NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Vervloekt en Verstooten. Woensdag 27 April 1887. Zestiende Jaargang. abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertentien: BINNENLAND. BUITENLAND. F euillet on. AMERSFOORTSCIE COURANT. VOOR Per 3 maanden 1.Franco per post door het geheele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Van 16 regels 0,40 iedere regel meer 5 Cent. Advertentiën viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Naar men verneemt zal met Juli a s. een nieuw voorschrift op de wapenen en schietoefeningen der infanterie wor den ingevoerd. Ofschoon in Engeland dit jaar, be halve eenige kleinere, vier groote ten toonstellingen zullen zijn, o.a. te Liver pool, te Manchester en te New-castle, is er alle uitzicht, dat de Engelschen zich niet onbetuigd zullen laten aan de Ten toonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam. Onderscheidene dagbladen in de voor naamste middenpunten van Engelsche nijverheid vestigen de aandacht op het belang dezer onderneming en bekende firma's vroegen reeds plaatsruimte of nadere inlichting. De paperassemanie, die in Neder land misschien sterker dan in eenig ander land heerscht, was onlangs weder aan leiding, dat een jong mensch, die voor het leger in Indië wilde teekenen, niet werd aangenomen. Hij werd in de re gisters van den burgerlijken stand inge schreven met de bijvoeging «vader on bekend." Zijne moeder had hem ook aan zijn lot overgelatenhij werd in een weeshuis en na zijn elfde jaar in een huisgezin verpleegd. Maar om aangeno men te worden moest hij een bewijs van toestemming overleggen van zijne moeder, die niet te vinden was, en een bewijs van goed gedrag vóór zjjn llde jaar En dit geschiedt in een lijd, waarin men erkent, dat soldaten voor Indië hoog noodig zijn. Dezer dagen verzocht eene pas met een uitgaanskas van ongeveer f20 uit het Rijksgesticht Veenhuizen ontslagene vrouw aan twee opgeschoten jongens te 's-Hage, haar den weg te wijzen naar eene inrichting, waar zij den nacht kon doorbrengen. Terwijl de vrouw den gedienstigen een fooitje wilde geven voor hunne inlich tingen, waartoe zij een zakje, inhoudende al haar geld, te voorschijn hracht, ont rukte een der jongens haar het zakje, en ging, vergezeld van zijn kameraad, op de vlucht. De jongens zijn door de politie aan gehouden. Zij bekenden het gestolen geld te hebben gedeeld. De officier van justitie te Arnhem verzoekt opsporing, aanhouding en op zending van S. H. J. ten Winkel, zaak waarnemer, gewoond hebbende te Arn hem, later te Amsterdam, in beide plaat sen gefungeerd hebbende als directeur eener zoogenaamde inrichting tot invor dering van schulden La Confiance. Tegen hem is op 14 April jl., ter zake van verduistering, een bevel tot gevangen neming verleend. Naar wij vernemen zal het Leger des heils" weldra Nederland met een bezoek vereeren. (Stand.) Van de Veluwe schrijft men aan de Arnh. Ct»De land- en tuinbouw is in vollen gang. Men is druk bezig met het bemesten der boekweitakkers, het bewerken van den grond en het zaaien van verschillende gewassen. De winter rogge staat goed te veld en de strenge vorst heeft er blijkbaar dezen winter weinig nadeel aan toegebracht. De aard appelen zijn voor het grootste deel ge poot. De weilanden zijn nog kaal, zoodat het vee niet vroeg den stal zal kunnen verlaten. De bijenhouders, wier aantal in de laatste jaren sterk is afgenomen, zijn nogal tevreden en verklaren, dat de bijen goed door den winter zijn geko men; in de laatste weken heeft men echter geregeld moeten voeren. De vee stapel, waaronder duizenden schapen, blijft gezond. Zoowel rundvee als varkens blijven buitengewoon laag in prijs. Wanneer men kippen met mout- kiemen voedert, welke doorgaans 18 pCt. eiwit bevatten, wordt het leggen onge meen bevorderd. Men verkrijgt dan 30 pCt. meer eieren dan bij gewone voeding met haver, boekweit, zemelen enz. Ook ingekuilde zuurkool is gebleken voor de kippen in het voorjaar bij den leg zeer heilzaam te zijn- Volgens de Stoompost is van eene overeenkomst tusschen de Nederlandsche en Belgische regeeringen om eene telefoon lijn aan te leggen tusschen Amsterdam ea Brussel bij de Ned. regeering tot nu toe geen sprake geweest. Het schijnt zegt de Stoompost dat men in Nederland kalm zal moeten wachten tot de volksvertegenwoordiging het wets ontwerp op de telephonie zal hebben af gehandeld. Onder de passagiers der Zaterdag ochtend van Queenboro te Vlissingen aangekomen mailboot Prinse Elisabeth bevond zich Z. D. H. prins Ernst van Leiningen, admiraal der Britsche vloot en commandant van het fort en de marine te Sheerness, die met den aan- sluitenden exprestrein te 7 u. 16 m, de reis naar Darmstadt voortzette. Eerlang kunnen de voorstellen worden tegemoet gezien tot reorganisatie van de brandweer te 's-Hage. Daarbij moet zijn vastgehouden aan een brand- telegaaaf, waartoe grootendeels zal wor den gebruikt een vroeger in die gemeente gelegde kabel. Voorts zou het in de be doeling liggen, het centrale station van de brandweer te vestigen in een perceel in de Prinsestraat, uitkomende in de JufTrouw-Idastraat, en voorts de gemeente te verdeelen in sectiën, aan het hoofd waarvan sectie-brandmeesters zullen staan, met brandweerposten. Deze zouden wor den gevestigd in de Nieuwe Molstraat, een aan het Alexanderveld en een te Scheveningen. Aldaar zal het noodige materieel aanwezig zijn in zoodanigen staat, dat de brandweer op het eerste sein kan uitrukken. Slangenwagens of stoomspuit met paarden bespannen, en de noodige manschappen uit een vast aan te stellen korps pompiers, zullen ten allen tijde gereed moeten staan.. Te Leeuwarden hebben eenige slagers den prijs V3n het kalfsvleesch met 10 cent per K. G. verlaagd, Onder de velen, die in de laatste weken van Texel naar Noord-Amerika verhuisden, bevonden zich ook eenige visschers. Dewijl hun bedrijf van jaar tot jaar minder oplevert, hopen zij bij Long Island het oestervisschen te kunnen uitoefenen. De president van de Haagsche afdeeling der sociaal-democratische partij, Baije, is door de rechtbank te 's-Hage veroordeeld tot 4 maanden gevangenis straf, wegens laster. In 1883 lieten eigenaren van het Naardermeer een plas droogmalen. Van een deel der dus verkregen gronden werden een paar oogsten van koolzaad, benevens grasgewas verkregen, maar de opbrengst was niet voldoende om de bemaling van den polder, die bijzonder veel van de kwel had te lijden, te be kostigen. Een poging werd gedaan de gronden te verkoopen, welke mislukte. De bemaling is daarop gestaakt, de pol der liep vol, en als voorheen gaat men in het Naardermeer vischwater verpach ten, eendenkooien zetten en riet oogsten. De regenten van Bulgarije zijn bij hun rondreis overal goed ontvangen. Het hoofdbureau der patriotische Ligue heeft aan de afdeelingsbesturen in de provincie een circulaire gericht, waarin wordt aangedrongen de bevolking te kalmeeren en haar aan te raden zich te onthouden van elke demonstratie, doch geduldig de oplossing der quaestie af te wachten. Het Regentschap zal met eenige En gelsche kapitalisten een leening van 25 millioen francs sluiten. Een groot getal Bulgaarsche uitgewe kenen vereenigen zich in de Russische kloosters, gelegen in de Dobrutcha. Zij onderhouden betrekkingen met Odessa, van waar hun inlichtingen worden ge zonden. Men beweert dat zij eenen inval in Bulgarije voorbereiden. De Berlijnsche Volkszeitung heeft een aanklacht ingediend tegen Bismarck, om dat deze in zijne redevoering, den 30. Januari in den Rijksdag bij het behan delen van de houding der Duitsche dag bladpers de Volkszeitung beleedigd heeft. Het openbaar ministerie bij het Landge richt heeft zich onbevoegd verklaard van deze zaak kennis te nernen, op grond dat Bismarck, als generaal, voor de militaire rechtbank zou moeten verschijnen. Van deze uitspraak is de Volkszeitung in be roep gekomen, aanvoerende dat Bismarck niet als generaal kan worden beschouwd, gelijk o. a. reeds daaruit blijkt, dat hij het stemrecht uitoefent. De Volkszeitung verklaart dat, wordt haar beroep bij den gewonen strafrechter niet aangenomen, zij zich tot de militaire rechtsmacht wen den zal. De schrikwekkende berichten omtrent den gezondheidstoestand van den Duit- schen Kroonprins, blijken geheel en al onwaar en verzonnen te zijn. Er worden op last van den minister van oorlog van Frankrijk bij het 12e regiment huzaren en bij het 10e regi ment jagers te paard, proeven genomen met een nieuw model hoofdtooisel, dat bestemd is om de tegenwoordige shako te vervangen. Het is een hemelsblauwen vilten helm hoed met -een topsieraad van blank me taal. Daar de helm elegant en licht is voldoende om een sabelhouw te paree- ren, schijnt men er zeer mede ingeno men te zijn. De dynamiteurs beginnen zich thans ook in België te roeren. Donderdagoch tend vond een ambtenaar en aandeel houder van de mijncompagnie Hachez C°. te Bergen, bij die firma vroeger in dienst, een dynamiet-kardoes in het luik van zijn kelder; de lont was echter uitge brand, zonder met het ontplofbare pro jectiel in aanraking te zijn geweest. Het parket heeft verscheiden huiszoekin gen gedaan, maar de nasporingen bleven vruchteloos. De Paus heeft zijn bemiddeling aan geboden tusschen Frankrijk en Duitsch- land in de zaak Schnaebele, ten einde de goede verstandhouding tusschen de beide mogendheden moge bewaard blijven. Het Engelsche Hoogerhuis heeft, na een debat van 4 uur, het ontwerp, rege lende de overdracht van grondbezit, zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De meeste sprekers verklaarden zich voor het ontwerp. Volgens berichten uit Bombay, hebben de Ghilzais de troepen van den Emir van Afghanistan bij Khelat verslagen; de Emir bekwam een honderdtal dooden. Stanley noemt zijne reis buitengewoon voorspoedig. Vooral het aantal sterfge vallen is zeer gering er overleden 3 man van de 800, en men moest 12 zieken achterlaten. Het gemiddeld sterftecijfer is anders 10 percent. In het land waardoor de expeditie trekken moet, heerscht hongersnood. 6) Haar edel gelaat droeg den Oosterschen stempel, haar lang zwart haar hing met zware vlechten langs haar fraaien hals. Haar sprekende oogen hadden in dit oogenblik iets peinzends. Zacht legde zij haar fijne hand op den schouder haars vaders en met bevende stem bracht zij hem haar morgengroet. In hetzelfde oogenblik klonk de klop per op de huisdeur, Sara verwijderde zich haastig en spoedig daarop trad een jong, elegant gekleed heer bij Levi binnen. Het was de graaf Seniawitsch. Hij scheen met de plaatselijke gesteldheid van hel huis bekend te zijn, want toen de oude dienstmeid, die hem de deur had geopend, zijne vraag of haar heer te huis was, bevestigd had, ging hij dadelijk door den duisteren gang, die naar het kantoor van den jood voerde. «Wat verschaft den ouden Levi het genoegen van het zoo onverwacht grafelijk bezoek vroeg met geveinsde verbazing de jood, terwijl hij den binnentredende met eene buiging een armstoel aanbood. «Mijn oude vriend, antwoordde de graaf met een glimlach, die slechts met moeite verheelde hoe moeielijk hem het woord vriend was geworden, «heeft mij reeds zoo dikwerf uit een neteligen toe stand geholpen, dat het hem nu ook niet moeilijk zal zijn het oogmerk van mijn bezoek te raden. Ik behoef voor heden middag vierduizend roebels, welke ik vorst Wasilof als een eereschuld te betalen heb." Baruch Levi scheen volstrekt niet ver wonderd over deze verklaring maar toch zweeg hij een oogenblik, terwijl hij de wissels optelde welke hij van den graaf reeds bezat. -ïEn welke zekerheid kan mij de graaf Seniawitsch geven vroeg de jood. De kleine oogen van den graaf vonkel den een oogenblik als gloeiende kolen de kleine mond trok zich te zamen en het rood des toorns vloog over zijne wan gen toch onderdrukte hij zijn misnoegd heid. «Mijn naam zal toch wel genoeg zeker heid zijn antwoordde hij. «Vergeving, mijnheer de graaf," zei langzaam Levi, «men heeft mij voor acht dagen nog een wissel van twintig duizend roebels verkocht, op welken de hand- teekeningen van u en den vorst Felotiskofl zich bevinden, ik veroorloof mij slechts te vragen of de handteekeuingen echt zijn. De graaf beet zich op de lip en sloeg onwillekeurig de oogen neer, toen hij die van den geldleener ontmoette. «Ik kan zonder waarborg geen geld meer geven," zei de jood koel. «Ik heb voorshands geen anderen waarborg dan mijn naam. Bijna alles wat ik bezit is overigens reeds in uwe handen en in die mijner andere schuldeischers. Maar hier aarzelde Seniawitsch, «in zes weken zal ik al mijne wissels kunnen betalen." Baruch Levi overlegde. Na een pauze zeide hij «Ik wil u nog vier duizend roebels leenen, maar in zes weken hoop ik prompt betaald te worden. Hierop opende hij de ijzeren geldkist, die bij de tafel stond, en betaalde deels in goud, deels in banknooten het ver langde bedrag, dat de graaf opstreek, nadat hij den wissel onderteekend en nogmaals beloofd had, binnen zes weken prompt te betalen. Daarop nam hij af scheid van Levi, die de schuldbekentenis, na ze nog eens zorgvuldig onderzocht en samen gevouwen te hebben in zijn geld kist sloot. Juist wilde de graaf het huis verlaten, toen Sara uit een benedenkamer in den gang trad. «Welk een geluk overkomt mij, daar het mij vergund is het gelaat der roos van Jericho te aanschouwen I" Sara's voorhoofd verduisterde zich een weinig en zij scheen met het kompliment niet zeer gevleid te zijn. «Mijnheer de graaf maakt nog altijd slechte vergelijkingen," antwoordde zij en wilde terugkeeren. Maar Seniawitsch nam haar teeder bij de hand en ze aan zijn mond brengende, fluisterde hij «Sinds ik zoo onuitsprekelijk gelukkig was den bewusten avond in uw gezel schap door te brengen, is in mijn hart een donkere nacht, het ontbreekt er aan licht en warmte." Sara luisterde naar hem deels weer strevend, deels toch een weinig gevleid. Toen echter antwoordde zij «Mijnheer de graaf, ik mag niet lan ger naar u luisteren, het ware dwaas heid van mij zulke woorden te gelooven." Nu klonken de klokjes van een nade rende slede, die voor het huis naast het gespan van den graaf stil hield, en dadelijk daarop klonk met forsche slagen de ijzeren klopper op de huisdeur. »Het geluk is mij heden tegen I" dacht Seniawitsch, en nadat hij de haastig in een kamer snellende Sara de hand had gedrukt, verliet hij het huis, hetwelk nu Dewbinsky binnen trad. De twee mannen ontmoetten eikander en zagen elkander wederzijds in het gezicht, beiden hadden dezelfde gedachte ieder hield den andere voor den bevoorrechten gunsteling bij de schoone Sara. Terwijl Seniawitsch het huis verliet werd Dewbinsky in de reeds beschreven kamer gevoerd, waarin de heet des huizes zich bevond. «Vergeving dat ik u gisteren een arme vrouw met haar kind te huis gezonden en in uw bescherming aanbevolen heb maar ik meende dat zij bij hare geloofs- genooten het best gehuisvest zou zijn." «Mijnheer de graaf ik dank u voorde weldadigheid, welke uw edel hart een dochter van mijn stam liet wedervaren," antwoorde Baruch Levi buigend en den graaf noodiger.d plaats te nemen. «Zoo ik gehoord heb," voer Levi daarop voort, sis mijnheer de graaf tegen zijn wil hier op zijn landgoed gebannen I Rechtvaardige God, hoe streng regeeren thans de Russen in het arme Polen rijk I" Terwijl Baruch Levi nog sprak werd de deur geopend, en de bedelares, nu in eene eenvoudige kleedij, zindelijk ge kamd en schier niet meer herkenbaar, stormde de kamer binnen, wierp zich aan de voeten van den graaf en dankte hem voor de haar bewezene goedheid

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1