89 107»/,. 28% 12% 101'/,. 09% 92% 14% 12%, 39'/,. 98% 98% 97 Industr. en flnanc. onder nemingen. Bij J. F. VAN DRUTEN te SNEEK verschijnt een vijfde druk var, Franfais-Hollandais et Hollandais-Fran?ais, édition nouvellement revue, cor- rigée et augmentée par Tt. S. CAEISCH. Deze 5de DRUK wordt door den heer Oalisch met veel zorg bewerkt en nagezien, geheel op ile hoogte van den tijd gebracht, zoodat het een geheel herziene en vermeerderde druk zal zijn, uitmuntende door groote nauwkeurigheid, met eene uitgebreidheid van ruim 80 vel of en wel voor het Fransch-Nederl. gedeelte van 634 bladzijden en voor het Nederl.-Fransch gedeelte ca. 650 bladzijden. Ten einde den prij» buitengewoon laag te kunnen stellen, is een groote oplaag ter perse gelegd en wordt deze NIEUWE VOLLEDIGE I UITGAAF, waarin een groot aantal uitdrukkingen, verkrijgbaar gesteld, elke allevering van mini DO bladzijden druks, A 20 CTS. DE AFLEVERING Het geheel zal verschijnen in 14 afleveringen, en in Augustus 1887 compleet zijn. In geen geval zal den koopers meer dan 14 afleveringen in rekening wor den gebracht. Door aanschaffing van den 5den druk van dit Woordenboek heeft men een besten, nieuwen Dictiounaire voor een spotprijs. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel, en tegen toezending van het be drag per postwissel bij de Administratie van dit blad en bij den Uitgever SNEEK, Maart 1887. J. F. VAN DRUTEN. Horloge- en Instrumentmaker Jtavill fjcvll Slave\oDeC>i'zaal* Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. Pr^js per 3 maanden (6 nummers) f 1.37'/>. No. 13 (eerste nummer van het kwartaal) bevattende de aller nieuwste zal weldra verschijnen. Bij alle Boekhandelaars zullen proefnum mers verkrijgbaar zijn. DE GRACIEUSE is het meest geliefde en meest practische Dames-Modetijdschrift. Ned. Afr. Handuls-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Geineente-Crediet Oblig. Iito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Uuibschland. Aanu. Rijksb. iito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Üostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent aal Bank i* 2 4 4% 4 4% 5 5 Atelier voor STEENBEWERKING van gebouwen Kerken, Kerkhoven, enz., naar teekening bewerkt, Grafkelders worden waterdicht opgeleverd. Handel in Wand-, Parket- en andere Vloertegels van verschillende Engelsche, Duitsche en Fransche fabrieken. Spoorweg-Laeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 OfcL 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel -Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob 100 5 Los. Se wast. Ob f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W -Spoo"w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl dito Calif-Oreg. dito 6 Chic. Ceit. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. K Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premieu -Loeiiingen Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Aist. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 31/, Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 95V4 101 '/a 100% 52 102 101% 225 1U% 135% 75% 116 86% 72 149% 101V, 114 101% 26% 73% 136% 90% 106 45% 99'/, 81%. 62% 61'/,. 75% 78% 46% 63% 57% 92% 98% 87 80 51 87% 87% 97", 47", 56% 114% 100% 146 116% 31% 114 116% 84% 110 102", 105% 102 102 83% 98 100 105% 131 139% 79% 100 129 131 125 43% 6%. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Winterdienst, geopend 1 Oetober 1886. Naai UtrechtAankomst te Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 'sHage 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 94 8,- 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 9,27 10.18 I,9 4,47 7,44 9,54 II,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 9.2 11,58 6,28 9,27 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen 10,59 2,2 7,59 11,10 1,55 4,28 10,12 1,54 4,30 10,15 Ooster-Spoorweg. Naar HilversumAankomst te Naar Zutphen: Vertr .Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,26 8,05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8.57 10,3 7,39 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9,10 10,16 7,48 8,27 8.58 9,'!3 9.59 11,39 12,29 3,15 6,34 8.44 9,19 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 1,27 4,13 7,4 9,38 11,35 8,30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7,20 9,33 9,54 11,10 V. Baarn V. Amersf. 8,41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12.3 3,59 6,49 9,30 Aankomst te Barnev. Apeld. Zutphen 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Eollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te X. Amersf. Woudenb., Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Kest. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 6,door 9,32 9,38 7,49 11,1 12.33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6.24 9,17 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,92 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukkerij vanA. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4