Uitverkoop van Manufacturen, ii nieuwste zomermantels, GEBR. VAN MUNSTER, LOSSE SCHAKELS, SLOTHOUWER ZOON. D. S. AROnrSON I Belangrijk bericht!! Nouveauté's, t e. brandsma, /d Goedkoops THE, van L s* werving voor oost-inde. VOORTZETTING Prijs 30 cents. THEE. GROENHUIZEN, wit1f i mw De Groninger HMokel, Langestraal A E PRACHTIGE ALBUMS, THEE EsltkMlels, Hoornvlies, H. J. BONNIER, KLEINE WINST. GROOTE OMZET. PIANO'S. DM«HM°JWOLIJ ORGELS LANGESTRAAT AMERSFOORT, Matrassen en Bedden. SOUCHON THEE a f 1.3# per 5 ons. zwarte en gekleurde Japonstotfen, enz., enz., *P. A. HUGO VAN ROSSEM. 45 "o co <o e AMSTERDAM GENEZING der DOOFHEID afclolloway's Pillen. IV' HORLOGES. (JU, PENDULES. GUTTA-PERCHA- KLOKKEN. SPUITEN. REGULATEURS. BRILLEN PINCE-NEZ. BAROMETERS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELK WEGERS. TOOr l Handgeld bij zes-jarige verbintenis f 300. NEDERLANDERS Aanbrengpremie- 10 ioi y, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. v der algeheele waaronder nog een flinke keuze in alle nog voorhanden zijnde GOEDEREN, tot onnavolgbaar lage prijzen a contant. in liquidatie, TT Heden verscheen bij HÖVEKER ZOON te Amsterdam: een nieuwe bundel gedichten van predikant van Beek en Geulle. Voorhanden in den boekhandeI van 03 O rt o j_ 03 42 03 CO Ontvangen eene groote Beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten q_ CD 55 CP CD keuze in BEDVEEREN. Levert IJZEREN LEDEKANT, 2 STROOMATRASSEN, GEZONDHEIDSMATRAS, dito PELUW, WOLLEN DEKEN, GESTIKTE DEKEN en VEEREN KUSSEN voor f 28.50. SPRINGVEEREN MATRASSEN van af f 14.50, GEZOND HEIDSMATRAS f 8.50, GEZONDHEIDSBEDDEN met toe- behooren f 4.50, 2 STROOMATRASSEN f 1.95. UITSTOOMEN van beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. De ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een extra fijne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenhout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. BEURSBERICHTEN. dito dito dito dito 2% 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 '1815 5 5 VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VA1V ZAEIXGEN, G. DIEGES, W. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. BECUDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DOKSSEN, Singel, A. KNUIVEKS en J. G. BOEKENOOGEN', Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op De GEPATENTEERDE KUNSTTROMMELVLIEZEN Tan iNICHOLSON genezen of verlichten de doofheid, waardoor rij look ontstaan mocht zijn De opmerkenswaardigste genezingen hebben plaats gehad. Men rende 12 t/a cents om franco eoa geillustr. werk van 80 bladz.tn de hollandsclie, fransche ofduitsche taol te ontvangen; dat werk bevat belangrijke beschrijvingen der proeven, aangewend om de doofheid te genezen, beneren» aani^velingen van Doctors, Advokalen, Roekuitgevers en ander» aanzienlijke personen, die door deze TROMMELVLIEZEN lijn genezen en ze zeer aanbevelen.— Men schrijve onder opgave van deie oonraat aan J. H. NICHOLSON. 4, r. Drouot. U PARIJS. 7 Met het oog op de steeds stijgende prijzen der KOFFIE, biedt ik zeer billijk aan Puik smakende en goed- waterhoudende tl 80 ets. per 5 Ous. enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door BADLAUEB'S speciaal middel uit de Boode Apo theek te Posenprijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 05 ent. Cen- traaldepöt Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. /^Verzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin bare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, i en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf 0,80, 1,80, ƒ3,— ƒ6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-Etui's en eene schoone zending Spoormanden, nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombredoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Melalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. A1SMEDE: Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra fijn Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito Oblig. 1878. dito 1883. 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk, Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan/Juli dito iito April/Oct. Polen Ob). Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 flOOO dito dito £100 dito 1866 f 1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867,69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 ■{•Mexico. Obl. 1851 dito 1864 Bras. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leer.ing. 1870 fObl.-Leening 1872 -j-Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Perc. 26 April. 72"/,, 87'/, 98'/, 5 5 5 5 5 5 S 5 5 5 5 4% 4 5 3 5 5 5 Verkoophuis op den HOF tc Amersfoort. 69% 91 79% 63% 63% 64%. 64% 85'/, 55% 101% 55 54% 101% 97'/, 100% 97% 97% 51V, 52%, 51% 93»/„ 94% 93% 102'»/., 60'/, 13% 13% 74% 97% 107%, 28% 12%, !00% 99',, 94»/, 13'%, 11"',, 39%. 98% 98%, 97% Induatr. en financ. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maacsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Centi aal Bank 1* 3 4 4% 4 4% 5 5 Horloge- en Instrumentmaker Hl'avUl fjeed -£a\>c4 ha at'. Beparatiën aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. H- zenden op aanvrage gratis en franco prijs-couranten van Piano's van elk fabrikaat, als: Adam, Beckstein, Blut finer, Erard- Ihacli. Kaps, 91aim, Pleyel, Steiuway enz., van Arnerik. en andere Orgels, Strijk- en Blaas-instrumenten en muziek-Catalogen. Verhuren. Repareeren. Ruilen. Stemmen. Ongeëvenaard billijke prijzen, af doende garantie. Steeds zeer ruimen voorraad van nieuwen, ook ge bruikten. Export. Voor stemmen en repareeren van Piano's en Orgels voor Amcrsfoor. steeds, liefst schriftelijk, te ontbieden bij de boekhandelaren SEOTHOU- WEB A- ZOON. Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens-Commandanten of bij den Commandant van het werfdépot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, onge- frankeerd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. Spoorweg-Leerlingen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Erom. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelea 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sewast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. lüO '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1804 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3»/a Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 93'/, 101 100% 52»/, 101% 101% 225 111% 137»/, 137 75% 117 87% 152% 114% 101% 24% 74% 134 89", 106 47 99'/, 80', 62%' 61», 75% 79»/, 46 83 78% 118 56'/, 92% 97% 87 86% 43% 88", 87% 98% 40»/, 55% 114»/, 100", 147 116% 32% 116 117 115% 83', 109% 102 102 102»/, 99 83 99 102% 106 132 143% 80'/, 98»/, 129 131 123 43% 7% Wlnterdienst, geopend 1 October 1886. Naai Utrecht Vertr. Amersf, 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te Utrecht Rottd. 's Hage Arnh. 8,— 9,16 9,27 9,53 9,7 10,8 10.18 10,45 11,45 1,4 1,9 2,10 3,23 4,35 4,47 5,21 5,- 6,36 7,34 7,44 8,45 9,44 9,54 10,20 9,37 11,23 11,33 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen 9.2 10,59 1,65 1,54 11,58 2,2 4,28 4,30 6,28 7,59 10,12 10,15 9,27 11,10 Naar Hilversum Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Ooster-Spoorweg. 7,26 8,05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8,57 10,3 7,39 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9,10 10,16 7,48 8,27 8.58 9.33 9.59 11,39 12,29 3,15 6.34 8.44 9,19 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 I,27 4,13 7,4 9,38 II,35 Amsterd. 8,30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7,20 9,33 9,54 11,10 Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Bamev. Apeld. 8,41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12,3 3,59 6,49 9,30 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb., Leusd. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 6,- 9,32 door 9,38 Scherpen! 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 Veenend. Rho». Kest. 8,* 11,14 lï,53 4,50 (.34 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,33 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4