Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. De voorbereidende werkzaamheden voor de verdceling der maalschapsgron- den te Voorthuizen zijn in vollen gang. De verdeeling zelve, voor de kleine grondbezitters vooral van belang, moet in Aug. 1888 zijn afgeloopen. De heer M. Henriques de Castro, te Amsterdam, heeft een krachtmeter uitgevonden, welke, nadat drie centstuk ken gestort zijn, aanwijst, hoeveel gewicht men, door aan eene ijzeren kruk te trekken, geacht wordt te kunnen ver plaatsen. Uit de Betuwe schrijft men ons: »Bij de gehouden verpachtingen van weiland werden over het algemeen hooge prijzen besteed en wel van f70 tot f 110 per H.A. Het weidevee blijft, even als het vette vee, laag in prijs. Vpt vee geldt slechts f 0 50 a f0.62 per KG. Het aantal hectaren voor de teelt van suikerbieten en tabak bestemd, zal in 1887 vooral niet minder zijn dan het vorige jaar. Voor suikerbieten hebben tal van landbouwers contracten gesloten, meestal tegen een vasten prijs van 1000 KG met of zonder voorschot. Met het zaaien der bieten heeft men hier en daar reeds een aanvang gemaakt, vooral op die akkers, welke voor de fabrieken gehuurd zijn." Men heeft nu, naast het meer en meer gebruikelijke inkuilen van veevoe der, ook ingekuilde zuurkool voor kippcn- voeder, hetwelk in groote hoenderfokke rijen uitmuntend bevalt. Om dit goed koop te verkrijgen, worden de koolbla den in steenen bakken of houten kuipen gelijkmatig vastgestampt en goed bedekt. Liefst gekookt aan het pluimvee toege diend, zal het er 's winters en in het voorjaars wel bij varen. Door het bestuur van den Alge- mesnen Nederlandschen Wieli ijdersbond is besloten den 6 en 7 Augustus 1887 te Nijmegen bondwedstrijden te houden. Tevens werd aan de commissie tot uitgifte van een bondsreisgids een crediet verleend van f 1250. ten behoeve van de aanschaffing van duidelijke typographische kaarten. Op 13 April jl. was in de Bondskas een batig saldo van f3501,60 aanwezig. Binnenkort wordt de kroonprins van Zweden in het Amstel-Hotel ver wacht, om zich onder behandeling te stellen van dr. Mezger. Vanwege de vrijzinnige centrale kiesvereeniging voor het hooldkiesdistrict Hilversum zal op Dinsdag a. s., des avonds ten half acht ure, in de «Port von Cleve" aldaar eene vergadering wor den gehouden, waarin de lieer G. E, V. L. van Zuijlen, oud-kolonel der genie van het N. I. leger, zal spreken over het be kend adres der Honderd. Er zal gelegen heid bestaan tot debat. Naar men verneemt, heeft de socia listische kastelein Penning te Amsterdam, daar van gemeentewege tot nu toe niemand was gezonden om de schade op te nemen, berokkend aan zijn koffiehuis en inboedel in den avond van 22 Februari jl., door deskundigen die schade doen opnemen welke op ongeveer 2000 gulden is ge taxeer d zonder het nadeel in rekening te br engen, hem berokkend door het sinds dien tijd stilstaan van zijn bedzijf. Penning zou voornemens zijn, a.s. Donderdag zijn koffiehuis opnieuw te openen, en heeft van dit voornemen den burgemeester, als hoofd der politie, schrif telijk kennis gegeven. Aan de weesinrichting te Neerbosch waar men druk bezig is met het bouwen van een nieuw weeshuis, wordt eene nieuwe waterleiding aangelegd dienten gevolge wordt de moddersloot, welke langs de weeshuizen loopt, gedempt. Dit werk was niet alleen noodzakelijk voor den bouw van het nieuwe weeshuis, maar zal ook zeer ter bevordering zijn van de gezondheid, omdat nu voortaan het vuile water tot op grooten afstand van de weeshuizen kan worden afgevoerd. Dat de scherpzinnigheid onzer post beambten zoover ging, dat een brief, op welks adres in 't geheel geen plaats van bestemming vermeld was, toch terecht kwam, zouden velen zeker niet gelooven. En toch is het gebeurd. In het dorp Iinsum, in Friesland, zijn twee kaas- fabrieken gevestigd, die van den heer Hoekstra en die der firma van Balen. Bij deze laatste nu bezorgde de post eene bestelling uit Purmerend, waarvan 't adres was Den heer van Balen, te Hoekstra Moeilijker probleem kon der post wel haast niet opgegeven worden. Dat de bestelling toch aan haar adres kwam, moet zeker daaraan worden toe geschreven, dat genoemde fiinra's aan de postkantoren in Holland wel bekend zijn. Dinsdagavond verspreidde zich te Winterswijk het nieuwtje, dal een sociaal democraat zich ophield in het doip en aanhangers voor zijne leer trachtte te winnen. Hier en daar hoorde men zelfs vertellen, dat er een nsocolaat sjalist" was aangekomen, wellicht verwachtende, dat er op de markt het een of ander wild beest te zien zou zijn, of dat een kunstenmaker zijne kunsten zou vertoo- nen. Een troepje nieuwsgierigen ver zamelde zich dan ook spoedig voor het hotel de Stad Munster, waar de nieuwig heid zijn intrek had genomen en aan iedereen nommers van Recht voor Allen uitdeelde. Woensdagmiddag zou hij bij den uilgang van een der fabrieken post vatten orn den arbeiders zijne leer te verkondigen. De houding der fabriekslui was echter allesbehalve vriendschappelijk; enkelen wilden hem zelfs te lijf als hij kwam. Vóór den bepaalden tijd was de socialist echter reeds weer vertrokken, zeker bemerkt hebbende, dat het hier voor het ingang doen vinden van zijne begrippen een geheel onvruchtbaar terrein was. An h. Ct. Hoogst belangrijk in den laatsten tijd is in het zuidwestelijk gedeelte van Drente de handel in jonge biggen, die bij massa's naar Pruisen worden uitge voerd, somtijds wel 1000 stuks in de week. Vanwege de afdeeling Zuilen van het Genootschap voor landbouw en kruidkunde in Utrecht zal ,op den 25en Mei aldaar eene stierenkeuririg worden gehouden. In Bulgarije wordt door sommigen nog altijd de hoop op de herkiezing van vorst Alexander niet opgegeven. Te Varna hebben n. I. ter gelegenheid van het Paaschfeest groote manifestatiën plaats gehad ter eere van het regent schap en van vorst Alexander; met groo ten luister hadden godsdienstplechtigheden plaats. Heftige redevoelingen werden ge houden ten gunste der herkiezing van vorst Alexander. Eenige Montenegrijnen die rumoer wilden maken, werden ge arresteerd. De Engelsche consul-generaal heeft het regentschap te Philipopel een diner aan geboden. Hij bracht een toast uit op de regenten, waarbij hij hulde bracht aan hun onafhankelijkheid en hoopte dat Europa het land zou steunen tegen den Russischen kolossus. Nogmaals wordt beweerd, dat door lusschenkomst van den heer Nelidolf een schikking voor de trooncandidatuur eerlang zou worden verkregen. Te Moscou gaat een adres rond aan den keizer en keizerin, om HH. MM. te verzoeken hun residentie van Petersburg weder te ver leggen naar Moscou, de vroe gere verblijfplaats der Russische heer- schers, waar zij veiliger zuilen zijn tegen de aanslagen der Nihilisten. De rechtbank heeft uitspraak gedaan over degenen, die betrokken waren bij den aanslag op het leven van den czaar op 13 Maart jl. Tien nihilisten zullen ge hangen worden, de ander en zullen levens lang opgesloten worden in het fort Schluesselbourg. In den Elzas gaan de Duitsche auto riteiten voordurend met gestrengheid te werk. Voor eenige dagen werd aan 4 personen van Fransche afkomst te Dieuze woonachtig, gelast binnen 24 uren het land te verlaten. In de rue des Ecoles te Metz, werd ten huize der wed. P door een agent van politie een fransche vlag in beslag genomen. Die agent had van niemand bevel gekregen eene huis zoeking te doen, en de vlag lag in eene mand verborgen. De commissaris is dan ook komen verschooning vragen, en de vlag komen terugbrengen. De correc- tioneele rechtbank van Sarreguemines heeft veroordeeld Gapp, wer kman te Arming, tot drie maanden gevangenis en 20 mark boete, omdat hij had geroepen leve Frankrijk leve de republiekSmitt, werkman te Spieheren, tot een maand gevangenis en 20 mark, omdat hij bij de loling een lint met fransche kleuren had gedragen, Siebord, spoorwegwerkman, tot tien weken gevangenis voor hoogver raad. De correspondent van de Temps te Londen heeft een onderhoud gehad met den Ierschen afgevaardigde O'Conner, over den bewusten brief van Parnell in de Times. O'Conner verklaarde, dat die brief valsch is en volgens de Ieren het werk van Arnold Forster, aangenomen zoon van wijlen den Ierschen staats secretaris William Forster, die Ierland streng regeerde. Parnell is naar Dublin ver trokken, om den vervaardiger van den brief op te sporen. Lord Salisbury zeide in Albert Palace »Een eenvoudige ontkenning is in der gelijke zaken niet voldoende. Van zulk een beschuldiging moet men zich voor de rechtbank zuiveren, anders erkent men de daad." Salisbury verweet Glad stone de bondgenoot te blijven van een man, op wien zulke zware vermoedens rusten. Men zegt, dat vele aanhangers van Gladstone met Parnell's partij zullen breken, zoo hij niet de valschheid van den brief bewijst. De Engelsche bladen deelen met het facsimile van de handteekening van den brief ettelijke andere handteekeningeri van Parnell mee. Men begrijpt hoe de letters bekeken en vergeleken worden. Inderdaad bestaat er tusschen sommige letters zulk een onderscheid in schrijf wijze, dat men zou zeggen: de handtee kening moet zijn nagemaakt, en zelfs onhandig nagemaakt; de vorming der letters is scherp bij de gewone handtee kening. bij de nagemaakte handteekening meer rond. Berichten uit Bombay melden dat de Ghilzais de troepen van den Emir, onge veer 5000 man, bij Nani op de vlucht joegen. Omtrent de restauratie van de Koppelpoort vernemen wij, behalve de reeds medegedeelde, de volgende bijzon derheden. Het getal personen, die door vrijwil lige bijdragen de restauratie hebben mo gelijk gemaakt, bedraagt 265, van welke 166 te Amersfoort, de overigen buiten Ameisfoort woonachtig zijn. Tot de in schrijvers buiten Amersfoort behooren bovendien 23 personen, leden van de Afdeeling van de Maatschappij tot be- vordeiing der bouwkunst te Arnhem. Het Bestuur had aldaar een lijst aan de leden ter inschrijving aangeboden, en de lijst van de nanuen der inteekenaren, eigen handig door hen geschreven, aan de Com missie toegezonden. Die lijst wordt bewaard in het Archief van de Koppelpoort. Nog was er door de leerlingen van de teekenschool Felix Meritis een geldelijk bewijs van belangstelling gegeven. Het getal en de namen werden niet opgege-'en. Slechts een inschrijver buiten Amersfoort is aan de verplichting die hij op zich had genomen, te kort gekomen. Een ander, insgelijks buiten Amersfoort, meende dat hij slechts een enkele bijdrage had toe gezegd. Alle andere inschrijvers hebben, zonder dat door iemand eenige moeielijk- heid gemaakt werd, aan hun schriftelijke toezegging voldaan. Op de lijst der in schrijvers komen meerdere personen voor, die in den loop van 1885 en 1886 over leden zijn. Van geen enkele dezer heb ben de nabestaanden of erfgenamen eenig bezwaar gemaakt. Uit een inzage van de lijst der inschrij vers is ons gebleken, dat uit bijna alle provinciën van het Rijk bijdragen zijn toegezonden. Noord-Brabant alléén is niet vertegenwoordigd. Door de Commissie werd goedgevon den, om aan de leden der Commissie, als aandenken aan de verrichte werkzaam heden zoo ook aan enkele andere per sonen, als den Minister van B. Z.. den Commissaris des Konings in de provincie Utrecht, Jhr. Victor de Stuers, Referend. bij het Departement van B. Z., Afdeel. K. en W., de leden van de Commissie van Toezicht, enz., een photographische af beelding van de gerestaureerde Koppel poort in groot formaat aan te bieden. Door onzen zoo gunstig bekenden stad genoot, den heer A. Wentzel, werden tot dat doel zeer schoone photographicn vervaardigd. Het kleine saldo, dat aan wezig was, werd tot dekking dier uit gaven bestemd. De stukken, op de Koppelpoort betrek king hebbende, vormen een lijvig boek deel, in perkamenten band tot een ge heel vereenigd. De kleinste bijzonder heden zijn daarin opgenomen. Daaraan zijn ook toegeioegd de verschillende tee- keningen, berekeningen en corresponden- tiën van den heer Kam. Aan de verza meling gaat een uitvoerig Register vooraf, terwijl alle stukken genornmerd zijn. In den tweeden Bundel, insgelijks in perka menten band, wordt, behalve de naam lijst waarvan reeds melding is gemaakt, een geschiedkundig verslag of als men wil, journaal aangetroffen, dat een kort verhaal bevat van al wat op de restau ratie betrekking heeft. De restauratie is aan de stad niet op kosten te staan gekomen. Met het Eem- College is door den Raad een voor de stad uiterst voordeelig contract gesloten. Daartoe werd door de restauratie de grond gelegd. De oude kommiezen-huisjes zijn opge ruimd, maar daartegenover hebben de ambtenaren van 's Rijks belastingen een veel betere gelegenheid ten gebruike ge kregen in het voormalige zakkedragers- locaal. Daarnaast bevindt zich nog een andere localiteit, waarvan vroeger geen of bijna geen gebruik gemaakt werd, die thans een zeer geschikte bergplaats is geworden» Een groote verbetering heeft de woning van den Portier onder gaan, tengevolge waarvan hij dan ook eenige meerdere huurpenningen moet opbrengen. De restauratie behoort lot het verle- dene. Door samenwerking van stad- en landgenooten is het merkwaardig Monu ment uit vroeger eeuwen behouden ge bleven, en strekt thans tot sieraad van de gemeente. Vooral buiten Amersfoort, veel meer dan te Amersfoort, waar men door het dagelijksch gezicht er aan ge woon is geraakt, trekt het gebouw de aandacht. Wordt er over oudheden en monumenten gesproken, dan wordt thans voornamelijk Amersfoort genoemd, en wel om deze reden: bijna overal elders zijn meestal alléén kei ken en godsdien stige of liefdadigheidsgestichten uit vroe gere tijden bewaard gebleven in onze stad wordt, bij geheel zeldzame uitzon dering, een omvangrijk werk tot verde diging te water en te land uit het begin der XVde eeuw gevonden. In de eerste algemeene vergadering in dit jaar van de Vereeniging tol be vordering van 's laods weerbaarheid «Eendracht maakt Macht" is tot bestuurs lid verkozen de heer II. van Gelder, zulks in de plaats van den heer H. C. van Dam, die zich de in eene vorige vergadering gedane benoeming niet kon laten welgevallen Er werd bepaald, dat de zomer-oefenin- gen zullen aanvangen op Donderdag 21 dezer, en op dien dag van elke week zullen worden gehouden, aan te vangen 's namiddags 4 ure. Voor het geval eene oefening wordt afgelast, zal dit worden aangeduid door een merkbaar teeken aan de woningen van den commandant en onder-commandant, de heeren J. A. Scho terman en G. van Ede, bestaande in eene gekleurde ster op zilveren grond. Bij de oefeningen zal worden gebruikt de zoo genaamde cii keischijf, (ook bij de schut terij in gebruik) waarop 't hoogst in één schot 9 punten kunnen worden gemaakt en het laagste raakschot 1 punt bedraagt. Men zal dus in 't vervolg in eene serie van 5 schoten hoogstens 45 punten kun nen maken. Voorheen waren op eene cirkel- en kwadraatschijf 60 punten als maximum te verkrijgen. Een 4-tal heeren werden opnieuw als lid der vereeniging aangenomen. Het bestuur heeft de functiën zoodanig verdeeld, dat de presidiale hamer wordt gevoerd door den heer G. J. Scho terman Sr., het secretariaat wordt waar genomen door den heer G. van Ede; als penningmeester zal fungeeren de heer J. M. Boode, en de hh. J. A. Schoterman en H. v. Gelder als commissarissen zullen andere werkzaamheden verrichten, De luitenant-kolonel A. Greve is door den Minister van oorlog benoemd tot plaatsvervangend lid der commissie tot herkeuring van fourages te Amers foort en tot lid dier comm. de ritmeester E. J. Gelderman, respectievelijk ter ver vanging van den majoor jhr. V. A. de Pesters en den ritmeester H. M. Werner. Vergadering van den Raad der gemeente Amersfoort op Maandag, den 25. April 1887, des namiddags ten 1 '/j ure. Punt van behandeling Ontwerp besluiten tot af- en over schrijving van posten op de gemeente- begrooting voor 1886. Ofschoon in Engeland, behalve eenige kleinere, dit jaar vier groote Ten toonstellingen zullen wezen, o.a. te Liver pool, te Manchester en te Newcastle, is er alle uitzicht, dat de Engelschen zich niet onbetuigd zullen laten aan de Ten toonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam. Onderscheidene dagbladen in de voor naamste middenpunten van Engelsche nijverheid vestigen de aandacht op het belang dezer onderneming en bekende firma's vroegen reeds plaatsruimte of nadere inlichting. Op het tentoonstellingsterrein wordt met ijver gearbeid. Het hoofdgebouw is nagenoeg voltooid en in elk geval reeds geheel gereed om de inzendingen te ont vangen. De boomen op het marktplein zijn geplant; de '17de eeuwsche huisjes beginnen er te verrijzen over weinige dagen zullen er al eenige staan. Dat in overleg met het bestuur van den Nederlandschen Bakkersbond de beste maatregelen zijn genomen, om een der belangrijkste voedingsmiddelen zoo goed mogelijk vertegenwoordigd te krijgen, is door mededeelingen van dit bestuur reeds bekend. Toch mag er nog wel eens de aandacht op worden gevestigd, dat de groote Gouden Medaille is uitgeloofd voor brood, wat door samenstelling, voe dingswaarde en smakelijk blijven zich als degelijk voedingsmiddel aanbeveelt. Ook al zou alleen deze prijsviaag be hoorlijk worden beantwoord, dan zou de Amsterdamsche Tentoonstelling ons volk eene groote weldaad hebben bewezen. 324ste STA.VrS-liO'FJEltU. DERDE KLASSE. Trekking van '19 20 en 21 April. (f'100 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijzeu vau f 45. 336, 345, 395, 400, 504, 524, 534, 572, 578, 582, 597, 3503, 3519, 3541, 3557, 3567, 3569, 3575, 4004, 4015 4086, 4094, 8357, 8363, 8372, 8392, 8501, 8515, 8519, 8521, 8545, 8571, 8633, 8639, 8649, 8658, 8675, 10605 10608, 10617, 10623, 10638, 10643, 10648, 10662, 10678, '16003, 16005, 16070, 16083, 18143, 18152, 18155, 18171, 18175, 18185, 18212, 18217, 18256 en 18257. Te zamen 60 prijzen. De volgende trekkingen geschieden: 2—5, 16—18,20,24—27, 31 Mei, 1-3, 7—11 Juni. Achtcveld 20 April. Terwijl gisteren de veikooping in de Pastorie in vollen gang was ontstond er brand in de woning, bewoond door M. v. K. en de weduwe B. In dezelfde woning is ook nog de werkplaats van een wagenmaker. De brand begon bij de weduwe B. Gelukkig dat er door de verkooping veel volk bij de hand was. Nu hielp ieder zooveel hij kon en stoorde men de verkooping ook al, men bluschle toch door vereenigde hulp in enkele minuten den brand, die op een gewonen, stillen dag van veel beteekenis zou zijn gewor den. Amcrongen. Ter gemeente secretarie alhier is aangifte gedaan van een geval van febris typhoïdea, en wel bij een 5jarig kind. Veenendaal. Niet weinig ontstelte- tenis bragl heden namiddag het geroep ode groote fabriek staat in brand!" te weeg, en geen wonder, want eene inrich ting waar bijna 900 peisonen werken, is van veel beteekenis, vooral op een dorp. Het bleek maar al te waar te zijn; uit de vierde verdieping der Veenendaal- sche stoomspinnerij en weverij sloegen zware rookwolken, die scherp afstaken bij den helderen hemel. De brand, ontstaan door het warm loopen eener spintafel, vervulde allen met groote bezorgdheid, vooral ook met het oog op hen, die hierdoor langeren of korteren tijd buiten verdiensten zijn. De brandweer der fabriek, even uit nemend werkende als steeds, gaf spoedig water; ook die van Stichtsch- en Geldersch- Veenendaal waren spoedig aanwezig en werkten niet weinig mede orn het vuur te bekampen. Ten zes uur was men het woedend element meester. De schade is aanzienlijk, vooral aan machinerien; ook gingen veel kleederen der arbeiders verloren. Van de maat schappij is alles verzekerd bij Amster damsche beurspolis. Een arbeider, Klaas Sluivenberg, kon niet spoedig genoeg het brandende gedeelte verlaten. Hem werd van het dak een touw toegeworpen dat hij om zijn middel bevestigde, en zoo werd hij neergelaten; de man was door den angst zóó ontdaan, dat hij eerst het koord om zijn hals bevestigde. Onder hen, die met levensgevaar bij de blus- sching werkzaam waren, moeten genoemd worden allereerst H. Buddingh, van Scheipenzeel, voorts K. Heij Cz., J. Heij Cz., A. KuijlT, C. Versteegh, II. van Beek, Toon Geenhuizen, P. Klompenaar, Klazi- nus van Kooten, K. Kloos, P. Vink en Gijsbert Diepenveen. Burgemeester en wethouders waren aanhoudend op het terrein des onheils tegenwoordig. De directeur van de inrichting, de heer T. Spencer Elce. was steeds daar waar het gevaar het sterkst was en gaf de meest doeltreffende bevelen. De organist der Groote Kerk te Maas sluis had, zoo men weet, op last van het classicaal bestuur zijn dienst gestaakt en het orgel, dat uit bijzondere fondsen wordt onderhouden, afgesloten. Dit feit werd door eene vrouw aldus wereldkundig gemaakt: «Ebbie 't heurd van 't hurregel?" «Neen, vrouwtje, wat is er aan de hand «Wel, mensch I 't is 'n ding. De zeun van den lommerdlieer (de organist) wil 't hurregel niet meer draaien; y hait et stik edraaid en ofesloten. Et neuteboek hait ie ook mee-enomen!" Zonderlinge degrafenissen. Bij be grafenissen in oude tijden ging het soms vieemd toe. Zoo liet een molenear in Sussex zich op zijn hoofd begraven, op dat als de wereld eens «onderst boven" zou keeren, hij op zijn beenen zou terecht komen. Een ander liet zich begraven, zoodanig dat het graf niet te vinden zou zijn, daar zijne vrouw hem bij huiselijke twisten dikwerf gezegd had, dat zij op zijn graf zou dansen als zij weduwe werd. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 15 April Everardus Ilendrikus, z. van Hendrikus Heilijgers en Evertje Hendrika Sclioonderbeek. Januigje, d. van Albert Verweij en Jannigje van Dijk. Petrus Autonius, z. van Ilutgerus Wijntjes en Peteruel Sclioonderbeek. Eijntje, d. van Jan Willem Maaterman en Willemina de Wit. 16 April Arnoldus Hendrikus, z. van Boudeivijn Brom en Naatje Krijnen. 17 April Martha, d. van Peter van Bekkum en Aaltje Weerdman. Hendrika, d. vau Gerrit Balster en Hendrika van de Beek. 18 April Hermanus, z. van Peter van Burg steden en Maria Elisabeth Evers. 20 April Carel Jan Eugen, z. van Jan Harm Bosch en Henriette Regina Emma Jonghaus. Albertus Hendrikus Johannes, z. van Jaco bus van Eijkelenburg en Johanna van Baaren. Ondertrouwd 2 April Theodorus Balk en Gerarda Annetje Welling. Hendrik van de Biezenbos en Jannigje Kamerbeek. Petrus Jacobus Butselaar en Aaltje Vcdder. Albartus Smink en Heintje vau Wikselaar. Hendrikus van den Eshof en Johanna de Gooijer. Marinus Geijtenbeek en Barbara Tondeur. Everardus Johannes Boerseu en Theodora Alijda Willigenburg. Gehuwd 14 April Johanues Kleihorst en Helena van der Hoeve. 20 April Petrus Steenbeek en Geertruida Lablans. Barend Jekel en Hendrika Buisman. Overleden: 14 April Gerardus van Oor schot, 3 j. 15 April Johanna Hermina Hendriks, 32 j. ongh. 16 April Marretje van Egdom, 79 j. wed.'van Dirk van de Vuurst. Catharina van Wandelen, 59 j.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2