Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Het hospitaal blijft in werking van 1 Juni tot en met 15 Sept., of zooveel als later noodig mocht zijn om zieken wier toestand vervoer naar elders niet ge doogt, zoolang dit vereischt wordt, daar te verplegen. Den 6. April wordt in den Haag eene vergadering gehouden van voorzit ters van Katholieke kiesvereenigingen in Noord- en Zuid-Holland, ter bespreking der oprichting van een provincialen bond. Deze vergadering is de voortzetting van die van Augustus 1886 en staat in ver band met de vergadering, welke in Mei te 's-Bosch wordt gehouden. Men verneemt, dat de comman danten der dienstdoende schutterijen aan schrijving hebben ontvangen, de schutters, die vroeger in militairen dienst zijn ge weest, in afzonderlijke compagniën of sectiën in te deelen, opdat deze in geval van nood dadelijk naar de grenzen ge zonden kunnen worden. Bij den gemeenteraad van Kampen is ingekomen een brief van den directeur der Nederl. Centraal-spoorwegmaatschap- pij, betreffende de nieuwe zomerdienst- regeling, (met welke regeling de raad genoegen nam). Het plan is om dezen zomer rregen treinen van Kampen te doen vertrekken en een gelijk aantal te doen aankomen, daarvan zullen drie locaaltreinen zijn van Kampen naar Zwolle en terug, terwijl zes treinen doorloopen naar Utrecht. Een adres van Arnhem's ingezete nen tot wederinvoering van de kermis, aan den raad dier gemeente, is door niet minder dan 5310 personen onderteekend. In de aardewerkfabriek van de firma P. Regout Cie., te Maastricht, zijn eenige maatregelen getroffen in 't be lang der gezondheid van werklieden, die met vergiftige stoffen omgaan. Men meldt uit Amsterdam Tusscben 9 en 9'/. ure, kon men Woensdagochtend in de nabijheid van het Paleis voor Volksvlijt, voortdurend kindergroepjes met hun geleiders der waarts zien trekken. De 4000 kleinen zouden te zamen repetitie houden van de zangnommers, voor te dragen bij de aubade aan H.H. M.M. tijdens het a. s. bezoek. De gezichten der kleinen, waarvan velen reeds de borst met een feest-insigne of oranje strik hadden getooid, spraken duidelijk van de opgewektheid, waarmede zij zich voor hun taak voorbereiden. Omtrent het bekende Fransche ver beteringsgesticht voor jongens te Mettray, dat tot nu toe voor een model-inrichting gehouden werd, liepen in den laatsten tijd geruchten, dat de verpleegden werden mishandeld. Twee leden van den nieuw benoemden raad van toezicht, bezochten geheel onverwachts de inrichting en ont dekten zeven jongens, die aan handen en voeten geboeid, in donkere, vunzige cel len waren opgesloten. Als oorzaak voor deze mishandeling gaf men op, dat de jongens brood gestolen hadden. Van alle zijden dringt men aan op eene spoedige verandering van dezen treurigen toestand. Door Reuter's agentschap wordt we derom eene aanslag gemeld op het leven van den Czaar van Rusland. De Russi sche ambassade's te Berlijn en Londen beweren wel nog niets dienaangaande vernomen te hebben, doch het feit wordt door particuliere berichten uit Petersburg bevestigd. Bijzonderheden ontbreken tot nu toe. Verder wordt gezegd, dat verscheidene revolverschoten werden gelost op gene raal Gresser, directeur van politie te St. Petersburg, op het oogenblik dat hij met hem aanziende, vader, wat heb ik u veel verdriet gedaan «Gij, kind'? neen, ik had moeten waken, ik...." «Hoe menig vader zou zijne dochter hebben gevloekt, wanneer zij gedaan had wat ik deed ik wenschte haast dat gij 't ook deedt. Uwe liefde verdubbelt mijne smart en zij is toch mijn eenige troost." «Ze zal u nooit ontnomen worden, want ge zijt lange jaren mijne trouwe hulp geweestmaar ik wenschte, dat het anders geweest wareik had u zoo gaarne gelukkig gezien en de gelegenheid werd u aangeboden." «O, vader, ik weet wat ge bedoelt ik achtte hem ik had hem lief als een broeder; maar Frits beminde ik; hij was mij alles, voor hem was mij geen offer te zwaar." De vader zuchtte bij de gedachte aan het gebrachte offer. «Maar nu, vader, heeft hij aangeboden mij te trouwen misschien was ik 't aan u verplicht geweest en aan mij zelve maar ik kon niet, ik heb geweigerd." Baas Harms uitte een 'woest gekerm. Er volgde eene langdurige stilte, men hoorde niets, dan de haastige voetstap pen van Harms in het vertrek. «Grietje," zeide hij eindelijk, «we moeten hoe eer hoe beter vertrekken. zijnen collega van Moskou in een rijtuig in Vassali Ostrow voorbijreed. Geen van beiden werd gekwetst. De dader van dezen aanslag heeft zich eenen kogel door het hoofd geschoten op het oogenblik dat de politie zich van hem meester maakte. Men gelooft dat hij een vreemdeling is. Ook een andere moordaanslag te Peters burg wordt aan de nihilisten toegeschre ven. Een rijke koopman werd doodelijk gewond door een onbekende, die bij hem binnengedrongen was en 60,000 roebels kwarn eischen namens het uitvoerend bewind der nihilistenpartij. De toestand van het slachtoffer is wanhopig. De dader is aangehouden. Binnenkort zal bij de Duitsche rijks dag een ontwerp worden ingediend tot wijziging van het bestuur van Elzas Lotharingen. De grondslag waarop dit ontwerp is saamgesteld, is herstelling van den toe stand gelijk die was voor 1879, terwijl elke zelfstandige wetgeving daarbij wordt opgeheven en de geheele wetgeving aan den Rijksdag wordt overgedragen. De Moniteur de Rome, het orgaan van het Vaticaan zegt, naar aanleiding van 's Keizers 90sten verjaardagDe aanwe zigheid van een vertegenwoordiger van Leo XIII geeft aan dit geboortefeest een hooge beteekenis. Voor den eersten keer is een afgezant van den H. Stoel naar Berlyri getogen, om daardoor uitdrukking te geven aan de toenadering tusschen 't Priesterschap en het Keizerrijk, het geen een welwillend teeken moet ge noemd worden voor de betrekkingen tus schen het Huis van Hohenzollern en den Paus. Wij hopen dat dit feest en de tegenwoordigheid van een afgezant van Leo XIII er toe zullen bijdragen om den arbeid des kerkelijken vredes te voltooien, welks morgenrood de kerk van Pruisen reeds kleurt, dank zij de veieenigde po gingen van den Keizer, den Paus en bun Ministers. In Bulgarije worden de geruchten om trent eene mogelijke herkiezing van prins Alexander van Battenburg steeds meer en meer waarschijnlijk. De regenten hebben de bijeenkomst der Sobranja bepaald op 24 April a.s., juist den dag, waarop piins Alexander in 1879 tot Vorst werd verkozen. Zoowel hierdoor als door de reis der heeren Ziskofl en Radoslavoff treden de geruchten over een mogelijke herkiezing van prins Alexander weer op den voor grond. De Porte daarentegen is voornemens een rondschrijven te richten aan de mogendheden, waarin aan deze verzocht wordt zich onderling te verslaan over de aanwijziging van twee prinsen om hen te voegen bij den prins van Mingrelië, als drietal voor de candidaluur in Bul garije. Uit Londen wordt gemeld, dat twee pakjes, geadresseerd een aan den minis ter van binnenlandsche zaken, den heer Matthew, het andere aan den secretaris van Staat voor Ierland, den heer Balfour, door de postbeambten werden aangehou den en onderzocht. Het is toen gebleken, dat elk pakje een klein fleschje met een wit vocht en koperdraad bevatte. I'et vocht wordt nu scheikundig onderzocht. De majoor Jhr. V. A. de Pesters, benoemd tot commandant van het corps Rijdende Artillerie, heeft gisteren het commando over de 2, afdeeling van het le regiment Veld-Arlillerie alhier over gegeven, om heden zijne nieuwe bestem ming naar Arnhem te volgen. Voor den Cursus i April 1887 uit». Maart 1888 der Rijks Normaal inrichting alhier, werden onlangs tot de eerste klasse toegelaten Anthonia Cornelia Lagerweij, Gerarda Hendrika Zwier, Hermijntje Heilygers, Martinus van der Heijden, Dirk Klerk en Adrianus Verburg. We kunnen hier niet blijven. De onver diende beschimping van vroeger kon ik dragen, soms kon ik er om lachen maar nu zou ik niet kunnen lachen, dat ge voelt geik zou razend worden bij de minste toespeling op ons ongeluk. We zullen naar Amerika gaan," Een paar maanden later vertrok de familie, vader, dochter en nog een derde, die eigenlijk geen recht had om mede le gaan. Ze hoopten niet veel van het v.erre vreemde land. Ik was reeds eenigen tijd geleden ver plaatst, maar kreeg toch nog vóór hun vertrek een brief, waarin ze dankten voor al mijne vriendschap. Had mijne vriendschaphetongeluk slechts kunnen verhoeden I Reeds tien jaren waren sinds het ge beurde vei loopen. Van tijd tot tijd schreef Haims mij en eindelijk Grietje ook. Ge lukkig waren ze niet, maar 't ging hun goed. Harms kon zich zeer goed in al het vreemde voegen en hij was geëerd. Voor eenige jaren werd hij zelfs be noemd in eene commissie om school meesters te examineren bij was er bitter mede verlegen»maar daar zijn er in die commissie, die niet kunnen lezen of Tot de voorbereidende klasse werden toegelaten Beremlina Rauh, Cornelis Tap en Wil lem van Surksum. De leerlingen der le klasse werden bevorderd tot de 2e; die dei 2e tot de 3e; en die der 3e tot de 4e klasse. De Cursus begint met 42 leerlingen: 21 meisjes en 21 jongens. Gisterenavond omstreeks 11 uur is een huzaar van het alhier in garnizoen ligger.d escadron ordonnancen aan den Zuidsingel te water gevallen en verdron ken. Zijn lijk werd in den afgeloopen nacht door de politie opgedregd en per raderbaar naar het garnizoens-hospitaal overgebracht. Hedenmorgen werd door de politie bevonden dat een oud vrouwtje in de Teutstraat woonachtig, in den afgeloopen nacht plotseling was overleden. Haar lijk lag reeds verstijfd te bed, terwijl een meisje dat bij haar had geslapen niets van het afsterven had bespeurd. Voor de rechtbank te Utrecht, civiele kamer, werd jl. Woensdag gepleit in eene zaak van P. v. K., eischer, tegen F. S. S, en Zoon, gedaagden, en A. M. v. d. IL, mede-gedaagde. De eischer verzet zich tegen een op roerende goederen van den tweeden gedaagde ge legd beslag, als toeziende voogd der kinderen uit een vorig huwelijk van diens huisvrouw, welke goederen behooren tot den onverdeelden boedel van die vrouw en haar vroeger overleden echtgenoot. De toeziende voogd treedt hier op voor de belangen der minderjarigen, omdat de moedervoogdes, die daartoe in de eerste plaats geroepen was, van hare zijde be rustte in het vonnis, waarbij de gerech telijke verkoop der goederen ter voldoe ning van eene schuld van haar tweeden man was gelast. Namens den eischer betoogde de hr. M. D. Celosse, procureur te Amersfoort, dat de toeziende voogd hier gerechtigd was op te treden, omdat hier strijd is tusschen de belangen der moedervoogdes, die met den verkoop der goederen, om tot kwijting van schuld te dienen, is gebaat, en die van hare minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk, die door dien verkoop worden benadeeld. Mr. H. J. Kranenburg, die voor de eerste gedaagde optrad, betwistte echter, dat hier strijd van belangen tusschen de moeder-voogdes en de minderjarigen zou zijn beiden hebben z. i. één belang namelijk dat de goederen niet voor de schuld van den man in beslag genomen worden. De Rrondslag voor het optreden van den toezienden voogd ontbreekt hier dus, vol gens mr. Kranenburg. Hij ontkende ver der, dat de in beslag genomen goederen dezelfde zijn als die, behoorende tot den ongescheiden boedelde inventaris van dien boedel, opgemaakt door den te Baarn gevestigden notaris mr. F. Pen, welke door den eischer was overgelegd, miste z. i., als uitsluitend opgemaakt voor belanghebbende bij den boedel, tegenover derden bewijskracht en leverde bovendien geen bewijs omtrent de identi teit der goederen. Afgescheiden hiervan vroeg mr. Kranenburg, dat de eischer niet ontvankelijk zou worden verklaard in zijne vordering, op,grond van gebreken in den vorm. Het O. M. zal in deze zaak 13 April a. s. conclusie nemen. Als een hoogst zeldzaam feit kun nen wij mededeelen dat door den jager W. v. d. Brink, in de Vlasakker Woens dag j. I. met een dubbelloops geweer, twee Otteis zijn geschoten, prachtige dieren van een meter lang. Het opmer kelijkste is, dat zij werden getroffen met twee schoten; de jager hadt daardoor een goed daggeld gemaakt. Naamlooze Vennootschap «Effecten- bank De Kleine Kapitalist" te Amsterdam. De balans is, ingevolge art. IX der sta- schrjjven, dat is een troost," voegde hij er bij. Ik zelf was in dien tijd getrouwd, en hoewel ik nog heel veel belang stelde in het lot mijner vrienden, waren er nog slechts enkele oogenblikken in mijn werk zaam leven, waarin ik alles vergat, om aan haar te denken. Er was reeds bijna een jaar vooibijgegaan zonder tijding; ik had de hoop opgegeven, om nog iets van hen te hooren, want rnijne brieven bleven onbeantwoord. Eindelijk kreeg ik een brief met het bericht, dat er land- verhuizersuit Amerika waren aangekomen. Reeds den volgenden dag wacliteik hen. Mijn hart klopte weer onrustigwant de brief meldde niet, wie er komen zouden. Reeds later dan ik verwachtte kwamen zij, maar Harms en Grietje niet, alleen een meisje van tien of elf jaar en een man, dien ik spoedig herkende als mijnen ouden vriend en medeminnaar Blom. Ik had hem vergeten, maar thans ver haalde hij mij, dat hij reeds voor jaren geen rust had kunnen vinden in A. en naar Amerika vertrokken was. Hij had kapitaal genoeg om daar vooruit te komen en hij was een welgestelde Farmer. «En getrouwd «Neen, 't is de dochter van Grietje tuten, door commissarissen goedgekeurd en geteekend. Na eene afschrijving van ongeveer 7 pCtis het dividend over bet boek jaar 1886 vastgesteld op 5 pCt., betaal baar van af 15 April ten kantore der Maatschappij. Neemt men in aanmerking dat de Maatschappij eerst op 1». Maart 1886 definitief in werking is getreden, alsdan mag het resultaat over 1886 beviediger.d worden genoemd. Indien men de vooruitzichten volgens den maatstaf der reeds verkregen resul taten mocht schatten, dan zou de toe komst inderdaad schitterend genoemd mogen worden. Het cijfer der effecten rekening was in het tweede semester van 1886 ongeveer zesmaal grooter dan in het eerste semester, waarvan de maat schappij echter slechts 4 maanden handel dreef. Het abonnentental der Courant De Kleine Kapitalist vermeerderde in dien tijd met ongeveer 8pCt. De Directeur van het Postkantoor maakt bekend, dat aan de Slijkpoort en 't Zand, ijzeren brievenbussen geplaatst zijn; waarvan ingaande 1 April e. k. de lichtingen zijn bepaald als volgt: te 6 u. en 9.30 u. 's m. en te 1.30, 4.45 en 8 u. av.: De lichting te 4.45 geschiedt niet op Zon- en algemeen erkende feestdagen. Borden ter aanduiding der lichtingen zijn in bewerking. Amersfoort 31 Maart 1887. De Directeur, C. SMITT. Utrecbt. Door de Politie alhier werd de hand gelegd op zekeren v. D. als arbeider in dienst bij de Gemeente-rei niging, wegens het verduisteren van gelden, door hem van een landbouwer voor geleverde mest ontvangen doch niet verantwoord. Na een paar dagen aan de rol te zijn geweest, kwam hij jl. Vrijdagmorgen boven water en werd toen gesnapt. Van het docr hem ontvangen geld was echter geen cent meer over. Door een voorbijvarend schipper, werd jl. Vrijdagmiddag in den Catharijr.e Singel nabij de Willemsbrug alhier, bij het optrekken van een haak, boven water gebracht, het lijk van zekeren de N. te dezer stede woonachtig, doch sedert geruimen tijd vermist. Buuschoteu. Het Telephoonkantoor te Spakenburg werd op 21 Maart 1887 geopend. Woensdag II. werden er 34 telegram men gewisseld; voor den vischhandel werkt het zeer goed. Soest, 26 Maart. De onlangs vastge stelde lijsten van kiezers bevatten Voor leden van de 2e kamer der Staten-Generaal135. Voor leden van de Provinciale Staten133. Voor leden van den Gemeenteraad 209. Op de lijst opgemaakt in vol doening aan art. 81 der wet van van 17 Aug. 1878 (Stbl. No. 127), komen voor 267 jongens en 259 meisjes; de lijst model III (schoolverzuim) bevat 54 jongens, 74 meisjes. Barneveld. H. V., te Achterveld (gem. Barneveld), die verdacht werd op den eersten Kerstdag in den morgen, op zijn vader te hebben geschoten, toen deze nog te bed lag, is weder op vrije voeten gesteld, wegens gebrek aan bewijs Een industrieel te Nijmegen heeft dezer dagen een vervoermiddel voltooid, dat eerlang zal worden beproefd, en dat, indien de proefneming naar wensch uit valt, opnieuw een groote verandering Ze is nu bijna een jaar geleden gestorven; ik had haar altoos even lief, maar van trouwen is tusschen ons geen enkel woord gesproken." Harms had zijne dochter slechts kort overleefd en zijne kleindochter liet hij aan zijnen trouwen vriend. Mocht ze gelukkiger zijn, dan hare moeder. Zij is een lief kind, al zegt mijne viouw, dat ze haar niet verstaan kan, wanneer ze met levendige gebaren de eenvoudigste zaak zoekt duidelijk te maken. Hare verwondering over de on- noozelheid mijner vrouw staat duidelijk op het geanimeerd gezichtje te lezen. Ze zoekt dan eindelijk haar toevlucht bij mij en doet mij dikwijls denken aan hare gestoivene moeder. Haar pleegvader heeft ons de zorg voor hare opvoeding opgedragen en wij ver vullen onze taak zoo getrouw mogelijk. EINDE. kan teweeg brengen in het personenver voer. Het is een alleenloopend stoomrij- tuig, hetwelk, behalve den bestuurder, nog di ie personen kan medenemen, en met een kleine verandering voor een grooter aantal personen ingericht worden. Het vereischt niet meer kosten van onderhoud dan een enkel paard. Vermoedelijk zal dit vervoermiddel binnenkort voor het publiek ter bezich tiging worden gesteld, in de voornaamste steden van ons land en in het buitenland. Op het eiland Schouwen werden dezen winter herhaaldelijk schapen ver moord in de weide gevonden. Blijkbaar geschiedde dit door een hond, doch ondanks alle pogingen kon men dit dier niet betrappen. Dezer dagen evenwel ontdekte men den hond in eene weide onder Zonnemaire bezig met het ver slinden van een schaap, terwijl reeds eenige doode schapen op den grond lagen. Eenige landbouwers zijn toen onmiddellijk eene klopjacht begonnen en er in geslaagd den hond door geweerschoten af te maken. De hond heeft, naar men zegt, in dezen winter reeds 72 schapen gedood. Zijr. eigenaar is bekend, doch of deze tot schadevergoeding verplicht kan worden, wordt betwijfeld. De grond waarop de sage berust, van het in de nabijheid van Lochem, door de stoomtram overreden wilde zwijntje, is volgens de Zit'. Ct. deze Eenigen tijd geleden was bij een boer daar in de buurt een keutje komen te sterven; en tijdelijk op de vaalt gedepo neerd. Dit kreeg nu onlangs tevens als mestwaar eene eerlijke begrafenis op het aan den tramweg gelegen bouw land. Echter werd het niet zoo onder de aarde bedolven, of een voorbij zwervende hond kon het reeds half vergane beestje er uit halen, en in zijn maal gestoord, heeft hij het toen op de rails laten liggen! De bedrieger bedrogen Een koetsier, die met zijn vigelante de Wagenstraat te 's-Hage doorreed, wilde gaarne eenige sigaren koopen, en hield daarom voor een sigarenwinkel stil; doch zijn paaid niet al te best alleen vertrouwende, riep hij een jongen toe. «Zeg ventjekoop daar even een dubbeltje sigaren voor me, van de vier, dan krijg je er ook een van «Rook je lichte of zware?" vroeg de aangesprokene. «Zware!" was het ant woord, terwijl hij het geld overhandigde aan den ander. De jongen trad den winkel binnen, en zei: «Mijnheer, een dubbeltje sigaren asjeblieft; van de zes. Lichte!" «Steekt u op?" vroeg de winkelier,, die het verlangde in een zakje deed. «Dank u, want ze zijn niet voor mij I" Hij verliet daarop den winkel, doch moffelde twee stuks, onopgemerkt uit het zakje weg, en overhandigde toen den koetsier, de overige vier. «Heb je geen vuur meegebracht, kereltje?" voegde deze hem toe. «Gauw, vraag nog even een lucifer 1" De jongen haastte zich daaraan te voldoen, en on derwijl reed de voerman weg, die het niet noodig achtte, de beloofde sigaar cadeau te geven. Toen de ander met een lucifer buiten kwam, zag hij zijn lastgever met het rijtuig reeds op eenigen afstand en deze lachend naar hem om kijken. De deugniet bracht toen met zijn linkerhand den duim aan den neus en hield met de andere zegevierend de twee achtergehouden sigaren omhoog, waarbij hij den k«etsier luidkeels nariep «Haast je maar niet, ouwe sokVoor mij zijn twee lichte beter, dan ééne zware I" {II. Ct.) BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 25 Maart Elisabeth, d. van Bartus Snijders en Alijda Middelman. Willem, z. van Evert Rijnders en Johanna van den Hoek. Cornelis Johannes, z. van Izak van Kalleveen en Jacoba van Doorn. 26 Maart Kaatje, d. van Aaron Cosman en Betje Hilversum. 27 Maart Jacobus, z. van Antonie Hoksbergen en Jannetje van Valkengoed. Albertus, z. van Martha Hendrika van den Berg. 28 Maart Johanna, d. van Hendrik Veenen- daal en Anna Hazelaar. 29 Maart Hen drika, d. van Cornelis van Daal en Grietje van Loenen. Gerritje, d. van Evert van Leijenhorst en Johanna Geertruida Wolfs winkel. Catrina Maria Alijda, d. van Johannes Evcrardus Huurdeinan en Theodora Wellerd. 30 Maart Elbarta Hendrika, d. van Willem van Esveld en Elbarta Hendrika Kilian. Ondertrouwd: 31 Maart Petrus Steen beek en Geertruida Lablans. Gehuwd: 30 Maart Meijer Schreuders en Mietje Hilversum. Johanna van Smeding en Henderika van Duren. 81 Maart Jan Dirk Struve en Elisabeth de Groot. Gescheiden van Echt: Johannes Baptiste Deseans en Gerritje Wels. Overleden: 23 Maart Antje Jansen, 65 j. eehtg. van Hermanus Mens. 24 Maart Maria Hendriks, 88 j. wed. van Hendrikus van Veen. Cornelia Hesselina de Ruiter, 50 j. eehtg. van Willem Abelman. 26 Maart Jacoba Bos, 71 j. ougeh. Abraham Salomon Aronson, 59 j. ougeh. Geertruij Diderika Scheerenberg, 46 j. ongeh.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2