Eenige MEUBELEN, BEDDENWINKEL v. d. DOOSTER, BUK», Ulfiim, CRAHIT VLOERZ fll BEDDENWINKEL VAN „DE ROOSTER. HOF, 2. huis hoek ZEVENHUIZEN. WmXA ie €e taille Hof, 2B huis hoek Zevenhuizen, M. H. VAN RAALTE, SCHIEDAMMER GENEVER Advertentiën. 0P NIEUW ONTVANGEN PUNCH VAN BEERTJE Winkelgoederen, Firma J. G.THIES. Specialiteit in Amersfoort. VIEUX COGNAC FINE, Very Old Brandy, Een burgerwoning, PT. Fijne ZWARTE LAKENS en DOSKINS D. P. BONK Co. flit één stnk zonder naad (in elke afmeting), voor i tip H. B. DE BEER, Amsterdam. /IA Winkelopstand en Timmermansgereedschap. °0fi *e, F. RAUH, VERKOOPEN: TerscMUeade kwaliteiten in KospitaaEinnen of Kraamkdd.oeL Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. eene fraaie collectie in de nieuwste kleuren. tot in de beste soorten. Langestraat. r wordt geleverd f 1,90 per vierkante ÜWBeter hoek Stoovestraat. NIGHTCAP. GEm ONGELUKKIGE JAGERS MEEIIJ 5 Voorhanden een groote keuze in GEWONE en FANTA1S1E Wollen Dekens, GESTIKTE, KATOENEN en SATINET Dekens, WAGENspreitjes, WIEGENsp reien, DOÖPspreien, EÉN- en TWEEpersoons spreien, met en zolder GE- KLELRDE randen. Een groote verscheidenheid in wit, geel, groéx gekleurd en faxtaisie DAMASTEN. Prachtige patronen in CRETONNE en MEUBELCHITS. Steeds voorhanden een groote partij BEDVEEREN, KAPOK, ZEEGRAS, ALPENGRAS en PAARDENHAAR. Matrassen niet in verlangde maat voorhanden worden met den meesten spoed net en tegen concurreerende prijzen geleverd. LOOSTIJK voor beddenzakken is voorhanden in 4/4, 9/8, 5/4, 8/4 en 9 4 breedte. N.B. Het UITSTOOMEN van Veeren Bedden met toebehooren hei AANVIELEN en VERNIEUWEN van Matras sen, Bedden als anderszins wordt accuraat en zoo spoedig mogelijk gedaanmen wordt evenwel beleefd verzocht, indien het mogelijk is, een paar dagen le voren de bestelling dienaangaande te doen, daar de drukte der schoonmaaktijd belet allen gelijk te kunnen voldoen. Het vertrouwen hiervoor hoop ik door soliede en eerlijke behandeling waardig te'blijven. schoonmaker, maar de Raad; wie zou je anders denken?" »Dat zal den neringdoenden man toch duur te staan komen xten goeje Raad is altijd duur, juf frouw ïJe hebt goeje praat met je goeje Raad,vmaar daar mot ik niks van heb ben kom mee, man. 't Is hier ook al een ouwewijvenboel En beiden namen de terugreis aan. (llaagsclie Ct,) BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 4 Mei Antonie Wilhelm, z. van Gerrit van der Heijden en Antonette van YVijland. Arje, z. van Stcveu van Vinken en Jannetje Dashorst. 5 Mei Johanna, d. van Elske Ileerkens Plantenga. 6 Mei Johannes, z. van Johannes Steeubeek en Johanna Middelaar. Clara Margaretha Johanna, d. van Frederik Heijdel en 'Cor nelia Kok. 7 Mei Hendrik, z. van Teu- nis van Dijk en Evertje van de Geest. 8 Mei Antonia, d. van Willem Galjee en Petronclla Hagenbeek. OJura, d. van Jan van Dijkhuizen en Susanna Polhout. Jannetje, d. van Herbert Holtman en Drika Koenen. Maria Alijda, d. van Gerrit Lablans en Alida Arler. 9 Mei Francii eus, z. van Willem Kraaikamp en Louisa Veenendaal. 10 Mei Catrina, d. van Wilhelmus Ileere en Antonia van 't Wel. Lucia Aardina Maria, d. van Johan Oelp en Adriana Bosman. 11 Mei Pieter, z. van Hendrik Koning en Heudrika Johanna Kamperman. Gcertiuida Petronella, d. van Nicolaas Wolfswinkel en Geertrui van Eijken. 12 Mei Cornelia, d. van Jan van Brakel en Hendrika Poort. Ondertrouwd 7 Mei Gerrit Zonneveld en Jacoba van Bogerijen. 12 Mei Andreas Jordanus van 't Riet en Klazina Tolboom. Gehuwd: 11 Mei Joannes Antonie Lau- rijssen en Hendrika van Wessum. Fran- eiscus de Bree en Geertruida Catrina Kraaikamp. Petrus Jacobus Butselaar en Aaltje Veclder. Albartus Smink en Heintje van Wiksclaar. Heudrikus van den Esbof en Johanna de Gooijer. Karei Koenraad Abelman en Jacoba Alijda Verhoef. 12 Mei Theodoras Balk en Gerarda Annetta Welling. Overleden 6 Blei Johannes Veenendaal, 53 j., echtg. van Antonia Goljee. 8 Mei Maria Geerlofs, 83 j., wed. van Frederik Mulder. 10 Mei Wilhelmus Stephanns Huisman, 10 m. 11 Mei Johanna van Meetoren, 5 m. .Bunschoten. Geboren 7 Mei Heudrikus z. van Peter Kok en Jannetje Wcntsel. Ondertrouwd: Johannes Dop en Gijs- bertje Beekhuis. Gehuwd 7 Mei Willem Varenkamp en Heintje ter Beek. Lourens Smit en Jaapje Varenkamp. Overleden 9 Mei Jannetje Nagel geh. met Klaas Poort 47 j. Hoogland. Geboren: 7 Mei Antonia d. van Lam- bertus van Huyk en Maria Magdalena Iszart. Tensdcii. Geboren: 11 Mei Ariaantje, d. van Gerrit Timmerman en van Klaasje Zeldenrijk. Overleden: 10 Mei Petras Johannes Reinbertus Christiaau van 't Hof, 7 w. lVoiulenbcrg. Geboren 11 Mei Cornelia, d. van Adrianus de Lauge en Geertje Ter Maatcn. Gehuwd: 6 Mei Matthijs Eijkelkamp, 44 j. en Errisje Veenendaal, 3G j. 7 Mei Jan Cornelis van de Meent, 30 j. en Lamniertje van den Berg, 26 j. Geboren SAMUEL Zoon van A. M. TROMP VAN HOLST J. F. O. H. TROMP VAN HOLST geb. IJartogii Heijs. Huize Randenbroek Amersfoort, 13 Mei 1887. Notaris Hl1'. J. Hl. RICHELLE, te Amersfoort, is voor nemens otn op Skins- dag, den 24. Mei 1887, des voormid- te OVi mir precies, in de hui- aan de Kampstraat alhier, wijk C. dngs zinge No. 44, laatst bewoond geweest bij den timmerman en winkelier VAN GELDER, in liet openbaar om contant geld te dom Heden ovetleed in den ouder van 11 jaar ons zoontje Izaak. J. C. ROLANDUS HAGEDOORN. J. H. ROLANDUS HAGEDOORN— ïy L VAN der CrAD Amersfoort, 12 Mei 1887. Het is mij een hoogst aangenamen plicht mijnen bartelijken dank te brengen aan den WelEd. Geb. Heer en Mevrouw W. H. DE BEAUFORT, op den Huize vde Treek", die mij en mijne vrouw den 6'len Mei, der, dag waarop ik mocht her denken dat ik voor 50 jaren in dienst trad van de hooggeachte familie DE BEAUFORT, tot den aangenaamsten mijns levens maakten. //zv R. VAN VULPEN en Echtgenoote. De Treek, 14 Mei 1887. alsKASTEN,TAFELS, STOELEN, SPIE- GELS, SCHILDERIJEN, KACHEL, FOUR- j NUIS. 'als: SPIEGELS, SCHILDERIJEN, C.A- LANTERIËN, PORCELE1N-. GLAS- en AARDEWERK, HOUTWERK, STOF FERS, EMMERS, enz. enz. Benevens te voren op de gewone uren &lï-y Daags te zien. MERK: A. ESPEROS Fils, COGNAC. per flescli 14 !,SO - 0,05 (zonder (lescb). G. Vcrkrijgb a a r bij Tli. II. UKAKDSEN in gedistilleerd en Tabakskerverij „D E 51 O O K,-' Langcstraat F. 62, AMERSFOORT. MARKTBERICHT. Amersfoort, '13 Mei. Tarwe f7.50a f8.00.Rogge f4,90 a f5,40. Boekweit f 6,00 a f7,00. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a fO.OO. Aard appelen f 1.90 a f 2,50. Hoendereieren f 2.50 a f 3.00 de 100 stuks. Boter f 0,80 a f 1,00 per Kilo. Kaas f 0, a 0,--. Biggen f6.25 a f'12,75 Scliiam- men f 8.a f 15.00. Ondergeteekende bericht, dat ten allen tijde Teerlingen kunnen worden toe gelaten tot zijne PRIVAATLESSEN in de gjmnastick welke it fl. 10. 's jaars tweemaal per week gegeven worden in het Lokaal der Iloogere Burgerschool. De Notarissen A. II. DRIJFHOUT VAN HOOIT en Mr. J. DE I-OUTER te Amersfoort, zullen op Zaterdag den 21 5Iei 1S87, des avonds ten 7 ure in bet Koffiehuis ,,het Va lkje" te Amersfoort, in liet openbaar yp. in de gemeente Amersfoort: staande in de Muurhuizen, wijk F. no. 495 kad. sectie E. n°. 790 groot 40 centiaren, bewoond door de weduwe van ELDERT. Grond belasting f 1,55. Aanvaarding bij de betaling der koop penningen op 21 Anglistics 1887. Te bezichtigen daags vóór en op den dag \an den verkoop. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f4 50, f5.00, f5.75, f G. en f 6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder btmel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f 25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f5 50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7 50 en f8.—. Gewone blauwe kapwicgen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.— en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte scbonunelwiegen met stang hemel f7.—, f9.— en" f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. wasclitafels met spiegel f5.50, zonder spiegel f4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geliccl compleet, net bewerkt, tegen conenrreerciide prijzen afgeleverd. 15ij contante betaling van BEDDEN-ARTIKEIjEUT wordt 5 IMUOCISKT korting toegestaan. BORDEAUX f28 p. anker. St. JU TI EX - 32 CASTEN ACMEDOC- 4© Tevens per llescb verkrijgbaar. Leeraar. door Merk VERKRIJGBAAR in KETDEIÏFEESSC'IIEX van 2 Titer a 1,15 per I, i t e r II e s c h bij TL. Iï. CJ. BB5AXTM4EX in gedistilleerd en Ta baks iter verij „15 E JIOOll", Amersfoort. 5B. Als bcivijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. Met het wondervisier, op elk geweer te bevestigen, is liet onmogelijk het wild tei missen. Franco toezending na ontvangst vau| fr. 1.50 (per postwissel of in postzegels door BÈ RUBIER, '175 Boulevard Voltaire Paris. gedeponeerd Depot te Amersfoort: G1JBELS Sc PELS Sc Co., Langestraat. /JZ>

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3