BAKKERSKNECHTS. Wed. H. FULDAUER, EEN HEERENHUIS, Advertentiën. een SPEKSLAGERSLEERLING, Eenige BOUWTERREINEN, Erve en Tuin, Extra-treinen °a: Gemengd Nieuws. Offlcieele Publicatiën. Wordt gevraagd TE KOOP: Twee Heerenhuizen Twee WONINGEN TE WUUR; Een Heerenhuis en Kinder-parasols, Provinciale berichten. Spaarbank. Hulpbank te Amersfoort. Twee bekwame DIENSTBODE, v- ten LingestwatT SS, Amersfoort, D Modes DAMESHOEDEN enz. VERKOOPEN: VERKOOPEN Een goed. onderhouden ill 01 WOENSDAG 13 APRIL 1881. WINKEL Co., Chemische Wasscherij, baarheid der heffing van deze belasting niet meer alleen van het verblijf van eenige vermogende ingezetenen afhanke lijk is. De commissie beveelt eene be lasting aan volgens den maatstaf der vertering, zijnde in hoofdzaak, met eenige wijzigingen, het ontwerp van den burge meester van 31 Augustus 1885, haar inziens eene groote verbetering van de bestaande plaatselijke belasting. Als grondslagen geeft zij aan: 1. de huur waarde der perceelen2. meubilair j 3. dienstboden, koetsiers, tuinbazen; 4. paarden van weelde of in gemengd ge bruik (3 en 4 te omschrijven als dat bij de administratie van 's rijks dir. belas tingen geschiedt). Den aftrek voor min derjarigen, ten laste van het hoofd des gezins. wenscht de commissie te beperken tot perceelen van f500 huurwaarde en daar beneden, alléén voor inwonende kinderen of pupillen, en voor ieder kind of pupil 3 pet. Een paar vragen werden aan het einde der zitting aan het dagelijksch bestuur gedaan. De heer Huet lokte van B. en W. de verklaring uit, dat van de nieuwe jongensschool het bestek gereed ligt. De indiening er van bij den raad wacht op het resultaat der overweging van het denkbeeld eener reorganisatie van die school. De plaatselijke schoolcommissie moet daarover nog' haar rapport aan B. en W. indienen; na ontvangst daarvan zal zoodra mogelijk een voorstel bij den raad aanhangig gemaakt worden. De heer v. d. Wall Bake vestigde, naar aanleiding van den verkoop van het vroegere perceel-Wol ff, de aandacht -syan B. en W. op de wenschelijkheid om bij eventueelen aanbouw in de Bergstraat te zorgen, dat die straat eene behoor lijke breedte bekome. Dit is nu nog mogelijklater wellicht niet meer, of althans ni^f zonder zware offers. De heer Bake gaf in overweging, dat B. en W. zich met de eigenaars in betrekking zouden stellen om, desnoods met eenige opoffering van beide kanten, daar een goeden toestand te bekomen. B. en W. gaven in hun antwoord te kennen, dat hunne aandacht reeds op deze zaak gevestigd was en dat zij nog nader zouden overwegen wat er aan te doen is; bij de eigenaars bleek echter niet veel zucht tot medewerking, om grond aan de gemeente af te staan, 'atusschen is er de hand aan gehouden dj vergunningen tot bouwen, dat al be kwam de openbare weg zelf geen meer dere breedte dan 6 meters, de huizen niet direct aan den weg zouden worden gebouwd, zoodat, naar den afstand tus- schen de huizen gerekend, die straat eerie behoorlijke breedte verkrijgt. De zitting werd hierna gesloten. (Utr. Courant.) 324ste STAATS-EOTEItlJ. TWEEDE KLASSE. Trekking van 6 en 7 April. (600 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijseer» van flOO. No. 8609 en 18213. Prijzen van f30. 304, 319, 324, 342, 373, 377, 384, 507, 515, 576, 3511, 3561, 3589, 4003,4031, 4071, 4089, 8302, 8308, 8318, 8324. 8358, 8364, 8370, 8375, 8660, 10612, 10626, 10698, 16021, 16025, 16074, 18218, 18254, 18268, 18276 en 18289. Te zamen 39 prijzen. De volgende trekkingen geschieden: 18—21 April, 2—5, 16—18, 20, 24—27, 31 Mei, 1—3, 7—11 Juni. Ctrcelit. In verband met de uitbrei ding welke cte Gemeente-Politie alhier, met ingang van den 1. Januari II. onder ging zijn door den Minister van Justitie aan den Inspecteur van Politie den heer B. Verbrugge, den Hoofd-Agent Groeneveld en 23 Agenten van Politie der 2e klasse, commission van onbezol digd (Rijksveldwachter uitgereikt. Tot. tijdelijk bewaarder der minu ten van wijlen den heer Mr. R. C. Im- mink, Notaris te Amerongen, is door de Rechtbank alhier benoemd de heer B. G. van Zeijst, Notaris te Wijk bij Duur stede. Aan den Sergeant der Vesting- Artillerie C. I. van der Borst alhier in Garnizoen, die jl. Donderdag den dag mocht herdenken waarop hij voor 25 jaren tot onderofficier werd bevorderd, werd door den Adjudant-onderofficier van het Corps, namens de gezamenlijke onderofficieren, een fraai gouden horloge met inscriptie vereerd. Soest, 6 April. Mocht verleden jaar de wethouder Bernhardus van den Deijs- sel het geluk smaken zijn zilveren jubdé als zoodanig te vieren, heden werd zijn lijk vergezeld door eene talrijke menigte bloedverwanten en belangstellenden graf waarts gedragen. Zeer veel verliest het gemeentebestuur door het afsterven van dien waardigen ambtenaar, die de raadgever en de steun was van het dagelijksch bestuur en door zijn grondige kennis en wijs oordeel veel heeft bijgedragen tot den bloei en de vooruitgang dezer gemeenteonder de belangstellenden werd vooral den Edel Achtbaren heer Burgemeester dezer ge meente opgemerkt terwijl zijn mede wethouder door ongesteldheid verhinderd was daarbij tegenwoordig te zijn. Renswonde. Terwijl de weduwe B. alhier een buurpraatje maakte en hare kinderen alleen te huis waren, brandde Maandagmiddag haar schuurtje in enkele oogenblikken af. Twee biggen kwamen in de vlammen om en eene geit bekwam brandwonden. Hare beide zoontjes 6 en 7 jaren hadden in of nabij d,e schuur een paaschvuurlje gestookt, waardoor men meent dat de brand ontstaan is. Wij hopen dat de arme vrouw in de gelegenheid zal gesteld worden, weder een schuurtje te-laten bouwen en andere biggen zich aan te schaden, maar ook, dat zij voortaan wat beter op hare kin deren zal lettenwant ware er niet spoedig hulp komen opdagen, dan hadde wellicht het vuurtjespelen eene vreeselijke verwoesting in ons landelijk dorpje ten gevolge kunnen hebben. Stoutenburg. Het gehucht Achteveld, onder deze gemeente, trof dezer dagen een gevoelig verlies. Op bijna 67-jarigen leeftijd verloor het zijn herder, den heer Petrus Wittebol, r. k. priester en pastoor der parochie van den H. Joseph aldaar. Bij den kapper die getrouw de weer kundige mededeelingen volgt. Goeden morgen, baronvreemd weer tje. »Hnr>. Een luchtstroom uit de polen, (lie niet precies weet hoe hij het met de zuidoostelijke passaatwinden zal klaarspelen. Ilrn. Een beetje links uw hoofd, als 't u blieft. Ik ben nieuws gierig of wij een perigadum krijgen; dat zou me spijten bij den tegenwoor- digen aequatorstand van de maan. Hm. Wat pommade? Hm. U is wat heesch, baron; zeker hebt u wat kou gevat. Hm. Dat is geen wonder bij het tegenwoordige maximum van de planetarische attractie, die de vochtige antipassaatwinden in de hand werkt; ik hoop dat wij spoedig een perihelium zullen hebben zonder atmos- pherische vloedverschijnselen. Hm. Doet u niet aan de meteorologie, baron?.. Niet? Geheel mijn idée. Wat gaan ons die depressies aan? Het is mij volkomen onverschillig, hoe de isothermen loopen. Wat mij betreft, ze kunnen in de lengte of transversaal loopen. Uw hoofd een weinig voorover, als ik u verzoeken mag. Ziezoo, baron, uw dienaar. Ik wensch u een aangename atmospherische druk king. Voor 80,000 frs. is het oprichten van een in huur af te staan gebouw voor den exploitatiedienst op het tentoonstellings terrein te Parijs aanbesteed. De aanbeste ding van de glazen bedekking voor al de torens van het hoofdgebouw op het Champ de Mars, op 44,200 frs. begroot, is niet gegund. Al de inschrijvingen waren ver boven de raming. Eenige dagen geleden werd te Berlijn pp het station Friedrichstrasse een bru tale diefstal gepleegd op een Engelsch- man, zekeren Patrick Casey, die van Parijs naar St. Petersburg reisde. Terwijl de reiziger heen en weer wandelde, werd zijne vrouw, die in de wachtkamer gebleven was, zeer beleefd aangesproken door een heer, waarvan de dame even wel niets verstond, daar ze geen Duitsch kende. Toen Casey en zijne vrouw eenige minuten later naar den trein gingen, liep bovengenoemde heer tegen den reiziger aan, over welke lompheid hij evenwel dadelijk op de meest vormelijke manier zijne verontschuldiging maakte. Toen de reizigers goed en wel onder weg waren, vermiste Casey eene lederen portefeuille, waarin 500 pd. st. in bank noten, ongeveer 500 sovereigns, 2000 francs in goud en twee bankbiljetten van 500 francs, twee kaartjes eerste klasse van Parijs naar St. Petersburg en de bagagebiljetten geborgen waren. Ongetwijfeld behoort de dader tot eene "bende van beruchte Hongaarsche zakkenrollers, die van tijd tot tijd in Berlijn komen, en ook tijdens de keizers- feesten goede zaken hebben gemaakt. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien art. 5 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap; Brengen ter openbare kennis, dat een verzoekschrift om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein bij hen is ingekomen van T. Bosch in het perceel wijk C. no. 114/115A. Gijsbertse, wed. van S. van der Weijden, in het perceel wijk F, no 87 en C. W. Ruikers, wed. van A. G. Brans, in het perceel wijk F. no 249. Amersfoort, den 6. April 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCII VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, doet te weten, dal de lijsten, aanwijzende de personen, in deze ge meente bevoegd tot het kiezen van leden voor de Tweede Kamer der Staten- Generaal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad, heden zijn gesloten en in afschrift aangeplakt aan de bergplaats bij het raadhuis, welke lijsten gedurende veertien dagen, te rekenen van heden, alle werkdagen van 10 tot 1 uur, op de Secretarie der gemeente voor eenieder ter inzage liggen Amersfoort, den 6 April 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien art. 5 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap; Brengen ter openbare kennis, dat een verzoekschrift om vergunning tot ver koop van sterken drank in het klein bij hen is ingekomen van J. H. JANSEN in het perceel wjjk D, no. 63. Amersfoort, den 8. April 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. BURGERLIJKE STAN0EN. Amersfoort. Geboren: 1 April Johannes Hendrikus, z. van Hendrikus van den Hengel en Elisa beth Alijda van der Pol. Jannetje, d. van Dirk van Dorssen en Elisabeth van Straten. Cornelis Hendrikus, z. van Teu- nis van Egmond en Fraugien de Jonge. Albertje, d. van Frederik Wesseling en Henderika Johanna Alberdina Becus. 2 April Wilhelmus, z. van Antonie van Zuilen en Hendrina Rosier. Willemina, d. van Aart van den Brink en Geertrui de Gans. 3 April Berend, z. van Jan Hoefakker en Mientje Walet. Lambertus Franciscus Xaverius, z. van Hermanus Sikken en Antonia van Wessum. 4 April Frnncisca, d. van Johannes de Winter en Catrina de Wilde. 5 April Grietje, d. van Cornelis van Veen en Willempje van Es. 6 April Wouter, z. van Hendrik F.lsehot en Hendrika van der Pol. Johanna, d. van Albert Stoffer en Naatje Broekhuizen. Teunis, z. van Aalbert Achterkamp en Cornelia Renes. Ondertrouwd: 1 April Johannes Kleihorst en Helena van der Hoeve. 7 April Barend Jekel en Hendrika Buisman. Gehuwd 6 April Willem Jan van Roo- zendaal en Wontera Geertruida Jekel. Overleden 1 April Pieter de Bresser, 22 j. ongeh. Elisabeth Willink, 66 j. ongeh. 2 April Alijda van Dijk, 69 j. wed. van Izaak Helmerhorst. 4 April Cornelia Nieuwenhuis, 72 j. ongeh. Catharina Theodora Hesemans, 33 j. echtg. van Lambartus Kortbeek. 5 April. Een leve.nl. aang. kd. m. g. van Gerrit van Kalleveen en Anna Maria Vivie. 6 Aprd Geertruida Roehar, 77 j. wed. van Theodo- rus Pouwe. Willem van Nimwegen, 74 j., wedr. van Stijntje van de Hoef. Maria Cecilia Zwanenburg, 3 m. Maria Weertman, 19 j. echtg. van Antoon van Doornik. Maria Geertruida Bovee, 4 j. Hoogland. Geboren 2 April Daniel z. van Lamber tus van de Kooij en Geertje Hooft. 4 April Coruelia d. van Antonie van den Hoven en Antje van 't Klooster. 6 April Hendrik Jan z. van Gerrit van de Bor en Barta Velthuizeu. Overleden: 1 April Een levenl. aangeg. d. van Jan Tondeur en Antje van Mispelaar. 2 April Jacob van de Burgwal 79 j. wed. van Jannetje Kaats. Alijda van Sprenke laar 91 j. wed. van Gerrit Hofman. 6 April Petronella van Bloemendaal ongeh. 22 j. Soest. Geboren: Egbertha, d. van Evert Jan Mossink en Alijda Staal. Maria Anna d. van Gerrit Ubbiuk en Johanna Janna van der Hooff. Peter Jacobus z. van Jacobus van Ee en Heintje Termaat. Sophia, d. van Nicolaas Grift en Hendrica Roest. Overleden: Bernard us van den Deijssel, echtg. van Jannetje van Klooster, eerder wedr. van Gijsbertje van Hofslot, 69 jaar. Jan Lammertse, 21 m. Het Bestuur zal uithoofde van den Kerkelijken feestdag op 11 APRIL aanst zijne eerstvolgende zitting houden op DINSDAG, 12 APRIL 1887, des namid dags van 181 uur. A. J. BOS, Secretaris. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur, op DINSDAG, den 12. APRIL aanstaande, 's namiddags van iialftwee tot halfdrie zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG! Een zak gemalen koffie. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. MARKTBERICHT. Amersfoort, 6 April. Tarwe f7.50a f8.00.Rogge f4,90 a 15.40. Boekweit f6,00 a f7,00. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a fO.OO. Aard appelen f 1,90 a f 2,20. Hoendereieren f 3.50 a f 4.00 de 100 stuks. Boter f 0,90 a f 1,10 per Kilo. Kaas f 0, a 0,--. Biggen f6.00 a f9.00; Schram men f 9.a f 16.00. Allen die iets te vorde ren hebben van of ver schuldigd zijn aan den boedel en de nalatenschap van Mejuffrouw GEERTRUIDA DIEDERIKA SCHEE- RENBERG, gewoond hebbende en over leden te Amersfoort, den 26 Maart 1S87, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 1 Mei 1887 ten kantore van den Notaris A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF te Amersfoort, yj Te^en^l0. Meï berden gevraagd: Brieven onder Lett. P. H. aan het Bureau dezer Courant. om dadelijk in dienst te treden. Adres onder letter W. aan het Bureau dezer Courant. Tegen 1 MEI biedt zich aaneen fatsoenlijke voor KEUKENMEID of MEID- AI,UEEN, liefst voor noodhulp. Franco brieven onder letter O. firma C. DAMMAN, boekhandel, Baarn. met TUINEN in de Bergstraat te Amers- foorl, elk verhuurd voor 300. s jaars. met TUIN nabij de Slijkpoort aan het Plantsoen aldaar, verhuurd voorƒ390. s jaars. naast en tegenover voormeld Heerenhuis gelegen. op het St. Janskerkhof alhier. met TUINTJE aan de Langegracht, huur prijs/450.'s jaars. met TUIN en KOEFEL aan de Kampstraat aldaar, prijs 350.— 's jaars. Te bevragen bij O. ROODESTEIN, Notaris-klerk ajhier, die zich belast met het keepen en verkoopen, lin- ren en verhuren, assurccren en taxeeren van ROERENDE en ON ROERENDE GOEDEREN, het be zorgen van gelden op HYPOTHEEK enz. enz. ILCI u bericht haren geëerden begunstigers de ONTVANGST eener ruime keuze allen naar de nieuwste genre Oude EN-TOUT-CAS worden in rui ling aangenomen. REPARATIËN worden spoedig net en soliede afgewerkt. ONTVANGEN een ruime keuze der nieuwste modellen voor het aanstaande Saisoen. Onder aanbeveling, A. M. BECUDE, Zuidsingel 261. ■p Notaris Mr. J. M. RICHELEE, te Amersfoort is voornemens op Zater dag, den 16 April 1887. des avonds te 7 uur, in het koffiehuis shet Valkje" aldaar in het openhaar te binnen Amersfoort: staande en gelegen aan het Havik, wijk F. No. 476, kadaster sectie E. No. 2134, groot 2 A. 45 C., liet huis bevat beneden drie kamers, keuken en kelder, boven vier kamers, zolder met meiden kamer. Verhuurd aan Dr. A. H. C. VAN DRIEL tot 1 Mei 1888, voor 1350,'s jaars. Te bezichtigen Donderdag en Zaterdag van elke week van 14 uur, op vertoon van een permissiebiljet af te geven door- of van wege den Notaris. Te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen den 16 Juli 1887. Notaris Mr. J. M. RICHELLE, te Amersfoort, is voornemens, om op Dinsdag, den 19 April 1887, des voormiddags te 10 uur, aan de Pastorie te Achterveld, gemeente Stouten- burg, om contant geld, in bet openbaar te nagelaten door wijlen den ZeerEerwaar- den Heer P. WITTEBOL, in leven R. C. priester en pastoor te Achteveld gemeente Stoutenburg, bestaande voor namelijk in ZILVEREN VOORWERPEN, MAHONIE- en GLADHOUTEN MEUBELEN, als: KASTEN, TAFELS. STOELEN, FAU TEUILS, LEDIKANTEN, voorts PENDU LES en ORNAMENTEN, KLOKKEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, BEDDEN met TOEBEHOOREN, LINNEN- en TAFELGOED, KRISTAL, EET-en andere SERVIEZEN, KACHELS, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS-en AARDEWERK, enz. enz. KIJKDAGEN Zondag, 17 April 1887 's namid dags van 4V,uur. Maandag, 18 April 1887 's voor middags van 912 en 's namiddags van 25 uur. Breeder bij biljetten. eA HOLLANDSCHE IJZEREN 1°. van Amsterdam naar Zutfen. Deze trein stopt alleen te Amersfoort, Barneveld, Apeldoorn, Klarenbeek en Voorst, op de overige Stations wordt niet gestopt. Vertrek van Amsterdam des avonds ten 11.uur. 2". van Amsterdam naar Utrecht en Amersfoort, stoppende aan alle tus- schenstations Vertrek van Amsterdam des nachts ten 12.uur. 3". van Amersfoort naar Kestcren, stoppende aan alle tusschenstations. Vertrek van Amersfoort des avonds ten 11.45 in aansluiting aan den trein die 's avonds ten 10.30 van Amsterdam ver trekt. Zie verder de aanplakbiljetten. Kleine strooibiljetten aan alle Stations gratis verkrijgbaar. Retourbiljetten geldig. De ADMINISTRATEUR. (U. I APELDOORN. DRUKKERIJ, van de Ameublementen der Koninklijke paleizen. Aflevering VERFGOEDEREN.' 14 dagen, WASCHGOEDF korter tijd. Depot te AMERSFC Mej. H. A. ROODI ^cy 'Jf/ER- *f.t. EOEVEZIJN, Kro.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3