F F. SPIEKERMANN, Nouveautés, Ontvangen mMmmwm GEÏLLUSTREERD POLITIE-NIEUWS. f f /-mn'orao ru- ffl, De Groninger BeddenwinkeL Langestraat I8 D. S. ARONSOIH Matrassen en Bedden. KLEINE WINST. GROOTE OMZET. F. k Gebrs. SNEL, B e I a n g rijk bericht!! PRACHTIGE ALBUMS H. J. BONNIER, iR fraaie doozen van 10 Cents de dees af. PST* Een partijtje overgehouden van het vorig jaar, wordt tegen inkoopsprijs op geruimd. Boek-, Kantoor- en Kunsthande BOEK-, COURANT- M HANDELS-SNELPERSDRURKERIJ. pcJ H K dBBlfa» I II f r ii f Verlicht uwe woning door Electriciteit. Langestraat No. 2. Amersfoort. EN WANDELSTOKKEN; if cc fr Horloge- en Instrumentmaker HORLOGES. PENDULES. GUTTA-PERCHA- KLOKKEN. SPUITEN. REGULATEURS. THERMOMETERS, Alphons Annegarn. Amsterdam. BRILLEN PINCE-NEZ. BAROMETERS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELK WEGERS. een nieuwe zending O CO VISITEKAARTEN. bü w Uitgever NIEUWE AMERSFOORTSCHE COURANT. N° 1. lichtsterkte 8 volts, prijs: 8 francs Nü 2. 12 12 Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. bericht, dat hij ruim voorzien is van de nieuwste /iJi is tevens aan huis te ontbieden tot het RUILEN, REPAREEREN en OVER TREKKEN, hetwelk spoedig, goedkoop en soliede door hem wordt afgewerkt. 1 -SÉ O) O C3 O <X> 3 C5 I» am "o CO Beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten Ontvangen eene groote keuze in BEDVEEREN. Levert IJZEREN LEDEKANT, 2 STROOMATRASSEN, GEZONDHEIDSMATRAS, dito PELUW, WOLLEN DEKEN, GESTIKTE DEKEN en VEEREN KUSSEN voor f 28.50. SPRINGVEEREN MATRASSEN van af f 14.50, GEZOND HEIDSMATRAS f 8.50, GEZONDHEIDSBEDDEN met toe- behooren f 4.50, 2 STROOMATRASSEN f 1.95. UITSTOOMEN van beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. CP CD CD JO V) c/T O* CD CD 4?' iv' 3tavill (jecfi £a/wvCDefotzaat*. Verkrijgbaar bij Langestraat, o/d. Sociëteit. TRADEMARK THEE van Verkrijgbaar te Amers foort bij Mej. de Wed. G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE en te Apeldoorn i bij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat. Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 a f 1.25 per kilo De ondergeteekeiide heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een eitra fijne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenhout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. l Verkoophuis op den HOF te Amersfoort. Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. LUXE POSTPAPIER, O H Binnen den kortst mogelijken tijd worden onderstaande werken alhier vervaardigd Brochuren. Programma's. Bestekken. Enveloppen. Prijscouranten. Menu's. Circulaires. Verlovings-, Rekeningen. Huwelijks- en Wissels. Overlijdingsbrieven. Kwitantiën. Adreskaarten. Briefhoofden. Strooi-, Winkel- en Etiquetten. Aanplakbilletten. Alle soorten STATEN voor Gemeente en Kijks-ambtenaren. 02 *1 O Si t* P P on? CD Cfi c+ 4 8» P r+ Wil men een onderhoudende Courant lezen, en platen hebben, dan abonneeie men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland op het Voor één Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per weekgedurende drie maanden franco aan huisieder nommer bevat de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebied, en één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt*men de nommers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. -«ssr Het electrische licht geeft rook noch hittebehoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furuoiix, 7 Rue des Murs de la Roquette, PARIS. BEURSBERICHTEN. Perc. 15 April. -too mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-Etui's en eene schoone zending Spoormanden. nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombiedoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. A F S M E D E Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra fijn Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan/Juli dito iito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798^1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 ƒ1000 dito dito 100 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20- dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867,69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. dito dito dito ser. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMenco. Obl. 1851 dito 1864 Brat Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leeoing. 1870 fObi.-Leening -1872 •j-Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 4 2% 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4V, 4 D. C. dito dito 1886 Rotterdam Oblig. 1886 dito dito 1883 73'/, 873/, 99 •100 69% 90% 80% 63% 63% 64% 64'/, 87 56%, 101% 55 56% •101% 97% 101 97% 98% 52 52"/,, 51% 94% 94% 93% 89% 77% 84»,, 102% 613/. 13% 133/, 75 97 107 Vu 29 V, 12»', 100'/8 100 94 14% 12%, 39'/, 98% 98% 07% 93% 4% •101% 4 100% 2 52 4 4'/i 102 4 101 225 111% 136% 137% 75% 117 4% 5 83% 5 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. - atsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dite Duiischland. Aanti. Rijkst, dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oosteur.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Centi aal Bank Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz- Sp. Oblig. Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. V. Emm. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob 100 Los. Sewast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tillis dito f 1000 Riaschk-Wiasma. A Zuid-W.-Spocw. Obl. Arner. Central Pacific. Obl. dito Calif-Oreg. dito Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. Aand. Miss. K Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld U. Pac. Obl. Brazilië Spw.-Leening Premiën-Lceningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 1(J0 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr B Cr. Aast. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 151 4 101% 115 4 101% 25% 74% 134 89", 4 106 47% 5 99 5 80%, 3 62% 3 62 3 76% 5 79 4 47 82% 5 78% 5 H8'/, 3 57% 5 92% 5 98 5 87% 5 87 5 43% 5 88% 5 87% 5 98% 5 403/, 55'% 1143/, 6 100% 147 7 116'/, 32% 116 6 117 6 115% 5 L, 83% 3 109% 1023', 3 103% 3 102 3 99 3 4 83 4 99 4 102% 5 106 132 143% 3 80% 98% 3% 129 5 131 5 123 3 43% 3 7% Winterdienst, geopend 1 October 1886. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naai UtrechtAankomst te Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage 9,46 9,27 10,8 40.48 4,4 4,9 4,35 4,47 7,20 8,- 8,34 9,7 11,19 11,45 2,47 3,23 4,28 5,- 6,9 6,36 8,17 8,45 9,1 9,37 7,34 9,44 44,23 7,44 9,54 44,33 Arnh. 9,53 40,45 2,40 5,21 10,20 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 9.2 41,58 6.28 9,27 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen 40,59 2,2 7,59 41.40 1,55 4,28 10.12 1,54 4,30 10,15 Ooster-Spoorweg. Naar Hilversum Aankomst te Vertr. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht, 7.26 8.05 8.36 9,18 9.37 41,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8,57 10,3 ,39 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9.10 10,16 7.48 8,27 8.58 9.33 9.59 11,39 12.29 3,15 6.34 8.44 9,19 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 I,27 4,13 7,4 9,38 II,35 Amsterd. 8.30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7,20 9,33 9,54 11,10 Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8 41 8,59 9,19 9,55 10,19 9,33 9,46 10.29 10,48 11,41 12.3 12,19 12,49 1,9 3,44 3,59 4,17 4,48 5,11 6,36 6,49 7,5 7,35 7,55 9,11 9,30 9,48 10,20 10,44 6,— 9,32 door 9,38 Scherpent 7,49 11,1 12.33 4,36 6,11 9,44 Veenend. Rhe». Kast. HolIandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Leusd. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 M 14,14 li,53 4,50 4,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpirsdrukkery van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4