Puike Zaaihsiver. ASPHALT DAKPAPIER PIEPER Co. Jacquets, Promenades, Visites en Fichus DE WITTE BAZAR iUli® 0PSKIHG. I, EilIII, (Mil, WATERTWIST, METTEN, HANDBOEKEN, TAFELLAKENS, MAGAZIJN i e 81 t ras. HUK 5Cmm SPONSEN, ZEEMLEDER AMSTERDAM ia FEESTREWiil, Voorkamer T. DE HAART, Fantasie Katoenen, is VERPLAATST naar de Tangestraat No. 26, K. KOK. R. VAN ESVELD, G. J. Slothouwer. Advertentiën. Openbare tferkooping BERG EN DAL, HEERENHUIS, Twee perceelen Bouwterrein, Twee perceelen Bouwterrein, Zes perceelen WEILAND, Twaalf perceelen Bouwterrein, VERKOOPEN: Be Gebouwen met Erve Heide en Houtgewas THEE-, VINGER- en STOFDOEKEN, Alles tot concurreerende prijzen. Souvenir aan de Koningsfeesten in ftprii 1887. J. van Vollenhoven. HEERENHUIS, BOUW- en WEILAND BOUWLAND, Constitution, Wit Katoen, Wladapolam Ofliciëele Publicatiën. /zj^J K. KOK, 53 Kof 4.25 50 3.90 47 3.50 ZAAIGERST 5 20 Ojzy bij Afslag en Opbod, Het Buitengoed SNEDËLAAR, No. 1. No. 2. No. 3. y/yy Wederom ontvangen Nieuwe zendingen met GIT. waaronder prachtige dessins met randen. eerste huis van de Hof. Groote voorraad: in alle kwaliteiten en breedten. in groote keuze voorhanden. Li Mahoniehouten Linnenkasten, Tafels, Stoelen met bekleede en andere zittingen, gcsehilderde Linnenkasten, Ledikanten, Waschtafels, Nacht kastjes, enz. enz. MEUBELEN worden naar elk verlangd model en afmeting spoedig gemaakt. REPARATIËN geschieden vlug en netjes. Langestraat B. 9, Amersfoort. Dam, Reguliersbreestraat, de Galjoot, Jodenbreestraat, Willemstraat enz., y Prijs f 1.25. OPROEPING VAN TERLOF GANGERS. De BURGEMEESTER der gemeente AMERSFOORT Gezien de aanschrijving van den heer commissaiis des konings in de provincie Utrecht van den 6 April 1887, n°. 1 N. M en S. (provinciaal-blad n». 32), betreffende de opkomst onder de wapenen van verlofgangers der nationale militie te land, van de lichtingen 1884 en 1885; Brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat bij koninklijk besluit van den 29 Maart 1887, no. 8, bevelen zijn gegeven tot het oproepen in werkelijken dienst in den loop van dit jaar, krachtens art. 125 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), betrekkelijk de nationale militie, van verlofgangersj der militie te land, en dat dientengevolge is bepaald, dat de optoeping onder de wapenen van de verlofgangers der militie te land, bedoeld bij genoemd besluit, zal geschieden voor de tijdvakken, vei meld op den hierna volgenden; STAAT, belioorende bij de beschikking van den Minister van Oorlog van 2 April 1887, Vlfe Afdeeling, Militie en Schutterij, n°. 78. Lich tingen. KORPSEN. ONDERDEELEN. TIJDVAKKEN. 1884 Reg. Gren. en Jag. Ie reg. Infanterie. 2e 3e 4e d 5e d 6e 7e 8e le 2e 3e Veld.-art. le, 2e, 3e, 4e en 5e batterij. 1884'' ko,pS Ri^d' Art' korpsPontonniers. J cornJ)aënie* 1885( korps Torpedisten. le reg. Vest.-art. 2e 3e 4e b le en 2e compagnie. 3e en 5e b J 4e en 8e 9e 11 Oe \6e en 7e 4e, 5e, 6e en 8e compagnie. 2e en 9e te en 3e I 7e en 10e 4e en 10e compagnie, le en 2e b 1884 1885') 18852) 18841 korps Genietroepen 1 e comp.Hosp.-soId. 2e b b 3e b Van 10 Aug. tot 13 Sept. 10 Aug. 22 Sept. b 19 Aug. 22 Sept. 1 Juli 15 Juli 4 Aug. 18 Aug. 17 Juni 16 Juli. 7 Mei 21 Mei 4 Juni lt Juni 16 Aug. 17 Sept. 7 Mei 21 Mei 4 Juni 17 Sept. 7 Mei 21 Mei 4 Juni 9 Juli 6 Aug. 17 Sept. 7 Mei 21 Mei 4 Juni 25 Juni 9 Juli 13 Aug. 17 Sept. 15 Aug. 4 Juli 11 Juli 11 Juni. 25 Juni. 9 Juli. 16 Juli. 20 Sept. 22 Oct. 11 Juni. 25 Juni. 9 Juli. 22 Oct. 11 Juni. 25 Juni. 9 Juli. 13 Aug. 10 Sept. 25 Oct. 11 Juni. 25 Juni. 9 Juli. 30 Juli. 13 Aug. 17Sept. 22 Oct. 17Sept. 6 Aug. 21 Juli. 10 Aug. 13 Sept. l) De Vestingtelegrafisten uitgezonderd. 2) Vestingtelegrafisten. Naar aanleiding van het vorenstaande worden de bedoelde verlofgangers onder richt, dat het aan hen verleend verlof wordt ingetrokken, en dat zij bij de opkomst onder de wapenen van hunne verlofpassen moeten zijn voorzien, zoomede van de voorwerpen van kleeding en uitrusting, door hen bij hun vertrek met groot verlof medegenomen; dat zij, die door ziekte buiten staat mochten zijn om op te komen, zoodra mogelijk ter secretarie zullen moeten overleggen eene op gezegeld papier geschreven en behoorlijk gelegaliseerde geneeskundige verklaring en dat, zoowel in het algemeen belang van 's konings dienst, als om misbruik tegen te gaan, zij te dezer zake niet voor diligent worden gehouden, maar verplicht zullen zijn zich, na hun herstel, bij hun korps te vervoegen, ten einde daarbij te worden geoefend wordende overigens aan de verlofgangers uitdrukkelijk bekend gemaakt, dat men zich in geen geval kan beroepen op het niet ontvangen eener bijzondere oproeping, en dat de tegenwoordige kennisgeving, welke èénig en alleen als bewijs geldt, dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepen, hen bij niet-verschijning ter opkomst onder de wapenen in verzuim stelt. Amebsfoort, den 22. April 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 264 der gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad No. 102), Doen te weten, dat het oorspronkelijk kohier der plaatselijke directe belasting (Hoofdelijke omslag) over het dienstjaar 1887, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht, in afschrift gedurende vijf maanden op de Secretarie der ge meente voor eenieder ter lezing ligt. Amersfoort, den 23. April 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. Bevallen van eene DOCHTER de Hoog WelGeboren vrouwe Baresse van BOETZELAARSuermondt. Hoogland 23 April 1887. Bevallen van een ZOON C. HUIBERS—Tool. Leusden, 27 April '87 Voor de vele bewijzen van deel neming, zoo van hier als van elders ont vangen bij het overlijden van Mejuffrouw G. D. SCHEERENBERG te Amersfoort, betuigen wij onzen welmeenenden dank. A. KRUIMELscheerenberg. J. G. KRUIMEL. nieuwen Amstel, 23 April 1887. Voor de vele bewijzen van deel neming bij het overlijden van mijnen Echtgenoot,den Heer T, C. VAN GELDER breng ik langs dezen weg mijnen wel- gemeenden dank aan allen. Wed. T. C. VAN GELDER— ■y Neijssel. Allen die iets te vorderen hebben van of verschul digd zijn aan wijlen den heer R. KOK, worden verzocht daarvan ten spoedigste opgave of betaling te doen aan den ondergeteekende. Witte Bazar, Langeslraat 26, eerste hnis van de Hof. Tegen matigen prijs woidt met 1 MEI TE HOUR aangeboden, op het drukste der stad, een net gc- meubeleerde met dito SLAAPKAMER. Brieven worden ingewacht onder motto Kamer aan het Bureau dezer Courant. AMERSFOORT. r op Dinsdag 3 Mei 1887, des voor middags ten II ure precies, in de groote zaal der Buitensocieteit AMICITIA, ten overstaan van de Notarissen Mr. J. M. RICHEIXE te Amersfoort. J. MIJEDER en J. P. JCKKENEKE te Amsterdam, van het BUITENGOED BERG en DAL met daarop staand koetshuis en bijbehoorend bosch, bouwland, weiland en bouwter rein, verdeeld in 23 perceelen. Perceel 1. met daarop staand koetsbuis, bosch, bonwland, wei land, enz. Perceelen 3 en 3. gelegen aan de Wolversteeg ten Westen van de oprijlaan naar Berg en Dal. Perceelen 4 en 5. gelegen aan de Wolversteeg ten Oosten van de oprijlaan naar Berg en Dal. Perceelen 7, 8, 9, 10 en 11. gelegen aan de rivier de Eem, uitmakende gedeelte van het Jagersweitje. Perceelen 13 it 33. gelegen op het Sasje. De perceelen zijn op het terrein af gebakend en zullen allen afzonderlijk en vervolgens in combinatiën worden geveild, zooals nader zal worden gepu bliceerd. Notaris C. VAN WIERINGEN te Woudenberg, zal aldaar in het logement: DE HOOLÈVOET bij SclierpeuzecI, op Woensdag, den 11. Mei 1887, voorm. 13 uur, Z-7 onder Woudenberg, bestaande in HUIZINGE met ACHTERHUIS, BAK HUIS, TWEE SCHUREN, LOODSEN, DRIE BERGEN, ERVE en TUIN, BOUW- en WEILAND, HOUTGEWAS en HEIDE VELD, in 3 perceelen, als; en omliggende landen en aanbe- booren, ter grootte van 35 Hectaren, 73 Aren en 59 Centiaren. met aanbebooreu, aan No. 1 gren zende, over de Kade, groot 7 Hectaren, 78 Aren en 80 Centiaren. over den Voskuilerdijk, groot 6 Hectaren, 34 Aren en 20 Centiaren. De perceelen Nos. 1 en 2 worden, na afzonderlijke toewijzing, gecombineerd. Alles te aanvaarden 22 Februari 1888. Breeder bij biljetten en nadere inlich tingen te bekomen bij genoemden Notaris. 33 et. per Meter. SLIJTERS RUIM RABAT. Netwerk voor kippenhokken van af 8 cent de Meter per rol van 50 Meter 7 cent. naast de Soeieteit Concordia. VAN Ondergeteekende bericht bij deze dat hij een RUIME KEUZE, van bovengenoemde GOEDEREN voorhanden heeft, Zooals Voorts eene groote sorteering en verdere huishoudelijke Artikelen. Onder aanbeveling, Bij den ondergeteekende zal binnen kort verschijnen •Album in Cabinet-formaat, waarin 12 der schoonst versierde punten uit Nederland's hoofdstad gedurende de feestweek, waaronder: in photographischen persdruk (van photographic niet te onderscheiden). W&ff* Daar de oplaag beperkt is, is het raadzaam zoo spoedig rno- gelijk aan zijn boekhandelaar te bestellen of rechtstreeks aan den Uitgever Amersfoort, April '87.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3