M. H. VAN RAALTE, Langestraat, 1, DRILLS VITRAGES. FIRS. Advertentiën. MEID-HUISHOUDSTER OPENBARE VERKOOPING fleerenltuis met Tuin, Openbare Verkooping Twee perceelen Bouwterrein, Twee perceelen Bouwterrein, Zes perceelen WEILAND, j Twaalf perceelen Bouwterrein, HQTMLEHBÜAHN, TRICOT TAILLES, EFFEN, SOISTACUE i r BEKENDMAKING. BERG EN DAL, HEERENHUIS, L, PENSION, CAFÉ, RESTAURANT, J ^aantebesteden: INBOEDEL Belangrijke BOUWTERREIN, HEEKENHUIS, Stalling, Uitspanning, A Opnieuw ontvangen: Ingezonden. Gevraagd: tij AFSLAG et OPBOD. bij Afslag en Opbod, Het Buitengoed over 'tStation/c Modes DAMESHOEDEN enz. Twee bekwame Groote sorteering in alle soorten en prijzen; de llenren zijn p&arandeerd echt. 2-5 S 2 «f Ié ra. J I SferS* JJ S" ss st 2 5 slaan. Als ik groot ben wordt ik dag- blad-repoi ter dan mag ik geheele nach ten opblijven. Dat zal prettig zijn?" Mad fiéGNiER (Daniël Darc), onlangs overleden, gaf de volgende verklaring van de liefde bij de vrouwen van ver schillende nationaliteit. De Italiaansche bemint door den drang van haar tempera ment, de Spaansche voor haar genoegen, de Duitsche uit zinnelijkheid, de Russische om anderen te onder kruipen, de Ooster- linge uit gewoonte, de. Oostenrijksche om haar virtuositeit te toonen, de Poolsche uit degelijkheid, de Vlaamsche uit plicht besef, de Engelsche otn gezondheidsrede nen, de Creoolsche bij instinct, de Ameri- kaansche uit berekening, de Fransche provinciale uit verveling, de Parisienne uit nieuwsgierigheid. Van de Hollandsche zwijgt zij. Waarschijnlijk ligt daarin op gesloten, dat de Hollandsche vrouw de eenige is, die bemint uit liefde. Er schijnt srhaarschte aan mediums te bestaan. In het Spiritistisch Weekblad wordt er een gevraagd om een corpora tie, die slechts een medium in huiselijken kring heeft, dat nog niet genoeg is ont wikkeld, ten dienste te zijn bij het onderzoek naar het spiritisme, dat zij nog slechts bij name kent. Zeer naïef wordt er bijgevoegd: «hoewel de zaak van louter geestelijken aard is, kan hij of zij, die hier een uitstekend werk wil verrichten, rekenen op stoffelijke tege moetkoming." Daaronder volgt een advertentie, waar van de steller wenscht in kennis te komen met een uitstekend medium, ten einde kennis met hem te maken. De bladen van San-Francisco geven ons de volgende mededeelingen omtrent zekeren Charles Lux, aldaar koiten tijd geleden overleden. Lux is in den Elzas geboren in 1823. Als kind kwam hij te New-York, waar hij eerst bij een slachter werkte. In 1857 richtte hij een slachterij op te San-Francisco en vereenigde zich in 1862 met zekeren heer Miller tot een firma. Bekwaam man van zaken, stak hij zijn geld in land en was daarbij zóó gelukkig, dat hij bij zijn dood 700,000 acres land bezat in Californië, Nevada en Oregon. Hij bezat 70 a 80,000 stuks vee en zijn geheele bezitting wordt op 10 millioen dollars geschat. Bij testament vermaakte Charles Lux 65000 dollars aan verschillende liefdadig heidsgestichten te San-Francisco. Uit Transvaal wordt dd. 23 Maart geseind »De diligence, die dienst doet tusschcn Kimberley en Pretoria is aange vallen door roovers, die de paarden dood den en der. conducteur vroegen hun de mailzakken over te geveri. Deze moest dit wel doen en gaf de mail over, die 10,000 frs. waarde had." In de Belgische gemeente Sichcn-Sussen en Bolré, nabij Maastricht, vonden erfgena men bij de deeling van den inboedel, nage laten door den gewezen burgemeester dier gemeente, op den zolder een oude schilderij in olieverf, voorstellende de geeseling. Een der zonen gaf voor, dat hij deze schilderij van zijn vader voor fr. 20 ge kocht had, en liet ze te Antwerpen schoon maken en omlijsten. Toen echter vernam men, dat het een echte van Dijk was, waarvan de waarde op minstens fr. 25,000 geschat wordt. De erfgenamen hebben nu beslag op de schilderij gelegd en een pro ces ingesteld. Een boertje uit Gennep, dat dezer dagen een veearts ging raadplegen omtrent de behandeling van een zieke koe, kreeg ten antwoord: »Ik zal u een flesch medicijn medegeven, waarvan gij het beest dagelijks liter moet inge ven." «Och mijnheer" antwoordde onze snuggere landbouwer heel lakoniek, «spaor die moeite mèr, as 't veur mien waor om uut te drinken, dan zou 't nogal gaon, maar mien erreme koe waog ik er nie aon." De Oostenrijksche hofbeambten had den, zooals de sDaily Chronicle" ver haalt, bij het verblijf van den Russischen keizer te Kiemsier alle mogelijke voor zorgsmaatregelen genomen voor diens veiligheid, en deelde men den Russischen inajor-domus dit alles mede. Nadat deze zwijgend de Oostenrijksche beambten had aangehoord, zeide hij tot hunne groote verbazing, dat ze een van de be langrijkste voorzorgsmaatregelen vergeten hadden. «Geen enkele schoorsteen", zeide hij, «is bewaakt." Dadelijk werd bij eiken schoorsteen van het paleis een schildwacht geplaatst. Kort daarna kwam de czaar aan en werd hij naar zijne vertrekken geleid. Het eerste wat hij zag, toen hij eens in zijn studeervei trek rondkeek, was eene nihilistische procla matie, die op zijn schrijftafel lag. Mijnheer de Redacteur! Herhaalde malen zijn wij ooggetuigen geweest van ongelukken in die ellendige Bloemendalschepoort door het woeste rijden, vooral door vischboeren. Met angst ziet men kinderen al spelende door die poort huppelen van geen ge vaar bewust,- letten ze niet op, en het staat voor de deur dat vroeg of laat de schromelijkste ongelukken gebeuren. Veel vuldig zijn de kleine ongelukken die daar hebben plaats gehad, van vroeger zullen wij maar niet noemen, en bepalen ons slechts wat binnen veertien dagen is gebeuid: een kind onder een kar, kwam met de schrik vrij, (de vervolging werd met een kleinigheid afgekocht); vrouw v. D. ontsprong den dans door strak aan de muur te vliegen, de naaf der wagen raakte ha3r nog eveneen paar kinderen in een wagentje werden door een man gered door dit op zij te trekken; Maandag 2de Paaschdag weid zekere N. spoorwegvverker, die daai stond te praten door v. B. die met paard en kar kwam aanhollen omver gereden, en zoo hevig aan het hoofd gewond dat het bloed hem onkenbaar 'maakte. Al die ongelukken zouden niet gebeurd zijn als men maar recht uit kon zien, men hoort wel wat aankomen maar welken kant men moet wijken, dat weet men niet: Met het laatste geval bemoeide de politie zich, en de gewonde ontving vijf gulden van v. B. opdat deze niet vervolgd zou worden. Wanneer zal er toch een einde komen aan dien toestand? Voorstellen dienaan gaande zijn in den raad al geweest, ech ter zonder gevolg. Wij leven steeds in de hoop, dat als de houten brug, door een steenen wordt vervangen, ze haar eenige Meter Oostwaarts zal worden ver legd, dan kon meteen die hooge muur ook aan de Oostzijde tot op een Meter worden afgebroken, en er een flink ijzer- raster op worden gezet. Dan verviel het gezegde, het lijkt in die poort wel een moordhol, geheel en al. Voor ons inge zetenen is het al gewoonte, doch vreem delingen zien er vreemd van op, en te hopen is het, dat zulks spoedig gebeurd. Buiten de poort verrijzen nette Villa's, ze zullen door meerdere gevolgd worden, zoodat er aanspraak is op verbetering: het zijn allen wel kleine ongelukken ge weest doch ligtelijk gebeuren er grootere, dan zal men de put gaan dempen, als het kalf verdronken is. UEd. dw. D. D. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 9 April. Johannes, z. van EI- bartus Wonterus Rouwendaal en Margarita Smink. Albertns, z. van Gerrit van der Flier en Maria Wellerd. Evert, z. van Evert Leijenhorst en Geertje Kamerbeek. 10 April. Willem, z. van Lambartus van den 1-loofF en Maria Jaeoba Vonk. 12 April. Jacobus, z. van Melis de Mots en Gerritje Kuijt. 13 April. Anthonius, z. van Jan den Onden en Rijkje Schuur. Willem, z. van Gerrit Boshuizen en Jan netje Kreikamp. Nicolaas, z. van Gijs- bert Pannekoek en Gerritje van der Horst. Ondertrouwd: 14 April. Aris van de Loosdrecht en Trijntje van Zanten. Alexan der van Plateringen en Neoltje Alberta van den Brink. Overleden 9 April. Mechteldje van der Kwast, 71 j., cngeh. 10 April. Jansje Kraan, 32 j., echtg. van Elbert van den Hoek. Een levenl. aang. kd. vr. gcsl. van Theodorus Hendrikus Gerardus Brand- sen en Fraucisca Antonia Maria Overgoor. 11 April. Feike Damhuis, 37 j., echtg. van Antonia Berendiaa van den Bom. 13 April. Jannelje Nieboer, 61 j., echtg. van Willem Cirkel. Cornelia Koster, 47 j., ongehuwd. Bunschoten. Geboren 4 April. Arres, z. van Gerrit Huijgen en Willempje van den Bos. - 11 April. Hilletje, d. van Steven Koelewijn en Geertje Duijst. Tennis, z. van Willem Zijl en Reintje Koelewijn. Gehuwd Ritske Jansma en Gerritje Kok. Overleden 10 April. Tijmen Koelewijn, 13 weken. Hoogland. Geboren: 13 April. Maria, d. van Hen drik Ebbenhorst en Hendrica Kok. Ondertrouwd 8 April. Jan Brandsen en Trijntje van de Brug. Overleden: 12 April. Petronella Botter- blorn, 17 j. ongeh. Lensden. Geboren 4 April. Gerarda, d. van Her- manus van den Hengel en Johanna Voskui len. 12 April. Dientje, d. van Gijsbertus van Apeldoorn en Maria Brink. Gehuwd 14 April. Antonie van Druten en Aagje van de Lodijk. Rut van Daat- selaar en Maria Boerssen. Stouten Burg. Geboren 7 April. Henrieus Renuldus, z. van Gerbrand Hartman en Maria van den Drifakker. 9 April. Tennis, z. van Wou ter van de Viscli en Geurtje Kieft. 11 April. Geertruida, d. van Gijsbertus de Kruijf en Geertruida van Vulpen. 13 April. Gerrit, z. van Gijsbertus van den Bedem en Cornelia van Lokhorst. Overleden 1 April. Petrus Wittebol, 66 j. 9 April. Willem Bosman, 19 j. Een levenl. aangeg. d. van Peter Kuijt en Cornelia Johanna Christina van Ingen. Woudenberg. Geboren: 31 Maart. Hendrika, d. van Gerrit Liefrink en Antje Jansen. 6 April, j Arie, z. van Hendrikje van Dijk. Overleden 7 April. Maxrigje Broek huizen. geh. met Gerrit van Veldhuizen, 63 j. 9 April. Gerritje Pul, 1 maand. MARKTBERICHT. Amersfoort, 15 April. Tarwe f 7.50—a f 8.00.—Rogge f4,90 a f5,40. Boekweit f 6,00 a f7,Ö0. Appels 0,00 a fO.OO. Peren f 0.00 a f0.00. Aard appelen f 1,90 a f 2,30. Uoendereieren f 3.00 a f 3.50 de 100 stuks. Boter f 0,80 a f 1,00 per Kilo. Kaas f 0, a 0,- Biggen f6.00 a f7.00; Schiam- men f a f 9.00. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG! Een gouden ring met steen, een por- temonnaie met eenig geld, een paar zwarte handschoenen en een onderstuk van een gouden oorbel. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. Voor de vele bewijzen van belang stelling ondervonden bij het smartelijk verlies van mijne geliefde echtgenoole, betuig ik mijne iimigeii dank. /f L. KORTBEEK. Amersfoort, 16 April 1887. De Heer en Mevrouw WESSELING Benes bedanken voor de belangstelling, ondervonden bij de geboorte hunner Dochter. Kraamvisites worden afgewacht Dins dag 19 en Donderdag 21 April e.k. Allen die iets te vorde ren hebben van of ver schuldigd zijn aan den boedel en de nalatenschap van Mejuffrouw GEERTRUIDA DIEDERIKA SCHEE- REN'BERG, gewoond hebbende en over leden te Amersfoort, den 20 Maart 18S7, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 1 Mei 1887 ten kantore van den Notaris A. H. DRIJFHOUT VAN IIOOFF te Amersfoort. f BURGEMEESTER en. WETHOUDERS van BUNSCHOTEN, zijn voornemens op Dinsdag, den 20. April 1887, des voormiddags te elf uren, in het Ge meentehuis te Bunschoten, Het herstellen van een vak Paal- en 8cboeijiugswerk, lang 78 Meters, aan de Zee haven van Spakenburg. Het bestek ligt van af Maandag, den 18. April 1887, ter lezing ten gemeente huize te Bunschoten; terwijl aan wijzing zal plaats hebben Zaterdagden 23. April 1887, des voormiddags te elf uren te Spakenburg. een uit den boerenstand. Knap van voor komen tusschen 25 eri 30 jaar oud. Br. fr. letters C. R. bij de boekh. M. SCHOONEVELD ZOON, Amsterdam. N Notaris Mr. J. M. RICHELLE, te Amersfoort, is voornemens, om op Dinsdag, den 19 April 1887, des voormiddags te ÏO uur, aan de Pastorie te Achterveld, gemeente Stouten- burg, om contant geld, in het openbaar te VERKOOPEN: Een goed onderhouden 3 nagelaten door wijlen den ZeerEerwaar- den Heer P. WITTEBOL, in leven R. C. priester en pastoor te Achteveld gemeente Stoutenburg, bestaande voor namelijk in ZILVEREN VOORWERPEN, MA"ONIE- en GLADHOUTEN MEUBELEN, als: KASTEN, TAFELS. STOELEN, FAU TEUILS, LEDIKANTEN, voorts PENDU LES en ORNAMENTEN, KLOKKEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, BEDDEN met TOEBEHOOREN, LINNEN- en TAFELGOED, KRISTAL, EET- en andere SERVIEZEN, KACHELS, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS-en AARDEWERK, enz. enz Te bezichtigen: Maandag, 18 April 1887 's voor- middags van 912 en 's namiddags van 25 uur. Breeder bij biljetten. op Dinsdag 20 April 1887, des voormiddags ten 11 ure precies, in de groote zaal der Buitensocieteit AMI- CITIA, ten overstaan van de Notarissen Mr. J. M. KICIIELLE te Amersfoort, 3. MFI.DF.lt en J. P.JCHKESEKE te Amsterdam, Ie. Van de perceelen der gemeente Amersfoort, kadaster sectie D. Nos. 2t»s, 662, 1364 en 1428, te samen groot 2 Hectaren, 78 Aren en 26 Centiaren. Dit terrein is verdeeld in 34 aller gunstigst en aangenaam gelegen perceelen met eene grootte afwisselende van 362 tot 934 Meter, zooals op het terrein door palen en gruppen is aangeduid. De perceelen zijn gelegen aan wegen met eene breedte van minstens 9 Meter in de onmiddellijke nabijheid van de stad Amersfoort en het Station en hebben eene totale grootte aan bouwterrein van 20854 Meter. De perceelen zullen ieder afzonderlijk en vervolgens in combinatiën en massa's worden geveild, zooals breeder is om schreven nevens de kaarten van dit ter rein, welke verkrijgbaar zijn ten kan tore van bovengenoemde notarissen. 2e. Van een bestaande uit eene benedenwoning, eene bovenwoning met vrijen opgang en drie burgerwoningen, gelegen in de gemeente Amerfoort aan den hoek van de Kampstraat en Oliesteeg en ka dastraal bekend als gemeente Amersfoort sectie E. Nos. 4158, 4159, 4160 en 4161, te samen groot 3 Aren en 85 Centiaren. Grondlasten f32.58. Het benedenhuis is verhuurd aan den heer GARJEANNE tot 1 Mei a.s. voor f300.'sjaars, het bovenhuis aan Me vrouw de Wed. D. KLAASEN tot 1 Mei e.k. voor f150.'sjaars en de wonin gen aan verschillenden, elk voor fl.25 per week. Te bezichtigen Dinsdag 19 April en Donderdag 21 April 1887, van 3 tot 5 uur 's namiddags. Al de perceelen zijn dadelijk te aan vaarden. Betaaldag der kooppenningen 26 Juli a.s. op Dinsdag 3 Mei 1887, des voor middags ten 11 ure precies, in de groote zaal der Buitensocieteit AMICITIA, ten overstaan van de Notarissen Mr. J. M. RICHELLE te Amersfoort, J. MULDER en J. P. JUKItEXFILE te Amsterdam, van het BUITENGOED BERG en DAL, met daarop staand koetshuis en bijbehoorend hosch, bouwland, weiland en bouwter rein, verdeeld in 23 perceelen. Perceel 1. met daarop staand koetshuis, hosch, bouwland, wei land, enz. Perceelen 2 en 3. gelegen aan de Wolversteeg ten Westen van de oprijlaan naar Berg en Dal. Perceelen 4 en 5. gelegen aan de Wolversteeg ten Oosten van de oprijlaan naar Berg en Dal. Perceelen 6, 7, 8, 9, 1« en 11. 1 gelegen aan de rivier de Eem, uitmakende j gedeelte van het Jagersweitje. Perceelen 12 it 23. gelegen op het Sasje. De perceelen zijn op het terrein af gebakend en zullen allen afzonderlijk en vervolgens in combinatiën worden geveild, zooals nader zal worden gepu bliceerd. wordt liet geëerd Publiek en Toeristen aanbevolen. ONTVANGEN een ruime keuze der nieuwste modellen voor het aanstaande Saisoen. Onder aanbeveling, A. M. RECUDE, Zuidsingel 261. Tegen 1°. Mei worden gevriistgd: c Brieven onder Lett. P. H. aan het Bureau dezer Courant. ÏYl VCL>cl)itltvt6/C ^LlJZsCW. "2 2 S 5 «s s. -i 8. -s «sC 5 Si ej T© - e e k k v K. "ft "ft t "ft a a C»i 5*5 S» SS W. SU Sk Sd 4 ft ft S .J!* «H "2 immi O 5* -V S 5" qj ©ft «w O IS® te, ©- -ft F Zl £-2

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3