Puike Zaaihaver. ASPHALT DAKPAPIER, RIJKSPAARDEN. Goedkoope THEE, Tooneelvereeniging AANBESTEDING TURF. J. 1110 Magazijn van Mode-Artikelen. Model hoeden JONCENSHOEDEN. II. iROODESTIIN - VAN LOEVEZIJN, M. H. VAN KAALTE, Langestraat, &HSTEKDA1 in FEIST6EWAAB, Advertentiën. T. DE HAART, Verkooping THEE. Voorkamer WBËTM, [WIE VIER NIEUWE PAKKEN. Poiijst-Crême GORDIJNSTOFFEN. B. J. van Celder, teren en Kapok Bedden, Wollen en Meubeldekens. G. J. Slothouwer. Heerenhuis met Tuin, Souvenir aan de Koningsfeesten in April Officieele Publicatie. Gevraagd J. van Vollenhoven. van Chemische fasscherij, Belangrijke TOONEELUITVOERING Opgevoerd zeilen worden bij AFSLAG H OFBOD. BOUWTERREIN im AMERSFOORT. en verdere Nouveautés voor het a.s. Seizoen, alsmede eene groote collectie BUKSKINS, KAMGARENS, LAKEN, DOSKIN, TRICOT, GRANIT, enz., Spaarbank. Hulpbank te Amersfoort. d"m- S/jy 53 Ko. yS.^y f 4.25 50 3.90 47 3.50 ZAAIGERST5.20 VEBh O OPEM Eén op reform gesteld Puik smakende en goed- waterhoudende WINKEL Co., te 99 Dinsdag, den 26. April e. k. Na afloop BAL. AANBESTEED: Hof en Zevenhuizen. I Engelsche Smyrna-, Axminster-, Brusselsch-, Velvet-, Tapistry-, Bouclé-, Schotz-, Koehaar- en Cocos- Gobelin-, Graniet-, Bibs-, Velvet-, Irlandaise-, Gui pure-, Tulle-, Cretonne- en Satinet- Hoek Stooves Krommestraat F. 239, VlyAmersfoort. Dam, Reguliersbreestraat, de Galjoot, Jodenbreestraat, Willemstraat enz., Prijs f 1.25. ongh. 18 April Alijda Schreuder, 58 j. echig. van Autouie Los. 19 April Etui levenl. uaug. k. manl. gcsl. van Samuel van der Zeeuw en Geertruida Smit. 20 April Dirk van der Pol, 84 j., wedr. van Johanna Keijn. Bunschoten. Geboren: 16 April Klaas z. van Wouter Koelewijn en Elisabeth Klokhuis. 19 April Hanna d. van Arie van den Bos en Engeltje Koops. 20 April Cornelus z. van Lauwreus Letter en Arendsje van Arkel. Ondertrouwd: Jan van Dijk en Aaltje Vreekamp. Overleden 20 April Lammert Zijl geh. met Beeltje van Veen, 73 j. llooginud. Ondertrouwd 15 April Gijsbertus van Wee met Kijkje Botterblom. 21 April Aart van Grol met Wilhelmina Mossing. Gehuwd 20 April Jan Brandsen met Trijntje van de Brug. Overleden: 14 April Neeltje vau Kooij 70 j. echtg. van Peel van de Hoef. Leunden. Geboren 15 April C'ornelis, z. van Adrianus Pothoven en van Anna Catharina van Dam. 17 April Petronella, d. van Wonter Busckool en van Martje Rottenburg. Overleden: 22 April Gesina Elisabeth van Leeuwen, 4 j, Soest. Geboren: Hermanus, z. van Hendrik Schouten en Maria Hilhorst. Leendert, z. van Albertus Peter van Stuyvenberg en Johanna Schuilenberg. Willem, z. van Aart Koest en Hcndrika Michies. Ondertrouwd: GerritKeijerde en Jannigje van Kuijk. Geuuwd Hendrik van Kooij en Elbertje Maassen. Overleden Elbert van de Hoet, 2 jaar. Geertje van Bielder, lm. Ken levenl. aangeg. k. van 't vrouwel. gesl. van Albertus Dijkman en Kijkje Hilhorst. Gerritje Hilhorst 12 j. Wondenberg. Geboren: 14 April Johannes Jacobus, z. van Gerrit van Vel zen en Tjitske Groenen dal. Ondertrouwd 20 April Jan Cornelis van de Meent, 30 j. eu Lammertje van den Berg, 26 j. 21 April Matthijs Eijkelkamp, 44 j. en Errisje Veenendaal, 36 j. Overleden: 18 April Evertje Bakker- nes, 7 j. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT doet te weten, dat eiken Dinsdag en Donderdag, van 's voormiddags 9 tot 1 uur des namiddags, door bet escadron Ordonnancen SCHIETOEFENINGEN ge houden worden op het terrein genaamd de Vlasakkers, gelegen rechts van den straatweg tusschen Amersfoort en Utrecht, en dat daardoor de omtrek dier plaats onveilig zal zijn. Amersfoort, den 20. April 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN VVUCK. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 25 APRIL, e. k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 1 ure. A. J. BOS, Secretaris. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur, op MAANDAG, den 25. APRIL aanstaande, 's namiddags van iialftwee tot halfdrie zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG! Een bonte boezelaar en een ladder. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. MARKTBERICHT. Amersfoort, 22 April. Tarwe f7.50a f8.00.Rogge f4,90 a 15,40. Boekweit f6,00 a f7,00. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a f 0.00. Aard appelen f 1,90 a f 2,40. Hoendereieren f 2.50 a f 3.00 de 100 stuks. Boter f 0,*80 a f 1,00 per Kilo. Kaas f0,— a 0,--. Biggen f7.00 d f9.50; Schram men f 13.a f 19.00. Bevallen var. een ZOON, R. H. E. BOSCH—Jonghaus. Amersfoort, 20 April 1887. Voor de vele bewijzen van deel neming, zoo van hier als van elders ont vangen bij het overlijden van Mejuffrouw G. D. SCHEERENBERG te Amersfoort, betuigen wij onzen welmeenenden dank. A. KRUIMEL—scheerenberg. J. G. KRUIMEL. Nieuwer Amstel, 23 April 1887. De Kerkcraad der Her vormde Gemeente te Amersfoort heeft besloten om ditjaar, en wel den 28<?n April aanst. de COLLECTE voor de Noodlijdende Herken en Personen te houden langs de huizen der Gemeenteleden, in de hoop ruimere bijdragen voor dit Fonds te ontvangen. IMMINK, Praeses. GRASYYINCKEL, Scriba. LM1 Ü1LIL/ 11U lUliU U LRJ1 Hit) uit den BOERENSTAND, knap van voor komen, tusschen de 25 en 30 jaar oud. Br. fr. letters C. R. bij de boekh. M. SCHOONEVELD ZOON, Amster- AMERSFOORT. 25 ct. por Meter. SLIJTERS RUIM RABAT. Netwerk voor kippenhokken van af 8 cent de Meter per rol van 50 Meter 7 cent. naast de Sociëteit Concordia. van De ADMINISTRATEURS der He Afd. ie Regiment Veld-Artillerie, zullen op Vrijdag, den 29. April e.k., des middags ten 12 nur, publick A CONTANT gedurende drie uren vóór den verkoop in de nabijheid der MANÉGE te be zichtigen. Namens de Administrateurs voornoemd, de Luit. Ktvm., VAN ANDEL. Met het oog op de steeds stijgende prijzen der KOFFIE, biedt ik zeer billijk aan it SO ets. per 5 Ons. z APELDOORN. DRUKKERIJ, van de Ameublementen der Koninklijke paleizen. Aflevering VERFGOEDEREN altijd 14 dagen, YVASCHGOEDEREN in korter tijd. Depot te AMERSFOORT: Mej. H. A. ROODESTEUY-VAJT TOETEZIJN, Krommestraat. f Teger/ nuttigen prys woidt met 1 MEI TE HIJliB aangeboden, op het drukste der stad, een net ge- meubeleerdje met dito SLAAPKAMER. Brieven worden ingewacht onder motto Kamer aan h.et Bureau dezer Courant. Bovengenoemde vereeniging zal op /Lfz~ eene geven in de GROOTE ZAAL der Sociëteit AM1CITIA, ten voordeele der Weduwe van den onlangs overleden stukrijder le klasse Damhuis, welke, in zwan- geren toestand, met drie jonge kinderen, in kommervolle omstandigheden is ach tergebleven. Oorspronkelijk drama in 5 bedrijven. DAARNA Oorspronkelijk blijspel in 2 afdeelingen. Aanvang 's avonds 8 nur precies. PRIJZEN DER PLAATSEN: le Rang ƒ0.99; 2e Rang ƒ0.75; 3e Rang 0.49. Behalve voor militairen beneden den graad van Onderofficier. Het Bestuur. IJ op Dinsdag 20 April 1887, des voormiddags ten 11 ure precies, in de groote zaal der Builensocieteit AMI- CITIA, ten overstaan van de Notarissen Mr. J. M. BICHETTE te Amersfoort, J. MTTDERen J. P.JlHtKEXEKE te Amsterdam, le. Van de perceelen der gemeente Amersfoort, kadaster sectie D. Nos. 2bis( 662, 1364 en 1428, te samen groot 2 Hectaren, 78 Aren en 26 Centiaren. Dit terrein is verdeeld in 34 aller gunstigst en aangenaam gelegen perceelen met eene grootte afwisselende van 362 tot 934 Meter, zooals op liet terrein door palen en gruppen is aangeduid. De perceelen zijn gelegen aan wegen met eene breedte van minstens 9 Meter in de onmiddellijke nabijheid van de stad Amersfoort en het Station en hebben eene totale grootte aan bouwterrein van 20854 Meter. De perceelen zullen ieder afzonderlijk en vervolgens in combinatiën en massa's worden geveild, zooals breeder is om schreven nevens de kaarten van dit ter rein, welke verkrijgbaar zijn ten kan tore van bovengenoemde notarissen. 2e. Van een bestaande uit eene benedenwoning, eene bovenwoning met vrijen opgang en drie burgerwoningen, gelegen in de gemeente Amerfoorl aan den hoek van de Kampstraat en Oliesleeg en ka dastraal bekend als gemeente Amersfoort sectie E. Nos. 4158, 4159, 4160 en 4161, te samen groot 3 Aren en 85 Centiaren. Grondlasten f32.58. Het benedenhuis is verhuurd aan den heer GARJEANNE tot 1 Mei a.s. voor f300.'sjaars, het bovenhuis aan Me vrouw de YVed. D. KLAASEN tot 1 Mei e.k. voor f150.'sjaars en de wonin gen aan verschillenden, elk voor fl.25 per week. Te bezichtigen Dinsdag 19 April en Donderdag 21 April 1881, van 3 tot 5 uur 's namiddags. Al de perceelen zijn dadelijk te aan vaarden. Betaaldag der kooppenningen 26 Juli a.s. *7" van Ten RAADHUIZE van Amersfoort zal op Maandag, den 2. Mei 1887, 's voormiddags te elf uren, in het openbaar bij enkele inschrijving worden de levering van 1380 dub bele hectoliter!* (tonnen) beste lange FRIESCHE TUBE voor de gemeente, 330 dubb. beet. voor het Burger Weeshuis en 1300 dubb. beet. voor bet St. Pieters- en Bloklands- Gastliuis, alsmede 725 dubb. beet. beste I1ARDE TURF voor de Gemeente. 330 dubb. heet. voor bet Weeshuis en 350 dubb. beet. voor bet Gasthuis. De voorwaarden liggen op de ge meente-secretarie voor eenieder ter le zing, alle werkdagen van 10 tot 1 uur. De Secretaris van Amersfoort, W. L. SCHELTUS. 0TVI' Verscbc gerookte ZATM, ETFT, en PATING, nieuwe SARDINES A l'HUITE, ZATM eu KREEF TEN in bussen. Fijne TAFET- ZUREA en MOSTERD, 1ste quali- teit GEMBER enz. enz. van Stophenson Brs., verleent aan gepo lijste houten en marmeren voorwerpen een duurzamen en brillanten glans. Ver krijgbaar in flacons a 30 ets. en krui ken a 50 ets., te Amersfoort bij APHONS ANNEGARN, in Galant., en R. VAN ESVELD. Chemische fabriek, Zevenaar. Ondergeteekencle heeft de eer de ONTVANGST te berichten der Onder aanbeveling, 3N£od.iste. maakt het publiek attent op zijne FRAAIE COLLECTIE welke desverkiezende ook in KORTEN TIJD GEMAAKT worden geleverd. c (I i Bij den ondergeteekende zal binnen kort verschijnen; Album in Cabinet-formaat, waarin 12 der schoonst versierde punten uit Nederland's hoofdstad gedurende de feestweek, waaronder: in photographischen persdruk (van photographie niet te onderscheiden). Daar de oplaag beperkt is, is het raadzaam zoo spoedig mo- gelijk aan zijn boekhandelaar te bestellen of rechtstreeks aan den Uitgever Amersfoort, April '87.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3