BUITENLAND. Plaatselijke berichten. een middel om den toevloed te vermin deren? Dan gelooven wij, dat het middel niet tot het doel leiden zal. De minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter algemeene kennis, dat de historische zaal van het Prinsenhof te Delft voor het publiek opengesteld op Zondag 17 April, des namiddags te 12'/i uur, en kosteloos toegankelijk zal zijn op werkdagen van des voormiddags tien en op Zon- en feestdagen van des namiddags één tot vijf uur in de maanden December en Januari tot drie uur. Krachtens eene met 1 April e. k. in werking getreden rechtstreeksche uit wisseling van postwissels inet de Ver- eenigde Staten van Noord-Amerika, be draagt het van de afzenders hier te lande te heffen recht, voor elke afzonder lijke geldverzending naar de Vereenigde Staten, 5 cent voor elke 10 gulden of gedeelte van 10 gulden. Nauwkeurige invulling der formulieren ten aanzien van de over te maken sommen; van de namen en voornamen van de gea dresseerden en de afzendersbenevens de vermelding van het postkantoor van bestemming, alsmede van den Staat (State) en, zoo mogelijk van het district (county), waarin dat postkantoor is gelegen, wordt den belanghebbenden zeer bijzonder aan bevolen. Het officiéél programma voor de Aprilfeesten, van wege het Amsterdamsch Gemeentebestuur uitgegeven, luidt als volgt Woensdag 13 April, van 10 tot 4 ure volksspelen, onder leiding van de Amster- damsche Turnvereenigingen, leden van het Nederlandsch Gymnastiekverbond buiten de Willemspoort en achter het Rijksmuseum; van 10 tot 1 en van 3 tot 6 ure kinderspelen, onder leiding van de Commissie van Bestuur der Kinder speeltuinen, in de Kinderspeeltuinen: op de Weteringschans en aan de Marnix- straat; van 1 tot 4 ure gondeltocht, te geven door de Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging de Amstel; van 7'/a tot 10 ure muziekuitvoeringen: buiten de Muiderpoort, op de Nieuwmarkt, Jonas Daniel Meijerplein, Amstelveld, Damrak, Rembrandtplein en op den Buiten-Amstel algemeene illuminatie; van 8 tot 10 ure Bengaalsche verlichting der Oudekerks-, Munt-, Montalbaans- en Westertorens en van de Willemspoort. Donderdag 14 April, van 10 tot 4 ure roeiwedstrijd op den Amstel, onder leiding van de besturen van te Amster dam gevestigde Roei- en Zeilvereenigin- genvan 10 tot 1 en van 3 tot 6 ure Kinderspelen, onder leiding van de Com missie van Bestuur over de Kinderspeel tuinen, in de Kinderspeeltuinen op de Weteringschans en aan de Marnixstraat van 1 tot 4 ure .Muziekuitvoeringenop het Ferdinand Bolplein en in het Vondel park; van 6 tot 8 ure Muziekuitvoerin gen: op het Haarlemmerplein, Noorder- markt, Fuifen en Kattenburgerplein om 9 ure het ontsteken van Vuurwerken door de gemeente Amsterdam op het IJ en op den Amstel en muziekuitvoeringen aldaar van 8 tot 10 ure. Vrijdag '15 April, om 9 ure Aubade, te geven door 4500 leerlingen der lagere scholen te Amsterdam, onder leiding van den heer Henri F. R. Brandts Buys. Het is van vrij algemeene bekend heid, dat het meerendeel der van de Nederlandsche bureaucratie uitgaande stukken niet uitmunt door losheid van stijl, fraaiheid van woorden of helderheid van gedachtengang. Dezer dagen bleek ons, dat ze ook in de titulatuur hare eigenaardige uitdrukkingen heeft. Het adres aan een geneesheer luidde sZeer bekwame heer," terwijl men een apotheker aansprak met den titeltwcl ervaren." Zelfs zonder zich van de echtheid te overtuigen, door het groote zegellak en het stempel van het Ministerie, dat den omslag versierde, voelt men als bij instinct, dat deigelijke titels alleen in het brein van een bureaucraat geboren kunnen zijn. (Arnli. Ct.) Het is missohien niet onbelangrijk te weten dat een zeer groot deel ja verreweg het grootste deel van het door Amerikanen in Friesland opgekochte vee bestemd is voor Virginië. De bodem aldaar, sinds de afschaffing der slavernij verwaarloosd, en tot een laag peil van productie-vermogen teruggezonken, wordt in de laatste jaren opnieuw ontgonnen, en dat wel met behulp van eene groote uitbreiding van den veestapel, tot welks verbetering de nog altijd rijke grondbe zitters in dat landschap zoo bekend uit de Negerhut van mevr. Beecher Stowe kosten nog moeite ontzien om zich, door kruising van ons vee met het hunne, van veredelde rassen te verzekeren. Echter moet de grondsoort in Virginië zandachtig en van doorgaans mindere qualiteit zijn dan onze Friesche klei- bodem waarom het waarschijnlijk is dat het beoogde doel maar gedeeltelijk zal bereikt worden, vooral ook omdat het vee aldaar niet de vette weide terug vindt die het hier moest verlaten, en dus allereerst minder in de melk wordt, en daardoor in schoone vormen verliest. (De WereldburgerJ De onderhandelingen met de directie der Exploitatie-maatschappij van staats spoorwegen door het bestuur van de Koninklijke locaal-spoorweg-maatschappij Willem III, over het gemeenschappelijk gebruik van het station Deventer, zijn afgesprongen. Thans is door laatstge noemde Maatschappij besloten tot het bouwen van een eigen station te Deven ter, op ruim 100 meter afstand van het staatsspoor-station; hetzelfde geschiedt te Dieren. Te Almelo zal daarentegen ver moedelijk het Staatsspoorstation gebezigd worden: onderhandelingen worden daar over nog gevoerd." Het circus Carré te Amsterdam moet op 1 December e.k. geheel gereed zijn. Op dien avond hoopt de directeur de voorstellingen te openen. In het eerste kwartaal van dit jaar werden 750 vreemdelingen over de gren- sen van het rijk gezet, als zijnde zonder middel van bestaan. Opnieuw zijn twee weezen van de inrichting te Neerbosch naar Amerika ver trokken. Van de andere weezen aldaar zijn zeer goede tijdingen ontvangen. Een vriend schreef dezer dagen aan den heer van 't Lindenhout: »Zend mij 100 jongens, die maar een weinig ontwikkeld zijn, wij hebben voor hen allen goede plaatsen en het vooruitzicht van een goed bestaan voor de toekomst". Uit Friesland schrijft men aan het Hbl.Met ingang van 1 April jl. zijn de vrachtprijzen van hier naar Utrecht, Amersfoort en de overige stations van den Centraal-spoorweg belangrijk verminderd. De verzendingen naar Amsterdam zijn evenwel van deze prijsverlaging uitgesloten Met 1 Juni a. s. zal de zomerdienst regeling, onder goedkeuring van den minis ter, voor de lijn ZwolleLeeuwarden gewijzigd worden, zoodat men dan s'avonds om 5.10 uur van Leeuwarden nog naar Amsterdam kan vertrekken. De Centraal- spoor is voornemens met den zomerdienst twee treinen meer te laten loopen. De nVereeniging tot bestrijding van knoeierijen in den boterhandel", daartoe in staat gesteld door vrijwillige bijdragen van eenige belangstellenden, looft uit eene som van f1000, voor de beste, mits op zich zelf voldoende, methode tot hel aantoonen van botervervalsching. De in te zenden antwoorden moeten voldoen aan de vastgestelde voorwaarden, waar van, op franco aanvraag, afdrukken ver krijgbaar zijn bij den secretaris te Leiden. Naar men verneemt, zullen de hee- ren Kiderlen, de Beukelaar en de Stuers deelnemen aan de internationale wieler wedstrijden, welke den 23, 24 en 25 Juni e.k. te Londen zullen worden ge houden. Niettegenstaande de vermaningen van het Bulgaarsche gouvernement geene demonstraties te doen op den verjaardag van prins Alexander, heerschte er Dinsdag te Sofia, reeds van den vroegsten morgen, eene ongewone beweging. De telegraaf bureaus werden door de menigte be stormd, want iedereen wilde persoonlijk telegrammen van gelukwensching naar den prins zenden. Nooit, zelfs gedurende de aanwezigheid van den prins, had zulke manifestatie plaats. Zonder de tusschen- komst van het gouvernement, zou de ge- heele stad hebben gevlagd. De winkels werden gesloten, en een iTe Deum" werd gezongen. In de volkrijkste wijken ont stonden er botsingen lusschen de politie en pai ticulieren, die hunne huizen wilden versieren. Zoodra de politie zich had ver wijderd, wapperden aan de gevels der woningen vlaggen. De Daily News meldt uit St.-Peters- burg, dat de meeste gevangenen zijn losgelaten, maar een honderdtal jonge mannen en vrouwen nog gevangen ge houden worden, waarvan de meeste ver moedelijk, zonder vorm van proces, naar Siberië gevoerd zullen worden. Te Weenen is een telegram uit Peters burg ontvangen, meldende, dat in het huis van een koopman te Kroonstad een laboratorim is ontdekt, waarin dynamiet, een drukpers en revólutionaire proclamaties zijn gevonden. Een student der polytech nische school, die in het laboiatorium was, bracht zich om het leven, voordat men hem kon gevangen neinen. Zoowel te Gatchina als te Petersburg worden steeds nog revolutionaire proclamaties ver spreid, vooral in de kazernen. Volgens de Pall Mali zal de betooging, die op Paaschmaandag in het Hyde Park tegen de Iersche dwangwet moet plaats hebben, iets kolossaals worden. Al de liberale en radicale clubs der hoofdstad zullen er aan deel nemen. Meer dan twintig muziekkorpsen zullen den optocht vergezellen, en de afschaffersvereenigin- gen, die nooit eene gelegenheid laten voorbijgaan om hunne banieren en leuzen eens te luchten, beloven mede van de partij te zullen zijn. Een kolossale hoop volk zal er dan ook zeer zeker op de heen worden getrommelddoch welke waarde er aan het cijfer van dit Paasch- maandagsche straatpubliek zal te hechten vallen met betrekking tot de Iersche quaestie ziedaar eene vraag, welke inen vrij is zeer verschillend te beant woorden. In het Elzassische Zabern hebben een 25-tal recruten de dwaasheid gehad een Duitsche vlag af te rukken en te ver nielen; 5 werden terstond gearresteerd, de rest zal wel volgen; het plan schijnt vooraf te zijn gemaakt in een fabriek. De gewezen Khedive van Egypte Ismaël-pacha wenscht te Konstantinopel te komen, ten einde persoonlijk zijn herstel op den troon te bepleiten. Zijne aanhangers doen groote beloften, indien de Sultan hiertoe wil medewerken. Ismaël biedt verscheidene millioenen aan ter betaling van de contracten rnet Krupp en Mauser. Volgens berichten uit Afghanistan houdt een Ghilzai-stain in de nabijheid van Ghuzni eene stelling bezet, door welke de weg van Caboul naar Candahar beheerscht wordt. De Emir verklaart, overtuigd te zijn dat hij den opstand zal kunnen onderdrukken. Voor het examen, ter verkrijging eener akte als onderwijzeres, slaagden te Utrecht 6 April jl. o.a. Mej. Catharina Albertina Blok en 7 April de dames: Sara van Embden, Alida Richarda van Beek en Geertruida Anna Frans, leer lingen der Rijks-Normaalinrichting alhier. Het ziekenfonds telde op het einde van 1886, 413 leden, tegen 401 in het vorige jaar. Zij waren verdeeld als volgt: a. ongehuwden, a 10 ct. per week 97; tegen 103 in 1885; b. gehuwden zonder kinderen, a 12 ct. per week 97, tegen 86 in 1885; c. gehuwden met minder, dan 4 kinderen, a 15 ct. per week 14Cy evenals in 1885; d. gehuwden met 4 of meer kinderen, a 20 ct. per week 74, tegenover 67 in 1885. Bij den aan vang van het jaar werd aan wekelijksche contributiën (in 1886 over 53 weken) ontvangen f56.20 en bij het einde f58.275, terwijl het gezamenlijk bedrag dat in 1885 beliep f2865.825, sedert is geklom men tot f3034 50. Het totaal der ont vangsten in 1886 is geweest f3090.075. De uitgaven beliepen f 1181.54, tegen f1334.255 in 1885. Het reservefonds be droeg op 31 December f 1346.69, tegen over f 1307.09 in 1885. Wij vestigen de aandacht onzer lezers, waaronder zeker velen de ophan den zijnde feesten te Amsterdam zullen bezoeken, op de bij die gelegenheid loo- pende extra-treinen, waardoor het onder anderen voor stadgenooten nog mogelijk is op Woensdag a.s. des avonds te 12 uren van uit Amsterdam naar huis terug te keeren. Zie uitvoeriger achter staande advertentie.) Gisteren morgen is een jongen aan het Havik al spelende te water gevallen, doch spoedig zonder letsel bekomen te hebben door een voorbijgaand mansper soon op het drooge gebracht. De politie vond wederom in een slaapstede, twee bezoekers die in het algemeen politieblad gesignaleerd stonden, en bracht hen naar de gevangenis. Dinsdagavond had in Amicitia de jaarvergadering plaats der Vereeniging voor werkverschaffing alhier. Behalve het Bestuur waren slechts 8 leden aan wezig, hetgeen doet zien, dat de belang stelling niet zeer groot is, tenzij dan, dat men de meening van den Voorzitter deelt, dat dit misschien is toe te schrij ven aan het vei trouwen der leden in het Bestuur. Nadat de vergadering door den Voor zitter Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck geopend was, werden de notulen der vorige vergadering gelezen en vast gesteld. De rekening en verantwoording door den Penningmeester uitgebracht, gaf geen stof tot bespreking en sloot met een nadeelig saldo van f3,775. Men hebbe hier echter in het oog te houden, dat de vereeniging nog f1000 subsidie te goed heeft van de Provincie en f500 van een der ingezetenen. Bij de mededeeling der werkzaamheden van het afgeloopen jaar drukte de Voor zitter zijn leedwezen uit, dat zoo weini gen de vergadering bezoeken, daar het Bestuur den leden gaarne kennis geeft van hetgeen door hen verricht is. Uit de hier gegeven mededeelingen blijkt, dat dezen winter de belangrijke som van ruim f600 aan werkloon is uit gegeven, waarvoor 50 werklieden gerui- men tijd zijn bezig gehouden met het afwerken van den Doodenweg, die nu, naar het oordeel van Gedeputeerde Sta ten, geheel aan de vereischten voldoet; en voorts, dat voor materialen zijn uit gegeven de som van f854. Een nieuw werk had het bestuurgemeend met te mogen ondernemeneensdeels, omdat men van de ingezetenen niet elk jaar offers vragen mag en anderdeels, oindat de behoefte aan werk niet zoo groot bleek te zijn als een jaar vroeger. Slechts 120 personen hadden zich nu aangemeld, waarvan er velen, als onge schikt, moesten afgewezen worden. Bij de overweging door het Bestuur of ook andere werkzaamheden in aanmerking komen konden, was men het eens, dat het hardmaken van wegen boven andere te verkiezen is. Men had dan ook al het oog gehad op de wegen tusschen den grooten Koppel en den Hooglandschen weg en dien langs Beekestein. Daarbij was de Kalkweg niet vergeten, waarvoor particulieren wel wilden bijdragen. Maar wie zou het onderhoud voor zijne reke ning nemen? Het Bestuur bracht dank aan den heer D. Schimmel, die langen tijd paard en kar gratis beschikbaar gesteld had voor het vervoer der materialen en het rollen van den weg. Op de vraag van den Voorzitter, of nog een der leden eene bespreking ope nen wil van nog andere werkzaamheden legt de heer B. E. Mater de vraag in de vergadering, of niet een bepaald aantal manschappen kan worden aangewezen voor het wegruimen van sneeuw in den winter, hetgeen voor de ingezetenen, om velerlei oorzaak, lastig en aan moeielijk- heden verbonden is. De Voorzitter antwoordt daarop, dat z. i. daardoor werk ontnomen wordt aan velen, die niet tot de werkverschaffing behooren en dat hij daai wel vóór zou zijn, indien men met bewoners van ge- heele straten of wijken accoord treffen kon, om voor een bepaald bedrag, b. v. 5 ct. per MJ de sneeuw weg te ruimen. Hij voor zich was echter overtuigd, dat van de 20 slechts een vijftal zich daar toe zoude verbinden. Bij de stemming, die nu plaats had voor twee aftredende leden van het Be stuur werden herkozen de heeren van Asch van Wijck en Visser, elk met 10 stemmen, terwijl twee stemmen werden uitgebracht op den heer A. M. Tromp van Holst. De derde godsdienstige samenkomst, in zake den toestand der Nederl. Herv. kerk, werd Donderdagavond, in de groote zaal van Amicitia, geleid door Dr. G. van Goor, predikant bij de Ned. Geref. kerk te Bunschoten, voor een publiek, dat bij lange na niet zoo talrijk vertegenwoor digd was als de vorige maal, toen Dr. Mr. van den Bergh optrad. Waaraan deze minder talrijke opkomst te wijten is, weten wij niet, misschien wel hieraan, dat het voor de buitenlieden moeilijk wordt, nu het landwerk wacht. Bij zijn optreden las Dr. van Goor den 2en Psalm voor en sprak een kort in leidend woord over de secte, die overal weersproken wordt en waartoe Paulus behoorde, die de eerste niet was en de laatste niet zou zijn. Hij gewaagde van hen, die niet veel dragen wilden, geen vrienden van onrust en moeiten wilden zijn en daaiom niet meegaan met de kerkelijke beweging. Dien toestand noemde hij een valschen vrede, die het kenmerk eener innerlijke onwaarheid in zich draagt. Toch ivas er in ons land eene strooming van Noord tot Zuid, en van Oost tot West, om in de erven onzer vaderen den Christus weer Zijn gezag toe te kennen, de eere weer aan den Koning der Kerk te geven en voor Hem te buigen. Psalm 45 vs. 12, het laatste gedeelte, dewijl Hij uw Heer is, buigt u voor Hem neder, legde spreker vervolgens ten grondslag aan eene boeiende rede, die tot het laatst met belangstelling gevolgd werd. Met het zingen van Psalm 132, vers 7 en 12, werd deze samenkomst gesloten. Voor hel heengaan verzocht Dr. van Goor, dat alle mans-lidmaten, hetzij ze lot het II. Avondmaal zijn toegelaten of niet, maar instemmen met de Gere formeerde belijdenis der Kerk, zouden blijven, om deze instemming met hunne handteekening te bekrachtigen. Een dertigtal, naar wij meenen, gaf aan deze uitnoodiging gehoor. Oranjevaan Te Amsterdam verscheen het eerste nummer eener nieuwe Courant onder den titel van: nDe Wereldburger, Orgaan ter bespreking van Nederlandsche belangen in den vreemde." De naam wijst genoeg zaam aan welk doel met dit blad wordt beoogd en voorzoover wij uit dit 1ste nummer kunnen nagaan, laat de redac tie niets onbeproefd om dit doel in al zijne uitgebreidheid te bereiken. Voor slechts fl.80 per kwartaal ontvangt men het franco te huis, terwijl door eene zeer aardige inventie der uitgevers, de abonnenten de kans wordt aangebo den, gratis een pleizierreisje naar Londen te maken met den alom als gids zoo gunstig bekenden heer Lissone. Wij twij felen dan ook niet, of dit blad zal zich, naast alle reeds bestaande, nog wel een plaatsje veroveren. De gemeenteraad heeft in zijne zitting van gister het kohier van den hoofde- lijken omslag, dienst 1887, vastgesteld tot een bedrag van f 43,722,73, en aan een 80-tal aangeslagenen in den hoofde- lijken omslag, dienst 1886, wegens vertrek, enz. afschrijving verleend tot een geza menlijk bedrag van f1153,485. De jaarwedden van de leeraren aan het gymnasium en de hoogere burgerschool zijn nader geregeld en vastgesteld. De ontwerpen, die daartoe door B. en W. zijn ingediend, hadden ten doel, de jaar wedden der leeraren, in overeenstem ming met vroegere besluiten en eene nadere regeling van het onderwijs aan beide inrichtingen, nader vast te stellen. Principieele wijzigingen hadden B. en W. niet willen voorstellen in de bestaande regeling, en zij hadden zich er van ont houden, aan de wenken, die het rapport der commissie van toezicht bevatte om daarop aan te dringen, gevolg te geven. Intusschen deelden zij, naar aanleiding van het rapport dier commissie, mede, dat een voorstel tot verhooging vanjaar- wedden, waarbij het aantal lesuren tot grondslag dient, van hen niet te ver wachten is. Wel verklaarden zij zich be reid te overwegen, in hoeverre er aan leiding bestaat om een maximum en minimum van jaarwedde vast te stellen, ten einde na langdurigen diensttijd eene hoogere jaarwedde te kunnen toekennen. De regeling werd vastgesteld, zooals zij door B. en W. was ontworpen. Een paar amendementen, door de heeren v. d. Wall Bake en Zandijk voorgesteld, werden veryvorpen. Zij betroffen in de ■eerste plaats de jaarwedde van den direc teur van de H. B. S. en de burgeravond school. Boven zijn leeraars-tractement geniet de directeur, voor de bemoeiingen, aan het directeurschap verbonden, eene toelage van f800 a f 1000. De heer Van de Wall Bake wilden, daar overigens in de regeling nergens sprake was van maximum- en rninimum-tractement, in dit geval geen uitzondering op den regel toelaten hij stelde voor, de toelage op f1000 te bepalen, waardoor het tractement van den directeur gelijk zou komen te staan met dat van den rector van het gymnasium. Dit vond echter bestrijding, omdat men, met alle waardeering voor den persoon van den fungeerenden direc teur en voor de toewijding, waarmede hij zijne betrekking vervult, dit oogenlik, nu hij nog zoo. kort in functie is, minder geschikt achtte, om nu reeds verhooging van het tractement toe te staan. Wel stelde men er prijs op, de bevoegdheid te behouden, om eventueel de jaarwedde van den directeur te verhoogen het dage- lijksch bestuur verdedigde het behoud van die bepaling tegenover den heer Zandijk, die voorstelde de toelage op een onveranderlijk bedrag van f800 te be palen. De beide amendementen werden verworpen dat van den heer Bake met 6 tegen 5, dat van den heer Zandijk met 8 tegen 3 stemmen. Een ander amendement, mede door den heer Van den Wall Bake voorgesteld, strekte om het maximum der lesuren, die de leeraren voor hunne vaste jaar wedde moeten waarnemen, te bepalen voor de leeraren in de natuurkunde, scheikunde en toegepaste wiskunde op 20 en voor de overigen op 24voor de lesuren, die hun boven dat getal mochten worden opgedragen, wilde hij hun eene vergoeding toekennen van f 1Ó0 per lesuur in de week. De financiëele gevolgen van dit voorstel waren onbeduidend, althans voor het oogenblik het gold hier echter de vraag, om de zaak in beginsel uit te maken. De heer Van den Wal Bake slaagde niet in zijne poging daartoezijn voorstel werd met 8 tegen 3 stemmen verworpen. De regeling der bezoldigingen is nu zoodanig, dat aan het gymnasium de rector f3000 en de conrector f2500 ge nieten en aan de H. B. S. de directeur f2800; overigens zijn de iractementen van de leeraren (uitgezonderd die voor het Hebreeuwsch aan het gymnasium en voor staatsinrichting enz., teekenen en gymnastiek aan de H. B. S.) geregeld op den voet, dat eene jaarwedde van f2000 hun verzekerd is. Het besluit van den raad tot ruiling en koop van gebouwen en grond ter, behoeve van den voorgenomen nieuwen kazernebouw en tot aankoop van grond aan den Lensderberg, onder reserve van wettelijke bekrachting der met den staat te sluiten overeenkomst, is door Ged. Staten goedgekeurd. Om het uitgebreide terrein aan den Leusderherg, bestemd tot oefeningster rein voor het infanterie-garnizoen, dat eerlang in Amersfoort zal komen, vrij van elk servituut aan het departement van oorlog ten gebruike te kunnen geven, is echter nog noodig. dat het jachtrecht op dat terrein in 't bezit der gemeente kome. Daaromtrent was in deze zitting eene nieuwe voordracht aan de orde, die in geheime zitting werd behandeld. Tot leden van de commissie, bedoeld bij artt. <11 en 15 der wet op de schut terijen, zijn benoemd de heeren wethou ders Croockewit en Celosse, en tot hunne plaatsvervangers de heeren Visser en van Zijst. De commissie, benoemd in de raads vergadering van den 29. Juli 1886, tot het uitbiengen van rapport over: 1. het ontwerp van eene belasting op het inko men, ter vervanging van de bestaande plaatselijke belasting, en 2. welke plaat selijke belasting voor deze gemeente het meest geschikt kan worden geacht, heeft het resultaat van hare overwegingen den gemeenteraad aangeboden. Zij heeft, na ernstige overweging, niettegenstaande hare ingenomenheid met het beginsel van eene belasting op het inkomen, in aanmerking genomen de locale gesteld heid van Amersfoort, gemeend te moeten adviseeren, vooreerst het nemen van een besluit tot het invoeren van eene belas ting op het inkomen aan te houden, tot dat de verhouding van het aantal gegoede ingezetenen tot dat der mingegoeden zoodanig verbeterd is, dat de uitvoer-

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2