ASPHALT DAKPAPIER Puike Zaaihver. SLOtHOME&üOOB. Groote Concurrentie, m lül li! II. H. Goedkoope THEE, E LIEFDE B DE WITTE BAZAR MEN, HALFLINNEN, (Mil.,, METTEN, OMMEN, TAFELLAKENS, T. DE HAART, Jalousiën, van alle aanwezige Mkelen, w is VERPLAATST naar de Langestraat Ho. 26, IC. KOK. Gemengd Nieuws. Advertentiën. f OPGERUIMD Een burgerwoning, Groote Opruiming PETROLEUM-MACHINES. Very Old Brandy, THEE. J. van VoUenhoven. THEE-, VINGER- en STOFDOEKEN, Linnen, Batisten en Katoenen Zakdoeken DIENSTBODE, J. van Vollenhoven. Een groot aantal KATOEN tfitten spotprijzen. VIEUX COGNAC FINE, D. P. BONK Co. Constitution, Wit Katoen, fifladapolam S)b ZONDAG 15 MEI $b HERMANUS MEESTER cé BARBARA RIJNSBURGER 25-jarige Eektvcrecaigiag 2 J. A. LAURIJSSEN H. VAN WESSUM. ffi-pilf eene nette 53 Kof 4.25 50 3 90 47 3.50 ZAAIGEERST 5.20 Hollandsche VERKOOPEN: ZUIVERE in de KERKSTRAAT 372 bij de APPELMARKT, beneden alle Concurrentie; Puik smakende en goed- waterhoudende H. WORST, eerste huis van de Hof. Li Groote voorraad in alle kwaliteiten en breedten. in groote keuze voorhanden. gen. In 't hotel Veerman zullen daaren boven zooals wij reeds ver meldden nog operettes opgevoerd worden. Rlicucii. Doordat de directie van de Ned. Staatsspoorwegmaatschappij op G Juli geen genoegzaam materieel beschik baar kan stellen, is het christelijk nationaal zendingsfeest aan de Grebbe, onder deze stad, thans verschoven tot den 20en dier maand. Nijkcrk. Bij Koninklijk besluit is aan den heer G. Prins Cz., op zijn ver zoek, een eervol ontslag verleend, als kapitein commandant der dienstdoende schutterij alhier en is als zoodanig be noemd, de heer Jhr. Mr. R. E. W. van Weede, thans le Luitenant. Hoevelaken. De heer F. Kijflenbelt predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier heeft bedankt voor het beroep naar Sommelsdijk. Het volgend verhaaltje omtrent den Portugeeschen gezant te Weenen heeft in enkele kringen van Oostenrijks hoofd stad veel opzien' gebaard. Reeds ongeveer zeven jaren vertoeft vicomte Valmor als Portugeesch gezant aan het hof te Weenen. Wegens ziekte was hij genoodzaakt een langdurig verlof aan te' vragen. In zijn plaats kwam graaf Selir als gezant naar Weenen. Het duurde niet lang, of deze had het minder druk met de belangen van Por tugal dan met zijne geliefkoosde uitspan ning, het kaartspel. Geheele dagen en nachten offerde hij, in een kring van lieden insgelijks aan het spel verslaafd, daaraan op. Gedurende eenigen tijd won hij, maar de fortuin bleef hem niet altijd gunstig en sedert een paar maanden verloor hij bijna elk spel. Hoemeer het geluk zich van hem af wendde, des te meer wilde hij het for- ceeren. De graaf verloor elfmaal achter elkaar de dubbele inzet en de rest die onbetaald bleef was een verlies van 60.000 gulden. Dit alles gebeurde op het laatst van de maand Maart. Graaf Selir nam nog overal waar hij kon, geld op en vroeg toen een verlof van eenige dagen. De tijd van het verlof verstreek, maar de gezant keerde niet weer terug, totdat men ten laatste met voldoende zekerheid kon zeggen, dat hij wel voor goed weg zou blijven. Zijne schuldei- schers wendden zich tot de familie van den verdwenen vriend te Lissabon. Al spoedig kwam er een verrassend ant woord. De familie wilde in plaats van de „eereschuld" van 60.000 gulden, er tienduizend betalen, maar in jaarlijksche aflossingen van 1000 gulden elk. Niet zonder bittere vroolijkheid werd dit voorste] van de hand gewezen en de naam van den graaf kwam op het zwarle- bord, evenals de namen van gewone stervelingen, die hunne «eereschulden" niet kunnen betalen. In 1885 werd met veel ophef gewag gemaakt van een nieuw middel tot gene zing der kanker, de condurango-bast. Daarna verloor het geneesmiddel echter weder gaandeweg zijne groote reputatie, om eindelijk thans weer in eere hersteld te worden door een der Weener genees kundigen in de hospitalen werkzaam, dr. Riess, die in het Wiener Med. Wochen- schrift een overzicht geeft over onder scheidene gevallen, waarin hij de bast der condurango in aftreksel met goed gevolg bij de maagkanker heeft aange wend. Bij een feestmaal ter gelegenheid van een natuurvorscherscongres, te Tü- bingen gehouden, stelde een der vreem delingen een dronk op Uhland voor. De bescheiden Uhland, die mede tegenwoor dig was, verzette zich echter daartegen, en zei, dat het feest voor natuurvorschers en niet voor dichters was. Dit wekte de ergenis van een ander vreemdeling, wien Uhland persoonlijk onbekend was. «Gooi dien kerel de deur uit 1" riep hij, natuurlijk tot groote pret van allen, die den dichter wel kenden. Uhland zelf lachte, dat hem de tranen over de wangen liepen. Dit was, zeide hij, de merkwaardigste hulde, die hem nog ooit gebracht werd. Een vrij ernstig gerucht loopt sedert eenige dagen in het ministerie van oorlog te Parijs. Een der boden, belast met het overbrengen van een portefeuille met vertrouwelijke stukken, zou daar inzage van genomen en afschriften van gemaakt hebben. Wonderlijke zinsverbijstering. Don derdagavond vond een man, die van Juk- werd naar Groningen liep, op verschillende punten van den weg mans-kleederen, een paar schoenen, een overhemd, een jas, enz. De politie stelde dadelijk een onderzoek in en bevond den volgenden ochtend, dat een man, die naar een na burig dorp geloopen was, aldaar geheel ontkleed was aangekomen. Hij had voort durend in de meening verkeerd, dat bij dadelijk in zijn bed zou stappen. Een milicien, dezer dagen in dienst getreden, wilde gaarne zijne ouders be lichten, dat hij behouden in de kazerne was aangekomen en reeds gekleed was doch had het ongeluk, niet te kunnen lezen of schrijven. Hij deelde zijn voor nemen mede aan zijn «slaap", zijnde een oud-gediende, en deze Verklaarde zich direct bereid, om hem de behulp zame hand te bieden. Hij had dan slechts te zeggen, wat hij geschreven wilde hebben. Toen de brief zoo goed als ten einde was, vroeg hij den recruut: «Moet je nou niks voor den sergeant majoor vragen Een kistje sigaren bij voorbeeld of wat anders?" «Dat kan ik hier zelf wel koopen luidde het antwoord. «Neen jong, dat gaat nietl De majoor mag niks van jou aannemen. We zullen zijn adres hier in zetten, dan kan je vader het opsturen en weet de opper toch wel, van wien het komt." Zoo gezegd, zoo gedaan, en heden morgen ontving de oude krijgsman, in plaats van den sergeant-majoor, als post pakket een honderd sigaren. De slimmert had natuurlijk zijn adres opgegeven, wat de ander, door zijne onwetendheid, niet gewaar kon worden. Haagsche Ct Te Castlecorner in Ierland heeft zich Zaterdag jl. een eigenaardig natuurver schijnsel voorgedaan. Tegen vier uur in den namiddag verduisterde de hemel, de donder ratelde en een paar uur later viel er een zwarte regen zwart genoeg om de kleeren der boeren te bevlekken. De dieren in het land begonnen te schreeuwen, honden liepen angstig hui lend rond als waren zij dol geworden. Die regen, blijkbaar door zwarte stof- deelen gekleurd, kleurde het water der stroomen en putten tot een inktachtige vloeistof. De internationale maatschappij voor slaapwagens beeft rondreizen van twintig en veertig dagen naar het Oosten ont worpen. Punt van uitgang is Parijs, Londen of Brussel en doel der reis München, Weenen, Pesth, Bucharest of Belgrado, Sophia, Philippopolis. Adriano- pel en de Bosphorus. De rondreisbiljet- ten geven recht op het gebruik van den «Oriënt Express" en kosten voor de toer van twintig dagen f600. Men beeft dan echter ook alles, hotels, rijtuigen, booten enz. vrij. Het sterrenkundig Congres te Parijs heeft nu de voorstellen der afdeelingen, omtrent het maken van de photographische kaart van den sterrenhemel, aange nomen. De photographische toestellen, daartoe te gebruiken, zijn die welke reeds door den-beer Bouquet de la Grye met goed gevolg zijn gebruikt, de vier Fransche observatoria, welke zullen deelnemen aari het werk, zijn Parijs, Bordeaux, Toulouse en Algiers. Aan de vertegenwoordigers der ver schillende landen werd gevraagd, of zij iets konden verklaren omtrent de deel neming van hunne Regeeringen aan het groote werk. De kosten der photographi sche toestellen zullen 40.000 francs be dragen. De medewerking van Brazillie en de Argentijnsche republiek is zeker. Die van Oostenrijk, Portugal, de Vereenigde Staten en het Observatorium te Sydney, is zoo goed als zeker. Rusland, Engeland en Italië zullen waarschijnlijk meedoen, maar hunne vertegenwoordigers waren niet ge machtigd dat te verklaren. Het Congres hoopt ook de medewerking van het Observatorium te Cadix te verkrijgen. In den loop van dit jaar neemt het aantal landverhuizers, die uit Europa naar N.-Atnerika vertrokken zijn, toe, zoodat het vermoedelijk dit jaar onge veer het cijfer zal bereiken van '1882, oen te New-York aan wal zijn gestapt 455,000 personen, terwijl in andere N.-Amerikaanhavens nog 165,000 perso nen aankwamen. In Jan. kwamen te New-\ork aan 8000, in Febr. over de 11,000, in Maart klorn het cijfer tot over de 31,000, en in April ging het 37,000 te boven, zoodat het totaal dat van het vorige jaar reeds met circa 3000 hoofden overtreft. Het meest daar toe is bijgedragen door de Ieren, de inwoners der drie Scandinavische rijken en de Duitschers. Algemeen mag worden gezegd dat de aangekomen landverhuizers veel minder behoeftig zijn dan in vroeger jaren. In eene gehouden buitengewone alge- meene vergadering van de tentoonstelling- maatschappij «het Broekerhuis" te Am sterdam is besloten, tot liquidatie dezer vennootschap over te gaan. Er werd echter bepaald, dat gedurende de aan staande zomei maanden het gebouw en de geheele collectie nog als naar ge woonte voor het publiek toegankelijk zullen blijven. Dat iiet opnemen van vloerkleeden bij den jaarlijkschen schoonmaak niet alleen uit een oogpunt van zindelijkheid alle aanbeveling verdient, maar ook door het welbegrepen eigenbelang gebiedend ge- ëischt wordt, bleek dezer dagen te Alten aan den Rijn. Bij een rijken zonderling was in een kamer genoemde werkzaam heid in geen 20 jaren verricht-de balken, waarop de vloer rust, waren in zulk een slechten toestand geraakt, dat op zekeren nacht de vloer inzakte door de zwaarte van een kast met oud porselein. De eigenaar heeft ruim flOOO schade. De eigenaren van zeker koffiehuis is van plan zijn inrichting den naam te geven van «Het Kantoor", opdat zijn gehuwde klanten, wanneer zij Iaat thuis komen, en moeder de vrouw vraagt waar zij zoo lang gezeten hebben, kun nen zeggen, «dat zij zoo laat van «het kantoor" komen 1" De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 18 der wet van den 4. December 1872 (Staatsblad No. 134), Brengen ter algemeene kennis, dat eiken Maandag, 's namiddags te één ure, voor eenieder de gelegenheid tot KOSTE- LOOZE INENTING wordt gegeven in de daartoe bestemde localiteit, gelegen aan de Breedestraat, Wijk F, No. 133. Amersfoort, den 9. Mei 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. MARKTBERICHT. Nijkerk, 9 Mei. Tarwe f6.00 a f7.Boekweit f 5.60 ii f6.20. Garstf 5.a f6.00. Haver 14.40 a f3.80. Duivenboonen f 0.a fO.OO. Rogge f5.00 a f 5.30. Boter f 0.75, a f0.90. Eieren 2 a 2Vjcent. Schrammen 26 stuks f 15.a f'18.Biggen 134 stuks f 6.a f 7.Runderen 266 stuks f 30. f170.Schapen 44 stuks f8 a f24. *7 hopen onze geliefde Ouders ab en *7$ i1ünne te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Y Getrouwd: Amersfoort, 11 Mei 1887. t//, F r Heden overleed tot mijne diepe droefheid mijn geliefde Broe der, de VVelEd. Geb. Heer II. VAN GOUDOEVER, oud-ontvanger van Successie te Amsterdam, in den ouderdom van bijna 84 jaar, weduwnaar van Vrouwe C. Hennequin. M. W. VAN GOUDOEVER. Amersfoort, 6 Mei. Heden werd mijn vaderhart getroffen door het overlijden van mijn jongste lieveling, ten huize van zijne pleegouders, 7 weken oud. Wij zwijgen Gode. J. R. VAN 't HOF. Amersfoort, 10 Mei 1887. ZL-é, 1*— 25 ct. per Meter. SLIJTERS RUIM RABAT. Netwerk voor kippenhokken van af 8 cent de Meter per rol van 50 Meter 7 cent. naast de Sociëteit Concordia. JÈ Tegen 1 Augustus wordt te zUqC-Jg Amersfoort GEVRAAGD die goed kan koken en netjes werken. Brieven onder Lett. X bij de Boek handelaren SLOTHOUWER ZOON te Amersfoort. f- -V AMERSFOORT. waaronder van dc beste auteurs, worden gedurende deze maaud tAgen öO en 75 cents per deel. De Notarissen A. II. DRIJFHOUT TAN IIOOFF en Mr. J. DE FOUTER te Amersfoort, zullen op Zaterdag den 21 Mei 18S7, des avonds ten 7 lire in het Koffiehuis ,,het Valkje" te Amersfoort, in het openbaar in de gemeente Amersfoort: staande in de Muurhuizen, wijk F. no. 495 kad. sectie E. n°. 790 groot 40 centiaren, bewoond door de weduwe vanELDERT. Grondbelasting fl,55. Aanvaarding bij de betaling der koop penningen op 21 Augustus 18S7. Te bezichtigen daags vóór en op den dag van den verkoop. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. Speciale inrichting voor het maken van BINNEN- EN BUITEN- tegen conciirecrendcn prijs; JAFOUSIEBAND met aanmaken en in orde brengen 20 ct. de Meter. Krornmestraat 229, C. M. VAN HEMERT. A /U, als: Potten, Pannen, Kachels, Kaarden, oude en nieuwe Kook. fournuizen, voor goed en deugdelijkheid wordt ingestaan. OOK EENE GROOTE VOORRAAD 4/, MERK: A. E8PERON Fils, COGNAC. BORDEAUX f28 p. anker. St. JUFIEX -32 CANTENAC MEDOC-AO S Tevens per flesek verkrijgbaar. Met het oog op de steeds stijgende prijzen der KOFFIE, bied ik zeer billijk aan A SO ets. per 5 Ons. Dij den Uilgever 1'. GEEBTS te Hoorn, is verschenen per flesch l,SO (zonder flesch). - 0,»5 Terkrijgbaa r bij Tü. II. G. BRANDSEN in gedistelleerd en Tabakskerverij ,,D E M tl O IS," Fangcstraat F. 62, AMERSFOORT. Godsdienstige overdenkingen// DOOR Predikant te Epe. Prijs ingeu. OO Ct. In linn. band. 11.25.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3