Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. gen al9 door plaatselijke omstandigheden, tijd van duur, omvang der levering, als anderszins gevorderd worden. De feesten te Amsterdam behoo- ren tot het verledene, maar zulDn bij hen, die ze geheel of gedeeltelijk bijwoon den niet ligt uit het geheugen worden gewischt. Amsterdam was in haar groenen feest- dosch nog eens zoo schoon. Wat aan de versiering ten koste werd gelegd is op geen duizenden te ramen. Éen denkbeeld tracht het Nbl. v. Nederl. er van te geven door de mededeeling, dat de sommen, die de verschillende buurt-comité's te verwerken hadden, samen een totaal vormen van bijna drie ton. Voeg daarbij nog, wat door vele particulieren buiten buurt-comité's is ge daan en men kan veilig een bedrag van een half millioen als totaal stellen. Zeer zeker een eerbiedwaardige som, maar de Amsterdammers weten feest te vieren. Dit blijkt eveneens uit de voorbeeldige orde, die geen oogenblik zelfs op de drukst gedeelten der stad werd verstoord. Hare Majesteit de Koningin bezocht, vergezeld van de Prinses, schier alle straten der stad en werd overal uitbun dig toegejuicht. Hedenavond bezoeken H.H. M.M. de gala-voorstelling in den stadsschouwburg. Alle feestelijkheden te beschrijven ligt niet op onzen weg, ook ontbreekt ons daartoe de noodige ruimte wij willen er slechts even op wijzen, dat Z. M. de hem gebrachte hulde ten* zeer ste waardeert. Bij de audiëntie heeft de Koning nl. tot den burgemeester en de raadsleden het volgende gesproken: «Uit den grond van mijn hart dank ik u. Ik ben niet welsprekend, maar uit den grond van mijn hart komt wat ik zeg. Ik ben er fier op zulk eene hoofd stad te bezitten. Ik dank allen hartelijk voor de gehechtheid welke ze mij en mijn Huis toonen. Ik vraag den vertegen woordigers der trouwe burgerij bij deze gelegenheid mijn dank, mijn hartelijken dank daarvoor aan allen over te brengen. Ik ben diep getroffen door al die blijken van gehechtheid, mijne heeren." Het aantal vreemdelingen, dat Dinsdag Amsterdam bezocht, wordt op 200.000 geschat. Dat van Woensdag valt nog niet te bepalen. Ter audiëntie van Z. M. den Ko ning is Woensdag een adres aangeboden, waarin er op aangedrongen wordt aan F. Domela Nieuwenhuis gratie te verlee- nen, daar diens gezondheidstoestand in de gevangenis te Utrecht veel te wen- schen zou overlaten. De Kamer van Koophandel te Middelburg heeft een adres vastgesteld aan den raad van toezicht op de spoor wegdiensten en aan den minister van waterstaat, om hare grieven bloot te leggen tegen de aanstaande zomerdienst regeling op de lijn VlissingenRoozen- daal. zooals zij door de directie van de staatsspoorwegen ontworpen is. De Ka mer verwijt de directie, dat zij bij de door haar ontworpen regeling, ten bate van het internationale verkeer, dat door de opening van den dagdienst Vlissin genLonden der maatschappij Zeeland belangrijk wordt uitgebreid, de nationale en de Zeeuwsche belangen heeft miskend. Er moet, zegt het Dagbl. van Z.-H. en 's-Gravenliage, helaas! weer bitter gevochten zijn binnen onze kleine linie in Groot-Atjeh Wanneer de Gou verneur-Generaal zich de moeite geeft er drie dagen achtereen telegrammen over te zenden, dan moet het wel iets van groote beteekenis wezen, daar wij ten opzichte van zg kleinere feiten, maar die heel wat beduiden, ons aanhoudend moeten tevreden stellen met hetgeen de Indische pers ons brengt. Op 10, 41 en 12 dezer telegrafeerde de Gouverneur wat 8 dagen vroeger in Groot-Atjeh was voorgevallen. Wij nemen aan, dat die tijdruimte van 8 dagen noodig was om de juiste feiten te reca- piluleeren. Op de feiten zelf komt 't helaas! aan en daaruit blijkt maar al te zeer de ongeëvenaarde driestheid van den vijand, met wien wij reeds zoolang geleden wrede" sloten in onze verbeel ding, om ons op ons eigen en afgepaald gebied te komen bestoken. De vijand bleek ten slotte gevlucht te zijn, maar bloedige sporen liet hij achter ook in onze gelederen. Een dankbaar gevoel van smart overmeestert ons; met hun bloed hebben onze dapperen weer den aanval gewroken, maar zullen wij voortgaan, ons op die wijze aan de zedelijke vernedering door den Atjeher te blijven blootstellen? Zooals men weet zijn de marine uitgaven voor 4887 slechts lot de helft toegestaan. De heer Tromp, sedert als minister van marine opgetreden, heeft nu de verdere begrooting voor dit jaar bij de Tweede Kamer ingediend. Zijn plannen omtrent de marine heeft hij voorloopig nog niet geopenbaard, om dat hij eerst nog veel moet hooren, zien en lezen, om op de hoogte te komen van hetgeen noodzakelijk is. Het voornaamste verschil inet de begrooling, zooals zijn voorganger die had vastgesteld is. dat voor den bouw van een ramtorensclnp geen geld wordt gevraagd, dat gelden worden aangevraagd voor den bouw van vier torpedo-booten, waarvan twee op 's Rijks werf te Amsterdam. Bovendien zijn de arbeidsloonen voor 's Rijks lijnbaan te Amsterdam slechts voor een halfjaar uitgetrokken, dewijl de minister die in richting met 4 Juli wenscht te sluiten. Van den bouw van kolenmagazijnen te Amsterdam is voorloopig afgezien, en ten slotte wenscht de minister werklieden boven 60-jarigen leeftijd aan 's Rijks werf te ontslaan en hun leven lang jaarlijks een tegemoetkoming toe te kennen. De leden der Tweede Kamer zijn thans officieel tot hervatting hunner werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 49 April, 's namiddags te half 3 uren. De heer mr. J. Roëll, oud-lid der Tweede Kamer voor het district Utrecht, die de vorige week door de Prov. Staten van Zeeland met bijna algemeene stem men tot lid de Eerste Kamer werd be noemd, heeft als zoodanig zitting geno men. Bij de jl. te Delft gehouden ver kiezing voor een lid van de Tweede Kamer, noodig geworden doordat de heer J. C. Fabius, tot kapitein was bevordeid, waren uitgebracht 1202 geldige stemmen. De heer J. C. Fabius is met 1158 her kozen. De liberalen hadden geen tegen-can- didaat gesteld. Tot het gereedmaken van de le gerplaats bij Oldebroek en tot het bou wen van batterijen enz. zijn Donderdag aldaar aangekomen 1 officier, 8 onder officieren en 35 minderen van het 1 re- gement vesting-artillerie uit Zwolle, zoo dat daar thans in 't geheel zijn 2 officie ren en 81 onderofficieren en minderen, terwijl te Zwolle weder een klein ge deelte is achtergebleven, tot het verrich ten van kleine diensten. De heer J. H. F. Faber, van Haar lem, die bij den jl. Dinsdag te Nijmegen gehouden wielerwedstrijd een der prijs- winners was, ging op zijn tweewieler Woensdag jl. ten half zeven uit Nijme gen en reed via Arnhem en verder den straatweg volgende, over Wageningen, Rhenen, Doorn, Zeist, Utrecht, in eenen adem door naar Montfoort, waar hij ten ongeveer half twaalf ure v.m. aankwam, zoodat hij dien afstand in 5 uren aflegde. Van hier vertrok de heer Faber naar 's Hage, met het voornemen om nog den zelfden dag van daar naar Haarlem te gaan en aldaar 's avonds aan te komen. Nabij Barneveld, op terrein van den huize Schaffelaarwordt eene schiet baan aangelegd. De burgemeester, baron van Nagelt, zorgt tevens voor den aan leg van een wandelpaik. Wanneer het gerucht zich beves tigt zegt het Vad., hangt het vaste corps opzichters van den waterstaat een don derbui boven het hoofd, die velen in hun bevordering zeer zal achleruitzetten. Genoemd coips, waarvan allen bij ver gelijkend examen worden aangesteld, is verdeeld in 4 klassen, welke thans een bezoldiging genieten van f 1000, f1200, f1500 en f1800. Zij zijn belast met de uitvoering van rijks-waterstaatswerken en staan de heeren ingenieurs ter zijde in het opmaken van bestekken, begrootin gen en rapporten. Nu de aanleg van de Staatssporen nagenoeg geëindigd is, komen er vele opzichters, die allen een tijdelijke aanstelling hebben, buiten be trekking en thans doet het gerucht de rondte, dat velen van deze in het corps opgenomen zullen worden dit zou even wel niet plaats hebben onderaan de ranglijst, maar tusschen anderen in, zoo dat de bevordering van velen daardoor geschaad zal worden. Men schrijft aan de Leidsche Ct. «Hoe de visscherlieden redeneerden ten gevolgen van de langdurige koude. IJbokking is in den echten tijd een fijn vischje, verdient ver boven de traan- achtige zeebokking de voorkeur en is dan ook onder den aanzienlijken stand zelfs veel gezocht. Komt het voorjaar met eenige warme dagen, dan wordt d» IJbokking: ijlebokking, kuitziek. dood- mager, voor weinige centen te verkrijgen panharing bij handen vol, en eindelijk slechts geschikt om er den akker mee te bemesten. Op zulke toebereide akkers groeit echter de uitgepote bloemkool wonderbest. Soms kan men het uit den pot ruiken dat de kool op vischgrom ge teeld is, en smakelijk eten, zal misschien hierop deze of gene aanvoeren, doch dit in het midden gelaten. Juist de aanhou dende koude nu van dit voorjaar ver oorzaakte, dat de IJbokking nog dezer dagen even bruikbaar was als dezen winter. Waar bleef de elft in Maart en April? Donder in Maart, grijpt den elft bij den staart, zeggen de visschers, want dan komt ze. Morgen brengen Ze werd niet gevangen, uitgezer.derd eenig klein goed, dat hoog in prijs liep. Die in eene ge meente woont aan een rivier waar handel in elft gedreven wordt, zendt doorgaans aan verwanten of vrienden in eene ge meente waar dergelijke visch zelden voor komt, een mooien elft ten geschenke, b.v. in de vasten. Dat is eene aardige gewoonte waarop bijna te rekenen valt, altijd welkom is en door de vrienden dat spreekt van zelf ook hoog ge waardeerd wordt. Maar dit jaar was er tot nogtoe geen kans op; men moest zich verontschuldigen; later misschien, maar het was nog te koud geweest." Een ontzettend onheil te Amsterdam. Had de brandweer onzer stad in de laatste dagen handen vol werks, dezen nacht had zij het zeer hard te verant woorden, en werd van haar krachten een bovenmatige inspanning geëischt. Te kwart voor drieën brak een uit slaande brand uit in de Gerard Douslraat. in de perceelen 178 en 180, waarin werkplaatsen en woonhuizen. Hij ont stond door onbekende oorzaak en woedde zoo hevig, dat de werkplaatsen, beneden gelegen, uitgebrand en de bovenverdie pingen zwaar beschadigd zijn. Drie hand spuiten. drie stoomspuiten en twee brandkranen hielpen ter blussching. Nog was deze brand niet bedwongen, of een andere, nóg heviger en die ont zettende gevolgen had, brak uit in de St. Pielersteeg bij de Nes. Aldaar is bij den Voorburgwal een logement gevestigd, waarin dezen nacht 46 gasten vertoefden, met de inwonenden een getal van 59 personen makende. (De oorzaak van den brand is onbekend de vlammen sloegen plotseling naar buiten en toen de brand weer aankwam, stonden drie verdiepingen in lichtelaaie. De logeergasten wisten voor het groot ste deel der vlammen jte ontkomen door deur en ramen, met achterlating van alles wat zij bezaten. Een hunner sprong uit de bovenste verdieping en kwam in een snijding terecht. De ongelukkige werd dood opgenomen. De brandweer, die met twee stoomspuiten benevens drie handspuiten en de Jan van der Heijden werkte, vermocht niet anders dan rle zich verspreidende vlammen, die zelfs de tegenoverliggende woning van den concierge van het politiebureel aantast ten, te beletten grooter schade te ver oorzaken. Bij het indringen in de woning vond men een verkoold lichaam, en op een kamer die niet geheel was uitgebrand, een man, gezeten op een stoel, blijkbaar door den rook gestikt en door de vlam men niet aangetast. Op een andere ka mer vond men een lijk onder een lede kant, ook niet door vuur gezengd. Voorts werden twee mannen, die uit de rarnen sprongen, gekneusd in het gasthuis op genomen. Standaard Er is sprake van' een groote volks manifestatie in Ierland zelf, te Dublin, tegen de dwangwet. Alle Iersche steden zullen er duizenden ^afgevaardigden heen zenden en verscheidene Engelsche en Schotsche afgevaardigden zullen naar Dublin komen. Op aanraden der conservatieve pers, beginnen de Tories en liberaal-dissidenten zich te verzetten tegen de meetings, welke gericht zijn tegen de dwangwet. Zij houden vergaderingen, waarin zij moties aanne men voor de dwangwet. 128 priesters iri Ierland hebben een manifest legen de dwangwet geteekend. Bij de tweede lezing is het debat over de dwangwet door het lagerhuis voortgezet. De betooging voor «home-rule in Hyde- park wordt natuurlijk in alle bladen druk besproken. The Times meent, dat de be tooging ver beneden de verwachting van de voorstanders is gebleven. Van de meer dan 4 millioen Londenaars namen slechts 50,000 den weg naar Hydepark. om door hun tegenwoordigheid het on gehinderde «boycotten" en de heer schappij van «moonlighters" in Ierland te verheerlijken. Trekt men van dat cijfer nu nog de vrouwen, kinderen, nieuws- rigen en leeglooper af, hoe velen blijven dan over? Zeker niet rneer dan 15.000 «Als uiting van de openbare meening van Londen heeft dit voorwaar niet veel te beteekenen," meent het City-blad. Het is een feit, dat men te Berlijn wel mooi weer speelt, maar toch in den grond der zaak Frankrijk geen oogenblik vertrouwtte Weenen hetzelfde geval ook daar houdt men zich overtuigd, dat alleen liet drievoudig verbond den oorlog tegenhoudt. De Berlijnsche Post beweert, dat de manoeuvres der Fransche cavalerie, die bij Luneville, dicht bij de Duitsche gren zen, worden gehouden, ten doel hebben, Duitschlands geduld uit te pulten, ten einde de stemming in Frankrijk, die thans zeer vreedzaam is, weder in oorlog- zuchtigen geest te brengen. De correspondent van de Standaard te Sofia hangt een ongunstig tafereel op van den tegenwoordigen slaat van zaken te Boelgarije. Het leger, dat ontevreden en zonder aanvoerder is, dringt aan op eene spoedige oplossing der crisis waarin het land zich bevindt, door terugroeping van vorst Alexander, hetgeen de Boel- gaarsche regeering slechts met moeite in staat is tegen te houden. Ook ver- eischt de toestand der geldmiddelen, ofschoon niet zorgwekkend, voorziening en regeling door middel eener nieuwe, nog niet afgeslotene leening, dewijl anders de legerhervormingen en de spoorwegwerken onuitgevoerd moeten blijven. Nader meldt men dat Rusland twee nieuwe candidaten voor den Boelgaar- schen troon zou aanwijzen, nl. den Prins van Oldenburg en den Prins van Leuchtenberg. De Boelgaren schijnen hiermede genoegen te zullen nemen, doch niet inet den Prins van Mingrelië De extra-parlementaire sub-commissie voor de strafwetgeving in Frankrijk heeft zich voor het behoud van de dood straf verklaard en wil eenige gewichtige hervormingen in het gevangenis- en deportatiewezen invoeren. De Petersburgsche Novoje Wremja, sprekende van de wereldtentoonstelling van 1889, zegt het te betreuren, dat Frankrijk niet heeft geluisterd naar zijne vrienden, die het den raad gegeven heb ben de onderneming uit te stellen tot 1890. Het blad voegt er bij, dat Rusland, in weerwil van zijne sympathie voor Frankrijk, geen deel zal nemen aan de tentoonstelling, indien hare opening sa menvalt met de plechtige herdenking der revolutie van 1789. Naar men uit Madrid verneemt, zijn invloedrijke personen in Spanje en in de Spaansch-Amerik. republieken voorne mens een politiek en fiskaal verbond te sluiten tusschen alle Spaansche landen, ten einde de vorderingen van het Angel saksische ras, hoofdzakelijk in West- Indié, Midden-Amerika en Mexico, tegen te gaan, alsook om te beletten dat het Panama-kanaal valle in handen van de Noord-Amerikaansche Unie. Bij de op 15 April j.l. te Utrecht gehouden acte-examens slaagden onder anderen H. G. Kaljee, leerling der Rijks- normaalinrichting alhier en de heer M. J. Kollewijn. Mejuffrouw H. Tillema, die hare opleiding ontving aan de Normaalles, verbonden aan rle Christel. Nat. School alhier, legde Dinsdag 1.1. te Utrecht met goed gevolg examen af als onderwijzeres. Onze stadgenoot de heer J. Schul- man is benoemd tot eerelid der Société royale de Numismatique de Belgique. Naar wij vernemen, is het eerst volgende concert van Toonkunst bepaald op Dinsdag 19 April, de eerste uitvoering door de leerlingen van de muziekschool op Woensdag 27 April d. a. v. Dinsdag had in «Amicitia" de verkiezing plaats van twee hoofd inge landen van het heemraadschap: De rivier de Eem, beken en aankleve van dien. 44 stemgerechtigden, te zamen uitbren gende 248 stemmen, namen aan de ver kiezing deel. Herkozen werden de heeren jhr. mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt met algemeene, en mr. S. J. A. van Walchren, met 247 stemmen. Dinsdagavond werd door de afdee- ling Amersfoort der Nederlandsche Ver- eeniging tot afschaffing van sterken drank de laatste openb. vergad. in dit seizoen gehouden. Prof. dr. J. J. P. Valeton hield eene toespraak, waarin hij naging het ontstaan van den alcoholi- schen drank, eerst door 't overhalen van wijn, later door persing en verdere be reiding van eene bes, aan een struik groeiende, die thans door ons de jenever boom wordt genoemd. Spr. leverde voorts eene critiek op de dissertatie van dr. Romeyn, die onlangs te Amsterdam promoveerde, waai in alcohol als voedings middel wordt genoemd, echter met de bijvoeging, dat het gebruik er van zoo vele gevaren doet ontstaan, dat hij met aandrang aanraadt zich er van te ont houden. Noch eiwit, noch vetdeelen, noch kaasstof, noch vezelstof en evenmin zoutgehalte, de hoofdvereischten voor de instandhouding van ons lichaam, worden in alcoholische diar.ken aangetroffen integendeel, het is volgens Spr. vergiftigd water. Het gevaarlijke van dr. Romeyn's uitdrukking schuilt volgens Spr. hierin, dat 't groote publiek de dissertatie niet te lezen kiijgt, en dat 't soms afgaat op den een of anderen wijsneus, die, 't eerste gedeelte lezende, en 't geen er op volgt willens of onwillens niet op merkt, goedvindt te verkondigen: Dr. Romeyn beweert: alcohol is een voedings middel, ergo het gebruik er van is heil zaam voor het lichaam! Daartegen wensciite Spr. te waarschuwen. Na de sluiting der vergadering sprak ds. A. Wariena een woord van dank voor den onverdroten ijver, waarmede prof. Valeton steeds voor deze goede zaak werkzaam was, en beval den aanwezigen aan, al hunnen invloed aan te wenden om velen te bewegen als lid der vereeniging toe te treden. Ter gister gehouden paasch-paar- denmaikt waien 210 paarden en 30 veu lens aan de lijn gebracht. Op de stallen werden ongeveer 80 paarden en 15 veu lens aangetroQën. De prijzen, voor paar den besteed, wisselden tusschen f 80 en f730, en voor veulens werd van f40 tot f120 bedongen. De handel was tame lijk. Geen buitenlandsche kooplieden waren aanwezig. Tegen T. v. D. alhier, is proces verbaal opgemaakt wegens diefstal van een greep, achter de stallen gepleegd. Hij zal zich deswege voor de justitie hebben te verantwoorden, Een politieagent nam gisteren middag eenige jongens mede naar het politie bureau die moedwillig eenige ruiten in straallantaars, en dakpannen hadden in geworpen. Het wordt tijd dat de ouders Tan der gelijke knapen toch beginnen mede te werken, de dikwijls verregaande baldadig heid hunner kinderen tegen te gaan. Ook vernemen wij dat gisteren middag een knaap met een steen een glasruit van een coupé eener passeerende trein heeft ingeworpen. Hij zal deswege worden vervolgd, men zij dus gewaarschuwd. Eergisteren is door de politie een 25-centstuk hier ter stede in beslag ge nomen, verdacht valsch te zijn en ver vaardigd naar echte rijksmuntspecie. Gisteren middag had ten huize van de weduwe F. alhier, een schoorsteen brand plaats, die door eenen politieagent en welwillende buren al spoedig werd ge- hluscht. Utrecht. Den 10 April jl. is alhier in den ouderdom van 70 jaren overleden den gepensionneerden Generaal-Majoor Hoofd-Intendant de heer F. C. R. Boers, commandant der orde van de Eikenkroon. In de jl. Donderdag alhier gehou den algemeene vergadering van den Ned. Militairen bond werden met algemeene stemmen tot bestuursleden herkozen, de heeren W. von Wrangel auf Lindejtberg (generaal) en J. G. H. Schoch (kapitein) terwijl verder met genoegen konde wor den geconstateerd dat de rekening over het afgeloopen jaar met een batig saldo van ruim f144.sloot en de belang stelling in den bond steeds toenam. Daarna werden nog een aantal punten behandeld, waaronder vooral dat over de beste middelen ter beteugeliug van drankmisbruik onder de Militairen nog al ruime stof lot discussiën gaf. Ueusdeii. Volgens de laatst gesloten kiezerslijsten bedraagt het getal kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal 55, de Prov. Staten 55 en den gemeenteraad 103. Stoutcnburg. Het getal kiezers in deze gemeente voor leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal bedraagt 23, de Provinciale Staten 23 en den gemeen teraad 42. Veen endaal. Het station van den Holl. IJzeren Spoorweg alhier, is thans, evenals die te lCesteren, Rhenen, Wou denbergScherpenzeel, opgenomen in het rechtstreeks goedetenverkeer. Vooral hh. fabrikanten en handelaren alhier komt dit zeer ten goede. Wageningen. Op 12 April had de aanwijzing plaats voor de aan te leggen laatste sectie van den Oosterstoomtram weg en wel het gedeelte van Wagenin gen (Hotel de Wereld) tot de grens van de provincie Utrecht. Op 18 April heeft de aanbesteding plaats. De lijn moet op 25 Mei gereed zijn, om op 1 Juni a.s. in exploitatie gebracht te kunnen worden. Rliencn, Alhier werden door den heer Swelheim, verschillende partijen tabak, bestgoed, opgekocht tegen f 13 de 50 k. g. Auierongeu. Vrijdagmorgen ontstond een begin van boschbrand aan den Fran- schen weg, tusschen Amerongen en Eist. Door dadelijk aangebrachte hulp is de schade niet noemenswaardig. Zondag kwam te Zwolle een Amsler- damsche familie aan, doch vond het huis. waar men logeeren zou, gesloten. Geen wonder! De Zwolsche familie was, zoo als uit den mond der buren vernomen werd, ook Zaterdag met de boot ver trokken, om de Amsterdamsche familie eens te verrassen. Na de aardbeving te Nice: Mevrouw (in de keuken komende): «Wat zie ik Lise Een soldaat in de keuken 1 Hoe komt die hier?" Lise (verlegen): «Ach, mevrouw ik weet het zelf niet maar met die aardbevingen gebeuren er zulke wonder lijke dingen Een schooljongen maakte het volgende opstel overeen «Dagblad-reporter:" «Een dagblad-reporter is het gelukkigste mensch in de wereld. Hij kan naar het circus gaan zonder een cent te betalen, ook naar partijen of voltrekking van dood vonnissen. Hij heeft vrijkaarten voor de schouwburgen, krijgt kerstbrood om te proeven, en soms (doch hoogst zelden) een pak slaag, want in zijn volgend num mer kan hij tegenspreken wat hij heden schreef, iets dat hij in den regel doet. Als andere menschen naar bed gaan, kan hij opblijven en alles wat gebeurd gade

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2