Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. OfELciëele Publicatiën. teur der vennootschap wordt, en verder het d/ijven van handel in zaden, bloem bollen, sierplanten en alle tot het vak van tuinbouw behoorende artikelen. Op Java zal eene filiaal-kweekerij worden opgericht, waarin bloemen en sierplanten van tropische en gematigde luchtstreken worden gekweekt en geacclimateerd. De laatste van de drie nieuwe mail booten, welkede Maatschappij Zeeland, ten behoeve van den door haar op 1 Juli a. s. te openen dagelijkschen dag dienst, te Govan, bij Glasgow, heeft doen bouwen, het stoomschip Nederland, maakte met goed gevolg hare officiëele proefvaart op de Clyde. De boot wordt heden te Vlissingen verwacht. Men bericht aan de Tijd uit een garnizoensplaats, dat in de vorige week zich vijf militairen aangaven ter over plaatsing bij het leger in O.-I. Van die vijf werden echter vier afgekeurd wegens aanleg tot spataderen. En toch zegt men, dat de soldaten hoognoodig zijn in onze Oost-Indische bezittingen, terwijl de keuringscommissies nog wel zijn aange schreven om niet zoo nauw toe te zien. Waarom men zulke militairen dan ook niet afkeurt voor den dienst hier te lande, is den berichtgever een raadsel. De begrootingscommissie uit den Duit- scben rijksdag heeft dezer dagen de aanvullingsbegrooting behandeld. Daarbij werd de beslissing over den post voor het bouwen van kazernen, waarvoor nog geen plannen waren ingediend, en over dien betreffende de voor verhooging der slagvaardigheid van het leger gevorderde 50 millioen mark, welk bedrag bestemd moet zijn ten dienste der artillerie, aan gehouden. De overige posten werden onveranderd goedgekeurd. Ten aanzien der voor strategische spoorweglijnen aan gevraagde gelden zal in de volgende zitting, Zaterdagavond, beslist worden. De stukken in de zaak-Schnaebele zijn te Parijs aangekomen Duitschland schijnt de quaestie zoo spoedig mogelijk te wil len oplossen. Het Kabinet te Berlijn wil de schuld niet dragen van deze zaak, doch zal aan de Fransche regeering doen begrijpen, dat het niet bijgedragen heeft, om de goede verstandhouding tusschen de beide landen krachtiger te doen worden. Bismarck zou een spoedige oplossing der zaak wenschen. Het Eng. Hoogerhuis heeft, zonder stem ming, het regeeringsontwerp betreffende de tienden, in tweede lezing, aangenomen. Naar de Daily News verneemt, stelt Rusland voor aan Turkije kwijtschelding der krijgsschatting te verleenen tegen afstand van grondgebied in Klein-Azië. De Times verneemt uit St.-Petersburg dat de Staats-procureur de doodstraf eischt tegen twaalf der mannen en drie der vrouwen, die wegens het complot tegen den Keizer terechtstaan. De Daily Chronicle ontvangt van harer, correspondent te Rome het bericht, dat eene verzoening tusschen de Italiaansche regeering en den paus ophanden is, en wel onder de volgende voorwaarden. De paus zou den katholieken toestaan, weder aan de verkiezingen deel te nemen en zich zeiven verkiesbaar te stellen. De bepalingen der waarborgenwet zouden beter worden uitgevoerd. De paus zou worden uitgenoodigd, zijne residentie over te brengen naar Gastel Gandolfo, en de schitterende kerkelijke ceremoniën in de St. Pieterskerk zouden weder op de vroeger gebruikelijke wijze plaats hebben. Territoriale veranderingen worden niet voorgesteld. Niettegenstaande het bericht, dat Cle veland zich niet weer candidaat wil stellen voor het Presidentschap der Ver- eenigde Staten, gelooft men dat de democraten en een deel der republikei nen hem weder candidaat zullen stellen. Het gros der republikeinen zal. zegt men, Blaine niet weer kiezen. (Blaine is ziekelijk en gaal naar Europa), maar hetzij Sherman, of een der senatoren Allison en Emerson. OPENBARE VERK00PING van 34 perceelcn bouwterrein in Amicitia op 26 April j.l. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijf uur geleid worden door den heer Vaar- ties van Dordrecht. Wij achten het onzen plicht, de aandacht onzer lezers nogmaals te ves tigen op het schandelijk knoeien van sommige boterverkoopers in den omtrek. Niet alleen, dat des Vrijdags op de markt kunstboter openlijk voor natuur boter wordt verkocht, zelfs zij. die door een vasten boterboei' de boter aan huis bezorgd wordt, staan bloot aan bedrog. Zoo vernemen wij uit goeden bron, dat tegen zekeren C. N. wonende aan den Leusderweg alhier, door de politie, op verzoek van een stadgenoot, proces-ver baal is opgemaakt, omdat hij hem vet voor natuurboter heeft verkocht, Aantal 0 Meter. Perceelen. P Prijzen perc. p. M. 562 Perc. 1 860 ƒ4.50 504 2 630 1.25 4066 4 en 2 4580 1.50 602 3 890 4.48 620 4 870 4.40 4222 3 en 4 1760 4.44 574 5 700 11.23 543 6 550 1.01 626 7 700 4.42 4740 5, 6 en 7 4950 4.42 815 8 970 «4.19 697 9 620 0.89 1512 8 en 9 4590 1.05 5540 1 a 9 6880 4.24 819 40 990 4.21 615 44 770 4.25 4434 40 en 41 1760 4.23 466 42 470 4.00 543 43 590 1.09 562 44 560 1.00 4571 42, 43 en 44 4620 i> 4.03 592 45 620 1.05 628 46 560 0.89 4220 45 en 46 3> 4180 0.97 472 47 350 0.74 383 48 I 270 «0.70 855 17 en 48 1 620 0.72 5080 40 a 48 5190 4.02 622 49 440 0.71 788 20 710 0.90 4410 19 en 20 1750 1.24 788 21 700 0.89 788 22 700 0.89 4576 21 en 22 4400 >0.89 788 23 700 0.89 934 24 800 >0.87 4722 23 en 24 4510 >0.88 4708 49 a 24 4660 0.99 568 25 410 >0.72 542 32 360 0.66 4440 25 en 32 800 0.72 689 26 510 0.74 689 27 520 0.75 4378 26 en 27 4030 0.75 568 28 600 >4.06 542 29 420 >0.77 4140 28 en 29 1020 >0.92 568 30 500 >0.88 568 31 500 >0.88 4136 30 en 31 1000 >0.88 2514 26,27,30 en 31 2030 >0.81 4734 25 a 32 3850 0.81 430 33 250 0.58 362 34 200 >0.55 792 33 en 34 470 >0.57 20854 1 a 34 21050 >1.01 Opgehouden. 20854 1 a 34 i 25350 1.22 Huis Kampstraat hoek Oliesteeg. Ingezet. Verkocht. 4200. f 4240. Uit bovensgaande tabel blijkt hoeveel het bouwterrein hetzij per perceel, com binatie, massa of generale massa zoowel totaal als per Meter kon opbrengen, alsmede dat de geboden prijs per o Meter fl.Oi en de prijs, waarvoor het werd opgehouden f 1.22 per O Meter bedroeg, terwijl alleen de perceelen 1 tot 9 den gewenschten prijs n. m. 1. f 1.24 konden opbrengen. Voor de gemeente Amersfoort is het zeker jammer, dat het geheele terrein niet aan verschillende eigenaars is toe gewezen. Waren slechts de hierboven- genoemde perceelen 4 a 9 aan de ver schillende koopers toegewezen, dan ware er tenminste een begin geweest, hetgeen deprijzen der resteerende perceelen zeker zou hebben doen stijgen. Er komt meer en meer teekening in het tentoonstellingsterrein. Een beetje regen schijnt ook voor het opschieten van gebouwen voordeelig te wezen. Op het marktplein zijn er al acht of negen, waaraan druk gehamerd wordt. Van de meesten is de kaïkas al gereed. Dit zijn allen nog burgerwoningen, al zijn er onder van respectable afmeting. De groote openbare gebouwen, waag, stadhuis, vischmarkt, bestaan nog slechts in teekening, maar ook daaraan wordt spoedig begonnen In een van die burgerwoningen komt een sigarenwinkeltabak en pijpen, echte Goudsche zal men er ook kunnen krijgen. De heer Petit, die het onder neemt, heeft zich voorgesteld dit zaakje eens geheel naar den aard te behandelen. De geheele inwendige inrichting, tot de kleeding der verkoopers toe, zal er I7de eeuwsch zijn. Alleen de tabak puik- modern 17de eeuwsche blaadjes zullen wel voor goed tot de geschiedenis be- hooren. Rechts van het Tentoonstellingsgebouw is een Engelsche tuin ontworpen, bestemd ook voor de bijgebouwtjes in vrijen stijl. De grond wordt genivelleerd. Onder toe zicht van den tuinbouwarchitect, den heer Leonard A. Springer, worden perken en paden gemaakt. De graszoden worden reeds gelegd. Over eenige dagen komen de heesters en planten. De paden worden zoo goed mogelijk hard gemaakt. Een menschlievend stadgenoot, meenend dat men er misschien toch een enkele maal last zou kunnen hebben van koude voeten, heeft al aangeboden op dit gedeelte van het terrein een kiosk te zetten met een probaat geneesmiddel tegen deze kwaal Dit aanbod is gracelijk aangenomen. Trouwens ook hier komen meer derge lijke inrichtingen met huismiddeltjes uit de gezonde apotheek, zoodat ook dit ge deelte van het terrein een heel aardig aanzien zal verkrijgen. Tegen G. v. D. alhier, die Dinsdag avond in de tapperij van v. V. een hu zaar zóódanig verwondde dat deze laatste in het Hospitaal moest worden opgeno men, is eene strafvervolging ingesteld. Verscheidene jagers in de provincie Utrecht hebben het voornemen opgevat, zich per request te wenden tot Gedepu teerde Staten dier provincie, met ver zoek voortaan bij het sluiten van de jacht op eenden gelijktijdig die op ander waterwild te sluiten. Dit verzoek vindt zijn grond in de omstandigheid, dat de eenden in die provincie vroeger in veel grooter getale voorkwamen dan tegen woordig, een gevolg hiervan, dat thans, nu in den regel de jacht op ander water wild circa eene maand later gesloten wordt dan die op eenden, tal van stroo- pers, onder voorgeven van op water wild te jagen, alle eenden die onder hun bereik komen, schieten, zonder er rekening mede te houden, adat dit verboden is, en b. dat juist in dezen tijd de dieren eieren leggen en broeden. Het valt den jachtopzieners zeer moeielijk de oveitreders te snappen, daar de jagers gerechtigd zijn met geladen geweer in het veld te verschijnen, en zij gewoon lijk de bemachtigde eenden op plaatsen bergen, waar bijna niemand ze vinden kan. Utreelit. Bij de jl. Dinsdag alhier gehouden gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de Maatschappij tot exploitatie van het park Tivoli bleek, dat de vereeniging in gun- stigen toestand verkeerde en over het boekjaar 1886 een winst van f5000 werd behaald, welk bedrag zal worden gebezigd tot afschrijving van het tekort op 1885. Verder werden nog enkele huishoude lijke zaken geregeld en de aftredende bestuursleden herkozen, terwijl ter ver vulling der twee bestaande vacaturen werden gekozen de heeren G. A. baron van Till en P. F. Baron van Heerdt. Den 1 Mei a. s. hoopt de heer A. C. Spruit, Directeur der Stedelijke Gasfabriek alhier den dag te herdenken, waarop hij voor 25 jaren tot zijne tegen woordige betrekking werd benoemd. Aan welgemeende belangstelling zal het den algemeen geachten jubilaris op dien dag zeker niet ontbreken. Baarn. Het rijkstelegraafkantoor alhier zal voortaan open zijn van 1 Mei tot en met 31 Oct.: op werkdagen, van 8 uren voor- tot 9 uren namidd.; op Zon- en feestdagen, van 8 tot 9 uren voor- en van 12 Va tot 2'/i, 5% tot 6% en 8 tot 9 uren namiddags; van 1 November tot en met 30 April op werkdagen, vail 7'A tot ll'/j uur voor- en van 12,/J tot 3 en b'/i tot 7 uren namidd.; op Zon- en feestdagen, van 8 tot 10 uren voor- en van 12J/j tot 2'/} uur namiddags. Bnrncveld. Ter aanvulling van een vorig bericht betreffende het oud Bar- neveldsche bosch, kan nog dienen dat in het tot wandelpark bestemde gedeelte reeds een cirkelvormige ophooging, ter plaatsing van een muziektent, is voltooid, en de in sierlijke en ruime bochten aan gelegde wandelpaden door de lange in- gepootte schoone en flinke eiken en ber kenheesters duidelijk zijn afgeteekend. Door het uithalen der wortelstompen, van de vroeger daarop gestaan hebbende den- nenboomen, is de grond vrij diep omge werkt, zoodat er niet aan valt te twij felen, of op dien voormaligen boschgrond zal het nieuw gepootte plantsoen wel goed aanslaan en spoedig opgroeien. Auieroiigen, 27 April. Voor een niet talrijk publiek trad alhier de heer H. G. van Leeuwen, van Wijk bij Duurstede, als declamator op. Op uitstekende wijze droeg hij verschillende door hem ver vaardigde gedichten voor, die alle, zoo wel door inhoud als voordracht, luide bijval uitlokten. Vooral zijn gedicht „de Ooievaar" viel zeer in den smaak van het publiek. Met genoegen zal worden vernomen dat de heer v. K. spoedig een bundeltje zijner gedichten het licht zal doen zien. Andersen, de bekende Deensche dichter, humorist en groote menschenkenner, zegt over het drinken het volgende Het eerste glas, dat is het glas der ge zondheid Neemt ge het tweede glas, nu, daar vliegt een kleine vogel uit, die onschuldig, vroolijk zingt, zoodat het den mensch zijne zorgen doet vergeten en hij mede zingt: hét leven is schoon, wij willen het hoofd niet laten hangen, moedig vooruit! Uit het derde glas komt een klein gevleugeld knaapjeeen enge lenbeeld kan men het niet noemen, want hij heeft het bloed van een kwelduiveltje, hij plapgt evenwel niet, maar schertst slechts een beetje. Hij fluistert ons allerlei aardige invallen in 't oor, hij maakt ons opge wekt, zoodat men uitgelaten, en volgens oordeel der anderen, een aardige kerel wordt. In het vierde glas is noch kracht, nog vogel, noch een gevleugeld knaapje; daarin ligt de grens van het verstand en die grens moet men niet overschrijden. Neemt gij het vijfde glas, dan weent ge over uzelven, het wordt u zoo vreemd te moede, ge zijt zoo zalig geroerd uit het glas springt vroolijk en uitgelaten Jan Klaassen. Hij sleept u medegij vergeet meer dan gij vergeten moet of moogt. Alles is dans, gezang en vroolijk- heid ontruk u aan deze zinsbegooche ling zoo £e nog kunt! In het zesde glas! Daar zit de duivel zelf in, een klein, zeer aardig en beleefd mannetje, die u o zoo goed begrijpt, die u in alles gelijk geeft, die uw eigen ik isHij komt met een lantaarn en brengt u naar huis. Er is eene oude legende, die verhaalt, dat iemand tusschen eene van de zeven hoofdzonden moest kiezen en die uitkoos die hem het geringst toescheen, de dronkenschap, maar waarmede hij echter tegelijker tijd alle zes andere hoofdzon den genomen had. Mensch en duivel ver mengen hun bloed met elkaardat ge schiedt bij het zesde glas, en dan woe keren in ons alle slechte kiemen voort. Over den »drank", dien hij bedoelt, zegt Andersen nietszeer waarschijnlijk be doelt hij dus wijn, want het echte bier kende men toen nog zoo algemeen in Kopenhagen niet. Wanneer nu in 't zesde glas wijn de duivel zit, wat moet er dan wel in het zesde glas bier zitten? Diens geheele familie? En wat in het zesde glas jenever? Manlief was gaan Maandaghouden en vergat bij het zien van eenige meisjes, die nabij den Zoutkeet te 's-Hage op de maat van een draaiorgel vroolijk aan het dansen waren, dat zijne vrouw hem met het maal wachtte, 't Vrouwtje gaat eindelijk eens kijken waar haar echtge noot blijft, en vindt hemlustig aan den dans. Er tusschen in te vliegen, de schoone een oorvijg toe te dienen en manlief bij den kraag te pakken was het werk van een oogenblik. Toen de vertoornde vrouw zich ver wijderde, was haar laatste woord tot een buurvrouw>Och die mannen van tegenwoordig, zoo kan ik er wel twee aan." (Vad.) De If.r aan iiet postkantoor. «Hoor eens, mijnheer de postdirecteur," zei een juist in Amerika aangekomen Ier, terwijl hij aan het raam klopte, »is er ook een brief voor mij »Wie zijt gij, mijnheer?" Wie ik ben, ik ben ik, wie zou ik anders zijn?" ïMaar hoe is uw naam dan?" «Waarom moet gij mijn naam weten, staat die dan niet op den brief?" «Maar hoe kan ik deu brief zoeken, als ik den naam niet weet?" «Nu goed dan, mijn naam is Sat Byrne als ge 't volstrekt weten moet." «Het doet me leed, maar voor Sat Byrne is er geen brief." »Is er nog een andere weg, om bij u te komen, dan door dit luik?" »Neen." «Nu, dat is je geluk, ik zou je anders manieren leeren Hoe durft ge een gentleman op zulk een onbeschaamde wijze uitvragen? Overigens moet ge niet denken, dat ik zoo dom was de waarheid te zeggen. Ik heet in 't geheel niet Sat Byrne I" OPROEPING VAN VERLOFGANGERS. De BURGEMEESTER der gemeente AMERSFOORT^ Gezien de aanschrijving van den heer commissaris des konings in de provincie Utrecht van den 6 April 1887, no. 1 N. M en S. (provinciaal-blad no. 32), betreffende de opkomst onder de wapenen van verlofgangers der nationale militie te land, van de lichtingen 1884 en 1885 Brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat bij koninklijk besluit van den 29 Maart 1887, no. 8, bevelen zijn gegeven tot het oproepen in werkelijken dienst in den loop van dit jaar, krachtens art. 125 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), betrekkelijk de nationale militie, van verlofgangers der militie te land, en dat dientengevolge is bepaald, dat de oproeping onder de wapenen van de verlofgangers der militie te land, bedoeld bij genoemd besluit, zal geschieden voor de tijdvakken, vermeld op den hierna volgenden STAATbehoorende bij de beschikking van den Minister van Oorlog van 2 April 1887Vile AfdeelingMilitie en Schutterijno. 78. Lich tingen. KORPSEN. ONDERDEELEN. TIJDVAKKEN. i Heg. Gren. en Jag. Ie reg. Infanterie. 2e 3e 7> 1884 4e Van 10 Aug. tot 13 Sept, 5e D Ge 7e ft 8e 2e 3e Veld.-art. Ie, 2e, 3e, 4e, 5e en 0e batterij. 19 Aug. 22 Sept, 1834 korps Art' korps Pontonniers. J con[^Pa6n'e* korps Torpedisteu. ie reg. Yest.-art. 2e d 1885( 3e 4e ie en 2e compagnie. I 3e en 5e d J 4e en 8e 9e I 10e \6e en 7e 4e, 5e, 6e en 8e compagnie. J 2e en 9e le en 3e I 7e en 10e i4e en 10e compagnie. Ie en Je t> 6e en 8e 7e 5e ^3e en 9e /8e en 10e o 12e lie 5e 13e 4e en 9e 6e en 7e 1884 1885') 18852) 1884 i korps Genietroepen lecomp.Hosp.-sold. 2e 3e 7> )t 19 Aug. 22 Sept. 1 Juli 4 Aug. 15 Juli 18 Aug. d 16 Juli. 11 Juni. 25 Juni. 9 Juli. 16 Juli. 20 Sept. 22 Oct. 11 Juni. d 25 Juni. 9 Juli. 22 Oct. 11 Juni. 25 Juni. 9 Juli. 13 Aug. 10 Sept. 25 Oct. 9 11 Juni. 25 Juni. ft 9 Juli. 9 30 Juli. 13 Aug. 17Sept. 22 Oct. b 17 Sept. 9 6 Aug. 21 Juli. 17 Juni 7 Mei 21 Mei 4 Juni 11 Juni 16 Aug. 9 17 Sept. 9 7 Mei 9 21 Mei 4 Juni b 17 Sept. 9 7 Mei 21 Mei 9 4 Juni 9 9 Juli 9 6 Aug. 9 17 Sept. 9 7 Mei 9 21 Mei b 4 Juni 9 25 Juni 9 9 Juli 9 13 Aug. 9 17 Sept. 9 15 Aug. 9 4 Juli 9 11 Juli b 10 Aug. 13 Sept. De Vestingtelegrafisten uitgezonderd. a) Vestingtelegrafisten. Naar aanleiding van het vorenstaande worden de bedoelde verlofgangers onder richt, dat het aan hen verleend verlof wordt ingetrokken, en dat zij bij de opkomst onder de wapenen van hunne verlofpassen moeten zijn voorzien, zoomede van de voorwerpen van kleeding en uitrusting, door hen bij hun vertrek met groot verlof medegenomen; dat zij, die door ziekte buiten staat mochten zijn om op te komen, zoodra mogelijk ter secretarie zullen moeten overleggen eene op gezegeld papier geschreven en behoorlijk gelegaliseerde geneeskundige verklaring en dat, zoowel in het algemeen belang van 's konings dienst, als om misbruik tegen te gaan, zij te dezer zake niet voor diligent worden gehouden, maar verplicht zullen zijn zich, na hun herstel, bij hun korps te vervoegen, ten einde daarbij te worden geoefend wordende overigens aan de verlofgangers uitdrukkelijk bekend gemaakt, dat men zich in geen geval kan beroepen op het niet ontvangen eener bijzondere oproeping, en dat de tegenwoordige kennisgeving, welke éénig en alleen als bewijs geldt dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepenhen bij niet-verschijning ter opkomst onder de wapenen in verzuim stelt. Amersfoort, den 22. April 1887. Be Burgemeester voornoemd T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCiL

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2