Uitverkoop van Manufacturen, de mjw3te 20mermmtel5, gebr. van munster. magazijn (iim schuierwerk, sponsen, zeemleder De Groninger MMnkel, Langeslraat A 6 d. s ARonrsonr Nouveauté';s, Schoonmaak. mm, blauw en mmm KASTPAPIER, ïr zoon's geïllustreerd politie-nieuws. VOORTZETTING Belangrijk bericht!! R. VAN ESVELD, W. F. k zwarte en gekleurde Japonstoffen, enz., enz., LANGESTRAAT AMERSFOORT, Alles tot concurreerende prijzen. Matrassen en Bedden. PRACHTIGE ALBUMS. H. J. BONNIER, KLEIIE WINST. GROOTE OMZET. THERMOMETERS, der algeheele in liquidatie, 1£N. Mahoniehouten Linnenkasten, Tafels, Stoelen met bekleede en andere zittingen, geschilderde Linnenkasten, Ledikanten, Waschtafels, Nacht kastjes, enz. enz. MEUBELEN worden naar elk verlangd model en afmeting spoedig gemaakt. REPARATIËN geschieden vlug en netjes. Langestraat B. 9, Amersfoort. in verschillende soorten en prijzen voorhanden in Horloge- en Instrumentmaker HORLOGES. BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. Alphons Annegarn. GEEN ONGELUKKIGE JAGERS HEER.) Het beste en goedkoopste merk der wereld. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. waaronder nog een flinke keuze in alle nog voorhanden zijnde GOEDEREN, tot onnavolgbaar lage prijzen a contant. VAN Ondergeteekende bericht bij deze dat hij een RUIME KEUZE, van bovengenoemde GOEDEREN voorhanden heeft, O Zooals Voorts eene groote sorteering en verderf, huishoudelijke Artikelen. <x> O ■o I O u, O) co voor de levering van alle Om a. Beveelt zich minzaam aan soorten Ontvangen eene groote Levert IJZEREN keuze in BEDVEEREN. LEDEKANT, 2 STROOMATRASSEN, GEZONDHEIDSMATRAS, dito PELUW, WOLLEN DEKEN, s 0 GESTIKTE DEKEN en VEEREN KUSSEN voor f 28.50. -O SPRING VEEREN MATRASSEN van af f 14.50, GEZOND- co O HEIDSMATRAS f 8.50, GEZONDHEIDSBEDDEN met toe- g- behooren f 4.50, 2 STROOMATRASSEN f 1.95. cd UITSTOOMEN van beddengoed en VERNIEUWEN van cd" alle soorten matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen, p O CO De ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een eitra fijne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenhout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatice Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-Etui's en eene schoone zending Spoormanden, nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombredoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Bi itannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. iLSMEDE: Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra fijn Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Verkoophuis op den HOF te Amersfoort. BEURSBERICHTEN. Perc. 22 April. Nederland.Sch. Ct. W. 2>/a 73V» dito dito 3 873/g dito dito 4 99 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan./'Juli 5 dito iito April/Oei. 3 Polen Obl. Schk. i4. 4 Port. Obl Bti. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 17984815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 ƒ1000 5 dito dito £100 5 dito 1866 1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gee. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 4% dito 75 gec. 50-100 4*/2 dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4 fMexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 4'/2 fPeru. Obl-Leening. 1870 6 fObl.-Leening 1872 5 -j-Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. 100 69% 90'/, 80 Va 63% 63 64% 64% 87 56%, 10 55 56 101% 97% 101% -.8% 52 52"/,, 51% 9*% 94% 93% 89% 77% 84',, 102% 61% 18% 13% 75 97 107'/,, 29% 12%, 100% 100 94 14% 12%, 39% 98% 98% 97',, Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. atsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Naded. Handels-Maats, dito Duitschland. Aan>i. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oosteur.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent aal Bank 4 2 4 4% 4 4% 5 5 hij 5? Onder aanbeveling, dlavlil Ijcvfï- £aveiidcf>\'zaat'. Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. U> V li 72 Allo soorten EN Wil men een onderhoudende Courant lezen, en platen hebben, dan abonneeie men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland op het Voor één Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per week, gedurende drie maanden franco aan huis, ieder nommer bevat de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebied, en één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de nommers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. Verkrijgbaar bij Langestraat, o/d. Sociëteit. Mpl/het wondervisier, op elk geweei te be/estigeu, is het onmogelijk het wild tel missem. Franco toezending na ontvangst van| Ir. 1.50 (per postwissel of in postzegels dooi BERTHIER, '175 Boulevard Voltaire Paris. /A Doozen van dubbele grootte a 7% ets. viervoudige grootte a 12% ets. Vraag: Merk „JUMBO". Verkrijgbaar te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN, in Galant,, en B, A. VAN RUIJVEN. Chemische fabriek Zevenaar. Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Ryn-sp. volgef. Aandeelen diio 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Enm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeeleu 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. Ie H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltisclie Spw.-Aand, 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sewast. Ob. 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-SpOo"w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. '1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3% Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 93% 191% 100% 52 10! 101 225 111% 136% 137% 75% 117 83% 151 191% 115 191% 25% 74% 134 89", 1U6 47% 99 80'/,, 02% 62 76% 79 47 82% 78 148% 57% 92% 98% 87% 87 43", 88% 87% 98% 49% 55'/, 114 100% 147 116% 32% 116 117 115% 83% 109% 102% 103% 102'/, 99 83 99 102% 106 132 143% 80% 98% 129 131 123 43% 7'/, Wlnterdienst, geopend 1 October 1886. Naat Utrecht Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 8,- 9,7 11,45 3,23 5,- 6,16 8,45 9,37 Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te Kaar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 's Hage 9,27 10.18 I.9 4,47 7,44 9,54 II,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 9.2 11,58 6.28 9,27 10,59 2,2 7,59 11,10 1,55 4,28 10,12 1,54 4,39 10,15 Naar Hilversum Aankomst te Ooster-Spoorweg. r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,26 7,39 7,48 8,13 8,30 8,05 8,18 8,27 9,12 8,36 8,49 8,58 9,47 9,33 9,18 9.33 10,7 9,37 9.50 9.59 11,15 10,43 11,17 11.30 11,39 12,16 12 15 12,7 12,20 12,29 1,27 1,15 2,53 3,6 3,15 4,13 3,50 6,11 6,25 6,34 7,4 7,20 8,20 8,34 8.44 9,38 9,33 8.57 9.10 9.19 9,54 11,10 10,3 10,16 10,25 11,35 Kaar Zutphen: V. Baarn 8,41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 Amersf. 8,59 9,46 12.3 3,59 6,49 9,30 Aankomst te Barnev. Apeld. 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb.,, Veenend. Rhen. Kest. Leusd. Scherpeni 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 24 4,30 6,door 9,32 9,38 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukkerij van A, M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4