Gemengd Nieuws. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Ingezonden. Maar Stanley twijfelt niet, of hij zal, trots alle bezwaren, zijn doel, het ontzet van Emin Pacha, bereiken. Eergisterenavond hielden de leden der Kiesvereeniging «Geloof en Liefde" eene vergadering om 11 candidaten voor het Kiescollege der Hervormde gemeente alhier te stellen, ter voorziening in va caturen ontstaan door periodieke aftre ding, overlijden en vertrek naar elders. l)e heeren G. BoshuizenVV. van Esveld, H. W. de Ileus, Mr. J. van der Leeuw, J. C. Leinweber, N. van de Roemer Gz. en G. Valewink, werden allen opnieuw verkozen. Van het mede-aftredend lid, den heer L. Siddré, was bericht inge komen, dat hij wegens hoogen leeftijd niet meer in aanmerking wenscht te komen. Verder zijn de heeren F. VVes- seling, J. Blom, G. E. ter Beek en P. Hondius, bij volstrekte meerderheid van stemmen gekozen uit een bevorens op gemaakt gros van candidaten, waarop mede geplaatst waren de heeren J. J. Spruyt, W. G. M. Eyck van Zuylichem, W. van Wisselingh, J. ter Schuur, R. Cruyff, J. H. van Mill Cz., J. H. Kleber, W. van Eeden, C. A. Spruyt, J. G. Kle ber en G. W. van Goor. Voor de vacante betrekking van helpster aan de Fröbel-school alhier (Di rectrice Mej. Weijers) hebben zich vijf sollicitanten aangemeld. In zijne vergadering van Zaterdag II. heeft het Bestuur daaruit een tweetal opgemaakt, bestaande uit Mej. II. W. M. Bothof en M. Prins, en daaruit met meerderheid van stemmen Mej. Bothof benoemd. Door het O. M. bij de rechtbank te Utrecht werd de navolgende straf ge vorderd tegen L. v. E., ontslagen wis selwachter bij den Centraal-Spoorweg, wonende te Amersfoort, bekl. van door schuld gevaar doen hebben ontstaan voor het verkeer door stoornverrnogen voor den Centraal- en den Oosterspoorweg, daar hij een wissel niet voldoende had be handeld, nabij het station Amersfoort begaan, 3 maanden gevangenisstraf. De rechtbank zal in deze zaak aan staande Maandag uitspraak doen. Bij de gisteren door de'notarissen Mr. J. M. Richelle, J. Mulder en J. P. Jukkeneke in Amicitia alhier gehouden verkooping is het Christiaanspark opge houden voor f21050.Het huis aan de Kampstraat bewoond door den heer Garjeanne werd verkocht voor f4240. In het begin dezer maand ver- ~icheen bij den heer P. S. de Groot .alhier het Weekblad »de Eembode" Weekblad gewijd aan de Katholieke belangen dezer gemeentehet wordt uitgegeven en gedrukt door de broeders der Vincentius-vereeniging te Maastricht. De gemeenteraad heeft in zijne zitting van eergisteren zijne goedkeuring verleend aan een tweetal ontwerp-besluiten, tot het doen van af- en overschrijvingen op de gemeentebegrooting van 1886, lot be dragen van resp. f 3538,29° en f 6820,93°. Over enkele onderdeden van de in deze voordracht betrokken posten werden in lichtingen gevraagd. Inzonderheid be troffen deze de uitgaven voor 't brengen van den volmolen, nabij de Koppelpoort, in den toestand, die voor de uitvoering van de restauratiewerken van dat ge bouw noodig was. De heer v, d. Wall Bake constateerde daarbij, dat de kosten daarvan ongeveer 800 hebben bedragen, terwijl het gebouw voor de gemeente zeker geen grootere waarde gekregen had; dat kon dus als een bewijs gelden, dat de gemeente, al had zij ook geen rechtstreeksche bijdragen geschonken voor het restaureeren van de Koppel poort, zich toch wel degelijk daarvoor eene opoffering had getroost, De heer terwijl zij zijne hand nam en ze kuste. Met liefderijke woorden sprak de graaf haar moed toe en beloofde ook verder voor haar en haar kind te zullen zorgen. «Moge de rechtvaardige God u met duizendvoudigen zegen beloonen voor het geen gij aan een ongelukkige vrouw ge daan hebt 1" riep de arine. «En moge mijnheer de graaf mij ver gunnen dat ook ik iets bijdrage tot het edele werk dat hij zoo edelmoedig be gonnen heeft," viel Levi haar in de rede. «Maar veroorloof mij u uit mijn kantoor in mijne huiskamer te brengen." Met deze woorden geleidde hij Dew- binsky in een aangrenzend vertrek, dat zeer elegant gemeubeleerd was. De graaf was verwonderd over deze pracht en niet minder over de vriendelijke ont vangst, maar zijne verbazing steeg nog, toen Levi hem zijne dochter, de bekoor lijke Sara voorstelde, die verrast door dit onverwacht bezoek, in liefelijke ver legenheid eenige woorden over zijn edele daad stamelde. »0, mejuffrouw, u lof maakt mij schier beschaamd," antwoordeDewbinsky galant, «heeft uw vader niet reeds meerma len aanzienlijke sommen voor de chris telijke dorpsbewoners beschikbaar ge steld?" Croockewit merkte irilusschen op, dal de volmolen in zijn tegenwoordigen toestand voor verschillende doeleinden van meer nut was dan vroeger voor den gemeen telijken dienst. De commissie voor de restauratie van de Koppelpoorl, die dezer dagen zich heeft ontbonden na volbrachten arbeid, zond haar archief in, met verzoek om dit eene plaats te geven in het gemeente archief. Aan dit verzeek werd bereid willig voldaan, terwijl een paar photo- grafische afbeeldingen, die de commissie den raad aanbood van de gerestaureerde Koppelpoort, stad- en Eemzijde, in dank werden aanvaard. Op verzoek van den heer Scheltema verklaarde het dagel. bestuur zich bereid te zorgen, dat aan die afbeeldingen, behoorlijk geëncadreerd, eene passende plaats zal worden aange wezen. De heer Bake voegde daarbij, onder de instemming van den geheelen raad, een woord van waardeeiing voor de wijze, waarop de commissie hare taak had volbracht, waarvan de burgemeester, voorzitter der nu ontbonden commissie, verklaarde gaai ne de tolk te willen zijn bij zijne mede-leden. Een verzoek van den timmerman G. Wassink om afstand in koop of in huur voor 25 jaar van eene strook grond ach ter zijn huis in de St. Andriesstraat, tot het bouwen van een timmermanswinkel, werd aan B. en VV. om prae-advies ge zonden. De verslagen van den toestand der gemeente, van de verschillende commis- siën van onderwijs en van de kamer van koophandel werden den raad aangeboden; zij zullen in druk worden rondgedeeld. De heer Scheltema kwam terug op het reeds vroeger door hem gedaan verzoek, dat voor de gewone vergaderingen van den raad een vaste dag zou worden be paald. De voorzitter gaf te kennen, in antwoord hierop, dat hij bij 't uitschrij ven van de vergaderingen steeds zooveel mogelijk te rade ging met de individueele wenschen der leden, maar als vaste regel een bepaalden dag vast te stellen, ging z. i, niet aandat zou tot practische moeielijkheden leiden. Aan het einde der vergadering werd een vrij scherp debat uitgelokt dooreen verzoek, dat de heer Bake deed aan de commissie, welke belast is geweest met een onderzoek naar het vermoedelijk totaal van de belastbare inkomens in Amersfoort, naar aanleiding van de aan hangige voorstellen tot invoering van eene inkomstenbelasting, of wel tot wijziging van de vigeerende belasting-verordening met behoud van de bestaande grondsla gen. Die commissie heeft geadviseerd tot het laatste. In haar rapport heeft zij de uitkomsten van haar onderzoek me degedeeld, maar de gegevens, die zij voor dat onderzoek zelf had verzameld, het kohier van de belastbaarheid der inge zetenen, dat zij had samengesteld en op grond waarvan zij tot hare slotsom ge komen was, had zij niet mede overgelegd. De heer Bake vroeg nu, dat dit alsnog zou geschieden, uitsluitend voor de leden van den raad, omdat anders de discussie over de belasting-hervorming een wassen neus dreigde te worden, daar zij een feitelijken grondslag zou missen. Namens de commissie verklaarde echter de heer Croockwit, dat zij geen vrijheid meende te hebben, dal kohier aan de raadsleden ter inzage te gevende commissie meende aan haar mandaat te hebben voldaan door de uitkomsten van haar onderzoek aan den raad mede te deelen. Om eene beslissing van den raad uit te lokken, stelde de heer Bake eene mo tie voor, die aanvankelijk eene afkeuring bevatte van de wijze, waarop de com missie gemeend had den raad te moeten inlichten. Die uitdrukkelijke afkeuring liet de voorsteller echter later uit de mo tie vervallen zij bevatte thans alleen nog eene uitnoodiging aan de commissie, om alsnog meerdere inlichtingen te ver schaften en wel in hoofdzaak het door haar opgemaakt kohier aan B. en W. ter hand te stellen, opdat het ter inzage Met verrukking aanschouwde hij het schoone meisje, welks oogen hem schier schuw ontweken maar toen zij ze in den loop van het gesprek somwijlen tot hem opsloeg, moest hij onwillekeurig de zijne afwenden. Want de jonge dochter met de heerlijke en toch zoo teedere ge stalte en de schitterende oogen geleek toch een dier heldinnen van haar stam die ons het Oude Testament noemt, en welke wij ons slechts vol verhevene schoonheid gepaard met een edelen geest voorstellen. Na verloop van een kwartier uur nam Dewbinsky afscheid, niet zonder nog een uitnoodiging van Levi tot een spoedige terugkomst ontvangen te hebben. »Ja, Sara is wonderschoon prevel de de graaf voor zich, toen hij weder in zijn slede zat en op weg naar zijn kasteel was. Maar terwijl hij zich aan deze gedachten overgaf, verscheen toch een tweede gestalte voor zijn geest de beeltenis der jonge Russin, welke hij gisteren gered had, en hij moest be kennen, dat hare oogen wel niet zoo stralend en gloeiend als die van Sara, misschien echter daarentegen zielvoller waren. In zijn kasteel aangekomen verbeidde hem een nieuwe verrassing. Op liet bin nenplein zag hij een vreemd paard en van de leden zou kunnen worden gelegd. Over deze motie staakten de stemmen (6 tegen 6), zoodat in de volgende zitting er over herstemd zal moeten worden. Utr. Cour. t Piet. Wat hebben sommige menschen een moeite om de grens te vinden tusschen hun eigenbelang en hunne plichten jegens anderen. Jan. Menigeen gaat uit van het denk beeld, dat de maatschappij niet gegrond is op eene onderlinge overeenkomst, dat hij niet gevraagd heeft om er lid van te zijn, en dat, nu hij er eenmaal, geheel buiten zijn wil om, in geplaatst is, hij alleen voor zich zelf heeft te zorgen. P. 't Is maar jammer, dat hij daarbij vergeet, hoeveel goeds hij van de maat schappij in ontvangst neemt, niet alleen in de bescherming van zijn persoon en zijn eigendom, maar bovendien in de gelegenheid, die zij hem opent om beter in zijn onderhoud te voorzien, meer te genieten en zijn aanleg tot wat goeden edel is honger te ontwikkelen, dan hij zou kunnen doen, wanneer hij buiten de maatschappij leefde. J. Wie dat begrijpt zal er zich van onthouden de belangen van anderen te krenken en zich verplicht gevoelen om zijn deel in de lasten te dragen, die het bestaan der maatschappij waarborgen. P. Het aantal dergenen, die dat be grijpen, schijnt niet overgroot te zijn, anders waren er niet zooveel onverschil ligen ten opzichte van de maatschappe lijke belangen. Piet. Hoe komt het toch, dat iemand nooit boos wordt, als je tegen hem zegt, dat hij hoofdpijn heeft, maar wel als je beweert, dat hij niet wel bij 't hoofd is? Jan. Wel, of iemand hoofdpijn heeft, kan hij zelf precies weten. Maar als je aan zijn verstand twijfelt, raakt hij een beetje de kluts kwijt en dan wordt hij korzelig. P. Ja, en wat ook gek is, een boel menschen zeggen zelve, dat zij een slecht geheugen hebben, maar dat hun verstand puik is, Net alsof je verstand goed kan werken, als je geheugen het in den steek laat. J. Dat komt op 't zelfde neer. Als het blijkt, dat je wat vergeten hebt, dan is er geen tegenspreken aan. Maar hoe je over een zaak geoordeeld zou hebben,- als j' er aan gedacht had, dat is zoo mak kelijk niet uit te maken, en sommige menschen zijn ijdel genoeg om te meenen, dat zij over alle zaken beter kunnen oordeelen dan een ander. Utrecht. Op de jl. Maandag alhier gehouden paardenmarkt waren slechts 432 paarden en veulens aan de lijn. De handel was echter vrij levendig vooral in flinke werkpaarden en werd voor de paarden van f50.tot f700.en voor de veulens van f 120.tot f250.be steed. Er waren, zooals trouwens altijd nog al het geval is, vele binnen- en buitenlar.dsche kooplieden aanwezig. Een lSjarige smidsknecht alhier, had jl. Zaterdag het ongeluk bij het schoonmaken van een booi machine, waarbij de slinger onverwachts naar beneden viel, met de linkerhand tusschen het kamrad beklemd te raken, met het treurig gevolg, dat hem een vinger werd afgeklemd en twee anderen ernstig werden verwond. Hij werd onmiddelijk op zijn vaag of er bezoek was, vernam hij, dat een lakei van het slot Wollnaka, welks eigenares met hare dochter, hij voor een val in den afgrond behoed had, met een brief voor hem was aange komen. Hij deed den brenger bij zich komen en opende haastig den brief. Deze be vatte een uitnoodiging van vorst Felo- tiskofT, wier. de jicht in zijne kamer bande en hem verhinderde zelf te komen, om zijn dank te betuigen«maar zoo mijnheer de graaf Dewbinsky den vorst de eer van een bezoek «wil aandoen," gaf de brief te lezen, «dan zou hij niet alleen den vorst, maar ook diens gezin ten zeerste verplichten." Verheugd schreef de graaf een toe stemmend antwoord en overhandigde het den bode, die dadelijk het kasteel verliet. «Nu geraak ik in een fraai dilemma?" zei de graaf voor zich. »Nu ben ik weder half met het lot verzoend, dat mij hier heeft verbannen; ik ben er in allen geval beter aan, dan wanneer Murawief mij naar Siberie had gezonden...." Maar een gedachte kwelde hem «Denk aan het vaderland I" fluisterde eene inwendige stem hem toe. Nieuwe gevechten der opstandelingen tegen de Russen hadden plaats gehadde tijding naar het ziekenhuis overgebracht en aldaar verbonden. Tegen een alhier wonende tapster, die sedert eenigen tijd een minderjarig buitenmeisje bij zich had inwonen, is eene vervolging ingesteld, omdat tegen haar ernstige vermoedens z:jn gerezen, als zoude zij zich hebben schuldig ge maakt aan handelingen, waartegen bij art. 250 van het welb. van strafr. stiaf is bedreigd. Hoevelaken. Bij de Ned. Herv. Ge meente te Sommelsdijk is beroepen onze geachte predikant de heer F. Kijftenbelt. Yoortluiizeii. In de vergadering al hier in het schoollocaal gehouden, is be sloten zoo de Kerkvoogden het Kerkge bouw niet willen afstaan, de predikanten van den aangewezen ring in een ander lokaal dienst te laten doen. In dat geval zal echter eene procedure tegen de Kerkvoogden worden begonnen. Ermeloo. Tot predikant bij de Ned. Herv. Gem. alhier is beroepen, de heer J. van Toorenenbergen te Eemnes-buiten. De Kerkeraad der Ned. Herv. gemeente alhier heeft het adres van de ongeveer 60 lidmaten, die aan deze ver gadering hadden verzocht de gehoorzaam heid aan de Synode op te zeggen, in behandeling genomen. Genoemd college heeft echter geoordeeld hiertoe niet be voegd te zijn en daarom zich verder aan de zaak onttrokken. Bij het scheiden van de markt leert men zijn luidjes kennen. Een paarden koopman uit Aarlanderveen, die nog al druk gemarkt had, wilde den weg naar huis inslaan. Hij had echter buiten den waard gerekend, in casu de politie, die het raadzaam oordeelde hern van wege den kennelijken staat van dronkenschap, waarin hij zich bevond en ter voorkoming van ongelukken, huisvesting te verleenen; zijn rijtuig en twee paarden, die hij niet meer kon besturen, werden voor- loopig voor hem gestald. Als eene bijzonderheid wordt vermeld, dat Zaterdag jl. in de Vischbuurl bij Ter- naard eene koe drie kalveren heeft ge worpen. Eenige uren daarna is het beest echter gestorven. Door de politie te 's-Gravenhage is aangehouden eene dienstbode, verdacht van diefstal van een bankbiljet van f 100, ten nadeele van eene dame, die bij haren meester logeerde. Zaterdag jl. woedde onder Wagenin- gen en Bennekom, nabij de Prins Alexan- der-stichting. eene hevige brand in een bosch van den heer H. W. Dios. Circa 7 hectaren werden door de vlammen vernieldwaren niet eenige honderden toegesneld, om door het opwerpen van zand den brand te stuiten, zeker zou dan de brand nog veel grooter omvang hebben gekregen; de schade is vrij aan zienlijk. Geachte Redacteur, In No. 33 van Ons Blad is uit de Utrechtsche Courant een schrijven van Dr. Romeyn overgenomen, waarin deze beweert, dal ik zijn proefschrift aan eene critiek zou onderworpen hebben en tevens (immers ook dit aan mij toe te schrijven zal wel de bedoeling zijn,) bij herhaling gezegd zou hebben, dat Dr. R. in ge noemde dissertatie de bewering zou geuit hebben, dat alcohol een voedingsmid del is. der verbanningen en doodvonnissen, welke de Russische stadhouder uitsprak, ver spreide ontzetting in het ongelukkige Polen. Doch hoe groot de belangstelling van graaf Dewbinsky in het lot zijns vaderlands was, was toch zijn besluit om te vluchten, hetwelk hij bij zijn gedwongen vertrek uit Warschau genomen had, ver dwenen. Hij dacht nu slechts aan de twee schoone meisjesgestalten, welke het lot hem op zonderlinge wijze bijna tege lijkertijd had toegevoerd. III. Na verloop van eenige dagen besloot Dewbinsky naar het tien mijlen ver wijderde kasteel Wollnska te rijden, om het schriftelijk beloofde bezoek bij het vorstelijk gezin af te leggen. De slede werd voorgebracht. Iwan bestuurde ze en twee kozakken vormden het escorte. Het was een heerlijke wintermorgen, De vroeger met grijze wolken bedekte hemel schitterde nu van het heerlijkst blauw, en het witte sneeuwkleed glin sterde en vonkelde in den zonneschijn, als had de aarde zich met ontelbare diamanten opgeschikt, zoodat men schier blind van al dien glans werd. Lustig draafden de edele paarden over de gladde sneenwbaan heen de verwarmende zon Aan deze mededeeling worden voorts eenige regelen toegevoegd, waarin o.a. voorkomt, dat seen hoogleeraar in de godgeleerdheid" (ook dit is immers aan mijn adres) «niet bevoegd is om zich op hygiënisch standpunt te plaatsen." Hieruit blijkt lo. dat de geachte Redacteur van Ons Blad niet afgewacht heeft, alvorens mij te beoordeelen, of ik ook het schrijven van Dr. R. zou beant- woorden, zooals werkelijk reeds geschied is; 2o. dat hij de dissertatie van Dr. R. niet heeft ingezien, 't geen toch wel de moeite waard zou geweest zijn, 3o. dat hij zelfs geen kennis genomen heeft van het verslag, dat tot het schrijven van Dr. R. aanleiding gaf. Toen verleden jaar de Redacteur van Ons Blad in alleszins welwillenden toon bedenkingen opperde tegen de zaak, die ik voorsta, heb ik gaarne in dat zelfde blad de m. i. noodige inlichtingen ge geven. Aan iemand, die zonder er zich om te bekommeren, wat ik werkelijk gezegd heb, mij onbevoegd verklaart om te zeggen wat ik (NB I) met gezegd heb, meen ik geen antwoord schuldig te zijn. Toch wil ik het publiek, dat wellicht eenig belang stelt in de zaak, wel be kend maken met hetgeen eigenlijk de quaeslie is, en te dien einde verzoek ik u dit mijn schrijven in uw geacht blad te willen opnemen. In bet proefschrift van Dr. R. staat op bl. 55 reg. 10 tot6v. o. het volgende te lezen »Het komt ons voor, dat uit het voorgaande afgeleid moet worden, dat alcohol in het lichaam verbrandt en daarbij warmte moet leveren, dat hij zich derhalve in dit opzicht gedraagt als vetten of koolhydraten en alzoo in physiologischen zin als een voedingsstof moet beschouwd worden." De laatst aangehaalde woorden zijn door mij gecursiveerd. Hieruit blijkt dat Dr. R. alcohol wel degelijk een voedingsstof genoemd heeft. Intusschen was de 1ste Stelling achter het proefschrift geenszins aan mijne aan dacht ontsnapt. >De alcohol bezit eigen schappen, die hem voor voedingsmiddel ongeschikt maken. Daaruit volgt (en in dien men bedenkt dat het woord voedings stof hier in wetenschappelijken, «physiologischen" of gelijk het eenige regels vroeger heet «hygiënischen" zin gebruikt wordt, is hierin geene ongerijmd heid) dat alcohol eene voedingsstof is, maar die niet als voedings- middel mag worden gebruikt. Ik voeg hier aan toe, dat het verslag van het door mij in de vergadering ge sprokene, buiten mijne voorkennis inge zonden en geplaatst, uiterst beknopt en daardoor onvolledig is, zoodat er niet voldoende in uitkomt, dat ik geen woord sprak, dat naar afkeuring of bestrijding van Dr, R. zweemde ('t geen inderdaad buiten mijne bevoegdheid zou gelegen hebben), maar dat ik veeleer alleen be doelde te waarschuwen tegen hetmisbruik, dat door hen, die het gebruik van be dwelmende dranken tot eiken prijs wen schen te rechtvaardigen, van de uitdruk king van Dr. R. «Alcohol is eene voedings stof" zou kunnen gemaakt worden. Ik heb mij te dien einde in de eerste plaats beroepen op Dr. R. zelf. U bij voorbaat voor de plaatsing van dit mijn schrijven bedankende, noem ik mij hoogachtend UEd. Dv. Dienaar, J. J. P. VALETON. Amersfoort, 25 April 1887. MARKTBERICHT. Nijkerk, 25 April. Tarwe f6.00 a f7.Boekweit f5.60 a f6.20. Garst f 5.a f6.00. Haver f4.40 a f3.80. Duivenboonen f 0.a fO.OO. Rogge f5.00 a f5.30. Boter f 0.60 a f0.80. Eieren 2'/i a 3 cent. Schrammen 18 stuks f 15.— a f 18.Biggen 112 stuks f 6.a f 8.Runderen 315 stuks f 40. a f180.Schapen 44 stuks f8 a f 17. scheen ze nieuwen levenslust ingeademd te hebben. Dewbinsky, die den winter steeds in groote steden had doorgebracht, aan schouwde behagelijk het fraaie winter landschap. Waarschijnlijk deed hem som wijlen zijn geweten verwijten vorst Fetoliskoll behoorde immers tot de natie, die zijn arm vaderland zoo zwaar ver drukte, de natie, welke hij een eeuwige, veete had gezworen, zoo lang de Rus sische scepter over het mishandelde Polen heerschte maar mijn bezoek geldt immers niet den vorst als Rus, zeide hij tot zich zelf, om de inwendige vermaning tot zwijgen te brengenik voldoe slechts aan de eenvoudigste voor schriften der wellevendheid. Daarbij verheelde hij zich trouwens niet de ge wichtige reden, die hem met alle ge weld tot het bezoek noopte voor zijn verlangend hart schenen de snel voort- dravende paarden traag en langzaam ongeduldig spoorde hij tot haast aan. Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2