J aiousiën, eeirVaste STRIJKSTER, SLOTHOUWER WN. Goedkoope THEE, Groote Concurrentie, I F. 1. MIE „GELOOF en LIEFDE". VOOR DË SCHOONMAAK ASPHALT DAKPAPIER, Puike Zaaihsiver. Advertentiën. THEE. Kiesvereeniging Mede Kiezers. Voorkamer en DAG-STRIJKSTER. Een groot aantal van ïoilenhoven. Direct Te HUUR gevraagd: een STAL of LOODS, Tevens Te KOOP gevraagd: I Groote Opruiming van alle aanvezige Artikelen, PETROLEÜI-MACHINES. Openbare ïerkoepieg BERG EN DAL, Twee perceelen Bouwterrein, Twee perceelen Bonwterrein, Zes perceelen WEILAND, Twaalf perceelen Bonwterrein, £*7 „LEER EN LEVEN, W, VAU BAALT! T. DE HAART, Zoete Chocolaad ERVEN CASPAR FLICK. OPGERUIMD KATOEN tep spotprijzen. HEERENHUIS, HEERENHUIS, Yitraps, Effen Neteldoeken, Gebordnnrde Neteldoeken, Tollen rand Neteldoeken, Gestreepte Neteldoeken, Gebloemde Neteldoeken zonder feston, Karpetten, Loopers, Zeildoek. Tafelleden, Geel en Groeo Damast Cretonnes. J. van Vollenhoven. THEE 4 Gebrs. SNEL, Ingezonden. huur, publiek worden verkookt': H ollandsche '9 m@MA.M "77 Puik smakende en goed- waterhoudende in de KERKSTRAAT 372 lj| de APPELMARKT, beneden allo Coacurrcntie De Kiesvereeniging dGELOOF en LIEFDE" heeft tot hare Candidaten voor het Kiescollege bij de Hervormde gemeente te Amersfoort verkozen de Heeren: De heer L. SIDDRË, mede-aftredend lid, verzocht wegens hoogen leeftijd niet meer in aanmerking te komen. Zij beveelt bij de stemming op Dinsdag, den 3dcn Mei 1887 (van's voormiddags 10tot 4 uren des namiddags), deze Candidaten en eene trouwe opkomst den Kiesgerechtigden dringend aan. bij Afslag en Opbod, Het Buitengoed Overtuigd van den goeden zin en wil der Kiesvereeniging dGELOOF en LIEFDE", zijn vele Kiezers voornemens hunne stem op niemand anders uit te brengen dan op de Candidaten door die Vereeniging gesteld. Namens vele leden van de Orthodoxe Kiesvereeniging wórden bij de aanstaanden verkiezing op Dinsdag, den 3den Mei 1887, van des voormiddags 10 uur tot 4 uur des namiddags in de consistoriekamer) dringend aanbevolen tot leden van het KIESCOLLEGIE de navolgende Heeren J. M. Brants, le Luitenant. i. M. Bremer, J. H. van den Broek, G. J. van Dam, A. van den Hooff, G. C. Hoogewerff, H. Limpers, G. van Lummel, G. Bokhoven, C. Scheltus Iz. W. van 't Woudt. Langestraat. THERMOMETERS, Alphons Annegarn. 53 Kof 4 25 50 3.90 47 ZAAIGERST 3.50 5 20 Flickjes en Tabletten, Amsterdam. In liet Stads-Resolulieb. 1809, Ordi- nares Vergadering van den Raad, Maan dag, den 27sten van Lentemaand 1809, leest men dat >bij de gedane telling der izielen in deze stad zijn bevonden." Op 1 Jan. i887 be droeg de bevolking. 4563 Gereformeerden. 6967 3427 Roomschcn. 6290 141 Cleresie. 301 193 Lutherschen. 354 31 Remonstranten. 123 325 Joden. 528 8680 zielen. Hersteld Lutherschen 30 Christelijk-Gereformeerden 290 Vrije-Gereformeerden HO Doopsgezinden99 Waalsch-Hervormden 75 Anglik. of Episcopalen 1 Tot geene gezindten behoorende 11 Totaal 15179 Voor de vele bewijzen van deel neming, zoo van hier als van elders ont vangen bij het overlijden van Mejuffrouw G. D. SCHEERENBERG te Amersfoort, betuigen wij onzen welmeenenden dank. C? A- KRUIMEL—scheerenberg. y J. G. KRUIMEL. 'Nieuwer Austel, 23 April 1887. In de volgende Vergadering van den Raad, Dinsdag na Paschen, den 4den van Grasmaand, 1809, leest men, dat, inge volge het advies van Heeren Gecommit teerden in deze, de subsidiën voor de armen der onderscheidene Kerkgenoot schappen naar aanleiding van het Ko ninklijk Decreet van den 2dcn Augustus 1808 gereguleerd zijn als volgt: Aan de Gereformeerde gem. ƒ2160 Roomsche J> 1600 i Luthersche 90 Israëlitiesche 150 En hebben de Remonstrantsche ge meente en die van de Cleresie verklaard bij provisie geen gebruik van de aange boden subsidiën te zullen maken. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 23 April, Henrietta Louise Eleonore en Anton Frederik, d. en z. van Gerhard Riphagen en Jaeoba Elisabeth Huls hof!. Arie, z. van Jacobus van der Vel den en Alijda van Diemen. 24 April, Johanna Christina, d. van Jacobus de Wit en Maria Christina van der Geld. 25 April, Lambortus Willebrordus, z. vau Willebrordus van der Mast en Drika Wolters. Jacoba Adrians, d. van Antonie van Gelder en Margrietha van Wandelen. Johanna Gerardina, d. van Hermanus van Eijs en Gerardina Scheepmaker. 26 April, Alijda Maria Barbara, d. van Anthonie Franciscus Meijer en Maria van der Veer. Chris- tofiel Hendrikus, z. van Johannes Josephus ter Wolbeek en Hendrina Lamaker. Ondertrouwd: 27 April, Karei Koen- raad Abelman en Jacoba Alijda Verhoef. Joannes Antonie Laurijsen en Hendrika van Wessum. Beijer Beek en Meena Oostman. Franciscus de Bree en Geertruida Catrina Kraaikamp. Gehuwd: 27 April, Alexander van Plate ringen en Neeltje Alberta van den Brink. Overleden: 21 April, Willem Driesman, lm. Gerritjc Mulder, 10 m. George Stikkel Heij, 12 j. 22 April, Simon van Nimwegen, 3 m. 24 April, GerritLeiDS- veld, 69 j., wedr. van Jannetje Boerson. Een levenl. aangeg. kd. vr. gesl. van Jo hannes van Esveld en Maria Zevenboom. Maria de Kruijff, 10 m. 25 April, Jo hanna van de Kerk, 69 j., wed. van Johan nes Blom. Hoogland. Geboren: 23 April Jacquoline d. van Gustave Jacques Baron van Boetzelaer en Elisabeth Francina Suermondt. 26 April Maria d. van Gerardus van den Hoven en Willcmina Johanna Elisabeth Markhorst. Ondertrouwd: 22 April Aart van Grol en Wilhelmina Mossing. Gehuwd: 28 April Gijsbertus van Wee en Rijkje Botterblom. Overleden: 25 April Jacob Buis oud j. Leusden. Geboren: 27 April Cornells Johannes, z. van Jan Huibers en van Clasina Tool. Ondertrouwd: 22 April Saeharias van der Weidon met Jannetje van Nimwegem. Overleden: 25 April Frans Veenendaal, 10 m. 27 April Wouter Driesman, 68 j. eebtg. van Grietje van Asch. Woudenberg. Geboren: 21 April Jan Dirk, z. van Jan Jacob van Raai en Johanna Schreuder. 24 April Willempje, d. van Elbert Pater en Jaunigje Blaauwendraad. Overleden: 22 April Ottolina van Schalk, 6 j. Speciale inriebting voor bet J3 maken van BINNEN- EN BUITEN- tegen concnreerenden prijs; JAIiOCSIEBAND met aanmaken en in orde brengen 20 ct. de Meter. Krommestraat 229, C.M. VAN HEMERT. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG! Een potloodhouder, een rozenkrans, een slinger van een klok en een knipmes. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. MARKTBERICHT. Amersfoort, 29 April. Tarwe f 7.50—a f8,00.—Rogge f4,90 a f5,40. Boekweit f 6,00 a f7,00. Appels 0,00 a fO.OO. Peren f 0.00 a f0.00. Aard appelen fl,70 a f2,10. Hoendereieren f 2.50 a f 3.00 de 100 stuks. Boter f 0,70 a f 0,90 per Kilo. Kaas f 0, a 0,Biggen f7.75 f 12; Schram- wen f 9.— A f15.00. Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER, Vrouwe Baronesse VAN BOETZELAER geb. Roodenburg. Dordrecht, den 27sten April 1887. /DIAKENEN der HERV. -GEMEENTE alhier, berichten onder hartelijken dank, dat de Collecte ingevolge rondgezonden Circulaires heeft opgebracht f 557,02/,. Verzoekende tevens beleefd, het door enkele Gemeente leden, beloofde antwoord aan onderge- teekende te zenden. Nawens het College JOnS. TAN OMMEN Jzn. Voorzitter. Bij D. van KOLFSCHOTEN logement de Piramide onder Woudenberg, tegen zeer billijken prijs. c j Men vraagt in Amersfoort: KOST en INWONING, SALARIS naar bekwaamheid, of een Brieven franco onder letter B aan 't Bureau dezer Courant. Op Vrijdag 13 Mei 1887 ten 12 nnr, zullen in het KLEEDING- MAGAZIJK (Werkhuis) eenige groote en kleine buiten dienst gestelde Op dien dag van af 10 uur te zien. De Kolonel Toeziende Chef. VOÏï HC6CENIN. 44. waaronder van de beste anteurs, worden gedurende deze maand tegen 50 en 75 cents per deel. Met het oog op de steeds stijgende prijzen der KOFFIE, bied ik zeer billijk aan A SO ets. per 5 Ons. met of zonder WONING. Aanbiedingen met fr. br. onder letter X aan 't Bureau dezer Courant. ,73 y* A bij als: Potten, Pannen, Kachels, Haarden, oude en nieuwe Hook- fournuizen, voor goed en deugdelijkheid wordt ingestaan. OOK EENE GROOTE VOORRAAD G. BOSHUIZEN, W. van ESVELD, H. W. de HEUS, Mr. J. van der LEEUW, g J. C. LEINWEBER, "cj N. van de ROEMER, Emer. pred. 1 G. VALE WINK, g G. E. ter BEEK, OJ J BLOM, Andriesweg 1 P. HONDIUS, I F. WESSELING. HET BESTUUR DER KIESVEREENIGING. op Dinsdag 3 Mei 1887, des voor middags ten 11 nre precies, in de groote zaal der Buitensocieteit AMIC1TIA, ten overstaan van de Notarissen Mr. J. M. RICUELXE te Amersfoort, J.MCLDERenJ. P. JCKKENEKB te Amsterdam, van het BUITENGOED BERG en DAL, met daarop staand koetshuis en bijbehoorend bosch, bouwland, weiland en bouwter rein, verdeeld in 23 perceelen. Perceel 1. met daarop staand koetshuis, bosch, bouwland, wei land, enz., groot 3 heet». 22 a. 24 c». Grondlasten f 65.36. Te bezichtigen Donderdag, Vrijdag en Maandag voor den verkoop van 36 uur 's namiddags op vertoon van een per missiebiljet af te geven door of van wege den Notaris. Perceelen 2 en 3. gelegen aan de Wolversteeg ten Westen van de oprijlaan naar Berg en Dal. Perceelen 4 en 5. gelegen aan de Wolversteeg ten Oosten van de oprijlaan naar Berg en Dal. Perceelen 6, 7, 8, 9, 10 en 11. gelegen aan de rivier de Eem, uitmakende gedeelte van het Jagersweitje. Perceelen 12 A 23. gelegen op het Sasje. De perceelen zijn op het terrein af gebakend en zullen allen afzonderlijk en vervolgens in combinatiën worden geveild, zooals nader zal worden gepu bliceerd. Het heerenhuis is te aanvaarden den len Juni a. s. en de bouwterreinen da delijk. Betaaldag der kooppenningen 3 Aug. a s. Nadere informatiën ten kantore van voornoemde Notarissen. Breeder bij biljetten. tl /y r77 7 I>u Tegen matigen prfjs wordt met 1 MEI TE HIER aangeboden, op het drukste der stad, een net ge- meubeleerde met dito SLAAPKAMER. Brieven worden ingewacht onder motto Kamer aan het Bureau dezer Courant. yt_Z, *-*■ 25 ct. per Meter. SLIJTERS RUIM RABAT. Netwerk voor kippenhokken van af 8 cent de Meter per rol van 50 Meter 7 cent. naast de Sociëteit Concordia. S a a - o A Verkrijgbaar by Langestraat, o/d. Sociëteit. AMERSFOORT. Nieuwcr-Auistcl. pakken a 1 Ned. ons 15 ets. 2'/, d 35 >1 18 (met vanille) 2'/, 40 Verkrijgbaar bij de Heeren R. DE HAAS en W. VAN ZILLVGEW. TRADE MARK van Verkrijgbaar te Amers- foort bij Mej. de Wed. G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE en te Apeldoorn oij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat. Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 a f 1.25 per kilo.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3