i^- MA schim* sponsen, zeemleder Uitverkoop van Manufacturen, wit 11 mmmmw» be nieuwste zomermantels, GEBR. VAN MUNSTER, AMSTERDAM in FEESTGEWAAD, De Groninger Mdtnwintal, Langstraat 1S D. S. ARONSON Nouveauté9#, geïllustreerd politie-nieuws. Schoonmaak. KASTPAPIER, Witte en Gekleurde KASTRANDEN R. VAN ESVELD, B e I a n g rijk bericht!! Slothouwer en Zoon's Souvenir aan de Koningsfeesten in April 1887. M W. F. ft. L Alles tot concurreerende prijzen. VOORTZETTING zwarte en gekleurde Japonstoffen, enz., enz., G. J. Slothouwer. Matrassen en Bedden. PRACHTIGE ALBUMS, KLEINE WINST. GROOTE OMZET. f per stuk en per Meter, ?i* iB* Mahoniehouten Linnenkasten, Tafels, Stoelen met bekleetle en andere zittingen, gesehilderde Linnenkasten, Ledikanten, Waschtafels, Nacht kastjes, enz. enz. MEUBELEN worden naar elk verlangd model en afmeting spoedig gemaakt. REPARATIËN geschieden vlug en netjes. Laugestraat B. 9, Amersfoort. der algeheele in liquidatie, LANGESTRAAT AMERSFOORT, Dam, Reguliersbreestraat, de Galjoot, Jodenbreestraat, Willemstraat enz., Prijs fl.25. Horloge- en Instrumentmaker HORLOGES. PENDULES. GUTTA-PERCHA- KLOKKEN. SPUITEN. REGULATEURS. BRILLEN PINCE-NEZ. BAROMETERS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. 4) in verschillende soorten en prijzen voorhanden. in verschillende breedten en pry zen in BOEK-, KANTOOR- en KUNSTHANDEL. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. VAN ]j Miiimmiii Ondergeteekende bericht bij deze dat hij een RUIME KEUZE, van bovengenoemde GOEDEREN voorhanden heeft, Zooals Voorts eene groote'sorteering en verdere huishoudelijke Artikelen. Onder aanbeveling, waaronder nog een flinke keuze in alle nog voorhanden zijnde GOEDEREN, tot onnavolgbaar lage prjjzen a contant. Bij den ondergeteekende zal binnen kort verschijnen: Album in Cabinet-formaat, waarin 12 der schoonst versierde punten uit Nederland's hoofdstad gedurende de feestweek, waaronder: in photographischen persdruk (van photographie niet te onderscheiden). Daar de oplaag beperkt is, is het raadzaam zoo spoedig mo gelijk aan zijn boekhandelaar te bestellen of rechtstreeks aan a> O I a o s= O 00 m n O CO Beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten Ontvangen eene groote keuze in BEDVEEREN. Levert IJZEREN LEDEKANT, 2 STROOMATRASSEN, GEZONDHEIDSMATRAS, dito PELUW, WOLLEN DEKEN, GESTIKTE DEKEN en VEEREN KUSSEN voor f 28.50. SPRINGVEEREN MATRASSEN van af f 14.50, GEZOND HEIDSMATRAS f 8.50, GEZONDHEIDSBEDDEN met toe- behooren f 4.50, 2 STROOMATRASSEN f 1.95. UITSTOOMEN van beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. CP CD CD CO co i t O CD CD De ondergeteekeiide heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een extra fijne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenhout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. 8EURSBER1CHTEN Perc. 26 April 72«/|( 87'/, 98% den Uitgever Amersfoort, April '87. Wil men een onderhoudende Courant lezen, en platen hebben, dan abonneeie men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland op het Voor één Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per week, gedurende drie maanden franco aan huis, ieder nommer bevat de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebied, en één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de nommers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en KofTers, compleete scheer- en Naai-F.tui's en eene schoone zending Spoormanden, nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspclen, Ombredoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert-1 en Trancheermessen, enz. enz. A1SIIEDE: Kristallen- en Ilalf-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra fijn Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. lcH. J. BONNIER, Verkoophuis op den HOF (e Amersfoort. Nederland.Sch. Ct. W. 2'/, dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hoog. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr/Aug. 5 dito Zilver Jan/Juli 5 dito 1ito April/Oct. 5 Polen Obl. Schk. 44. 4 Port. Obl. Btl. 53/84 3 'Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 18*20 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 ƒ1000 5 dito dito 100 5 dito 1866 ƒ1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 4V# dito 75 gec. 50-100 4»/, dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4,/. -{-Mexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 4/a fPeru. Obl-Leer.ing. 1870 6 fObl.-Leening 1872 5 •{•Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en ünanc. onder nemingen. 98'/, 69 90'4 00'/,, 63'/i 03% 64),. 64'/,. 85% 5o% 101% 55 54"/,, 101% 97% 100% 97% 97 51% 52'/,, 51% 93% ®4% 93 88% 77% 83'%, 102% 61% 13»/, 13% 74 97% 107»/,, 28% 12% 100 99»/t 94% 14 111%, 39% 97% 97% 97% d tav til fj cc ft üave-vtde f> l'ia a t. Itcpnrnticn aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. Ned. Afr. Ilandels-Vonnootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Ryksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Centtaai Bank 4% 4 2 4 4'/i 4 4V, 5 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Bi ab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italic. O. V. Emm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeeien 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aaud. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sewast. Ob. 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito 1000 5 Riaschk-Wiasraa. A 5 Zuid-W.-Spocrw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Ceit. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiön-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Aast. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 3% 5 5 3 3 92 100% 100'/, 52% 101% 101% 218 111% 137% 137 75% 115% 84% 152% 102 114% 101% 135 89", ioe 46% 90 79% 61% 61% 70% 79% 46 82% 77% ■115% 56»/, 92% 97% 86% 86", 43% 88% 88 98 40»/, 100% 147 416% 32 113% 116% 114 83'. 100% 102 102'/, 101% 99'/, 83 98% 102% 106 132 143% 801/, 98% 129 131 123 43% 7% Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Wiuterdienst, geopend 1 October 1886. Haat VtrechtAankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 's Hage 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 8- 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 9,16 10,8 4,4 4,35 7,34 9,44 11,23 9,27 10.18 I,9 4,47 7,44 9,54 II,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 A'aar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Ooster-Spoorweg. 9.2 11,58 6,28 9,27 10,59 2,2 7,59 11,10 1,55 4,28 10,12 4,51 4,30 10,15 Naar Hilversum Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn llilvers. Utrecht. Amsterd. 7,26 8,05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8,57 10,3 7,39 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9,10 10,1G 7,48 8,27 8.58 9.33 9.59 11,39 12,29 3,15 6.34 8.44 9,19 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 I,27 4,13 7,4 9,38 II,35 8,30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 I,15 3,50 7,20 9,33 9,54 II,10 Naar Zutphen: V. Baarn V. Amersf. 8,41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12,3 3,59 6,49 9,30 Aankomst te Barnev. Apeld. Zutphen 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsclie -I J zer en-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. AVoudenb., Leusd. Schei penz Y.enend. Rhen. Eest. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 24 4,30 6,door 9,32 9,38 7,49 11,1 12,33 4,3G 6,11 9,44 8,4 11,14 11,55 4,50 6,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4