jjei Beddenwinkel, Langestiaa! IIS J. S. AROnSON nUllTIIIDI I- MIJIPOLITOER, Ontvangen: Boek-, Kantoor- en Kunsthandel J. PH. VAM DIJK, ■o Beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten Matrassen en Bedden. Ontvangen eene groote keuze in BEDVEEREN. Levert IJZEREN LEDEKANT, 2 STROOMATRASSEN, GEZONDHEIDSMATRAS, dito PELUW, WOLLEN DEKEN, GESTIKTE DEKEN en VEEREN KUSSEN voor f 28.50. SPRINGVEEREN MATRASSEN van af f 14.50, GEZOND HEIDSMATRAS f 8.50, GEZONDHEIDSBEDDEN met toe- behooren f 4.50, 2 STROOMATRASSEN f 1.95. UITSTOOMEN van beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. SLOTKOÜtütR mm Het beste en goedkoopste merk der wereld. PUIKE Haard- en Kachelkolefl, Uitmuntende COKES zouder gruis. J. H. BOSCIl. 1BRILLEN, SPUITEN 11 THERMOMETERS, J Alphons Annegarn. IETEKS Engelsche Polijst-Crême 12x/2 Cent per fleschje, H. A. van Bekkum, in alle soorten MEDAILLON-STEMPELS, Humboldt- ei Automaat-stempels, Mo&sgrai- ea FACSIMILESTEMPELS, UNIVERSUM STEMPELRUSSENS, G. J. SLOTHOUWER. •^Zeete Chocofaad ERVEN CASPAR FLICK, Flickjes en Tabletten, H. J. BONNIER, heeft steeds voorhanden eene ruime keus Echte en gewone Srabantsche kanten, Mutsen, Tulle, Gaas en Blonde, Efïen, Gebloemd en Gestreept Gor dijn-Neteldoek, Halters en Franjes, Gekleurde en Witte Dames- en Kinderschortjes, Handschoenen en Rokken, alsmede WITTE EN GEKLEURDE KATOENEN KOUSEN EN SOKKEN in alie nummers. En eene ruime keuze nieuwe VOORJAARS-ARTIKELEN. DEGON'S Economische Keukenfornuizen verkrijgbaar bij alle Smids en Winkeliers in dit artikel. Op plaatsen Waar geen afnemers zijn, worden dezelve direct van de fabriek geleverd en tevens gegarandeerd. Teekeningen op eerste aanvraag KLEINE WINST, GROOTE OMZET. bi) F. ft. liorloge- en Instrumentmaker cHavill ijoefl kaat HORLOGES. BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. een nieuwe zending ia fraaie doozen m 50 Cents de does af. Een partijtje overgehouden van het vorig jaar, wordt tegen inkoopsprijs op geruimd. St oom-Marmerzagerij SLIJPERIJ, DRAAIERIJ ENZ. Springweg, UTRECHT 178-181. GENEZING der DOOFHEID Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. I OS O s» <x> -2 =3 CD "O a> "o CO CP CD CD JO sz C/5 V) I I O CD CD De volgende week verschijnt: AMSTERDAM APRIL 1887, onder medewerking van het Uitvoerend Comité voor de a.s. Aprilfeesten. mim m gshvs. Daar de oplaag hepeikt is worden BESTELLINGEN ten spoedigste in- gewtteki Irij i Verkrijgbaar bij BC Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. u Alle soorten ft. ff» EN C 8 Verkrijgbaar bij I.angestraat, o/d. Sociëteit. s van Stophenson Brs., verleent aan gepo lijste houten en marmeren voorwerpen een duurzamen en briljanten glans. Ver krijgbaar in flacons a 30 ets. en krui ken a 50 ets., te Amersfoort bij APHONS ANNEGARN, in Galant., en R. VAN ESVELD. Chemische fabriek, Zevenaar. ECHT GERMAANSCH alleen verkrijgbaar bij te AMERSFOORT. z o o a 1 s Brelope- en Capsnle Stempels, LUCIFERSD00ZEN, ZAKMESSEN ZAKP0TL00DEN met steiupcl-iiirickting. in nette étuis met inkt en toebehooren. die nimmermeer met inkt bevochtigd behoeven te worden worden tegen concurreerende prijzen ten spoedigste geleverd door Nieuwer- A instel. pakken al Ned. ons 15 ets. s 2% s 35 1 18 (met vanille) »2'/j J> 40 j Verkrijgbaar bij de Heeren K. DE HAAS en IV. VAN Z.II.IXGEX. in het VERKOOPHUIS op den HOE te AMERSFOORT, "7 V* Doozen van dubbele grootte a 714 ets. viervoudige grootte a 1214 ets. Vraag: Merk „JUMBO". Verkrijgbaar te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN, in Galant., en B. A. VAN RU1JVEN. Chemische fabriek Zevenaar. ,ÜS>' Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. "7 LUXE POSTPAPIER, 8EUR9BER1CHTEN. Perc. Nederland.Sch. Ct. W. 2'/, dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan./"Juli 5 dito iito April,-Oct. 5 Polen Obl. Sehk. 4 4. 4 Port. Obl. Bti. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 17984815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 /"1000 5 dito dito 109 5 dito 1866 ƒ1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 4'/s dito 75 gec. 50-100 4'/, dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leeuing. 1870 fObl.-Leeniiig 1872 5 ■{-Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 4 5 3 5 5 6 1 April. 733/,. 88 98»/,, 98'/, 69'/, 89 80 63%. 63'/, 64%, 64%, 85% 54'%, 101", 55 55'/, 10-2'/, 97% 101% 97% 97% 52'/, 53 52% 94% 94% 93% 89% 77 84% 102% 13'/, 107V,, 12»/, 100'/, 09'/, 93'/, 14% 12"/,. 40 98'/, 98% 97'/, Induatr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. llyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent: aal Bank 4% 4 2 4 4% 4 4% 5 5 Fabriek en Magazijn van Marnieren Schoorsteenmantels. Atelier voor STEENBEWERKING van gebouwen Kerken, Kerkhoven, enz., naar teekening bewerkt, Grafkelders woiden waterdicht opgeleverd. Handel in Wand-, Parket- en audere Vloertegel» van verschillende Engelsche, Duitsche en Fransche fabrieken. De GEPATENTEERDE KUNSTTROMMELVLIEZEN v«n NICHOLSON genozen of verlichten dc doofheid, waardoor rij ook ontstaan mocht zijn De opmerkenswaardigste genezingen hebben plaats gehad. Men zcnJe 12 */j cents om franco tens geillnstr. werk van 80 bladz.m de hollandsche, fransche ofdnitsche mal te ontvangen; dat werk bevat belingrijke beschrijvingen der proeven, aangewend om de doofheid te genezen, beneven» aanbevelingen van Doctors, Advokaien, Roekuitgevers en ander» aanzienlijke personen, die door deze TROMMELVLIEZEN rijn Jeneren en re zeer aanbevelen.— Men schrijve onder opgave van er* courant aan J. H. NICHOLSON, 4. r. Drouot. U PARIJS. Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Enoi. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Qbl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sewast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tillis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spoonw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl dito Calif.-Oreg. dito C Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leenmg 5 Premièn-Loeningon. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. 74 3 Stad Brussel, fr. lüO '79 3 Hongarije. Hong. Hyps-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito '1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Aast. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3% Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 95% 101% 100% 52 102 101% 225 4u'3/„ 138% 137'/, 75'/, 117 83'/, 149 V, 101% 114% 101% 26'/, 73% 133% 90% 106 45%, »9'/, 81 62% 61% 76 79 46'/, 83% 79 119'%, 57% 92% 98% 87 80 51 87% 87% 97»', 47% 56% 114% 100% 146 116% ai'/. 114 116% 115% 84% 109 102% 101% 102 102 Winterdienst, geopend 1 October 1886. 83% 98 100 105% 131 139% 79% 100 129 131 125 43% Naai Vertr. Utrecht AmersfUtrecht Nederlandsche Centraal-Spoorweg. 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 94 Aankomst te Rottd. 's Hage 9,7 11,45 3,23 5,— 6.36 8,45 9.37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 9,27 10.1b I,9 4,47 7,44 9,54 II,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 9.2 11,58 6.28 9.27 10,59 2,2 7,59 11,10 1,55 4,28 10,12 1,54 4,30 10,15 Ooster-Spoorweg. Aankomst te I Naar HilversumAankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen Vertr. A'/nersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. in em 4 .ex ./o n 7,26 8,05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8,57 10,3 7,39 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9,10 10,16 7,48 8,27 8.58 9.33 9.59 11,39 12,29 3,15 6.34 8.44 9,19 8,13 9,47 11.15 12.16 1,27 4,13 7,4 9,38 10,25 11,35 8.30 9.12 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7,20 9,33 9,54 11,10 Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12,3 3,59 6,49 9,30 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Leusd. Sclierpenz ■Veenend. Rhea. Kest. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 24 4,30 6,- 9,32 door 9,38 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 «,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 Ml 10,14 Snelpersdrukkerij van A, M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4