Nouveautés, Dc Groninger Bdtairitd, Langestraal A f D. S. AEOISOHÏ E. BBAHDS1Ü, „DE VLINDER." WERVING VOOR OOST-INDIË. QEÏLLUSTEEEEB POLITIENIEUWS^ Schoonmaak. mi ii® wmm KASTPAPIER, Witte en Gekleurde KASTRANDEN PIANO'S, ORGELS. w i* Belangrijk bericht!! IIE VLIMH is een Satariek-HuijLristisch weekblad. DE DE DE DE VLINDER 4? W. F. ft. GROENHUIZEN, Slothouwer en Zoon's PRACHTIGE ALBUMS THEE KLEINE WINST. GROOTE OMZET. DIRE ANSINGHI Co. Zwolle. H. J. BONNIER, Matrassen en Bedden. SOUCHON THEE a f 1.30 per 5 ons. 18500 EXEMPLAREN NEDERLANDERS - To per stuk en per Meter, EeltfcnoMs, Hoornvlies, HollowayVPïHen. CS AMSTERDAM is de oplaag van het Geïllustreerd Vliegend Blad W. H. FLINK, Groningen. //Horloge- en Instrumentmaker HORLOGES. PENDULES. KLOKKEN. REGULATEURS. WEKKERS. RRILLEN GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. SPUITEN. BAROMETERS. THERMOMETERS. ROTER- KAAS- en MELKWEGERS. in verschillende soorten en prijzen voorhanden. in verschillende breedten en prijzen in BOEK-, KANTOOR- en KUNSTHANDEL. S* Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De ondergeteekeude heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een extra fijne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigarelten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenhout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-F,tui's en eene schoone zending Spoormanden, nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombredoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. ALSIIIEDE: Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra fijn Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Verkoophuis op den HOF te Amersfoort. <D O CS O s_ (V <D O CO Beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten Ontvangen eene groote keuze in BEDVEEREN. Levert IJZEREN LEDEKANT, 2 STROOMATRASSEN, GEZONDHEIDSMATRAS, dito PELUW, WOLLEN DEKEN, GESTIKTE DEKEN en VEEREN KUSSEN voor f 28.50. SPRINGVEEREN MATRASSEN van af f 14.50, GEZOND HEIDSMATRAS f 8.50, GEZONDHEIDSBEDDEN met toe- behooren f 4.50, 2 STROOMATRASSEN f 1.95. UITSTOOMEN van beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. CP CD CD Po 30 s V) co I I O CD CD 3 VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Ileeren W. TAN ZALIKGEN, O. DIEGES, IV. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. BECCDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DOKSSEN, Singel, A. KNFIVEKS en J. G. BOEKENOOGEN, Utrechtschestr. 85. In bet bijzonder wordt de aandacht gevestigd op kost per halfjaar franco per post 80 Cent. is het voordeeligst blad om te adverteeren, de prijs is 5 Cent per gewone regel. wordt in grooten getale door het geheele land verspreid. wordt gedrukt en uitgegeven bij bij 3favlil (jeefl Slave^xDehl'zaat Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. «■BmaZSS23S2S9BBHBSan Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens-Cornmandanten of bij den Commandant van het werfdepot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, onge- frankccrd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. Wil men een onderhoudende Courant lezen, en platen hebben, dan abonneeie men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland op het Voor één Gulden en vfjftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per weekgedurende drie maanden franco aan huisieder nommer bevat i'de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebied, en één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de nommers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. BEURSBERICHTEN. Perc. 10 Mei. Strijk- en Rlaas-instrumen- tcn, enz. Steeds grootste voorraad en door kolossale» omzet, blllijle ste prijzen hier te lande. Speciale in richting voor Reparatie, Ex port, Verhuren, Ruilen. Foor stemmen en reparecren van piano's en orgels steeds, liefst schriftelijk te ontbieden in den boekhandel van SLOTHOUWER A KOON. Prijs-couranten en Muziek-catalogen gratis en franco. enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door RADLAFER'S speciaal middel uit de Koodc Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 65 ent. Cen- traaldepót Wed. J. RAVE, Zwolle'. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. Verzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door liet gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f 1,80ƒ3,— ƒ6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. Nederland.Sch. Ct. W. 2/j 73% dito dito 3 87% dito dito 4 98% dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 99% Hong. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 69% dito goudleening 5 90'/. dito dito 1881 4 79% Oostenrijk. Obl. in pap. 5 64% Oblig. dito Febr./Aug. 5 63% dito Zilver Jan./"Juli 5 64%, dito 1ito April/Oct. 5 64% Polen Obl. Schk. 44. 4 85 Port. Obl. Bti. 53/84 3 55% Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 101", Cert. Hamburg 1820 5 53 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 55 dito 1864 ƒ1000 5 101 dito dito £100 5 97% dito 1866 ƒ1000 5 100% dito dito 100 5 97% dito 1877 20—100 5 97% dito le Oosters. Leen. 5 51 dito Tweede dito 5 52%, dito Derde dito 5 51 dito 1872 gec. 50 100 5 94% dito 1873 gec. 50 100 5 94% dito 1860 2e 100 4% 93' dito 75 gec. 50-100 4% 88%. dito 1880 gecons. 4 77% Oblig. Leen. 1867/69 4 83'/, Russische Goudl. 1883 103%, Spanje. O. Perp. Sch. 4 61 Turkije. Geconvert. ser. D. 18%, dito dito dito ser. C. 13%, Egypte. Obl. 1876. 4 74% Spoorweg-Leening 1876 5 97% Vereen. Staten. Obl. 1876 4", 107 fMexico. Obl. 1851 3 30% dito 1864 3 13%. Braz. Oblig. Lond. '65 5 100% dito Leening 1875 5. 99% dito dito 1883 4% 94% fPcru. Obl-Leecing. 1870 6 13% fObl.-Leening 1872 5 11% -{-Venezuela Leen. 1881 39% Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 98% dito dito 1886 4 98", Rotterdam Oblig. 1886 4 97% dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. 2 4 4" 5 Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aanu. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent: aal Bank Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spvv. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. V. Eram. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. Ie II. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 Los. Sewast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito f 1000 Riasehk-Wiasma. A Zuid-W.-Spov.'-w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Cahf.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. SU. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 186$ Turkije. Spoorweg-L. 92 >/4 101'/, 100'/, 51% 101% 101% 218 noy, 137'/, 137 75'/, lie 84'/, 152 102 114'/, 101% 25 74% 135 89", 106 45 100 81% 61% 61"/,. 76'/, 79 46% 82'/, 78% 114'/, 57 92% 98% 87 87 43% 89 88 «f/. 10 V, 55% 114% 160% 147 116% 32 113% 116% 114 83% 109 102 103% 101% 98% 83 98% 102%, 106% 131% 143% 79% 98% 129 137% 127', 42% 7%. IVinterdienst, geopend 1 October 1S86. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naai Vertr. UtrechtAankomst te Amersf, Utrecht Rottd. 's Hagy 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 9,7 11,45 3,23 5,- 6,86 8,45 9,37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9(44 11,23 9,27 10.18 I,9 4,47 7,44 9,54 II,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 9.2 11,58 6,28 9,27 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen Ooster-Spoorweg. 10,59 2,2 7,59 11,10 1,55 4,28 10,12 1,54 4,30 10,15 Nahr Hilversum Aankomst te VeiT. Amersf Baarn Jiilvers. Utrecht. Amsterd. r. An ■%26 '9(05 8",36 9,18 9,37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8.57 10,3 7,39 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9,10 10,16 ^7,48 9,27 8.58 9.33 9.59 11,39 12,29 3,15 6.34 8.44 9,19 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 I,27 4,13 7.4 9,38 II,35 8.30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 I,15 3,50 7,20 9,33 9,54 II,10 Naar ZutphenAankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12,3 3,59 6,49 9,30 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 ,utpt 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsclie-IJzeren-Spoorweg Naar NijmegenAankomst te V. Amersf. Woudenb. Leusd. Scherpeni V.enend. Rhen. Kest. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 6,door 9,32 9,38 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,18 11,25 1,8 5,1 6,35 10,6 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4