nieuwe Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Vervloekt en totooten. N. 39. Zaterdag 14 Mei 1887. Zestiende Jaargang. VOOR abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertentien! Meer dan een gewone voedings-quaestie. Feuilleton. BINNENLAND. Per 3 maanden 1.Franco per post door het gehecle Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Van 16 regels 0,40; iedere regel meer 5 Cent. Advertentiën viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. De pers houdt zich zoo onvermoeid bezig met de Grondwetsherziening, en zelfs de gewone tijdschriften vul len met beschouwingen over dit onderwerp een groot deel van hun ruimte, dat het eigenlijk een soort van vrijpostigheid is, over iets anders te redeneeren. Mochten wij, zulks doende, verschooning behoeven, dan vragen wij haar ootmoediglijk bij deze. Want, ziet u, er is nog altijd een boter-quaestie. Glibberig van nature, is zij, na voor eenige maanden aan de orde te zijn geweest, ons dooi de handen gegleden. Eigenaardig is het, dat zij een min of meer internationaal, bijna hadden we gezegd een universeel karakter draagt, in een groot aantal parlementen is zij behandeld, en men heeft getracht, haar tot een soort van oplossing te brengen. Bij ons is de zaak verdaagd, men weet niet juist waarom. Want verleden jaar werd door de Regeering een voorstel ingediend, waarbij nadere uitbreiding werd gegeven aan de bestaande be palingen omtrent de strafbaarheid van bedrog in- den aard der koopwa ren; een voorstel, dat wel niet uit sluitend de knoeierijen in dc boter- negotie tot doelwit heeft, maar toch er geheel en al op is ingericht om deze tegen te gaan. Het ligt nog steeds op afdoening te wachten, de hemel weet tot wanneer. Het onderwerp heeft ook, naar het schijnt, een vermakelijke zijde. Men herinnert zich, dat in den Duitschen Rijksdag het denkbeeld aan de hand is gedaan, om de «kunstboter" niet dan met een officiéél vastgestelde kleur in den handel te brengen, bijvoorbeeld, werd er tot groot ver maak van de Afgevaardigden bijge voegd, een zacht hemelsblauw! Nu, een boterham, volgens dat voorschrift li) Hij geloofde echter de oorzaak hier van in het vooruitgaan van den opstand te moeten zoeken, want reeds vroeger had hij Seniawitsch meermalen verzocht in de Russische armee dienst te nemen en nu koesterde hij de vaste overtuiging dat de graaf stappen zou doen om aan dat verzoek te voldoen. Hij was volkomen overtuigd, dat de graaf, in weerwil zijner Poolsche afkomst, in stilte met Rusland sympathiseerde, wijl hij daarbij op zijn voordeel speculeerde. Jegens Dewbinsky, den fanatieken partijganger voor Polen's zaak en den vroeger zoo gevreesden jour nalist was de oude vorst steeds even be leefd, maar vermeed toch zorgvuldig zich met hem in een gesprek over de tegen woordige politieke omstandigheden in te laten. De vorstin, die voor Seniawitsch nooit veel sympathie had gevoeld, was daarentegen haren redder Dewbinsky, wiens edel karakter zij steeds meer leerde kennen en waardeeren, wezenlijk genegen, schoon zij als moeder zich overtuigd hield, dat haar echtgenoot, ingeval Dewbinsky naar Anka's hand mocht dingen, wegens gesmeerd, zou er niet onaardig uit zien. De dichterlijke gedachte is niet tot uitvoering gekomen, onze eeuw is daarvoor nog te stompzinnig; maar er is bepaald, dat vermenging van boter met margarine verboden is, en dat de laatste slechts onder haar eigen naam, die duidelijk lees baar moet zijn op de verpakking, mag worden verkocht. In België waren tegen twee per sonen vervolgingen ingesteld wegens boterbedrog. De eerste werd tot een geldboete veroordeeld, omdat hij een mengsel voor onvervalschte waar had doen doorgaan, wat bij de wet is verboden. De tweede had zuivere margarine genomen, die onder den naam van boter aan den man ge bracht, en werd vrijgesproken, omdat de wet in dat bijzondere ge val niet heeft voorzien. Denemarken heeft ook nieuwe strafbepalingen vastgesteld tegen boterbedrog. Margarine mag slechts onder dien naam worden verkocht, en de vorm van de verpakking is bij de Wet aangegeven, zoodat ver gissing niet mogelijk is. Ook daar wil men van den naam kunstboter niets weten. Wat Denemarken deed in liet be lang van zijn boterliandel, geschiedde om een zeer geldige reden. Dat land heeft op liet gebied der zuivelberei ding een voortreffelijk en naam; ging die door de hebzucht van sommigen verloren, het nationaal verlies zou niet gering zijn. Nederland is in dit opzicht Dene- marken's voorganger geweest, helaasVele jaren geleden kon ner gens iets beters worden aangetroffen dan onze zuivelproducten. Zou die tijd ooit weerkomen? Wij mogen er nog niet aan wanhopen, al gaat het ook langzaam^ Indien de belanghebbenden zich maar aanslui ten bij maatregelen ter waarborging van de qualiteit, gelijk thans in Friesland wordt gedaan, dan kan er nog veel hersteld worden. Doch de scherp uitkomende verschillende poli tieke grondstellingen, zekerlijk nooit zijne toestemming tot zulk een huwelijk ge ven zou. Nu kwam Seniawitsch plotseling terug, zoo hij zeide van Warschau, waar hij uithoofde van gewichtige zaken langer dan hem hef was geweest, had moeten blijven. Op denzelfden dag was Dew binsky toevallig in liet kasteel van den vorst aangekomen. Bij het rallen van den avond ging hij een weinig in liet park wandelen zijn kozakkenwacht, die hem aanvankelijk bij zijne uitstapjes en bij de bezoeken in het kasteel steeds scherp in liet oog hield en hem altoos op den voet was gevolgd, was nu in haar ijver een weinig veiflauwd, daar van de zijde van den graaf nooit een poging ter ontvluch ting was beproefd en zijne verkeering met den Russischen vorst eene verande ring in zijn politieke gezindheid scheen aan te duiden. Zoo bepaalde zich die wacht er bij, den graaf slechts op een grooten afstand naar het kasteel te volgen. Zoodra hij te paard of in zijn slede steeg ontbrak de Russische bewaker nooit bij zijn gevolg maar in het huis en op de binnenplaats werd hij er nooit door lastig gevallen. Zoo was Dewbinsky nu alleen in eene lommerrijke allee gegaan, toen het kraken van het zand hem te kennen dan moeten we ook met alle kracht te velde trekken tegen kwade prak tijken. De margarine-fabrikanten hebben het evenwel niet begrepen op wet telijke voorschriften. Dat kunnen wij hun niet ten kwade duiden; hoe meer bedrog er met hun fabrikaat kan gepleegd worden, des te grooter is liet debiet. Dat zij het echter doen voorkomen, als ware liet op den ondergang hunner industrie gemunt, is minder juist. Men beweert dut zorgvuldig samengestelde margarine niet slechts een onschadelijk, maar bovendien een smakelijk, krachtig en gezond voedsel is, dat zich door den lageren prijs aanbeveelt bij hen, wien de boter te duur is. Doch de fout ligt hierin, dat men zich van den aanvang af meester ge maakt heeft van een naam, die het bedrog in de hand moest werken. Er werd gesproken van «kunstboter," die er niet is, evenmin als men van kunstkoeien kan spreken. Het woord boter vertegenwoordigt een bepaalde stof, een zuiveltabrikaat; natuur of kunst, geen van beide voorvoegsels komt er hij te pas. Wat is er nu te zeggen tegen den eisch, dat het bedoeld fabrikaat onder zijn eigen naam aan de markt zal komen? Is het goed, dan zal het zijn weg wel blijven vindenhet heeft nu reeds in de volksvoeding een plaats ingenomen, vanwaar het niet gemakkelijk zal worden verdrongen, tenzij onverhoopt de boterprijzen zoozeer mochten dalen, dat men ziclt niet geldelijk bevoordeelt door mar garine te gebruiken. Is het daaren tegen niet goed, dat het dan maar zoo spoedig mogelijk verdwijne. Indien nu de naam «margarine" verplichtend werd gesteld, dan zou, naar beweerd wordt door de belang hebbende tegenstanders van wettelijke voorziening, het debiet in den eer sten tijd een gevoeligen schok onder gaan, dewijl het fabrikaat onder den titel van «kunstboter" zijn plaats op gaf, dat iemand hem haastig volgde. Hij geloofde dat het Seniawitsch was, Wendde zich schielijk om en zag een hooge yermonde gestalte die dicht bij hem stond en als uit den grond scheen verrezen te zijn. «Wat wilt ge van mij Wie zijt ge liep de graaf bijna verschrikt. «Zijt gij een Pool Zijt gij een patriot?" vroeg met gesmoorde stem de vermomde, en daarbij rustte zijn blik strak op hem. «Met welk recht vraagt ge dat? Dat ik een Pool en patiiot ben, weet ieder mijner landgenooten, en omdat ik liet ben, werd ik op mijn kasteel geban nen." «Zoo ge tijd en gelegenheid wilde vin den, mijnheer de graaf, oin uw kasteel te verlaten, zoudt ge sinds lang op Polens slagvelden met de broeders strijden daartoe waart en zijl ge verplicht als Pool, als eedgenoot ran den bond Sobiesky. Voorwaar," voegde de spieker er bitter bij «liefderomans, kan men daar niet spinnen I «Ha," riep de graaf, «ge zijt gezon den door Seniawitsch wilde hij zeg gen, maar deze naam bleef hem op de lippen. «Zoo ge overigens mijne gan gen zoo goed kent, moest ge ook weten dat ik tot nu noch een brief, noch eenig belicht van den bond ontvangen heb de markt heeft ingenomen. Wij voor ons gelooven niet dat het zulk een vaart zal loopenhet publiek gewent spoedig aan een naam, en na korten tijd zou de verandering niet meer gevoeld worden. De geringe nadeelen van de overgangsperiode moet men ziclt echter getroosten, als een billijke boete voor het varen onder vreemde vlag, al werd daar ook een eigen wimpel aan toegevoegd. Het is een wezenlijk vaderlandsch belang, dat met deze zaak niet de hand wordt gelicht. Hoe strenger controle is, uitgeoefend op de boter die in het buitenland te koop wordt aangeboden, des te spoediger is de tijd nabij, waarop we wederom met vrucht tegen aanvoeren van elders, zelfs uit Denemarken, kunnen con- curreeren. Wettelijke waarborgen, door stipt toezicht verzekerd, zullen onmiddellijk de prijzen omhoog doen gaanzoolang echter de buitenland- sche afnemer niet zeker is, dat hij niet wordt bedrogen, bedankt hij er wel voor, ons de volle waarde van het aangebodene te betalen. Hij heeft nu risico, en deze moet vergoed worden. Voorts moet ook aan de binnen- landsche consumptie het middel ge geven worden, om goede waar voor zijn geld te krijgen. Overal in ons land ziet men tegenwoordig «boter boeren" bij de klanten rondgaan, die er geen enkele koe op nahouden, en toch zuivere, onvervalschte waar zeggen te leveren. In zeer vele gevallen zou een scheikundig onderzoek wel iets anders leeren. Als de politie op die menschen een oogje kan houden, zou zij velen een dienst bewijzen, die nu op het eerlijke gezicht van den braven bui tenman aigaan en tegen hooge prij zen een product van mindere waarde koopen, al behoeft het, versch ge nuttigd, in smaak niet voor het echte onder te doen. Het is om al deze redenen, dat wij met verlangen de afdoening van zoodat men mij geheel onbekend laat met hetgeen men beoogt." «Het kan zijn," zeide de vermomde eenvoudig, «maar hel oogenblik is ge komen het vaderland roept u Zijt ge gereed «Elk oogenblik maar wie staat mij er borg voor, dat ik u vertrouwen kan, wie zijt ge De vermomde trok zijn kap neer en hoog opgericht stond Langiewicz, de aanvoerder der Poolsche opstandelingen voor den graaf, die, hem spoedig herkennend, boog en hem de hand reikte. «Mijnheer de graaf," hernam Lan- giewics, «zoo ik iederen Pool, die onze zaak door zijn geest nuttig kan zijn of dien ik tot het aanvoeren eener afdee- ling troepen bekwaam acht, zelf moet halen, dan betreur ik ons arm vader land Beschaamd en met neergeslagen oogen stond Dewbinsky voor hem. «Zoo ik een middel wist om mijne bewakers te ont komen," fluisterde hij vervolgens, «zou ik niet twijfelen." «Welaan," antwoordde Langiewicz, «daarvoor is gezorgd. Heden over vier dagen te middernacht vindt ge achter de kerk van het dorp Wollnaka een ge zadeld paard en drie ruiters, die u ver deze quaestie te gemoet' zien. Zij moge dan geen «brandend" vraag stuk zijn, \an gewicht is zij stellig niet ontbloot. In aansluiting met een vorig be richt kunnen wij melden, dat de konink lijke familie niet aan het station Vreze, doch aan de halte Vrexen zal afstappen, en dat het verblijf te Arolsen tot Woensdag duren zal, op welken dag de aankomst te Wildungen bepaald is. De heer F. Steers, eerste onderstal meester des Kónings, is gisteren, Vrijdag naar Wildungen vertrokken, en tegelijk werden twee hofrijtuigen benevens 5 paarden en 1 ponny daarheen verzonden. De opbrengst der Iiijks-middelen over de drie eerste maanden van dit jaar, is zeer bevredigend te noemen. Alle middelen, belialve de personeele belasting, het recht op erfenissen en de suikeraccijns, brachten meer op dan in liet vorige jaar, en liet is te verwachten, dat de opbrengst der middelen over het geheele jaar 1887 zal overeenkomen met de som, waarop men rekent. Zelfs vleit de Minister van Financiën zich met een overschotje. Naar aanleiding van het bericht, dat de Exploitatie-maatschappij liet spoor wegverkeer op de lijn Leeuwarden Zwolle, in verbinding met den Centraal- spoorweg, belangrijk zou versnellen, had de kamer van koophandel te Almeloo den directeur-generaal verzocht, bij den a s. zomerdienst een regeling in te voe ren, waarbij de onmiddellijke aansluiting te Zwolle aan den eerstbedoelden treinen loop, althans des avonds, verkregen en de communicatie over Zwolle met Holland van Almeloo daardoor verbeterd werd. Tevens herinnerde de kamer aan haar vroeger verzoek aangaande het gebruik van beter materieel op de lijn Zwolle Almeloo. Het antwoord van den directeur- generaal luidt, naar de Zw Ct. bericht, dat het ontwerp der zomerdienslregeling aan den door de kamer uitgesproken wensch beantwoord, en dat het voor wachten zullen orn u naar ons leger kamp te voeren. Van hier zal u de vlucht gemakkelijker zijr, dan uit uw eigen kasteel. Geef mij uw woord van eer, dat ge komen zult. Eu mocht het door een of ander toeval in den genoem den nacht onmogelijk zijn, dan geldt dezelfde afspraak voor de twee volgende nachten, maar ik verzoek u, zoo mogelijk door een vertrouwden bode, mijne ruiters te laten verwittigen, opdat zij niet te vergeefs wachten. Het wachtwoord is Oyczyzna." «Ik zweer te komen riep Dewbinsky in vervoering. «Ik wist het vooraf, dat gij getrouw zijt," antwoordde Langiewicz met een warmen handdruk. «Maar mijn tijd is afgemeten. Vaarwel tot weerziens I" En eenige minuten later was de aan voerder der opstandelingen even zoo ge heimzinnig verdwenen als hij gekomen was, Maar schier te gelijk rnet zijne verwijdering trad een andere donkere gestalte van achter een boomstam te voor schijn en verwijderde zich voorzichtig en onhoorbaar. Het was Seniawitsch. Wordt vervolgt.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1