Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. nemen beslaat, alsdan het tegenwoordig in gebruik zijnde lichte materieel door andere voertuigen te vervangen. Met 21 dezer wordt de werving bij de marine van jongens beneden lijari- gen leeftijd tijdelijk gesloten. De opening van het Kurhaus te Scheveningen is vast bepaald op 15 Juni a. s., als wanneer het Philhaimo- nisch orkest het eerste concert zal ge ven. Als directeur zal optreden de heer J. A. Brauen. De aanvoer van eieren was Maan dag te Nijmegen op de weekmarkt zóó groot, dat men ten laatste slechts 8 cent voor de 4 stuks betaalde, iets wat, vol gens veler heugenis, sinds lang niet het geval is geweest. Tengevolge van den hoogen water stand der livier de Waal, hebben de visschers de zalm- en elftvisscherij in het water voor Zalt-Bommel moeten sta ken, hetgeen hun groote schade berokkent. De directie der 's Gravenhaagsche Melkinrichting zal in het vervolg des Zondagsavonds te 6 uren haar winkels sluiten. Hoewel de zaak er schade door ondervindt, vindt men 't toch uitermate gewenscht de vrouwcli|ke beambten één avond in de week vrij te geven. «Een zeldzaam feest wordt heden te Engelen, het kleine plaatsje aan de Dieze nabij den Bosch gevierd de zes tigjarige huwelijksvereeniging van den heer W. Oudegeest, en zijne echtgenootc. Op zich zelf moge deze gebeurtenis niet zoo zeldzaam zijn, de omstandigheden waaronder zij wordt gevierd, maken haar eenig in hare soort. Het feestvierend echtpaar heeft zes zonen, allen dienst doende predikanten bij de Ned. herv. kerk. Men kan dus veilig aannemen, dat het eene door en door Proteslantsche familie is, en nude feestviering heeft plaats niet alleen te midden van, maar grootendeels ook door Roomsch-Katho- lieken. De Protestantsche gemeente te Engelen bestaat slechts uit weinige leden; de Katholieken vormen de overgroote meerderheid, zooals bijna in geheel Noord- Brabant, en toch kan men zich geene meer algemeene deelneming denken dan heden te Engelen het geval is. Eene regelmatige feestcommissie uit de inge zetenen heeft zich intijds gevormd. Zij heeft muziekkorpsen aangenomen, op tochten gevormd, vuurwerk besteld, in één woord een zeer aardig en doelmatig programma samengesteld, behoorlijk af wisselend, en waarin ook aan de jeugd een nommer is toegekend n.l. liet zingen van enkele toepasselijke liederen. Onnoo- dig te zeggen, dat van alle huizen de vlag is uilgestoken, maar daarenboven zijn er toebereidselen gemaakt voor eene algemeene verlichting van het dorp en voor vuurwerk op de Dieze. Dit alles bewijst, hoe uitstekend hier de verstandhouding is tusschen de Katho lieken en Protestanten." De heer dr. C. E. van Koetsveld, te 's-llage, hoopt 24 Mei e.k. zijn 80en geboortedag te vieren. Het comité voor de nationale ten toonstelling van oude en nieuwe kunst nijverheid, te houden te 's Gravenhage in MeiOctober 1888, heeft een circulaire verspreid, waarin het er op wijst, dat de baten, die deze tentoonstelling kan op leveren, onzeker zijn, waarom het een waarborgfonds bij elkaar wenscht te bren gen, ten bedrage van minstens zeventig duizend gulden, in aandeelen elk van f50. Is er winst, dan wordt in de eerste plaats het waarborgfonds gedeeltelijk of geheel terugbetaald. Blijft er daarna nog een batig saldo over, dan zal dit bestemd worden voor het binnen 's Gravenhage op te richten kunstnijverheids-niuscum. Aangaande het tabaksgewas schrijft men aan 't N. v. d. D.De handel blijft zeer stil. Het 1885er gewas bleef te Nijkerk nog bijna geheel onverkocht; het 1886er gewas is daar thans echter opgeruimd te Woudenberg is van het 1886er gewas nog niets verkocht. Te Rhenen bleef het bestgoed nog grooten deels in handen der planters, terwijl te Eist en Amerongen circa 100.000 halve kilo's zijn opgeruimd van het kleurige bestgoed, 't welk voor Duitschland zeer gezocht was. In Maas en Waal, voornamelijk te Horsen, Wamel, Leeuwen, enz., blijft nog een groot deel van het laatste ge was onverkocht; dit is grootendeels tabak van mindere qualiteit en daarvan hebben de handelaars nog voorraad ge noeg. De tabak van 1880, voor zoover ze reeds gebroeid is, komt mooi uit stapel. De Maatschappij tot Opvoeding van Weezen in 't Huisgezin zal op Vrijdag 3 Juni a. s. in het Nutsgebouw te Amsterdam haar XHIe jaarvergadering houden. De vraag of het Hollandsche vee op de buitenlandsche en vooral op de Engelsche markt kan worden toegelaten, is voor onzen veehandel van het hoogste belang en houdt voordurend de aandacht onzer Regeering gaande. Nog dezer dagen is haar gebleken, dat onze Britsehe nabuur geen levend vee uit Holland aangevoerd wil ontvan gen, zoolang wij veroorloven dat Duitsche schapen, op weg naar andere rijken, door ons land trekken. De gezondheidstoestand van onzen vee stapel is op het oogenblik opperbest en juist daarom is het voor den Holland- schen veehandel des te harder dat hij zijn waar niet kan afzetten naar een land waar onze koeien en kalveren zeer in trek zijn. Ook de Duitsche schapen zijn zeer ge zond. Niets belet dus Engeland om het Neder- landsche vee op al zijn markten toe te laten meerit onze Regeering. De regeering heeft met de Rottei- damsche Lloyd een contract gesloten, waaidoor de verzending van brieven naar Ned.-Indie zal kunnen plaats heb ben elke acht dagen, bij beurten door de maatschappij Nederland en de Rotter- damsche Lloyd. De gewezen stations-assistent E. J. de Vries, te Leeuwarden, wien indertijd beide boenen werden afgereden, welke vervangen zijn door kuristbeenen voor rekening van de Exploitatiemaatschappij, heeft thans eene uilkeering ontvangen van f0500 in eens, terwijl hem een jaar- lijksch pensioen van f 125 door genoemde maatschappij is toegezegd. Deze ongeluk kige, die het oveiigens goed maakt wat zijne gezondheid betreft, zal nu in siga ren gaan handeldrijven eri een kiosk aan het station Leeuwarden oplichten. Men schijnt in de Zuiderzee (link ansjovis te vangen. Door de bemanning van twee Volendammer schuiten werden gisteren 20,000 stuks aangebracht. Men schrijft ons uit Ede: «De vette schapen voor Engeland zijn bijzon der laag in pi ijs. Men besteedt slechts 25 a 28 ets. per KG. of f 14 a f 17 per stuk. Voor zuiglammers wordt door de opkoopers alhier f 13 a f 16 per stuk betaald. Ook de vette kalveren worden tegen zeer lagen prijs verhandeld en wel I7.& 20 ets per '/i KG." De Duitsche keizer wordt tusschen 15 en 18 Juni te Eins verwacht. De groote roeiwedstrijd is in verband daarmee op 26 Juni bepaald. De kroonprins gaat te Ems goed vooruit en keert heden naar Potsdam terug, om spoedig daarop met zijn vrouw en kinderen naar Engeland te reizen. Bismarck gaat tegen Pinksteren naar Varzin en in Juli naar Kissingen. Graaf Ilei bert von Bismarck zal zich, op raad zijner geneesheeren, voor eenigen tijd naar Dublin begeven, waar hij de gast zal wezen van den onderkoning van Ivrland. Men wil, dat hij onderhandelin gen gaat voeren over de Oostersche politiek en de koloniale vraagstukken. Het Engelsche Lagerhuis nam de drie eerste paragrafen van art 1 der Iersche dwangwet aan. Sir Fergusson verklaarde in de zitting van het Lagerhuis, dat de Regeering niet officieel zal deelnemen aan de Patijsche tentoonstelling van 1889, doch de deel neming aan de inzenders zal vergemak kelijken. Bij tweede lezing nam het Huis met 318 tegen 45 stemmen het wetsontwerp aan, waarbij den hei log van Connaught wordt vergund voor het jubilé der Ko ningin naar Engeland te komen, zonder zijn ambt als opperbevelhebber in Indië neder te leggen. Na een debat, dat verscheidene uren duurde, werd het bijzonder crediet van 17,000 p. st. voor het jubilé van West minster-Abdij met 208 tegen 84 stemmen verleend. De radicalen en Parnellisten waren er tegen. De Fransche ministerraad heeft be sloten geen beslissing te nemen aan gaande de begrooting alvorens de debatten in de Kamer te hebben gehoord. Eergisteren begon de verkoop der Fransche Kroondiamanten, Men denkt dat die 5 of 6 dagen zal duren, Frankrijk en Engeland onderhandelen om hun wederzijds grondbezit aan de kust van Samalis en de Golf van Aden te erkennen en een demarcatielijn te trekken, waarover geen van beide zijn invloed zal uitstrekken. De gemeenteraad van Barcelona heeft de opening der tentoonstelling aldaar uitgesteld tot 8 April 1888; men had in September van dit jaar gereed moeten zijn. De Bank van Spanje en de in Spanje gevestigde vreemde banken hebben den minister van financiën hare medewerking toegezegd bij de verpachting der tabak. Zij verzochten den minister zijn wetsont werp betreflénde de couponbelasling uit te stellen. Omtrent de Egyptische quaestie is nog geen beslissing genomen; toch dringt Sir Wolfl' bij Lord Salisbury op spoedi ger oplossing aan. Uit New-York wordt gemeld, dat de Wetgevende Macht van Illinois een wet heeft aangenomen, waarbij ieder, die tot oproer of wanordelijkheden aanspoort, in geval deze daarvan het gevolg zijn, als medeplichtige strafbaar wordt gesteld. De wet is van terugwerkende kracht verklaard ten aanzien van de buitenland sche redenaars, die velleden jaar de standjes te Chicago veroorzaakten. De laatste tijdingen uit Creta zijn geruststellend, oGchoon er toch nog iets gistende is: de ChVistenen nemen een afwachtende houding aan. In de plaats van den majoor L. B. LoefT, naar de escadrons te Venloo ver plaatst, zal waarschijnlijk de ritmeester J. van der Wedden, van het le reg. hussaren, belast worden met het com mando over het escadron ordonnancen alhier in garnizoen. Onze vroegere verdienstelijke stad genoot, de heer F. J. Schw eiusberg, is benoemd tot lid van de jury van den grooten wedstrijd van fanfare- en har moniegezelschappen, welke 2, 3 en 4 Juli a. s. te Nijmegen zal worden gehouden. Ter rectificatie van een bericht in ons vorig nummer diene dat de schietwed strijden, waaraan door de schutterij alhier zal worden deelgenomen, op 13 Juni en 12 en 13 Juli a.s. te 's-Hage zullen ge houden worden. Morgen wordt door de leden der Amsterdamsche Yelocipédeclub eene weg wedstrijd gehouden, van Amersfoort naar Arnhem en terug, eene afstand van 80 Kilometer. De afiitzal ongeveer te 10 uur even voorbij de tol aan den Arnhemschen straatweg plaats hebben. Aan dezen wedstiijd wordt door alle soorten van wieiers deelgenomen. De tricycles krijgen op de andere 40 minu ten voorgift. In de plaats van den Brigadier- Majoor C. de Lange, naar Utrecht over geplaatst, is benoemd de Brigadier D. Otte, die thans te Utrecht stationeert. Onze stadgenoote, Mejuffrouw P. J. G. Bothof, thans onderwijzeres te Poederoien, komt voor op een drietal voor onder wijzeres te Nieuwerkerk aan den Amstel teiwijl Ds. H. W. Ka111"genomineerd staat voor de Remonstrnntsche Broederschap te Meppel. De Rechtbank te Utrecht, heeft H. S., hier woonachtig, 3 maanden ge vangenisstraf gegeven, omdat hij O. B., G. B. en A. M. mishandeld en verwond heeft. Voorts heeft het O. M. vijf gulden boete, subs. 5 dagen hechtenis geëiseht voor K. van D., omdat hij de vrouw van M. van D. mishandeld heeft. Van dezen eisch volgt Maandag de uitspraak. Utrecht. Zekere vrouw v. d. B. ge durende meer dan 2 jaren als schoon maakster in het Confectie-magazijn van de firma P. en C. alhier werkzaam, werd onlangs uit die betrekking ontslagen, terwijl kort daarna eene toevallige om standigheid tot de ontdekking leidde, dat zij zich tijdens haar verblijf aldaar aan diefstal van eenige heerenpantalons had schuldig gemaakt en deze in de Bank van Leening had beleend, alwaar dan ook door de Politie niet minder dan 73 pantalons en enkele kleinere kleeding- stukken werden in beslag genomen. Voor dit feit nu had vrouw v. d. B. zich j.l. Donderdag voor de Rechtbank alhier te verantwoorden en werd tegen beklaagde, die beweerde uit armoede de haar ten laste gelegde feiten te hebben gepleegd, door het O. M. eene gevangenisstraf van 2 jaren geëiseht. De uitspraak is be paald op a.s. Maandag. Op de Mariaplaats alhier, had in den nacht van Woensdag op Donderdag jl. eene vechtpartij plaats tusschen een paar burgers en twee korporaals der Genie, waai bij een der militairen zijne sabel trok. Zijn tegenpartij zulks echter bemerkende, wist hem de sabel te ont rukken en bracht hem daarna met zijn eigen wapen een geduchte slag op het hoofd toe, zoodat de korporaal verwond werd en onmiddelijk ter verpleging naar het Militaire Hospitaal moest worden overgebracht. De dader werd kort daarna gearresteerd. Bunschoten, 11 Mei. Door de Zuid- Hollandsche Maatschappij tot redding ran schipbreukelingen is aan J. van Veen en diens knecht, visschers alhier, als een bewijs van erkentelijkheid voor het red den van 2 schipbreukelingen in de Zuiderzee eene gratificatie voor elk van 10 gulden verleend, en door den burge meester uitgereikt. Bnrucrcld. De gemeenteraad alhier en de raad der gemeente Ede hebben besloten, voor verbetering van de Moor ster- en Glinderbeek gelden beschikbaar te stellen. Het Eemcollege ijvert zeer voor de verbetering der waterleidingen, en men meende o. a. in den raad van Ede zulks te moeten steunen, als een tegenwicht tegen den wensch van som migen, tot oprichting van het waterschap voor de Geldersche Vallei. Enkele raads leden waren van oordeel, dat bij de oprichting van zulk een waterschap «het geneesmiddel erger zou zijn dan de kwaal." Kkcncn. Van de opening der stoom- tramlijn RhenenWapeningen is officieel nog niets bekend; waarschijnlijk zal het wel begin Juni worden. De feestcommissie, die zich alhier ge vormd heeft om die opening feestelijk te herdenken, ondervindt zeer veel mede werking bij de burgerij. Scher|»ciizccl, 10 Mei. Heden is hier weder een geval van diphteritis, ge paard met cioup, ter secretarie aange geven. De duikers van de Deensche booten, die zijn gekotnen om de ligging van het gezonken schip Meta bij Texel te onder zoeken, hebben zes kisten met porselein en aardewerk, zonder merken, naar boven gebracht. In de kapel van het Aartsbisdom van Mechelen is voor de eerste maal door den Aartsbisschop geconfirmeerd een inboorling van Congoland, de zoon van een stamhoofd, die eenige maanden gele den naar Antwerpen was gekomen. Zoowel op maatschappelijk als op gods dienstig gebied had de knaap zich zeer snel en flink ontwikkeld. De Koningin heeft zich bij de doop plechtigheid doen vertegenwoordigen door de echtgenoote van den burgemeester van Antwerpen en schonk den doopeling een prachtig gouden horloge met toebe- hooren. Hij kreeg de namen van Henri Leopold. Zondag is hij naar zijn vader land teruggekeerd. Mevr. Harriet Beeciier Stowe, de beroemde schrijfster van de Negerhut, woont des winters in Florida, 17 mijlen van Jacksonville. Zij heeft eene eenvou dige buitenplaats, zeer schoon gelegen aan de rivier. In de omgeving wonen tal van negers, en zij vindt er genoegen in haar tijd gedeeltelijk door te brengen met hen, wier lot zij zoo treffend be schreef en tot wier vrijheid zij zooveel bijdroeg. De tuinbouwtentoonstelling t<? Dresden heeft in 't begin zeer veel te lijden ge had van het ongunstige weer. Bijna alles is met groote zeilen en doeken toege dekt, en de regen veranderde de wegen in modderpoelen. De verschillende inzen dingen moeten overigens prachtig zijn. Een groep orchidaëen door een Engelsche firma ingezonden vei tegen woordigt in waarde een kapitaal. De eereprijs van de keizerin van Duitschland werd aan deze firma toegekend. Naar een Duitscii blad uit Londen verneemt, zal het personeel van het Eden-Théater, te Parijs, onder leiding van zijn directeur Lamoureux, naar Engeland's hoofdstad trekken, ten einde daar de opera «Lohengrin" op te voeren, die in Parijs tot zooveel opschudding aanleiding gaf, waardoor de opvoeringen werden gestaakt. Naar men verneemt, zouden ook onder handelingen zijn aangeknoopt, om het Fransche gezelschap te Amsterdam en 's Gravenhage te doen optreden. De macht der gewoonte. Twee pas ingedeelde miliciens te 's-Hage, die tevens vrienden waren, vonden de hun verstrekte uniform zoo netjes, dat zij, met het mooie weer, besloten, om zich te laten photo- grapheeren, en wel beiden op één portret. De photograaf was weldra met hen eens geworden hoe het worden moest, en na eerst den een den buik nog een weinig ingeduwd en het hoofd van den ander in eene meer schuinsche richting gebracht te hebben, vormde het tweetal werkelijk een niet onaardig geheel. Met alles gereed zijnde, plaatste de photogiaaf zich toen met den rug naar de poseerenden, nam zijn hoiloge in de eenè hand, en terwijl hij met de andere het toestel vrij maakte, sprak hij goed hoorbaar «Nu even opgepast, heeren geeft acht Doch hoe groot was 's mans verwon dering, toen in de donkere kamer de proef zichtbaar werd en hij ontwaarde, dat beide militairen daarop als twee pila ren naast elkander stonden. Het reeds genoten onderwijs in de recrutenschool oefende al zooveel invloed op hen uit, dat zij op het «geeft acht!" van den photo graaf zich bij de excercitie waanden en «de positie" hadden aangenomen. Haagsche Ct De speelbank te Spa wordt den 15en dezer weder geopend. Vijf jaar geleden kon Spa, gelegen aan den voet der Ar dennen, in aantal badgasten en zelf moorden met Monaco wedijveren. Zij, die te Monaco verloren, konden het te Spa weder terugwinnen, en omgekeerd, Vóór- vijfjaar verbood het toenmalige ministerie Frère-Orban de speelbanken te Spa. Toen nam het bezoek der badgasten afvilla's en hotels waien vei laten alles ging kwijnen, de natuur en bionnen hadden geen aantrekkingskracht rneer. En nu staat de Belgische regeering toe, dat de bank weder geopend wordt. De rijke graaf de Lanoy heeft voor dit seizoen de bank gepacht voor 300,000 francs. Of er ook iets veiloren moet worden, als men voor één zomer zulk eene pachtsom durft bestedenOm Spa niet ten gronde te richten, sluit de regeering, tegen de wet in, de oogen. En dat gebeurt in het beschaafde Europa 1 België werpt door dezen daad eene smet op zich. Zelfmoord van een militair. Een vreeselijke zelfmooid, onder zeer bijzon dere omstandigheden gepleegd, heeft groot opzien verwekt in miliiaireen burgeilijke klingen te Metz. Een adjudant bij de artillerie bond zich voor den mond van een kanon van 8 duim, na het met schroot te hebben geladen. Daarna bracht hij er zelf het vuur in. De ongelukkige werd letterlijk in stukken geslagen. Men schrijft uit Londen «Te Clial- sont St. Gilles (gemeente South Wycombe) slaat nog heden ten dage een klein land huis, waar Milton een toevluchtsoord vond toen in 1565 de pest te Londen woedde. Onder het schamele dak in het dorpje Buckingshamshire schreef de blinde dichter zijn «Paradise Lost" en begon er op raad van den kwaker Ewood zijn «Paradise Regained". Ofschoon slechts een armoedige hut, waarvan de grootste kamer slechts zes personen kan bevatten, is zij nog in denzelfden toestand als toen de dichter er in woonde. Een Amerikaan deed den eigenaar het voorstel het huis te koopen, hij wilde het naar Amerika medenemen en daar weder opbouwen. De dorpsbewoners verzamelden evenwel geld en kochten het huis voor de ge meente aan. Men wil er nu een museum van maken en er voorwerpen uit Milton's tijd in plaatsen reeds zijn 4800 guldens voor dat doel bijeen gebracht". De Neuc Freic Prcsse doet het vol gende verhaal uit het leven van den bekenden Franschen ingenieur Ferdinand de Lesseps «Na den dood van zijne eerste vrouw maakte de Lesseps, die toen 68 jaar was, dikwijls visites bij eene Parij- sclie familie, aan wie hij veel van zijne reizen verhaalde. Sprekende over zijne jongste reis door Palestina, deelde hij mede, als weduwnaar blootgesteld te zijn geweest aan vele gevaren onder de Ara bieren, die niet konden begrijpen, hoe iemand zonder vrouw kon leven. De schoonste der dochters uit het gezin vroeg hem toen waarom hij niet hertrouwde. «Omdat ik oud ben", was het antwoord. «Ik zou alleen eene jonge vrouw kunnen liefhebben, en een jong meisje zou mij niet willen hebben". «Wie weet", was het zedige antwoord. Eenigen tijd later vertelde Lesseps van de Jericho-roos, die, na verdroogd te zijn, weder herleeft, als men haar in water zet, en wist, op ver zoek der jonge dame, haar zulk eene roos te bezorgen. Eenige dagen later toonde zij hem de herleefde roos met de woor den «Ziet u, liefde kan voor het altaar hetzelfde doen, als hel water deed aan deze bloem". Dat was nog al duidelijk. Zij keken elkaar aan en de Lesseps sprak: «Als gij werkelijk een oud mar. wilt nemen, hier is mijn hand." Thans zijn zij tien jaar gehuwd en zeer gelukkig. De jonge vrouw vergezelt de Lesseps op al zijne reizen en deelde nog kort gele den zijn moeilijk leven in Panama. Hoe de Russen zicii warmen. De Russen welen er wel raad op, om het zich 's winters zoo aangenaam mogelijk te maken. Men voelt geene koude in die soliede gebouwde huizen met dubbele deuren en ramen, en waar de kamers verwarmd worden door in d.; muren verborgen heetwaterstoven. In huis zijn de Russen luchtig gekleed, eene erge tegenstelling met de massa bont en doeken, die zij aandoen als zij uitgaan. Als een Rus uitgaat, draagt hij op het hoofd een groote bonten muts, die tot over de ooren reikt; over zijne schoenen laarzen van huiden, van binnen gevoerd tot aan de knieën, en een pels; aan de handen gevoerde wanten. Alleen zijn neus is aan de koude blootgesteld, en telkens wrijft hij aan dit lichaams deel, om den bloedsomloop in gang te houden. Dikwijls gebeurt het, dat men op straat een vreemdeling aanpakt en hem zijn neus wrijft, opdat dat lichaamsdeel niet zal bevriezen. Vrouwen uit den gewonen burgerstand gaan 's winters zelden uit; alleen de rijke dames gaan uit in sleden. Twee plattelands echtelieden arri veerden te 's-Hage per spoor en werden onmiddellijk door een wegwijzer aange sproken. «Wegwijzen, mijnheer?" «Dank je, vriend," was het antwoord «wij kunnen de kermis alleen wel vinden." «Kermis?" zeide de eerste, «dat zitje niet glad die is omgevallen en levend begraven 1" «Wie heeft em dat gelapt vroeg de vrouw, het woord voor haren man op nemende. «Gelapt hei nam de wegwijzer. «Geen

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2