Amstel- Lager- Eerste- Bier, i mmn ïtS GEÏLLUSTREERD POLITIE-NIEUWS. Haard- en Kachelkolen, H. J. BONNIER, THEE j[ J. H. BOSCH. KLEINE WINST. GROOTE OMZET Verlicht uwe woning door ileetrieiteit De Groninger Beddenwinkel, Langestraat IIE D. S. AHOISOM Matrassen en Bedden. ÏÏRIJFP0L1T0E11, en uitmuntend voor Tafelbier. Holloway's Pillen. vitte en gekleurde katoenen kousen en sokken AMSTEL-BOCKBIER. SOUCHON THEE a f 1.30 per 5 ons. piano's. WERVING VOOR OOST-INDIË. I t i li :i I <x> O co" H. A. van Bekkum, te PUIKE W 4111, HL M. -0 Echte en gewone Brabantsche kanten, Tevens wederom verkrijgbaar AMSTERDAM GENEZING der DOOFHEID J ULEj orgels. mnmumms f Hand«eld verbintenis f 300. MDLRLAl\I)bnS Aanbrengpremie - 10. i ii I Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. a o s_ a> C3 3 CS <35 mma O CO Beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten Ontvangen eene groote keuze in BEDVEEREN. Levert IJZEREN LEDEKANT, 2 STROOMATRASSEN, GEZONDHEIDSMATRAS, dito PELUW, WOLLEN DEKEN, GESTIKTE DEKEN en VEEREN KUSSEN voor f' 28.50. SPRINGVEEREN MATRASSEN van af f 14.50, GEZOND HEIDSMATRAS f 8.50, GEZONDHEIDSBEDDEN met toe- behooren f 4.50, 2 STROOMATRASSEN f 1.95. UITSTOOMEN van beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. CP CP CP po 3D e co O CP CP ECHT GERMAANSCH 127a Cent per fleschje, alleen verkrijgbaar bij AMERSFOORT. Dit BIER is een der beste soorten, bet is mousseerend, heerlijk van smaak, steeds helder, Verkrijgbaar voor 12 cent per flesch bij den Dépóthouder der AMSTEL-BROUWERIJ Uitmimteiide COKES zonder gruis. Verkrijgbaar bij Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld j te worden op genezing hopen door liet gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruilp,-wprdl; beiden hebben de beste uitw/r(Gng/-eTT~T}ezorgen eene pijnlooze en swelïë genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80. 1,80f3,— f6,15, f 13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. 3EURSBERICHTEN. Peic. 29 Maart. iu het VERKOOPHUIS op den HOF te AMERSFOORT, heeft steeds voorhanden eene ruime keus Mutsen, Tulle, Gaas en Blonde, Effen, Gebloemd en Gestreept Gor dijn-Neteldoek, Halters en Franjes, Gekleurde en Witte Dames- en Kinderschortjes, Handschoenen en Rokken, alsmede in alle nummers. 5f&~ En eene ruime keuze nieuwe YOORJAARS-ARTIKELEN. HET ALOM VERMAARDE Bovenstaande biersoorten zijn mede verkrijg baar bij den lieer F. SCHMIDT op de Amersf. Berg. VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VAN ZAT.INGEN, G. DIEGES, W. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. BECUBE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DORSSEN, Singel, A. KNUIVERS en J. G. BOEKENOOGEN, Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op Horloge- en Instrumentmaker IHavifl fjoef; Üavei-u)efal'taa-K. Nederland.Sch. Ct. W. 2% dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleeriing 5 dito dito '1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan./Juh 5 dito dito Apnl/Oet. 5 Polen Obl. Schk. 44. 4 Port. Obl. Bti. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. I798/1815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 f 1000 5 dito dito 100 5 dito 1866 1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 4Vt dito 75 gec. 50-100 4>/s dito 1880 gecons. 4 Oblig. Loeii. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4!/a f Mexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 4f/j fPeru. Obl-Leecing. 1870 6 fObl.-Leening 1872 5 -[-Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 73'/, 87 98"/, 98'/, 70'/, 90 80 62% 63% 64% 63% 85',-, 54'/, 11#/, 55 55'/, 101% 97% 100'/, 97 07% 5'2'/, 52% 52 V, 94 94 93'/, 89% 77 84% 102% 61%, 13% 13% 73% 89 107%, 28% 12 V, 101%, 99% 92% 14% 12%, 39%. 98% 98% 97% Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oosteiir.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent aal Bank i* 2 4 4% 4 4% 5 5 HORLOGES. PENDULES. GUTTA-PERCHA- KL0KKEN. SPUITEN. REGULATEURS. BRILLEN PINCE-NEZ. BAROMETERS. THERMOMETERS. 1 De GEPATENTEERDE KUNSTTROMMELVLIEZEN van iNICHOLSON genezen of verlichten dc doofheid, waardoor xtj 'o«k omslaan mocht zijn De opmerkenswaardigste genezingen hebben plaats gehad. \len zerxlc 12 1/a cents om franco ooa geillustr. werk van 80 bla-lz. in de hollandsehe, fransche ofduit.tche f a ;i I te ontvangen; dat werk bevat belangrijke beschrijvingen der proeven, aangewend om de doofheid te genezen, bene ent aanbevelingen van Doctors. Advokuien, Boekuiigi'vers en ander* aanzienlijke personen, die door deze TROMMELVLIEZEN zijo genezen en ze zeer aanbevelen.— Men schrijve onder opgave van deze courant aan J. H. NICHOLSON, 4. r. Drouot. te PARIJS. •f zenden op aanvrage gratis en franco prijs-couranten van Piano'g van elk fabrikaat, als: Adaui, Beckgteiu, Blütlincr, Erard. Ibaeli. Ksips, Maim, Pleycl, Steinway enz., van Amerik. en andere Orgels, Strijk- en Blaas-instrumenten en muziek-Catalogen. Verhuren. Repareeren. Ruilen. Stemmen. Ongeëvenaard billijke prijzen, af doende garantie. Steeds zeer ruimen voorraad van nieuwen, ook ge- brnikten. Export. Voor stemmen en repareeren van Piano's en Orgels voor Amcrsioor. steeds, liefst schriftelijk, te ontbieden bij de boekhandelaren SEOTHOU- WER d ZOON. Wil men een onderhoudende Courant lezen, en platen hebben, dan abonneeie men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland op het Voor één Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per week, gedurende drie maanden franco aan huis, ieder nommer bevat de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebied, en één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de nommers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. Reparatiën aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. II.. /t/r l' Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens-Commandanten of bij den Commandant van het werfdépot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, onge- frankeerd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. a Het electrische licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. N° 1. lichtsterkte 8 volts, prjjs: 8 francs N° 2. 12 12 franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furnoux, 7 Rue des Murs de la Roquette, PARIS. Spoorweg-Leeningen. I Holl. IJz. Spw. Aand. lloll. Lu. Sp. Oblig. 4 i Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. I Obl. dito dito gest. dito 1 Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Eram. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob 100 5 Los. Sewast. Ob f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spocrw. Obl. Arner. Central Pacific. Obl. dito Calif-Oreg. dito 6 Chic. Ceit. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 100 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3V2 Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 953/4 101 '/2 100% 52 102 101% 225 135% 75% 116 86% 72 149% 101% 114 101% 27 75 134 90% 106 45% 99V„ 80% 62% 61%. 75% 78% ±6% 83% 78% 120% 57% 92% 98 V. 87 86 51 87% 87% 97% 47% 56% 114% 100% 146 116% 31% 114 116% ld5% 81% 110 1025/. 105% 102 102 83% 98 100 105% 131 139% 79% 100 129 131 125 43% 6%. Naai Utrecht Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 94 8 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 Winterdienst, geopend 1 October 1886. Nederlandsche Contraal-Spoorwog. Oost cr-Spoorwcg. Aankomst te Naar Zwolle: Aankomst te Naar Hilx'ersumAankomst te Naar Zutphen: Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Vertr. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 9,16 10,8 1>1 4,35 7,34 9s44 11,23 's Hage 9,27 10.18 I,9 4,47 7,44 9,54 II,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 9.2 11,58 6.28 9,27 10,59 2,2 7,59 11.10 1,55 4,28 10.12 1,54 4,30 10,15 7,26 8,05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8,57 10,3 7,39 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9.10 10,16 7,48 8,27 8.58 9,S3 9.59 11,39 12,29 3,15 6,34 8.44 9,19 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 1,27 4,13 7,4 9.38 11,35 8,30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7.20 9,33 9,54 11,10 V. Baarn V. Amersf. 1.41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12.3 3,59 6,49 9,30 Aankomst te Barnev. Apeld. Zutphen 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10.29 12,49 4.48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10.44 Hollandscïie-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb... =-rVeenend. Rhe». kest. Leusd. Scherpenz 7,35 7,42 7,49 10,50 door 11,1 12,16 12,22 4 24 4,30 6,door 9,32 9,38 12,33 4,36 6,11 9,44 »,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 8,22 11,25 11,31 1,8 1,16 5,1 5,7 6,35 6,41 10,8 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4