1 h KEUKENMEID RIJKSPAARDEN. EEN HEERENHUIS, PIEPER Co, NOUVEAUTÉS Puike Natuurboter!! Voor het AANVULLEN en vernieuwen van bedden en matrassen, bij gelegenheid der SCHOONMAAK, blijft de ONDERGETEEKENDE ZICH STEEDS aanbevelen. Firma f€k TEIIS, Advertentie». j ut SAiFAÜJIK een net onderhouden Inboedel, Erve en Tuin, Een perceel HOOILAND, BOUW- en WEILAND, Een perceel WEILAND, ïwee perceelea WEILAND, Godsdienstige Samenkomst. TWEE BURGERMEISJES, Huishoudster GRANDE SEANCE DE BILLARD, T'is Me-Edso. HAKHOUT, Er bieden zi Dezer dagen ontvangen een enorme kenze in SPREIEN, waaronder geheel gekleurd en ook met Grieksche, Chineesche en andere gekleurde randen. en Kinder-parasols, 7 Een en dertii op reform gestelfte LOOPJONGEN, in let openbaar VERHUREN: Het Grasgewas aan: ZonRac, Ren 3. April a.s., A. BRÜNSTING Rzn. te Beilen. HEDEN en MAANDAGAVOND zijn clexelve uitgestald K. KOK, Lugtstrut SS, Amersfoort, 1 AT 0 Publiek verkoopen: <y Een nette vlugge VERKOOPEN: VERKOOPEN VERKOOPEN: 35 perceelen EIKEN-, ELZEN- c berichtendal thans alle voor Lente- en Zomerseizoen zijn No. 1. No. 9. No. 10. No. 11. No. 12. Groote zaal van Amicitia. Dr. Gr. VAN GOOR, Toegang vrjj. /r4 Gevraagd PROFESSEUR DU BILLARD Rentevergoeding DÉPOSITO-KAS J. M. DE NEUFVILLE, Beddenwinkel v. d. Rooster. 27 Maart Een levenloos aang. kd. t. g. van Johannes Snijders en Cornelia Kuijcr. 28 Maart Jacobus Wouterse, 18 m. 30 Maart Gerritje Kreuzer, 32 j. echtg. van Johannes Eeinbertus van 't Hof. Theodore Carel van Gelder, 43 j., echtg. van Maria Tehla Neijssel. Hoogland. Overleden: 30 Maart Wulfert Beyer 70 j. wed. van Jannetje van de Wolfshaar. Bunschoten. Geboren 11 Maart Koelof z. van Willem Koelewijn en Geerlje Muijs. 16 Maart Evert z. vau Arian Muijs en Grietje Zwaan. 21 Maart Zeger z. van Jacob van Diermen en Marritjo van Halteren. 20 Maart Wouter z. van Hendrikus van den Bos en Willemijnlje van Twillert. Gehuwd 19 Maart Jan Duijst en Reintje Hartog. Overleden: 21 Maart Hein Muijs wed. van Grietje de Graaf 85 j. 28 Maart Trijntje Wildeman ongeh. 69 j. Willem ter Haar geh. met Aaltje Smit 89 j. Lensden. Ondertrouwd: 31 Maart Antonie van Druten met Aagje van de Lodijk. Rut van Daatselaar met Maria Boerssen. Overleden: Gerrit Zwart, 63 j. echtg. van Cornelia van Asch. Stouten burg. Geboren: 29 Maart Hendrica, d. van Cornelis van Esveld en van Ruthera van Ruitenbeek. Woudenberg. Geboren: 26 Maart Alberta, d. van Hendrik van Maanen en llengertje van de Bunt. Gerrit Jan, z. van Gerrit van Donkelaar en Maria van Ravenhorst. Gehuwd 30 Maart Hendrik Geijtenbeek, 35 j. en Cornelia van Eem, wed. van Jan ter Burg, 29 j. Soest. Geboren: Caecilia Petronella, d. van Ar- noldus Scboondorbeek en Johanna Louisa van Paridon. Johanna Maria, d. van Hendricus Hilhorst en Geertje Schoonoord. Jan, z. van Jan van den Broek en Gijsbertje Woudenberg. Ondertrouwd Hendrik van Kooij en Elbertje Maassen. Overleden Johannes Gerardus de Meij, wedr. van Petronella Elisabeth van der Maas, 72 j. Levenl. aangeg. kd. van het vr. gesl. van Aaltje Legemaat. Gijsbertus de Groen, 2 m. Arie van Dorresteijn, geh. met Johanna Schennij, 64 j. Hendrikus van der Klok, geh. met Errisje Blankenstein, 43 j. Gijsbertus Zeijpveld, geh. met En geltje van Kooij, 65 jaar. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG! Een beursje met geld, en een porte- monnaie met geld. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan bet bureau van politie. MARKTBERICHT. Amersfoort, 1 April. Tarwe f7.50af8.00.Rogge f4,90 a f5,40. Boekweit f6,00 a f7,00. Appels 4,00 a f 6.00. Peren f 0.00 a f 0.00. Aard appelen fl,10 af 2,20. Hoendereieren f 3.50 a f 4.00 de 100 stuks. Boter f 0,95 a f 1,45 per Ivilo. Kaas f 0, a 0,Biggen f6.25 a f 8.75; Schram men f 9.a f15.00. Bevallen van een MEISJE, H. J. A. WESSELING—Benes. Amersfoort, 1 April '87. Heden overleed in den ouderdom van 46 jaren onze ge liefde Zuster en Behuwd-Zuster Mejuffrouw G. D. SCHEEREN- BERG. A. KRUIMEL—scheerenberg. J. G. KRUIMEL. Amersfoort, 26 Maart 1887. /%- Heden overleed mijn ge liefde echtgenoot de Heer THEODORE CAREL VAN GELDER, in den ouderdom van drie en veertig jaar. Wed. T. C. VAN GELDER— Neijssel. Amersfoort, 30 Maart 1887. Voor de vele bewijzen van deel neming ondervonden bij het overlijden van mijnen dierbaren Echtgenoot, betuig ik mijn oprechten dank. Wed. G. J. RIBBERINK- Groenhuizen. Amersfoort 2. April 1887. Allen die iets verschul digd zijn aan, of te vor deren hebben van wijlen den Heer R. KOK, worden verzocht daarvan betaling of opgave te doen vóór of uiterlijk op 20 April e.k. aan den ondergeteekende. WITTE BAZAR. Amersfoort, 30 Maart '87. Op een Buiten, 20 minuten van de Stad UTRECHT, een bekwame gevraagd, gevraagd, P. G., half Juni, die genegen is ook eenig huiswerk te ver richten, van goede getuigen voorzien. Adres met franco brieven onder letter N. bij den boekhandelaar II. T. SCHOLTEN, Zadelstraat te Utrecht. bericht haren geëerden begunstigers de ONTVANGST eener ruime keuze allen naar de nieuwste genre. Oude EN-TOUT-CAS worden in rui ling aangenomen. REPARATIËN worden spoedig net en soliede afgewerkt. tPU- Bussum.7^/H j Wordt gevraagd een TWEEDE STOKER voor vast, loon 7 gulden, overwerk wordt afzonderlijk betaald, adres den Heer D. SPRUIT aldaar. De HOOFD-ADMINI- ikSH& STRATTE van hel le Re- Süly gement Huzaren, zal op Woensdag, den Oden April 1887, des middags ten 12 nrc, te Amersfoort aan de MANÉGE Drie uren vóór den verkoop te be zichtigen. goed kunnende lezen en schrijven, kan terstond geplaatst worden in den Boekhandel van SLOTHOUWER ZOON. Notaris Mr. J. M. RICH EEEE te Amersfoort is voorne mens, om op Dins dag, den 5 April 1887, des voormid dags te 10 uur precies, in het koffie huis yiIJET VALKJE" aldaar, om con tant geld in het openbaar te nagelaten door wijlen den WelEdelen Heer P. J. HEIJINK, bestaande voornamelijk in1 paar DIAMANTEN OORBELLEN, JUWEE- LEN BROCHE, RING met DIAMANTEN, GOUDEN I1EERENHORLOGE. ZILVE REN TABAKSDOOS, DITO SNUIFDOOS, DITO TAFELLEPELS en VORKEN, VOORSNIJMES en VORK met ZILVER, ZILVEREN SOEPLEPEL en vele andere ZILVEREN VOORWERPEN; voorts: MAHONIEHOUTEN MEUBELEN, als KABINET, SECRETAIRE, CHIFFON NIÈRE, STAAND HORLOGE met SPEELWERK, een prachtig IVOREN CRUSIFIX onder STOLP, BUFFET, PENDULES en ORNAMENTEN, RONDE en ANDERE TAFELS, SPEEL-, WASCH- en BEDDETAFELS, CANAPÉ, STOE LEN, FAUTEUILS, LEDIKANTEN met BEHANG, SPIEGELS en SCHILDE RIJEN, BEDDEN met TOEBEHOOREN, SMYRNA-TAPIJT, LINNEN en TA FELGOED, KACHELS, FOURNUIS, KO PER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDE WERK, enz., enz. Daags te voren op de gewone uren te bezichtigen. y r./j. Notaris Mr./J. M. BICHETTE, te Amersfoort is voornemens op Zater dag, den 16 April 1887. des avonds te 7 uur, in het koffiehuis Dhet Valkje" aldaar in het openbaar te binnen Amersfoort: staande en gelegen aan het Havik, wijk F. No. 476, kadaster sectie E. No. 2134, groot 2 A. 45 C., het huis bevat heneden drie kamers, keuken en kelder, boven vier kamers, zolder met meiden- k 3 mer. Verhuurd aan Dr. A. H. C. VAN DRIEL tot 1 Mei 1888, voor f350,'sjaars. Te bezichtigen Donderdag en Zaterdag van elke week van 14 uur, op vertoon van een permissiebiljet af te geven door- of van wege den Notaris. Te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen den 16 Juli 1887. r. 7. Notaris Mr./J. M. BICHETTE, te Amersfoort is voornemens op Woens dag, den 7 April 1887, des namiddags te 2 uur, op de Buitenplaats nBerg-en- Dal" onder Amersfoort, om coulant geld in het openbaar te en ander gehakt en uitgenummerd liggende op de Buitenplaats »Berg-en-Dalonder Amers foort, tegenover het Station van deu Nederlandschen Centraal-Spoorweg, be woond bij Mevrouw de Wed. J. G. H. THONUS, a Z De Notarissen A. H. DRIJFHOUT TAN HOOFF en Mr. J. DE TOUTER te Amersfoort, zul len op Woensdag 6 April 1887, des middags ten 12 ure, in liet koffie huis nllET VALKJEte Amersfoort, In de gemeente Soest aan de rivier de Eem, voor Mevrouw de Weduwe WOLFF geb. Prins te E 1 b u r g. Voor den tijd vau twee jaren, reeds ingegaan 24December 1886. langs eigendom van deu Heer Jhr. RUT GERS VAN ROZENBURG; kad. B 116 en 123, groot 2 H. A. 89 A. 60 c. A. Laatst in gebruik hij S. KNOPPERS. No. 2. Een DITO naast het voor gaande; kad. B 124, groot 2 H. A.69A. 60 c. A. Laatst in gebruik bij PIET HILHORST. No. 3. Ecu DITO langs eigendom van A. KOK; kad. B. 467 en 468, groot 2 H. A. 38 A. 60 c. A. Laatst in gebruik bij S. KNOPPERS. No. 4. Een DITO naast het voor gaande; kad. B 469, 470 en 471, groot 3 H. A. 14 A. 70 c. A. Laatst in gebruik bij WILLEM VAN HOFSLOT. No. 5. Een DITO langs eigendom men van de H. II. Mr. J. VAN DER LEEUW en Jhr. RUTGERS VAN RO ZENBURG; kad. B 472 en 473, groot 1 H. A. 16 A. Laatst in gebruik bij HENDRIK KUIJER. No. 6. Een DITO naast het voor gaande; kad. B 474, groot 2 H. A. 60 A. Laatst in gebruik bij S. KNOPPERS. No. 7. Een DITO tegen de per- ceelen 3, 4 en 6 en het jaagpadkad. B 475, groot '1 II. A22 A. 80 c. A. Laatst in gebruik bij REIJER HILHORST. No. 8. Een DITO langs eigendom van G. HARTMAN; kad. B 476, groot 1 H. A. 88 A. 10 c. A. Laatst in ge bruik bij ARIE VAN DIJK. van het Jaagpad, zoover als het langs de perceelen 1, 2, 3, 7 en 8 strekt; kad. B 435, 436 en 439, groot 52 A. 70 c. A. Laatst in gebruik bij GIJS KRAA1KAMP. Voor Mr. J. VAN DER LEEUW te Amersfoort. Voor den tijd van zes jaren, reeds ingegaan 24 December 1886. Drie perceelen langs den Zwarten weg; kad. B 464, 463 en 412, groot 2 H. A. 94 A. 34 c. A. ten Noorden van het voorgaande over den Spoorweg, ten Oosten van den uit weg over dien Spoorweg; kad. B465ged groot ongeveer 4 H. A 40 A. naast het voorgaande perceel, ten Wes ten van den uitweg; kad. B 465 6eJ- en 466, groot ongeveer 3 I). A. 19 A. De perceelen 11 en 12 worden eerst afzonderlijk en daarna in Massa verhuurd. Aanwijzer C. VELTHU1ZEN op de Kapel bij Isselt. /{J Donderdag den 7J™ April, des avonds te balfacht nrc, zal D. V. eene Godsdienstige Samenkomst gehouden woiden in de Als spreker zal optreden gereformeerd doleerendpredikant te Bunschoten. ZZ!—cfr. P. G., voor WERKMEISJE of voor KINDERMEISJE en een voor DAG MEISJE of bij KINDEREN. Adres onder letter W. aan het Bureau van dit Blad. te Scherpcnzeel tegen lioog loon een van de P. G. uit den burger- of boe renstand, tevens geschikt een winkel te beliecren, tusschen de 30 en 46 jaar. Onnoodig zich aan te melden zonder van goede getuigen te zijn voorzien, zij die hiertoe genegen zijn gelieven zich persoonlijk aan te bieden bij J. BTAN- KEN te Scherpcnzeel. inlaw. des middags omstreeks 3 uur te geven door den alom bekenden jpy Volgens verspreide Programma's. Postvaatjes inhoud 4 Kilo a f4,40 levert franco a rembours der van UTRECIITSC1IE STRAAT. 2 dagen te voren opvragens 2 '/j 14 3% 1 maand n 3'A% een jaar vast 4l/a 31 Maart 1887.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3