Aanbesteding. [en perceel HOOILAND, lIBlBiBfi. 1*2 Puike Natuurboter!! LAURENS J. LUIJCX, Magazijn vDe Vlijt" a-A" Ontvangen a#TOia hik Boek-, Kantoor- en Kunsthandel, Advertentiën. 1862-1887. GYMNASTIEK. BOUW- en WEILAND, Twee perceelen T'is Me-Edso. GRANDE SEANCE DE BILLARD, een net onderhouden Inboedel, Officieele Publicatiën. B. VAN KE VERKRIJGBAAR Jlttterfte (Löloi'bten. in het openhaar VERHUREN: Het Grasgewas Een perceel WHtiffB, SCHOOLFONDS „Jacob van Canipen." Wordt gevraagd DAGMEISJE, A. BRUNSTING Nzn. te Beilen. Couranten Lezen. P. S. DE GROOT, EeltooMs, Hoornvlies, iu fraaie imm van 58 Gents de doos af. Een partijtje overgehouden van het vorig jaar, wordt tegen inkoopsprijs op geruimd. n K. KOK, witte bazar. /r- Aanbesteden: J. G. BLANKENBURG, No. 1. No. 9. no. io. No. 11. No. 12. mi Oen 3. April a.s., Een nette vlugge LOOPJONGEN, AFDEELING AMERSFOORT. Op Vrijdag I April 1887. een nieuwe zending Bij Krupp te Essen is thans een kanon in de maak, dat niet minder dan 143,000 kilogr. of 28G0 centenaars fiegen zal. Het affuit is 16 meters lang, dus onge veer even lang als een met zes paarden bespannen stuk veldgeschut. De stalen granaten voor dit monster worden in tweeërlei lengte en gewicht geleverd. De kleine zijn 1.12 meter lang en 740 kilogram zwaar de groote wegen 1050 kilogr. en hebben een lengte van 1.60 M. De lading kruit weegt 485 kilogr., dus meer dan het affuit van een zwaar stuk veldgeschut. Voor wien het stuk be stemd is, wordt niet gezegd. Te Antwerpen weiden voor eenige dagen bulletins verkocht met het vetge drukte opschriftsMoord van vorst Bismarck te Berlijn." Daarin wordt in ernst verteld dat de rijkskanselier plot seling aangetast was door vervolgings waanzin en door zijn gegil de aandacht ook der voorbijgangers trok. De kanselier zou herhaaldelijk dreigende brieven van nihilisten ontvangen hebben en daardoor in dien toestand gebracht zijn. Het pamflet werd te Antwerpen voor 5 cents verkocht zonder dat de politie er zich in mengde. De Duitsche bladen zijn daardoor zeer verstoord en meenen dat de zaak we) eens aanleiding tot diplomatieke moeilijkheden zou kunnen geven. Een reizende menagerie kwam Don derdag met vier wagens langs den weg van Marsberg naar de voormalige Hanse- stad Brillon, toen voor de poorten dier stad een der wagens oinver stortte en een wolf en een ijsbeer losraakten. De wolf liep, tot groote onsteltenis der inwoners, terstond de stad in, doch werd door een moedig burger, in wiens huis hij binnendrong, met een slag op den kop ontvangen, die hem bewusteloos deed nederzinken, waarop hij terstond gebon den en weder in zijn kooi gebracht kon worden. De ijsbeer bleef op den landweg tot hij een voerman met twee paarden tegen kwam. Met een vervaarlijken sprong wierp hij zich toen op een der paaiden en sleurde dit tegen den grond, toen de hem vervolgende oppasser hem met een pistoolschot onschadelijk maakte. Daar beide dieren in leven bleven, zal de schade voor den eigenaar nog wel zoo groot niet zijn. Een zeldzame vangst. Door een Texel- schen visscher is Zaterdag een vat ge zouten visch in zijn net gevonden, dat bij het visschen van den bodem der zee moet zijn opgehaald. Het vat is ter be schikking der strandvonderij gesteld. Een landbouwer te Winterswijk had voor twee jaren zijn land bemest met Amsterdamschen compost. Toen hij dezer dagen den grond omspitte, vond hij een gouden horloge. Hij verkocht het voor f 15. De beroemde componist Hiindel was eigenaar van de gioote opera te Londen en dirigeerde het orkest, op de harp spelende. Zijr. accompagnement was zoo schoon dat zijn spel dikwijls meer de aandacht van het publiek trok dan het gezang. Een Italiaan was daar zoo kwaad over dat hij zwoer, als Hiindel hem weer zulk een poets speelde, van het tooneel af op zijn instrument te zullen springen. »Goed," zeide Handel, nrriaar wees dan zoo vriendelijk den avond wanneer gij dat doen zult te bepalen, dan zal ik het op de tooneelbiljetten bekend maken en door uw springen zeker meer geld ver dienen dan door uw zang." De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gelet op het koninklijk besluit van den 17. October 1820 (Staatsblad No. 22) Brengt ter kennis var. de ingezetenen dezer gemeente, dat tot het uitgeven van de PATENTBLADEN aan hen die in het jongstverloopen kwartaal van het dienstjaar 1886/87 /van den 1. November 1886 tot en met den 31. Januari 1887) aangifte voor patentrecht hebben gedaan, ten raadhuize zal worden zitting gehou den op Donderdag, den 7. April aan staande, van 's voormiddags 10 tot 1 uur des namiddags, en dat de niet-afge- haalde patentbladen door den deurwaar der van 's rijks belastingen zullen worden bezorgd, tegen betaling van tien cents. Amersfoort, den 26 Maart 1887. De Burgemeester voornoemd T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT doet te weten, dat op Donder dag, den 31. Maart aanstaande, van 's voormiddags 9 tot 5 uur des namid dags, door de Schutterij SCHIETOEFE NINGEN gehouden worden op het terrein genaamd de Vlasakkers, gelegen rechts van den straatweg tusschen Amersfoort en Utrecht, en dat daardoor de omtrek dier plaats onveilig zal zijn. Amersfoort, den 28 Maart 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK, Heden overleed in den oudeidom van 46 jaren onze ge liefde Zuster en Behuwd-Zuster Mejuffrouw G. D.SCHEEREA'- BEUG. A. KRUIMEL—Scheerenberg. J. G. KRUIMEL. Amersfoort, 26 Maart 1887. Heden behaagde het den lieer van mijn zijde weg te nemen mijn trouwe lieve huisvrouw G. VAN 'T HOF geb. KREUZER, in den ouderdom van ruim 32 jaar, mij nalatende twee kinderen te jong om het vei lies te beseffen. Wij zwijgen Gode die geen reken schap geeft van zijn daden. 'VAy J. R. VAN 't HOF. Amersfoort, 30 Maart 1887. Allen die iets verschul digd zijn aan, of te vor deren hebben van wijlen den Heer R. KOKworden verzocht daarvan betaling of opgave te doen vóór of uiterlijk op 20 April e.k. aan den ondergeteekende. Amersfoort, 30 Maart '87. A 'b^- lieden herdenkt ondergeteekende, dat bij voor 25 JAREN zijne vrachtdienst van Zeist op Amersfoort heeft geopend. Hopende dat de gunst en het vertrou wen die hij zoo ruimschoots genoten heeft, hem ook verder mogen geschonken worden. Zeist, Zeist, 30 Maart '87. Ondergeteekende bpricht, dat ten allen tijde Eeerlingen kunnen worden toe gelaten tot zijne PRIVAATEESSEN in de gymnastiek welke A tl. IO. 's jaars tweemaal per week gegeven worden in het Lokaal der Hoogere Burgerschool. A -U/j F. R A U H F' Lceraar. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, zullen op Dinsdag, den 13. April 1887, 's voor middags te e 1 f uren, ten raadhuize in het openbaar bij enkele inschrij ving Ie. De levering van 300 stère gewassclicu riviergrint; 3e* Het uitdiepen van de ha ven en binnengrachten, in twee perceelen. De voorwaarden liggen op de Secretarie ter lezing, alle werkdagen van 10 tot 1 uur. Inlichtingen zijn bij den gemeente architect verkrijgbaar. De Secretaris van Amersfoort W. E. SCHEETCS. bij den ondergeteekende verschillende soorten van Rookvleesch 24 ct. per ons. Rolkam 24 ct. per ons. Truffelworst 24 ct. per ons. Tongworst 24 ct. per ons. Bruns- wijker Leverworst 16 ct. per ons. Sak sische Leverworst 15 ct. per ons. Am- sterd. Boterhamworst 60 ct. de 5 ons. Sausice 24 ct. per ons. Hannoversclie Bloedvjorst 40 ct. de 5 ons. Servelaat- worst 20 ct. per ons. Frankforter Lever worst 30 ct. de 5 ons en eenige Com- mestibles. Zich beleefdelijk aanbevelend, Amersfoort. Beekstraat. De Notarissen A. H. DBIJI'ÏIOrT VAN HOOI'F en Mr. J. DE LOUTER te Amersfoort, zul len op Woensdag 6 April 1887, des middags ten 13 ure, in bet koffie huis »I1ET VALKJE" te Amersfoort, In de gemeente Soest aan de rivier de Eem, voor Mevrouw de Weduwe WOLFF geb. Prins te E I b u r g. Voor den tijd van twee jaren, reeds in gegaan 34 December 1886. langs eigendom van den Heer Jhr. RUT GERS VAN ROZENBURG; kad. B 116 en 123, groot 2 11. A. 89 A. 60 c. A. Laatst in gebruik bij S. KNOPPERS. No. 3. Een DITO naast het voor gaande; kad. B 124, groot 2 H. A.69A. 60 c. A. Laatst in gebruik bij PIET HIL110RST. No. 3. Een DITO 1 angs eigendom van A. KOK; kad. B. 467 en 468, groot 2 H. A. 38 A. 60 c. A. Laatst in gebruik bij S. KNOPPERS. No. 4. Een DITO naast het voor gaande; kad. B 469, 470 en 471, groot 3 H. A. 14 A. 70 c. A. Laatst in gebruik bij WILLEM VAN HOFSLOT. No. 5. Een DITO langs eigendom men van de H. H. Mr. J. VAN DER LEEUW en Jhr. RUTGERS VAN RO ZENBURG; kad. B 472 en 473, groot 1 H. A. 16 A. Laatst in gebruik bij HENDRIK KUIJER. No. 6. Een DITO naast het voor gaande; kad. B 474, groot 2 II.A.60A. Laatst in gebruik bij S. KNOPPERS. No. 7. Een DITO tegen de per ceelen 3, 4 en 6 en het jaagpad kad. B 475, groot 1 II. A. 22 A. 80 c. A. Laatst in gebruik bij REIJER HILHORST. No. 8. Een DITO langs eigendom van G. HARTMAN; kad. B 476, groot 1 H. A. 88 A. 10 c. A. Laatst in ge bruik bij ARIE VAN DIJK. van het Jaagpad, zoover als het langs de perceelen 1, 2, 3, 7 en 8 strekt; kad. B 435, 436 en 439, groot 52 A. 70 c. A. Laatst in gebruik bij GIJS KRAA1KAMP. Voor Mr. J. VAN DER LEEUW te Amersfoort. Voor den tijd van zes jaren, reeds ingegaan 34 December 1886. Drie perceelen langs den Zwarten weg; kad. B 464, 463 en 412, groot 2 H. A. 94 A. 34 c. A. ten Noorden van het voorgaande over den Sjiooriveg, ten Oosten van den uil- weg over dien Spoorwegkad. B465ged groot ongeveer 4 H. A. 40 A. naast het voorgaande perceel, ten Wes ten van den uitweg; kad. B 465 Se<k en 466, groot ongeveer 3 H. A. 19 A. De perceelen 11 en 12 worden eerst afzonderlijk en daarna in Massa verhuurd. Aanwijzer C. VELTHUIZEN op de Kapel bij Isselt. des middags omstreeks 3 uur te geven door den alom bekenden PROFESSEUR DU BILLARD Volgens verspreide Programma's. A- van de loge Zij, die uit bovengenoemd fonds eene toelage wenschen te ontvangen, worden verzocht zich daartoe schriftelijk te wenden tot den heer J. C. KOLANDfS H A G EDO O It N alhier vóór 1 April e.k. HET BESTUUR. een fatsoendelijk kunnende naaijen en stoppen o opgeleid te worden voor tweede of biuneumeid. te bevragen onder letter SI. aan het bureau dezer Courant. Notaris Mr. J. M. BICHELLE te Amersfoort is voorne mens, om op Dius- dag, den 5 April 1887, des voormid dags te 10 uur precies, in het koffie huis »I1ET VALKJE" aldaar, om con tant geld in het openhaar te VERKOOPEN' nagelaten door wijlen den WelEdelen Heer P. J. HEIJINK, bestaande voornamelijk in: 1 paar DIAMANTEN OORBELLEN, JUWEE- LEN BROCHE, RING met DIAMANTEN, GOUDEN HEERENHORLOGE. ZILVE REN TABAKSDOOS, DITO SNUIFDOOS, DITO TAFELLEPELS en VORKEN, VOORSNIJMES en VORK met ZILVER, ZILVEREN SOEPLEPEL en vele andere ZILVEREN VOORWERPEN; voorts: MAHONIEHOUTEN MEUBELEN, als KABINET, SECRETAIRE, CHIFFON NIÈRE, STAAND HORLOGE met SPEELWERK, een prachtig IVOREN CRUSIF1X onder STOLP, BUFFET, PENDULES en ORNAMENTEN,RONDE en ANDERE TAFELS, SPEEL-, WASCH- en BEDDETAFELS, CANAPÉ, STOE LEN, FAUTEUILS, LEDIKANTEN met BEHANG, SPIEGELS en SCHILDE RIJEN, BEDDEN met TOEBEHOOREN, SM YRN A-TAPIJT, LINNEN en TA FELGOED, KACHELS, FOURNUIS, KO PER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDE WERK, enz., enz. Daags te voren op de gewone uren te bezichtigen. Postvaatjes inhoud 4 Kilo a f4,40 levert franco a rembours goed kunnende lezen en schrijven, kan terstond geplaatst worden in den Boekhandel van SLOTHOUWER& ZOON. Op het Dagblad van Zuid-Holl. en 's-Hage, Handelsblad, Dagblad de Tijd, ïHet Vaderland," Nieuws v. d. Dag, Dagblad sliet Centrum," Prov. en Sted. Dagblad van Utrecht, de in Amersfoort verschijnende Nieuwsbladen en eenige andere Couranten, zijn voor het 2° kwar taal nog leesbeurten of uren open. Gelieve voor 29 Maart a.s. optegeven welke Couranten men verkiest, aan de Leesinrichting van Iiangestraat, A 16. j, iiuuiiuii, enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door ItADGAUER'S speciaal middel uit de Roode Apo theek te Posenprijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 65 ent. Cen- traaldepöt Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. iu het bericht de ontvangst der nieuwste voorjaars-artikelen, bestaande in Tricot-tailles, jurkjes en jongeheeren costuums. Handschoenen, kousen en tricot-ondergoederen. Kinderhoedjes, mutsen, manteltjes, doeken, jurkjes, boezelaars, doopgoed en 1 uiergoederen. Specialiteit in Corsetten, waaronder de allernieuwste Genres. Ileeren-overhemden, fronts, hoorden en manchetten. Gioote keuze in heeren-dassen en dasspelden. Voor garneering een uitgebreid assortiment in lluweelen Kant en Surahstoffen, tressen, galons, knoopen, enz. en nog veel andere artikelen te veel om te noemen. Hij beveelt zich tot een druk bezoek beleefd aan. Te lf ure, 's v.m. STIERENKEURING op het terrein van J VAN DER WILDE, aan «.de Arendbuiten de Slijkpoort te Amersfoort. Te 2 ure 's n.m. ALGEMEENE VERGADERING DER LEDEN. Punten van behandeling volgens Convocatiebiljet. NIET-LEDEN der Afdeeling hebben TOEGANG tot het terrein der Stierenkeuring tegen betaling van 10 Cent. Het Bestuur, J. B. DE BEAUFORT, Voorz. B. F. CASTENDIJK, Secretaris. LUXE POSTPAPIER,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3