NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Vervloekt en Verstooten. N. 38. Woensdag II Mei 1887. Zestiende Jaargang. VOOR abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. BINNENLAND. F euiilet on. AMI1SF001TSC9ICODMNT. Per 3 maanden 1.Franco per post door het geheele Kijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. ADVERTENTIE Ni Van 16 regels 0,40; iedere regel meer 5 Cent. Advertentiën viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. De koninklijke familie zal Maan dag 16 dezer de reis naar het buitenland aannemen. De trein vertrekt 's ochtends ten 3 ure van het Loo. 11H. MM. zullen eerst over Winterswijk tot het station Vrezen reizen, alwaar zij 's namiddags tusschen 2 a 5'/j uur zullen aankomen, en vandaar zich per rijtuig begeven naar Arolsen, om, na een verblijf van eenige dagen in de residentie van den vorst van Waldeck, de badplaats Wildungen te bereiken. Aan het D. v. N. wordt bericht, dat Z. M. de Koning voornemens zou zijn, den minister Heemskerk, tot be looning voor zijne verdiensten bij de be handeling der Grondwets-herziening, op te nemen in den Nederlandschen adel, met den titel van baron. Tevens zouden de burgemeesters van Amsterdam en van 's-Gravenhage tot den adelstand worden verheven met het praedicaat van jonk heer. Half Juli wordt te Scheveningen verwacht de morganatische weduwe van Czaar Alexander II, Prinses Dolgourouki, met hare kinderen een groot aantal apartementen van het Oranje-hötel zijn voor de Prinses, die tot half September op de badplaats blijft, dezer dagen ge huurd. De locaalspoorweg Koning Willem III nadert zijne voltooiing. De onteigening is geheel afgeloopen. Het gedeelte Dieren Apeldoorn tot aan het Loo is gereed, terwijl op de lijn ApeldoornHattem de werkzaamheden tot dicht bij Heerde genaderd zijn. De bouw van de Deventer brug, die de aflevering van de Apeldoorn Almeloosche lijn nog eenigen tijd ver tragen zal, vordert echter goed. Het is te verwachten, dat de lijn DierenApeldoornHattem nog dit jaar, het eerste gedeelte DierenApeldoorn tot het Loo nog zelfs in Juli a. s. in exploitatie komt. De directeur van de wees-inrich ting, te Neerbosch, heeft van een onbe kende weezenvriend te Amsterdam een som van 1500 gld. ontvangen. Het nieuwe Badhuis te Schevenin gen, zal niet voor 1 Juli gereed komen. In de gewone voorjaarsvergadering der Algemeene Synodale commissie der Ned. Herv. kerk is het besluit genomen dat voortaan een afzonderlijk bijblad zal worden uitgegeven van de Kerkelijke Courant, bevattende de vonnissen en besluiten ter zake van doleerende predi kanten en kerkeraadsleden. Het Indische blad de Telefoon heeft een jeenvoudig raiddel" bedacht, om den Atjeh-oorlog spoedig ten einde te brengen. Het wil een oorlog op leven en dood zien voeren tegen de Atjehers maar niet met Europeesche troepen, doch met een paar duizend man Alfoersche hulptroepen, die van de sultans van Ternate en Tidore zouden moeten aan gevraagd worden. Die Alfoersche benden zouden tegen de Atjehers oorlog moeten voe ren op hunne wijze, dat is zonder iets of iemand te ontzien, elke weerstrevende kampong te vernielen en te verbranden, en een ieder, die zich tegen hen mocht verzetten, af te maken. Het blad voegt er bij, dat 1000 Alfoeren meer in Atjeh kunnen uitrichten dan 10,000 man van de beste Europeesche troepen. Wij willen het gaarne gelooven. Maar aan hen, die zulke denkbeelden uiten, of ze toejuichen en steunen, zouden wij wel gevraagd willen hebben, wat het oordeel wezen zou over een beschaafde staat, die op deze wijze oorlog voerde. (N. R. Ct.) De Texelsche visschersvloot maakt zich gereed om naar de Zuiderzee te vertrekken ter uitoefening van de ansjo- visvisscherij, Eenige schuiten, die het op Texel stroom beproefden, hadden reeds vangst. Een span ving zelfs 600 stuks ansjovis in een streek. Aan de practische oefeningen op de Oldebroeksche heide zullen dit jaar deelnemen o. a. 28 compagnien vesting artillerie, verdeeld in 14 seriën elk van 2 compagnien. Als serie-commandanten zullen optreden voor de 1, 4, 7 en '10. serie majoor L. E. W. de Munnick, 2. en 5. serie majoor W. Irish Stephenson, 3. en 6. serie majoor J. Badon Ghijben, 8. 11 en 13 serie luitenant kolonel J. H. Vrancken, 9. 12. en 14. serie luit.-kol. J. A. de Bergh. De 1. 4. 7. en 10 serie bestaan uit resp. de 3. en 5. die van 214 Juni, de 4. en 8. die van 16—28 Juni, de 6. en 7. die van 22 Augustus3 September en de 1. en 2. compagnie van het 1 regiment vesting-artillerie, die van 517 September, aan die oefeningen deelnemen. De postduiven-vereeniging de Ooie vaar te 's Gravenhage, zal dit jaar, en wel op 19 Juni, eene nationale postduiven- wedvlucht houden van Maagdenburg uit. Vereenigingen uit Rotterdam, Haarlem, Osch en Gorinchem zullen mede daaraan deelnemen. Reeds had de vereeniging het genoegen van enkelen toezegging van medailles te ontvangen, en heeft het plan voor dezen vlucht uit te loven eene groote gouden medaille, alsmede eenige verguld zilveren, zilveren en bron zen medailles, benevens eenige kunst voorwerpen. Recht voor Allen deelt mede, dat de gezondheidstoestand van Domela Nieu- wenhuis op het oogenblik vrij bevredigend is, tengevolge van het genietbare voedsel, dat hem tot dusver bleef verstrekt. Een verzoek om gratie voor hem aan Z. M. den Koning werd door Sire afge wezen. Het buitenverblijf Vechlzicht, nabij Breukelen, is gehuurd door de Vereeni ging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, en zal binnen weinige weken als asyl worden geopend, onder beheer van mej. Kops. In de lage plekken in het heide veld en boekweitveen van oostelijk Drente houden zich thans zooveel korhoenders op, als nog nimmer te voren het geval was. Bij koppels van dertig tot vijftig stuks worden zij meermalen gezien. Wegens de groote schuwheid der vogels en de drassigheid dier gronden maakten de jagers er in het vorige jachtseizoen bijna altijd te vergeefs jacht op. Te Tessel overleed een man, die in zijn veelbewogen leven tal van schip breukelingen aan onze stranden heeft gered. Zijne stoutste redding volbracht hij bij de schipbreuk van de Duitsche bark Agnes, eene der droevigste zeeram pen, aan onze kust, ongeveer 40 jaar geleden. Die wakkere burger was de heer C. Dalmeijer, oud-beurtschipper op Amsterdam, later stoombootkapitein en daarna commissaris der Hoornsche booten te Amsterdam. De steeds werkzame rnan droeg veel bij tot de verbetering der reddingsmiddelen. Te Zuid-Schalkwijk is Zondagrnid- rniddag de boerenwoning van den heer Mesman met den inboedel en de gereed schappen, afgebrand. De eigenaar en zijne vrouw waren te Haarlem naar de kerk, terwijl de knecht en meid thuis waren, die het vee nog met groote moeite heb ben gered. In de volkszaal Emmanuel" (Gerard Doustraat) te Amsterdam is Zondag voor het eerst eene brigade van het Leger des Heils opgetreden. Er werd een viertal godsdienstige oefeningen gehouden, telkens bijgewoond door een paar honderd personen, doch niet uit de klasse der maatschappij, tot welke het leger zich bij voorkeur wendt. Gelukkig kennen wij trouwens hier te lande niet de armzalige buurten, die bijv. het East-End van Londen zulk eene treurige vermaardheid geven. De zaal was hier telkens gevuld met nieuwsgierigen. De samenkomsten werden geopend met eene korte toespraak en een gebed, alles in het Nederlandsch. Onder begeleiding van viool werden vervolgens stichtelijke liederen gezongen op eenvoudige en aangename wijze, zoodat de geheele vergadering zeer spoedig althans het refrein kon meezin gen. De liederen zelf werden in eer. klein, net gedrukt tekstboekje tegen 5 ets. te koop aangeboden. De volkszaal, uitwendig met het wapen van het leger des heils voorzien, was van binnen behangen met rood doek, waarop in duidelijke witte letters stich telijke spreuken stonden. De kleeding van de leiders der oefenin gen bestaat, gelijk men weet, uit een blauwe broek en jas met rood vest. Op de kraag staat een of ander teelten, als S(aved) S(inner): gered zondaar. Hbl. Omtrent de komst van het leger hier te lande verneemt men de volgende bizonderheden De heer C. F. Schoch, president van Emmanuel, Vereeniging v. Inwendige Zen ding, te Amsterdam, en zijne echtgenoote, medebestuurderen van genoemde Veree niging, hebben reeds vóór een jaar be sloten, om het »Verlossingsleger" naar Nederland, te beginnen met onze hoofd stad, over te brengen. De grootste moeilijkheid bestond in het vinden van één of meer Nederlandsch sprekende »heil-omroepers" en men begon dus, nu ongeveer een jaar geleden, met den Nederlander Gerrit Govaars naar Enge land te zenden, om bij het nVerlossings- leger" te worden opgeleid. Deze heer Govaars is thans teruggekeerd, in gezel schap van den nstaf-kapitein" J. IC. Tyler een Engelschman, die een mondvol Nederlandsch spreekt en de sstaf-kapiteinsche" mevr. Tyler. De zaal Emmanuel is in eigendom overgegaan aan het «Verlossingsleger" en herdoopt in Volkszaal. Zooals men weet, trekt het leger in Engeland uit met vliegend vaandel, slaande trom en een formeel muziekcorps. Wat dit laatste betreft, zal men zich hebben te vergenoegen met het orkest Govaars en Tyler, die de viool en de trompet bespelen. De volgende cijfers geven een denk beeld van de sterkte van het heilsleger Den len Maart 1885 telde het leger in Groot-Briitannië 660 corpsen ofstations, in de Vereen. Staten van Noord-Amerika 62, ia Canada 94, Australië-Victoria 31 Californië 5, Zuid-Australië 35, Nieuw- Zuid-Wales 24, Tasmanië, 3, Nieuw- Zéeland, 23, Kaap de Goede Hoop 10, Frankrijk 8, Zwitserland 3, Indië 16, Zweden 4, te zamen 983, tegen 522 in 1883. In werkelijken dienst heeft het leger in Groot-Britannie 1181, in het buiten land 772 personen en 359 stafofficieren, terwijl op de opleidingsschool 200 pupillen gaan. Het aantal bijeenkomsten in 1885 wordt geschat op 16,000, welke door on geveer 5 millioen personen bezocht wer den. Tevens heeft het leger drie organen, nml. War Cry, Little Soldier en Chil dren's War Cry, uitkomende in zeven verschillende talen, met een gezamenlijke oplaag van 550,000 exemplaren. Wij betwijfelen zeer of de beweging van het heils-leger in Nederland opgang zal maken. Ons volk houdt niet van zulke 10) »Mijnheer," hernam Sara met ge smoorde stem en nog meer blozend, »ik zou eene onwaarheid zeggen, zoo ik wilde beweren dat ge mij onverschil lig zijt, ik wil uwe oprechtheid beant woorden en u bekennen, dat ik u bemin, maar" sNu geen tegenwerpingen, schoone Saraviel de graaf haar in de rede. ïDe dames van uw stand zouden mij niet als haars gelijke erkennen," hernam Sara, »ik zou zelfs als uwe gade achter gesteld en veracht blijven. Ge zoudt later berouw over uw keuze hebben." ïNeen, uwe schoonheid zal overal hare macht behouden en de geheele wereld aan uwe voeten leggen. Overigens zou uw vader met ons deze plaats ver laten." Bij het woord vader verbleekte Sara plotselingeen inwendige stem zeide haar, dat een onmetelijke klove tusschen haar en den graaf lag. Tot nu had zij er nooit aan gedacht, dat haar geliefde christen, zij jodin waszij had dit oogenblik eener ernstige aanvraag niet zoo spoedig verwacht. Des te meer ver schrikte haar nu de gedachte: Vader zal dit huwelijk nooit toestaan. Zij vreesde haar vader hare liefde te open baren, en toch wilde zij geen geheimen voor hem hebben. De graaf scheen hare gedachten te raden. Uws vaders toestemming zal ik moeielijker erlangen dan de uwe, dacht hij; maar luid zeide hij tot Sara: jUw vader zal ik zelf op mijn aanvraag voor bereiden en pogen zijn toestemming tot ^ons huwelijk te verkrijgen." Hij sloeg zacht zijn arm om haar en diukte de vgrlovirigskus op haar vooi hoofd. Een in wendige angst en toch ook een onuit sprekelijke zaligheid streden in's meisjes hart, maar zij kon zijn teederen blik niet weerstaan, en hare lippen ontmoeten de zijnen. Zij en hare tante beloofden hem voors hands te zwijgen, tot hij het oogenblik gunstig oordeelde om den vader het geheim te openbaren. Verheugd dat deze stap zoo goed ge lukt was, verliet Seniawitsch de geluk kige Sara, die hem gaarne het verlof gaf haar en hare tante spoedig weder te mogen bezoeken, waarvan hij nu vlijtig gebruik maakte. Het onschuldig, onervaren meisje was nu overgelukkig. Met al den gloed der oostersche purper- sette op de tafel had geschud in de verschillendste kleuren hun glans uitstraal den, schenen Aron's oogen de voor hem liggende smaragden, robijnen, diamanten en paarlen te willen verslinden. Hij wreef zich de handen en stond in de grootste opgewondenheid voor deze vonkelende pracht. »En zijn ze allen echt?" stamelde hij met moeite. uEcht? Of ze echt zijn?" antwoordde Levi met trotschen glimlach sieder dezer steenen heeft zijne geschiedenis. Maar ik wil ze nu niet verhalen; het zijn meestal treurige geschiedenissen van ge vallen grooten, van verbrasten rijkdom, gezonken hoogmoed en vervlogen glans." Aron had op deze woorden van Levi volstrekt geen acht geslagenhij nam onderzoekend den eenen na den anderen steen, in de hand en kon zijne verbazing niet matigen. vBehoort ook dit tot den bruidschat?" vroeg hij en richtte zijn loerende oogen op Levi. »De helft," zei deze tamelijk koel. Hoezeer ook een geldman, gevoelde hij zich toch onaangenaam getroffen door deze vraag van Aron. ïWij waren tot nu concurrenten in den handel en kenden geen vriendschap wan neer onze geldelijke belangen tegenover huis en toen de uitkomst hem scheen te bevredigen vroeg hij met snaterende stem den knecht: sis mijnheer Baruch Levi te huis?" sJa," gaf de knecht ten antwoord, shij is in zijn schrijfkamer." sGeleid mij dan tot hem." ïVVeet hij wien ge zijt?" sZeg hem dat Aron Teweles er is, maar haast jeIk heb geen tijd tot wachten." Deze laatste woorden, op tamelijk ge biedenden toon gesproken, werkten. Bliksemsnel verdween de oude knecht Levi kwam zelf om den aangekomene in zijn schrijfkamer te geleiden. Daar zaten de twee stamgenooten lang te zamen, doorbladerden de rekening-cou rant-boeken, onderzochten verscheidene wisselbrieven en noteerden er het bedrag van, lazen schuldbekentenissen en tel den banknoolen. Zij schenen ten laatste met de uitkomst tevreden te zijn. Levi trok toen de kleine ijzeren kist dichter bij en nam er een cassette uit, wier inhoud hij sluw glimlachend op de tafel uitschudde; maar voorafhad hij de vens terluiken gesloten en eenige kaarsen ont stoken. Verbaasd en zwijgend aanschouwde Aron Teweles dat alles maar toen de echte steenen, welke Levi uit de cas- roos was de liefde in haar hart ontloken en vervulde het met een bedwelmende trouw; hoe had zij kunnen gelooven, dat haar liefde geen trouwe beantwoor ding zou vinden Haar vroeger zoo eenzaam leven scheen nu geheel veran derd te zijn, en zij stelde zich een schit terende toekomst vol liefde voor. En zoo in sommige oogenblikken de vrees voor haars vaders misnoegen de oveihand kreeg of twijfel in haar opsteeg, dan wist hare oude tante ze te troosten, door haar ver schillende gevallen te verhalen, in welke christen en jodin elkander bemind en eindelijk alle bezwaren overwonnen had den, om vereenigd te zijn. Sara luisterde naar haar met lust en vreugde. Eenige dagen nadat haar vader terug gekomen was, hield op een avond een kleine wagen met twee Poolsche paar den bespannen voor Baruch's huis stil. Geholpen door den toegesnelden knecht kroop uit het voertuig een gestalte in een langen joodschen tabbaard gehuld en een pelsmots over de ooren getrokken. Twee lange lokken van bruinroode kleur, zorgvuldig gekruld, hingen den man langs beide slapen tot bijna op de schouders neer, en twee kleine groenkleurige boos aardig gluipende oogen glinsterden onder de borstelige wenkbrauwen. Opmerkzaam en onderzoekend bekeek de man het

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1