Puike Natuurboter!! c SBH Nouveautés F. F. SPIEKERMANN, De Groninger Beddenwintel, Langstraat It 5 D. S. ARONSON Ontvangen Boek-, Kantoor- eo Kunsthandel, Belangrijk bericht!! ia fraaie doozen van 50 Cents de doos af. Verlicht uwe woning door Electriciteit THEE Gebrs. SNEL, ss fjllTCIMC- ii Mol- en Automaat-stempels, G. J. SLOTHOUWER. PRACHTIGE ALBUMS, H. J. BONNIER, KLEINE WINST. GROOTE OMZET. Matrassen en Bedden. PBF" Een partijtje overgehouden van het vorig jaar, wordt tegen inkoopsprijs op geruimd. BOER-, COURANT- EN HANDELS-SNELPERSDRUKKERIJ. M I I jr I r r A. BRÖNSTING Hm Ie Bellei. Amsterdam. THERMOMETERS, Alphons Annegarn. in alle soorten MEDAILLON-STEMPELS, Breloque- en Capsule Stempels, Moiögrai- ea^;^ DatuELstempels. FACSIMILESTEMPELS, ÜMVERSEELE STE1HPELRÜSSENS, Langestraat No. 2. Amersfoort. EN WANDELSTOKKEN; <x> "o CO Beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten Ontvangen eene groote keuze in BEDVEEREN. Levert IJZEREN LEDEKANT, 2 STROOMATRASSEN, GEZONDHEIDSMATRAS, dito PELUW, WOLLEN DEKEN, GESTIKTE DEKEN en VEEREN KUSSEN voor f 28.50. SPRINGVEEREN MATRASSEN van af f 14.50, GEZOND HEIDSMATRAS f 8.50, GEZONDHEIDSBEDDEN met toe behooren f 4.50, 2 STROOMATRASSEN f 1.95. UITSTOOMEN van beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. 12° o* een nieuwe zending Horloge- en Instrumentmaker HORLOGES. PENDULES. GUTTA-PERCHA- KL0KKEN. SPUITEN. REGULATEURS. BRILLEN PINCE-NEZ. BAROMETERS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. Ph H O H O CD 5 VISITEKAARTEN. Uitgever NIEUWE AMERSFOORTSCHE COURANT. N° 1. lichtsterkte 8 volts, prijs: 8 francs N° 2. 12 y> 12 Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Postvaatjes inhoud 4 Kilo a f3,40 levert franco a rembours TRADE MARK VAN Verkrijgbaar te Amers- foort bij Mej. de Wed. G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE en te Apeldoorn bij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat. Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 a f 1.25 per kilo a j a 3 c, v a Alle soorten en Verkrijgbaar bij Laiigestraat, o/d. Sociëteit. z o o a 1 s LUCIFERSDOOZEN, ZAKMESSEN ZAKP0TL00DEN A met sleiupel-iiiricliting. in nette étuis met inkt en toebehooren. die nimmermeer met inkt bevochtigd behoeven te worden worden tegen concurreerende prijzen ten spoedigste geleverd door De ondergeteekende beeft de eer de ONTVANGST te berichten van een extra fijne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenbout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte ecner snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-Etui's en cene schoone zending Spoormanden. nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspeler), Ombredoozen en Fiche's. Echte Chirieesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. ALSMEDE: Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra fijn Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Verkoopbuis op den HOF te Amersfoort. bericht, dat bij ruim voorzien is van de nieuwste 1D( J) Uil 1VUJL VilU) lLLi.ll/.uil 1 ilillilUUUU) is tevens aan huis te ontbieden tot het RUILEN, REPAREEREN en OVER TREKKEN, hetwelk spoedig, goedkoop en soliede door hem wordt afgewerkt. <u O 03 O -2 =3 CD -o <x> —3 CP CD CD ■JD cn CD CD LUXE POSTPAPIER, Jlavi/fi fjoefl £av&viï)eCy l'taa l'. v/ Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. E3 Binnen den kortst mogelijken tyd worden onderstaande werken alhier vervaardigd Brochuren. Programma's. Bestekken. Enveloppen. Prijscouranten. Menu's. Circulaires. Verlovings-, Bekeningen. Huwelijks- en Wissels. Overlijdingsbrieven. Kwitantiën. Adreskaarten. Briefhoofden. Strooi-, Winkel- en Etiquetten. Aanplakbilletten. Alle soorten STATEN voor Gemeente en Rijks-ambtenaren. H W XJl *1 O O Eti •-3 F 9 d cr? CD tn ct- •-j 9 9 Het electrische licht geeft rook noch hittebehoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furnoux, 7 Rue des Murs de la Roquette, PARIS. BEURSBERICHTEN. Perc. Nederland.Sch. Ct. W. 21/, dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr/Aug. 5 dito Zilver Jun./'Juli 5 dito 1ito April/Oet. 5 Polen Ob). Schk. 44. 4 Port. Obl. Btl. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 /1000 5 dito dito ij 109 5 dito 1866 /'1Ü00 5 dito dito ij 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosteis. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 1 00 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 4»/, dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4!/# fMexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 41/. fPeru. Obl-Leer.ing. 1870 6 yObl.-Leening 1872 5 fVenezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnano. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oosteur.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent aal Bark Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Erom. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le II. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. SeV&st. Ob f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tillis, dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. .V 5 Zuid-W.-Spoo-w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl dito Calif-Oreg. dito. 6 Chic. Ceit. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. li Texas Obl St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. lüO '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 - 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Aast. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3'/a Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 7 April. W/4 88'/, 98'V„ 100 70'/, 91'/, 80'/, 633/,, 68'/a 64'/, 64 h/ 85'/, 54 1004, 55 54/, 10IV, 97 10D/, 96'/, 973/, 52 53»/, 52'/4 94 93'/, 93'/, 89 763/, 84'/, 102 V, 61% 13'/,, 13'',, 73'/, 107*/,, 28/, 123/, 1003/, 99% 93% 14'/, 12'/, 39/,, 98'', 98% 97'/, 95% 4% 101'/, 4 100% 2 52 4 4% 102 4 101% 225 110% 136% 137% 75% 117 4% 5 83% 5 151 101% 115 101% 26 73»/, 134 89% 106 45'/,. 99 81 62", 61% 76 79 46", 83'/, 79 H9'»/„ 57»/, 92% 98'/, 87 86 51 87", 87% 97»', 47»/, 56'/, 114»/, 100», 146 H6% 31% 114 116% 115% 84'/, 109 102»/, 104'/, 102 102 83% 98 100 105% 131 139% 79% 100 129 131 125 Winter dienst, geopend 1 October 1886. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naaj UtrechtAankomst te Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage Arnh. leoi kt Idaai 1 het 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 8,- 9,7 11,45 3,23 5- 6.36 8,45 9.37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 9,27 10.18 I.9 4,47 7,44 9,54 II,33 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 9.2 10,59 1,55 1,54 11,58 2,2 4,28 4,30 6,28 9,27 7,59 11,10 10,12 10,15 8,18 8,49 Naar Hilversum Vertr. Amersf Baarn 7,26 7,39 8,05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8,57 10,3 Ooster-Spoorweg. Aankomst te Hilvers. Utrecht. Amsterd. 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9,10 10,16 7,48 8,27 8.58 9.33 9.59 11,39 12,29 3,15 6.34 8.44 9,19 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 1,27 4,13 7,4 9,38 11,35 8,30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7,20 9,33 9,54 11,10 Naar Zulphen: V. Baarn V. Amersf. 8,41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12,3 3,59 6,49 9,30 Aankomst te Barnev. Apeld 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Scherpeni 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 Veenend. Rhe». Kert. Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Leusd. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 24 4,30 6,door 9,32 9,38 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 8,22 11,25 11,31 1,8 1,16 5,1 5,7 6,35 6,41 10,8 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort. 4 1

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4