BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. buitengewone vertooningen, het is te nuchter en te verstandig om zich langs een omweg den godsdienst te doen op dringen. Wij willen er niet aan twijfelen, dat het heils-leger in Engeland menschen, die diep gevallen waren heeft gered uit een poel van zonde en ellende, maar wel gelooven wij, dat men langs een anderen weg het verder zou gebracht hebben, indien men ten minste over dezelfde krachten had kunnen beschikken. Wij vernemen, zegt de Ind. Mere. dat in de op 18 April te Batavia gehou den algemeene vergadering van aandeel houders in de Deli-Batavia-Maalschappij besloten is, het kapitaal overeenkomstig het voorstel der hollandsche aandeelhou ders op 1 mm. te brengen, terwijl over het voorste! om obligatiën uit te geven, nader zal worden beraadslaagd. Waar schijnlijk zal dus in den loop van dit jaar aan aandeelhouders verstrekt wor den voor ieder aandeel van flOOO een nieuw aandeel van f250, tot den koers van 125 pCt. De commissie, die zich destijds ge vormd had om nu wijlen den tooneel- directeur A. van Lier, een huldeblijk aan te bieden, waarin zij door den dood van den heer van Lier verhinderd werd, is voornemens op het graf van den be minden directeur een monument op te richten. In en om de Zaanstreken slaan de landerijen zeer achterlijk. Een enkel jong beest is den stal uit, doch de melkgevende koeien staan nog vast. liet land blijft te koud zegt de boer en de zon moet hel doen. Aan water is ook wel behoefte, doch aan zon nog meer. De kaasprijzen blijven hoog; voor hooikaas geeft men aan de Noordhol- landsche markten dooreen f26, de hoog ste prijzen f32]/,, doch deze komt meer in het voordeel van de koopers dan in dat van de landbouwers. Het land wordt in dit deel dier provin cie nog duur verhuurd en verkocht. Uit Constantinopel wordt gemeld, dat de Bulgaarsche quaestie nu weer even zoo staat als vóór de beraadslagin gen. De Russische gezant Nelidoff is eindelijk bij den Sultan op audiëntie ge weest, doch wat er tusschen hen is ge sproken is nog onbekend. In enkele krin gen is men het er over eens, dat de Russische politiek vorst Alexander weder op den troon zal moeten brengen, want geen prins, als het tenminste geen Rus is zal de Bulgaarsche troon willen be stijgen. Naar aanleiding der verhooging van de Russische invoerrechten op ijzer schrijft de Kóln. Zeitung: »Het is eene gebeur tenis van zeer ernstige beteekenis; een slag tegen de Duitsche nijverheid, ook tegen de door Duitschers in Rusland ge vestigde, die voor menigen tak daan'an vernietigend zal zijn; maar ook een slag in het aangezicht van het vroegere Rus sische staatsbeleid en van de tegenwoor dige officieele leidslieden van den Rus- sischen Staat. Do maatregel bewijst, dat KatkofTs richting in Rusland over de werkelijke macht en den wil van den Czaar beschikt, niet de bezadigde partij, aan welker hoofd de heer von Giers staat. Zoo brutale maatregelen als de nieuwe Russische minister van financiën thans heeft doorgezet, kunnen niet zon der invloed blijven op de politieke be trekkingen met het aangrenzend rijk, waartegen zij gericht zijn, en men zal niet rnis tasten met de onderstelling, dat zij juist met dat doel besloten zijn." Het zal dus nu tusschen Duitschland en Rusland ook gaan spannen. De toe stand wordt hoe langer zoo fraaiei, maar ook des te meer onhoudbaar. elkander stonden," voer de laatste voort, vmaar nu hoop ik zullen wij spoedig vader en zoon zijn." Levi knikte zwijgend met het hoofd. »Wij zullen te Petersburg een grooten wisselhandel oprichten en een schitteren den staat voeren," voer Aron voort, maar zijne stein klonk zoo alsof deze verzekering niet volkomen met zijne ge dachte overeenstemde. »Ja, en mijne Sara zal wonen als de rijkste vorstin," zeide de andere hoog moedig. ïlk wil het zóó waarom zou ik anders gespaard hebben heel mijn leven lang, want ik ben reeds lang rijk ge noeg, om zelf een schitterend huis te hebben Sara's aanstaande en de vermoedelijke associé van Levi te Petersburg glim lachte gedwongen bij deze woorden van zijn toekomstigen behuwdvader en scheen slechts met moeite de aanmerking te onderdrukken, als wist hij met de schatten, die Sara moesten toevallen, iets verstan- digers te beginnen, dan ze in pracht en weelde te verspillen. Hij wilde echter Sara's vader in dit punt niet ópenlijk weerstreven en antwoordde derhalve ont wijkend. «Nu onze zaken afgedaan zijn, willen wij nu eens naar de schoone Sara gaan kijken ik ben waarlijk nieuwsgierig De keizerin van Rusland heeft gene raal Gresser, den prefect van Petersburg, 100,000 roebels geschonken, als bewijs van erkentelijkheid voor het tijdig arres teeren van de samenzweerders. De Czaar schonk hem een pensioen van 6000 roe bels. dat na Gressers dood op zijn familie overgaat. Uit Frankrijk zullen aan den Paus, ter gelegenheid van zijn 50-jarig priester jubileum, rijke en kostbare geschenken gezonden worden. Parijs vereert hem met eene prachtige, met goud en edel gesteenten versierde tiara, vervaardigd door een der eerste goudsmeden der stad, den heer Froment Maurice. De monniken der aloude beroemde abdij Lerins schenken een prachtboek, inhou dende het magnificat in 150 talen, elk perkamentblad versierd met kunstvolle platen en beelden. De voorrede en de opdracht zijn in het Latijn, Italiaansch, Spaansch. Fransch, Duitsch en Engelsch. Dit prachtwerk zal minstens 70 000 fr. kosten en een waar gedenkteeken zijn der hedendaagsche kunst. De stad Lyon geeft aan Leo XIII een met goud gestikt misgewaad. Maandag is te Londen de Amerikaan- sclie tentoonstelling geopend met een rede van lord Ronald Gower en Robin Whitely, directeur-generaal der tentoon stelling. Het Londensche blad The Electrian meldt, dat van den heer Granes, den Franschen minister voor het post- en telegraafwezen. het plan zou zijn uitge gaan, om Parijs met Londen in tele- phonische gemeenschap te stellen. Een telegram uit Philadelpia aan de Times zegt, dat 15,000 mijnwerkers in Pennsylvanië het werk zullen staken, in de hoop daardoor 10 pet. vermeerdering van loon te krijgen. Doch men gelooft niet dat de werkstaking zal gelukken, want er is zóóveel kool in vooiraad, dat de hoeveelheid voldoende zal zijn, tot de werkstakers gedwongen zullen worden het werk weder te hervatten. Zondag a s. zal de Godsdienstoefe ning der Viije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des narn. vijf uur geleid worden door Ds. Van der Spek van Dirksland. Tot lid der commissie tot herziening van de belastbare opbrengst der onge bouwde eigendommen in het schattings district Amersfoort, onderdeel Amersfoort, is door Gedeputeerde Stalen van Utrecht benoemd de heer J. J. De Koningh, land meter van het kadaster alhier, in de plaats van den heer T. C. Van Gelder, overleden. Door de hoofdcommissie voor de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen zijn de door de districts-commissie voorloopig bepaalde schaal van schatting en de be lastbare opbrengst per hectare onveran derd vastgesteld. Het bloote vernemen om in onze gemeente eene inkomsten-belasting in te voeren, schijnt op den gang van zaken een zeer ongunstigen invloed uit te oefe nen. In langen tijd toch stonden er niet zooveel perceelen leeg als tegenwoordig. Door één enkele makelaar worden niet minder dan 6 villa's, I heerenhuis en 10 burgei woningen te koop, en 1 villa, 8 heerenhuizen, 2 burgerwoningen en evenzooveel bovenwoningen te huur aan geboden. Te zamen dus 30 perceelen. Nemen wij nu aan, dat de overige ma kelaars te zamen een evengroot aantal hee renhuizen hebben, dan is het zeker geen te gewaagde onderstelling, dat de inkom sten-belasting hoofdzakelijk de nering doenden drukken zal. En of dezen stand in de heerscliende omstandigheden nog haar te zien Levi begon zijn rijkdom weder zorg vuldig op te ruimen. nSara is een goed kind," zeide hij vervolgens, nik heb haar nog al afgezon derd gehouden, en zij zal zich ook ge heel aan den wil van haar vader onder werpen." Nadat hij de cassette geborgen en alles op zijn plaats gebracht had, schelde, Levi en beval den binnentredenden knecht, aan de tante en Sara te berichten, dat hij spoedig zou komen om hen zijn handelsvriend Aron Teweles voor te stellen. De knecht ging. Toen later Levi met zijn gast in de gezelschapskamer trad, bleef Aron verstomd door de won derbare schoonheid van het meisje, met wijd open mond staan zoo heerlijk en bekoorlijk had hij zich Sara niet voor gesteld. Glimlachend nam Levi hem bij de hand en voerde hem tot zijne dochter. jllier Sara," zeide hij, nis mijnheer Aron Teweles uit Petersburg, mijn com pagnon. Hij wil te Petersburg een groote zaak oprichten, en een huis voe ren als een rijk man en gij, Sara, zult daar de plaats van vrouw des huizes innemen." Deze laatste woorden had hij het meisje slechts halfluid toege- meer moet worden gedrukt, meenen wij te mogen betwijfelen. De 5e en 6e batterij van het le regiment Veld-Artillerie, alhier in garni zoen, zullen van 13 Juli tot 1 Augustus a.s. de legerplaats te Oldenbroek betrek ken tot het houden van practische schiet oefeningen. Bij Kon. besluit is bij het 2e reg. Infanterie benoemd tot le luit., de 2e luit. J. Burger. Door eene afdeeling scherpschutters der d.d. schutterij alhier, onder commando van een officier, zal worden deelgenomen aan den schietwedstrijd op 13 Juli, uit geschreven door de schietvereeniging der Leidsche studenten, en op 12 en 13 Juli aan die door de Ned. Schutterij-kader- bond uitgeschreven. Beiden worden te 's-Gravenhage gehouden. In de zitting van den gemeenteraad van jl. Maandag staak ten weder de stemmen (7 tegen 7) over het voorstel van den heer Van den Wall Bake, om de com missie tot onderzoek van de belasting voorstellen uit te noodigen, alsnog meer dere inlichtingen te verschaffen, en wel hoofdzakelijk het door haar opgemaakte kohier ter inzage te geven. Dit voorstel werd dus geacht te zijn verworpen. Eene langdurige discusie werd gevoerd over het voorstel van B. en W tot wij ziging der verordening betrekkelijk de jaarwedden van onderwijzers en onder wijzeressen. Zij betrof uitsluitend één onderdeel van liet voorstel. Dit voorstel strekt, om de voor eenige jaren vastge stelde regeling waarbij de bezoldiging voor het hulppersoneel bepaald was op 600, met verhooging, na tweejarigen dienst, tot 650, te vervangen door eene andere, waarbij het maximum-tractement op 600 bepaald werd. De termijn van twee jaren dienst, die tot dusver gold voor 't bereiken van dit maximum, ver valt; in plaats daarvan treedt de be paling, dat, om voor verhooging van be zoldiging in aanmerking te komen, zal gelet worden op het aantal dienstjaren, den dienstijver, de geschiktheid en den omvang der werkzaamheden. Tot zoover heerschte er omtrent de wijziging van de bestaande regeling over eenstemming tusschen B. en W. en de organen van het schooltoezicht, wier ad vies was gevraagd; ook de raad ging met deze voorstellen mede. Het punt van verschil was het minimum-traetemenl dat de meerderheid van B. en W. wilde bepaald zien op f 400, het in de wet opgenomen minimum-cijfer. Zoover terug te gaan, achtte het schooltoezicht niet in 't belang van het onderwijs; het wenschtte het minimum op 500 bepaald te zien. Een voorstel van den heer Bake, om het op dat bedrag vast te stel len, weid met H tegen 3 stemmen aan genomen, waarna de gewijzigde veror dening in haar geheel met algemeene stemmen werd goedgekeurd. Het bouwplan voor de nieuwe jongens school 1. soort, die volgens besluit van 30 December zal worden gesticht, werd vastgesteld. De kosten van den bouw zijn, buiten het ameublement op 12,740 begroot. B. en W. legden tevens een rapport over omtrent het denkbeeld eener reorganisatie van die inrichting, waarvan de overweging door lien was toegezegd. Zij sloten zich aan bij het advies van de schoolcommissie, die verlaging van het schoolgeld (thans ƒ25) en uitbreiding van de leervakken niet gewenscht acht. De heer de Koningh, hoewel het denk beeld der reorganisatie van de school willende laten rusten, gaf te kennen, dat zonder deze het bouwplan, waarbij op plaatsing van 200 kinderen gerekend was, hem voorkwam van tamelijk luxueusen aard te zijn. Dit gaf den voorzitter aan leiding, om nogmaals het denkbeeld, om de school voor minder kinderen in te richten, ter sprake te brengen, al wenschle hij zelf daartoe geen voorstel te doen, fiuisterd. De arme Sara begreep er dadelijk den zin van. Een doodsche bleekheid bedekte hare wangen zij was niet in staat een woord te zeggen, nauwelijks kon zij zich staande houden. Aron beproefde meermalen Sara eenige vleiende woorden te zeggen, maar zij gaf nauwelijks antwoard. In haar anders zoo schitterende oogen lag nu een uit drukking van verdriet en zielsangst, en toch scheen door dezen donkeren sluier van neerslachtigheid heen, nu en dan als de bliksenstraal van een reddend besluit te schieten of ten minste een (lauwe schemering van hoop te glins teren. »Zij is nog te verlegen," fluisterde Levi zijn toekomstigen behuwdzoon in het oor; szij zal wel vertrouwelijker worden; met den tijd komt raad." Ook op de oude tante Rachel maakte Aron een ongunstigen indruk, de kleine bestendig rollende oogen van den man, bewezen dat zijn geest zich uitsluitend met de rijkdommen van Levi bezig hield; alleen wanneer hij somwijlen Sara aan schouwde, gloeide zijn blik heilloos en verried dat ook nog een andere harts tocht dan hebzucht en gierigheid in hem heerschte. liet gesprek was natuurlijk gedwongen nadat de raad in December jl. getoond had hierin niet met hem in te stemmen. De heer de Koningh verklaarde echter, dat zijnerzijds daartoe geen voorstel zou worden gedaan, terwijl de heeren Bake en Huet in 't licht stelden, dat dit bouw plan volstrekt niet als luxueus kon wor den beschouwd. De eerste eisch is namelijk bij 't bouwen van de nieuwe school, dat iedere klasse een afzonderlijk locaal bekomt, en wanneer aan dien eisch moet worden voldaan, doet men verstandig, aan de klasselocalen zoodanige ruimte te geven, dat zij niet alleen aan de behoefte van het oogenblik voldoen, maar ook op uitbreiding van het getal leerlingen in de toekomst berekend zijn. Uit de rede van den heer Bake bleek overigens, dat hij voor zich niet wenschte af te zien van eene reorganisatie der school in de toekomst, waarbij het school geld voor de lagere klassen werd ver laagd tot zoodanig bedrag, dat het be zwaar wordt weggenomen, dat nu vele ouders weerhoudt om hunne kinderen van den beginne af het onderwijs aan deze school te laten volgen. In verband met den aanbouw van dit nieuwe schoolgebouw is besloten, te ge legener tijd het personeel van deze school uit te brei'den met een vierden onder wijzer, bevoegd tot het geven van onder wijs in het Fransch. Op de requesten van de heeren H. E. van Sweden en C. Roodenstein, om tot makelaar te worden benoemd, is gunstig beschikt. Gebruik makende van [het recht, dat de gemeente zich bij de overdracht van de aan de firma v. Werkhoven Co. verkochte gebouwen heeft gereserveerd, is het schutterij-magazijn, te rekenen van 1 Mei 1887, in huur genomen voor twee jaren, tegen 50 'sjaars, en met voorbehoud van de bevoegdheid om de huur binnenstijds te doen eindigen en haar, desverlangd, met drie jaren te verlengen, tegen eene huursom van 200 's jaars. Goedkeuring is verleend op een voor stel tot af- en overschrijving op posten van de schutterij-begrooting voor 1886. tot een gezamenlijk bedrag van 99,62. Eene circulaire van de commissie der Maatschappij tot bevordering van nijver heid nopens de oprichting van een proef station voor bouwmaterialen te Delft, werd ter secretarie nedergelegd. Ulr. Cour. Jan. Daar zijn tegenwoordig al heel wat soorten van aristocratie. Pieti Dat mag je wel zeggen. Eerst was er alleen die van de geboorte, en toen kwam die van het geld er bij. J. Met die aristocraten van geboorte en geld beide is gewoonlijk nogal op te schieten, daar het geen uitzondering is, dat zij jegens anderen welwillend zijn. P. En toen heb je gekregen de aris tocratie van den geest. J. Juist, daar is de wereld ook heel wat aan verplicht, maar sommige lui moeten daar niets van hebben. P. Wie dan niet? J. Wel de aristocraten van den bluf, die net doen of ze ook van hooge ge boorte zijn, ook bij de rijke lui behooren, en ook van alles verstand hebben. P. Zouden hier ook zulke lui zijn? J. Dat weet ik niet. Je moet maar eens rondkijken. Ze zijn makkelijk te kennen, daar ze niet gaarne door anderen geschat worden en 't liever zich zelve doen. Komt zoo'n blufaristocraat een man van aanzien tegen, dan groet hij in 't oogloopend familiaar beleefd, alsof hij tegen de voorbijgangers wil zeggen ïZiet je wel, dat is nou een kennis van en grootendeels voerde Sara's vader het woord. Na eenigen tijd verklaarde deze dat hij dien zelfden avond nog op reis moest om met Aron Teweles zoo mogelijk maandag morgen te Warschau aan te komen, omdat hij daar dringende zaken had te doen, die hem veertien dagen ja misschien een maand konden afwezig houden. Hoewel Sara aan zijne vele afwezig heden gewoon was, viel haar de schei ding van haar vader vroeger zwaar heden echter schonk haar dit bericht voor de eerste maal, hoewel geen vreugde toch een zekere gerustheid. Het afscheid was kort; spoedig rolde het rijtuig met Levi en Teweles door het dorp en was in weinige oogenblikken voor de oogen van Sara en hare tante verdwenen. Sara verliet r.u het venster, legde het hoofd in hare handen en aan het gebeurde terug denkende begon zij bitter te weenen. De slag had haar zoo onverwacht getroffen, dat hij haar moest verpletteren. De boom van hare hoop en haar geluk, nauwelijks aan het bloeien, ontbladerde zich niet blad voor blad, neen, hij was in eens versplinterd en ontworteld. De tante zocht de treurende te troos ten, zoo goed zij kon, en langzamerhand MIJ". Ontmoet hij iemand, dien hij als een meerdere in ontwikkeling van den geest moet ontzien, dan heeft hij een schijnbaar welwillend, ontfermend groetje roor hem over. De menschen moeten dan goed kunnen zien, dat hij een min dere voorbij is gegaan Andere menschen groet hij heelemaal niet die zijn hem te min. En als hij iets bij hen bestelt, dan spreekt hij hen toe, alsof zij tot het hondenras behoorden. P. Nou geloof ik toch, dat ik er eens een gezien heb. Piet. Hoe komt het toch, dat Braad spit iets tegen Zakkiedik heeft. Hij ziet of spreekt hem zelden of nooit. Jan. Daardoor. P. Waardoor? Ik begrijp je niet. J. Wel door die halfheid, dat hij wel over hem hoort spreken, maar nooit rnet hem spreekt. P. 't Is waar er zijn menschen, die alleen op hooren zeggen af een oordeel over anderen durven vellen. J. Dat is nu juist het geval met Braadspit. Ofschoon hij best in de. gele genheid is Zakkiedik van nabij te Ieeren kennen, geeft hij zich daarvoor de moeite niet, en in plaats van zich nu van oordeelen te onthouden, praat hij na, wat anderen hem voor praten. P. Men zou kunnen zeggen dat hij zich met achterklap ophoudt. J. Daar heb je 't. Hij gaat af op hetgeen anderen volgens hunne opvatting van Zakkiedik zeggen, en nu praat hij mee, net alsof zijn oordeel op een onder zoek van weerskanten is gegrond. P. Hij mocht er wel eens aan denken, hoeveel leed de menschen elkander aan doen door dat lichtvaardig veroordeelen. Utrecht. In de Boterstraat alhier ontmoette in den nacht van Zaterdag op Zondag jl. zekere J. M. haar voormaligen vrijer en wel in gezelschap van een ander meisje dat hij blijkbaar van voor nemen was naar hare woning te verge zellen. Dit was echter meer dan het nog altijd van liefde voor den ontrouwe kloppende hart van M. konde verdragen, doch niet wetende wie van beiden zij het eerst haren toorn zoude doen gevoe len, sloeg zij eerst bij hare mededingster al de glasruiten in en daarna den on trouwen vrijer, toen deze zich met de zaak bemoeide, met een blikken emmer zoodanig op het hoofd dat hij verwond werd en onmiddelijk onder geneeskun dige behandeling moest worden gesteld. Tegen M. werd naar aanleiding van een en ander eene vervolging ingesteld. Terwijl een inwoner dezer Gemeente j.l. Zondagmiddag met zijne huisgenooten het middagmaal gebruikte, had hij de onvoorzichtigheid een vrij groot stuk biefstuk in den mond te steken, met het treurig gevolg dat het hem op eens in de keel gleed en daarin bleef zitten. Na een oogenblik van hevige benauwd heid gaf de man geen teeken van leven meer en kon door den geneeskundige wiens hulp werd ingeroepen, dan ook slechts den dood worden geconstateerd. Op de van Wijckskade alhier, tegenover de Burger Dag- en Avondschool, werd jl. Zondagavond door een aldaar passeerend heer een pakje gevonden, hetwelk na opening een kartonnen doos bleek te bevatten, waarin het lijkje van een pasgeboren kind lag, dat echter reeds in zulk een staat van ontbinding ver keerde, dat het bijna niet meer te her kennen was. De politie met een en ander in kennis gesteld heeft, onmiddelijk een onderzoek aangevangen ten einde zoo mogelijk de moeder te ontdekken. Baaru. De heeren Veerman, Ubbink en Meernink zullen dezen zomer bij afwis seling zorg dragen voor muziekuitvoerin- gelukte het haar. Immers de drenke ling grijpt nog naar een stroohalm en de hoop vervult nog het menschelijk hart tot aan het graf waarom zou ook niet het hart van het zwakke meisje zich opgebeurd hebben in het vertrou wen op een gunstige wending van haar lot? V. Even als in Sara's ziel de liefde voor Seniawitsch ontwaakt was, zoo gloeide ook in Anka's hart hetzelfde gevoel voor Dewbinsky. Uit dankbaarheid ont sproten was het bij haar niet tot een verterenden zinnelijken hartstocht ont vlamd gelijk in Sara's borst; misschien was het echter daarom te sterker en vol hardenden De liefde harer dochter kon Anka's moeder onmogelijk ontgaanzelfs voor den vorst was het plotseling wegblijven van graaf Seniawitsch sinds Dewbinsky zijn huis meermalen bezocht, in het oog gevallen. Wordt vervolgt.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2