Gemengd Nieuws. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten bepalingen de natuurboter van de kunst boter te onderscheiden. Eerst nam daar door de uitvoer toe, maar later volgde een plotselinge vermindering. Een andere naburige staat nam terstond maatregelen tegen het misbruik maken van kunst boter en is nu op weg de plaats in Groot- Brittannië te veroveren, welke de andere staat heeft verloren. De uitvoer van na tuurboter uit Duilschland naar Engeland is verleden jaar eveneens aanmerkelijk verminderd, zoodat de regeering wettelijke bepalingen noodig acht, voordat het te laat is. Het is voldoende, wanneer kooper, verkooper en fabrikant steeds in alle tijd perken van den handel met open vizier tegen elkaar overstaan. Van conservatieve zijde werd verlangd, dat de verplichte kleur voor de kunstboter worde voorge schreven, waarvoor een der leden «zacht helder blauw" aanbeval. De nationaal- liberalen achtten het voldoende, wanneer de naam kunstboter werd vervangen door dien van Speisefett. De liberale afgevaar digde dr. Witte was in beginsel voor de wet, maar tegen het kleuren der boter, omdat men de smakelijkheid daardoor bederft. De sociaal-democraat Sabor was ook voor de wet, en het centrum was voor een afzonderlijke kleur. Het ontwerp is verwezen naar eene commissie van 28 leden. De verkoudheid van den Keizer van Duilschland vermindert gaandeweg, Z. M. gevoelt zich reeds veel beter. Uit Madrid wordt aan de Temps ge meld Op bevel der regeering zijn eenige personen, die verdacht worden van samen spanning tegen het Regentschap, in hechte- tenis genomen. De prefecten van Barce lona, Valencia, Valladolid en Cadix heb ben eveneens last gegeven tot verschil lende aanhoudingen. Al sinds eenigen tijd was de minister van binnenlandsche zaken op het spoor van een samenzwering, die haar vertakkingen in de provincie zou hebben, terwijl den minister van oorlog berichten waren ter oore ge komen van oproerige bewegingen in het leger. Men heeft de inhechtenis genomen personen eerst naar de prefectuur en vervolgens naar de cellulaire gevangenis overgebracht. Men vond bij hen eenige geheime oproepingen, waarvan de inhoud echter niet bekend werd. Verleden Zaterdag tegen 2 uur is de Prins van Wales uit Berlijn te Brussel aangekomen, waar hij door den koning aan het station werd verwelkomd. Z. M. was in klein generaals uniform, de prins in burgerkleeding. Tegen 4 uur heeft deze met den koning, de koningin en gevolg een toer naar Laeken gedaan en des avonds, na een eenvoudig diner ten Hove van 60 couverts, met HH. MM. tot bij middernacht in den Muntschouwburg eene gala-voorstelling van «Lakmé," ten voordeele van de nagelaten betrekkingen der omgekomen mijnwerkers te Quareg- non, bijgewoond. Zondag zat de prins aan een dejeuner bij den Engelschen gezant aan en des avonds aan een ver trouwelijk diner bij den graaf van Vlaan deren. Te 8 ure is hij over Calais naar Londen vertrokken. De koning, de graaf van Vlaanderen en prins Boudewijn deden hem uitgeleide. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijf uur, geleid worden door den heer Vaarties van Dordrecht. Ds. van Smalen te Rotterdam heeft voor het op hem uitgebrachte be roep bij de Vrije Gereform. gemeente alhier, bedankt. 4 n Naar wij vernemen hoopt Dr. G. v!hi Goor, gereformeerd (doleerend) pre dikant te Bunschoten, op Donderdag, den 7den April, des avonds te halfacht ure, op te treden in de groote zaal van Amicitia. bewogen werden, den ongelukkigen kerel, na eene scherpe vermaning, te laten gaan. Maar hij ging niet; 't is verwonderlijk wat er al in een boerenziel kan omgaan. Ik dacht inderdaad, toen ik met hen in aanraking kwam, dat ze weinig boven het redelooze vee verheven warenmaar eindelijk, na eenigen omgang, ontdekte ik, dat ze geheel gelijke hartstochten hebben, als wij; ze kennen liefde, haat, hoogmoed en nederigheid, zoowel als wij. Er schuilt zelfs, in een diep verbor gen hoekje van hun hart een kiem van poëzie, wat wel niet groeien wil in den zwaren arbeid, maar toch somtijds zicht baar wordt, als de grove aarde wat weg gespoeld is, door een milden plasregen. Zulk een plasregen was nu in het hart van onzen jongen boer gevallenhij kon niet gaan, zonder het edelmoedige meisje vergiffenis te hebben gevraagd. «Grietje, ik heb het zoo kwaad niet gemeend; ik beloof je, dat 't niet meer gebeuren zal...." «Voort hond, maak dat je weg komt, we hebben met je praatjes niets te maken!" riep Flits. Ik vond, dat de stedeling hier eenig- zins ongunstig afstak bij den landman, wat ik trouwens wel eens meer heb ondervonden. Door den Minister van W., H. en N. is tot brievenbesteller No. 10 alhier aangesteld H. van Eist. De Amersfoortsche Beiersch-bier- brouwerij keert over 1886 4 pCt. divi- dent uit. Maandag jl. werd door den g*ne- raal-majoor van Helden, inspecteur over het wapen der Cavallerie, eene inspectie gehouden over de alhier in garnizoen liggende Huzaren en Ordonnancen. Gisteren werd door Kolonel Egter van Wissekerke inspectie gehouden over de alhier in garnizoen liggende batteiijen van het le regt. Veld-Artillerie. In de plaats van den heer Jhr. V. A. de Pesters, benoemd tot comman dant van het corps Rijdende Artillerie in Arnhem is benoemd tot commandant der II afdeeling van het le Reg. Veld- Artillerie, alhier in garnizoen, de luit.- Kol. Greve, van de Vesting-Artillerie. Morgen heeft op het terrein de Vlasakkers eene schietwedstrijd plaats der d.d. schutterij alhier. Alle schutters, die niet meer dan één maal verzuimden, mogen daaraan deel nemen. Morgenmiddag te 2 uren zal het gerestaureerde orgel in de St. Joriskerk alhier, worden beproefd. Het zal voor deze gelegenheid worden bespeeld door den Heer J. A. Gullen, organist bij de Hersteld Evang.-Luthersche gemeente te Amsterdam. De rechtbank te Utrecht veroor deelde J. v. D. alhier, beschuldigd van mishandeling van H. W., tot f3,boete, subs. 3 dagen hechtenis. Zondag a. s. zullen ook onze stad- genooten in de gelegenheid zijn den be roemden billard-kunstenaar 't Is-me-Edso in zijn onnavolgbaar spel te bewonderen. Door den heer Schmidt geëngageerd zal hij des middags in het hotel «Amersf. Berg" eene voorstelling geven. (Zie ach terst. advertentie.) -- Den 5den April zal de Vereeniging tot Werkverschaffing eene algemeene vergadering houden. De punten van behandeling zijn; re kening en verantwoording over 1886; mededeeling over de werkzaamheden van dezen winter; verkiezing van twee leden van het bestuur. De heer J. Vervark, binnenvader in 't Weeshuis alhier is, om zijne liefde volle hulp bij het verstrekken van warm voedsel aan de kinderen der kostelooze scholen van wege de vrijmetselaars alhier, door deze heeren een fraaien bloemenbak met keur van bloemen ver eerd. Zaterdag had de door de Militaire Sportvereeniging uitgeschreven afstands- rit plaats, zooals wij reeds in ons vorig nummer kortelijk mededeelden. Het uit gangspunt was Oud-Leusden. De deel nemers werden in twee partijen verdeeld. De eeiste volgde de route door Ilamers- veld, langs Hoevelaken, naar Nijkerk, van daar naar Putten, vervolgens over Voorthuizen, Barneveld, Renswoude,Scher- penzeel, Woudenberg, Nieuw-Leusden, langs den Heiligenberg, naar het uitgangs punt. De tweede maakte denzelfden weg, in omgekeerde richting. Zooals wij vroe ger reeds mededeelden, is die baan 66 kilometers lang. Zij werd afgelegd door de heeren: luit. Metelerkamp in 3 uur 9 min., paardenarts v. d. Wal in 3.39, ritmeester jhr. v. d. Wijck in 4.2, luit. Peters in 4.5, ordonnance-officier jhr. v. d. Bosch in 4.20, luit. Boieel in 4.30, ritmeester baron v. Heeckeren in 4.41, kapt. Hinlopen in 4.56, luit. Randwijck in 4.57, luit. v. d. Mersch in 5.16%, rit meester Erzey in 5.17, luit. Bolle in 5.27 en luit. Vulcker in 5.27. Grietje scheen er ook zoo over te denken, want ze ging naar den jongen man toe en gaf hern hare hand, die hij hartelijk drukte en schud niet onge- loovig uw hoofd er vielen een paar tranen op. «Die lompe rekel," bromde de burge meester. Grietje verdedigde nu den zondaar en op haar voorspraak gaf Frits ook toe, dat zijn amende honorable voldoende was geweest. We wandelden zamen verder en ik liep ontevreden naast hen voort, want ik kon 't niet verdragen dat al hare aandacht aan hem gewijd was, dat hij haren arm zoo drukte en nog bovendien met hare vingers speelde, alsof die hem toebehoorden. Zij glimlachte bij dat alles, en 't blosje harer wangen werd donkerder, de gloed harer oogen weèr schooner. 't Hooge woord moet er uit, ik was betooverd en ik wilde alles trotseeren, om in mijne familie een boerinnetje te brengen. Veel zwarigheden kon de zaak onmogelijk hebben, ik was onafhankelijk en kon gelukkig eene zoo eenvoudige vrouw wel onderhouden. Ongelukkig was ik ijdel genoeg, om aan geen blaauwtje te denken. Baas Harms was verrukt en gaf gereedelijk Bij aankomst moest ieder ruiter, als proefrit, nog een afstand van 700 meters afleggen, waartoe een maximum-tijd van 2 minuten was gesteld. Allen volbrachten dien binnen den gestelden tijd, en wel, ritmeester v. d. Wijck in 49% sec. en luit. Metelerkamp in 1 minuut. Volgens 't eenparig getuigenis van ver schillende deskundigen is nog nimmer een rit van dien afstand in zoo ongeloof lijk korten tijd als de heer Metelerkamp dit nu deed afgelegd. Terwijl we bijna zeker hadden durven voorspellen, dat luitenant Metelerkamp als no. 1 uit het strijdperk zou treden, heeft de rit door den paardenarts v. d. Wal afgelegd, ieder ook ten zeerste verbaasd. Aan den rit werd ook nog deelgenomen door baron van Heemstra, student te Leiden, die hem in 3 uur 52 minuten heeft volbracht. Den proefrit maakte hij in 1 minuut 10 seconden. Gisterenavond nam in de schouw burgzaal van Amicitia de heer Eduard Bamberg, als acteur afscheid van het Amersfoortsche publiek, althans van een gedeelte daarvan, daar het grootste ge deelte schitterde door afwezigheid. Of schoon de opgevoerde stukjes niet veel om 't lijf hadden, werden zij toch met animo gespeeld en gaven, hetgeen wel de hoofdzaak was, de heer Bamberg de gelegenheid zich nog in al zijn kracht te vertoonen. Dit was vooral het geval in het laatste der 3 n°s- (de jubilaris) een kluchtspel door den heer Róssing voor deze gelegenheid vervaardigd. Herhaaldelijk werd de Juibilaris dan ook toegejuichi. Met een hartelijk woord nam hij afscheid van het publiek en, ofschoon acteur, toch boven alles zoon van Nederland, eindigde hij zijne toespraak met het zingen van O, God verlaat mijn Neêrland niet. Een welverdiende rust gedurende een reeks van jaren, zij, den grijzen kunste naar, die ons zoo menig genotvol en tevens leerzaam oogenblik verschafte, van harte toegewenscht. De persoon van G. A., wonende te Eemnes-Buiten, is in hooger beroep gekomen van het vonnis van het kanton gerecht alhier, d.d. 2 Maart j.l., waarbij hij ter zake van twee overtredingen der wet op de jacht en visscherij, werd ver oordeeld tot twee geldboeten 'elk van f'15 of subsidiaire hechtenis van vier dagen voor elke boete, met verbeurdver klaring en bevel tot uitlevering van het geweer of de waarde van f10 of subsi diaire hechtenis van drie dagen, en in de kosten. Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het post kantoor te Amersfoort, over de 2de helft der maand Febr. 1887. 1. Mej. Kievits, Amersfoort. Briefkaart. 1. C. v. d. Maan, Utrecht. Piet. Willen wij eens een vers maken Jan. Best! maar waarop? P. Dat weet ik nog niet. Begin gij maar. J. Allo, dan maar. Vooruit! Daar waren eens eenige heeren, Die speelden zoo gaarne den baas. Zij staken heel net in de kleeren En lustten wel komijne kaas. Die kaas nu is bruinrood van buiten, Van binnen wat groez'lig en zwart. Zoo was het ook bij die kornuiten Hun aanschijn leek niet op hun hart. zijne toestemming, om zijne dochter een paar jaren naar eene school te zenden, waar zij zou worden opgevoed. Toen ik hem zeide de onkosten te willen dragen, sprak hij glimlagchend«ik ben zoo arm niet, als ge meent; wij, boeren, hebben een goeden tijd." Dat was mij intusschen niet van veel belang. En nu mijn verzoek aan Grietje. Zij bloosde, stamelde en zeide: ineen!" 't Was alsof ik nu voor 't eerst ge voelde, wat liefde was. Mijn hart was diep gewond. Van waar dat «neer,," kwam, wist ik. Waarom zou ik mij zeiven kwellen, met uitvoerig te verhalen, hoe ik niet meer bij baas Harms kwam, hoe de burgemeester er al vaker gezien werd 't Likteeken der geslotene wonde begint weêr te bloeden bij 't herdenken. De aarde schreide uren lang, toen de zon haar niet meer bescheen, maar de machtige God bail met een enkelen blik hare tranen in tallooze diamanten ver anderd. Ze trilden en schitterden op ieder grasscheutje, op iedere bloem, rood, groen, geel en paursch, vol frisch- heid en gloed. 't Was Zondagmorgen. De klokken Zij vroegen graag grooten ten eten; Bij minderen waren zij stram. Nu zou ik weieens willen weten. Of dat van het kaassnijden kwam. Zie zoo nu ben jij aan de beurt. P. Ja, maar ik kan niet rijmen. Dan doe je 't maar zonder lijmen. P. Nou, laat ik me even bedenken. Utrecht. Door de Politie alhier werd jl. Vrijdag avond in een der Logementen aangehouden zekere de B. van beroep horlogemaker, laatst te Haarlem woon achtig, tegen wien door de Rechtbank alhier rechtsingang met bevel tot ge vangenneming was verleend, wegens het bezigen van uitdrukkingen beleedigend voor HH. MM. den koning en de Koningin. De firma P. en C. alhier kwam dezer dagen tot. de minder aangename ontdekking, dat uit hare magazijnen een aantal laken pantalons waren ontvreemd, zonder dat zij er echter in mocht slagen den dader te ontdekken. Toevallig werden er jl. Vrijdag op de wekelijksche vendu eenige dier pantalons aangetroffen, welke bij een ingesteld onderzoek bleken uit de Bank van Leening te dezer stede af komstig te zijn. De politie werd nu met een en ander in kennis gesteld en deze had weldra in zekere vrouw v. d. B. die geruimen tijd bij de firma als werkster in -dienst was geweest, de diefegge ge vonden. Behalve de vorenbedoelde pan talons werden er nog een groot aantal in de Bank van Leening in beslaggeno men, zoodat gerust mag worden aange nomen, dat genoemde firma door die vrouw voor een vrij aanzienlijk bedrag werd bestolen. De aangehoudene, die ter beschikking der Justitie werd gesteld, zal haar wel verdiende straf dan ook wel niet ontgaan. In eene dezer dagen door den algemeene kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente alhier gehouden vergadering werd door Ds. Hoekstra en een gedeelte van den kerkeraad le kennen gegeven, dat zij met den bestaande toestand wenschten te breken en tot de Dordtsche kerkorde terugkeerden. Toen dit voorstel geen algemeene bijval vond, verlieten zij de vergadering en begaven zich naar de woning van een der leden, alwaar werd besloten het juk der Synodale hiërarchie aftewerpen. Naar aanleiding van dit be sluit, had jl. Zondagvoormiddag, onder leiding van Ds. Hoekstra, in de groote Concertzaal van Tivoli de eerste open bare Godsdienstoefening der doleerenden plaats, hetgeen voortaan iederen Zondag morgen zal geschieden en waarbij dan Ds. Hoekstra en Ringnalda beurtelings als sprekers zullen optreden. Men beweert echter dal vele leden van Tivoli met deze schikking alles be halve ingenomen zijn, zoodat in dit plan nog wel eens verandering zoude kunnen komen. Nijkerk. J|. Zondag werd alhier in den namiddag in de Chr. School godsdienst oefening gehouden, door den heer van Loon, doleerend predikant te Amsterdam. Baar». De «melkhal" bij het badhuis is verpacht aan den heer Meernink, den zelfde, die verleden jaar als proef een aanvang met de exploitatie gemaakt heeft. In de onmiddelijke nabijheid van het badhotel begint meer en meer leven te komen. Verleden week is eene nog in aanbouw zijnde villa aan een aanzienlijk Amsterdammer verkocht, en zijn aanvra gen ingekomen tot den aankoop van vijf terreinen, om er weder nieuwe villa's te doen verrijzen, klepten, bromden of klingelden heinde en ver, ieder met hare eigene stem ver manend, roepend, vertroostend. Bah, water en ijzer! Natte voeten en een vervelend geklingel, dat iemand inderdaad zenuwachtig maken kon. De boeren nochthans geven niet om een weinig nat en hun gehoorvliezen zijn niet teer genoeg, om gekwetst te worden door het kleppen der klok maar ze denken toch ook niet, wanneer de zon over de dauwdroppelen schijnt, om parels of edelgesteenten, en 't galmen der klok zegt hun enkel en alleen, dat 't kerktijd is. En daarom gaan ze, soms uit behoefte, meer uit gewoonte. De A..sche boeren gingen ter kerk en spraken onderwijl een weinig kwaad van elkander; want bij al hunne eenvoud zijn ze toch zeer praatziek. Terwijl ze met hunne grove voeten de fonkelende dauwdruppels vertrapten, zoo rein en schitterend, wisten ze tevens me nig smetje te werpen op buurmans kleed. Dien Zondagmorgen werd er al heel veel kwaad gesproken. De Duitsche bladen verhalen) met het oog op het feest dat hun keizer gevierd heeft, den ouderdom van verschillende vorsten. De geschiedschrijver Herodotus, zoo begint het blad, maakt melding van een koning Arganthonius, die in de zesde eeuw vóór Christus leefde en 120 jaren oud geworden is. Cyrus, koning van Perzië, bereikte een ouderdom van meer dan 100 jaren. Artaxerxes II, die mede over Perzië regeerde, stierf toen hij 94 jaar oud was. Atheas, koning der Scythen, verloor in een slag tegen de Macedoniërs op OOjarigen leeftijd het leven. Iliero van Syracuse werd 92 jaren oud Massinissa, koning wan Numidië, 90 jaren. Van Hermanrich, koning der Oost-Gothen, wordt verhaald dat hij 110 jaren leefde, terwijl over de West-Gothen een 90-jarig grijsaard, koning Chindawinth, regeerde. Sedert dien tijd heeft geen enkel regee- rend monarch het negentigste levensjaar bereikt. Een feest, zooals de Duitsche keizer onlangs vierde, mag dus wel zeldzaam genoemd worden. Eene vrouw die bezig was met het uitzoeken van lompen op een papierfa briek in een plaatsje in Engeland, deed een goede vondst. In een zak met lompen stootte zij op een hard voorwerp, dat bij een nader onderzoek een zak met vreemde muntstukken bleek te zijn. Hierbij vond rnen ook papieren geld, dat evenals de munten, uit Frankrijk afkomstig was. Daar het onmogelijk was te ontdekken, wie de eigenaar van dit geld was, wisselde de fabrikant het geld in en gaf het bedrag, ongeveer 330 gulden, aan de niet weinig verraste arbeidster. Begunstigd door fraai weer werd Za terdag onder grooten toeloop van het publiek de jaarlijksche roeiwedstrijd van de universiteiten Oxford en Cambridge op de Teems tusschen Putney en Mort- lake, gehouden. Naar gewoonte was bij dezen wedstrijd, veel meer dan op den Lordmayors dag, geheel Londen op de been om van dit nationale feest getuige te zijn. De meeste weddenschappen wer den op Cambridge aangegaan en de licht blauwe kleur van die universiteit zag men dan ook bijna overal. Cambridge trad, evenals het vorige jaar, als over winnaar uit den strijd en bereikte twee bootslengten eerder het doel. Eene der voornaamste nieuwigheden op het gebied van adverteeren is gele verd door de Engelsche firma Crossfield and Sons. Zij hebben n. I. een contract gemaakt met den heer Cross, een in Engeland zeer bekend man als importeur en leverancier aan dierentuinen, van vogels, slangen en verscheurende dieren, en hebben van hem gehuurd de vier prachtige lama's, die op de laatste ten toonstelling te Liverpool, in een Indisch kampement, algemeene bewondering von den. Deze dieren, die zeer schuw zijn, werden zoo volkomen getemd dat zij door de drukste straten kunnen gedreven wor den, evenals paarden. De heeren Crossfield hebben deze dieren gehuurd voor drie maanden en zullen ze door het geheele koningrijk laten rondrijden; zij gaan dan n. I. naar alle groete steden en worden ingespannen voor een afzonderlijk daartoe vervaardigd karretje, waarop de woorden «Perfection Soap." (De volmaakte zeep). De dieren worden gemend door Indianen in het kostuum van hun land, en daar ook de tuigen en het gareel van de lama's zeer fraai en rijk zullen zijn, mag men met recht verwachten dat het schouwspel grooten toeloop van volk zal trekken. Uit Wageningen wordt gemeld, dat men vermoedt de inbrekers uit Ede op het spoor te zijn. Zij zouden des nachts te W. aangekomen en 's ochtends thuis gekomen zijn. «'t Is nooit veel goeds geweest met dien Harms en zijne dochter!" riep er een, met een gezicht als een els. «Och, mensch," antwoordde een fijne boerin, «de verdorvenheid van den natuurlijken mensch is al groot; maar kijk, 't is een schande voor ons dorp." Ge weet waarschijnlijk reeds wat er was voorgevallen, lezer! 't gebeurt zoo dikwijls: Grietje was gevallen. Frits had van mijn lieveling tot een speelpop ge maakt. Is hel lot niet onrechtvaardig? Ik had haar gelukkig willen en kunnen maken, en nu werd ze mij ontnomen, om zoo diep rampzalig te zijn! Toen ik dien Zondagmorgen naar de kerk ging, kwam ik meer om Hem te vloeken, dan om Hem te prijzen, en ik hield het gebed van den jongen prediker voor laffe logen of schamperen spot. Ik bad niet mede, maar dacht er aan, of er geen middel zou zijn om mij en haar te wreken. «Wie van u zonder zonde is, werp het eerst den steen op haar," luidde het tekstwoord; maar ik dacht er niet aan om haar te beschuldigen; zij, het een voudige kind, vol liefde en vertrouwen, kon waarlijk alleen worden beklaagd. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2