De Groninger Beddenwinkel, Langstraat IIS D. S. AROIHSOnr f---" THEE J Nouveauté's. u> VIBTUK VOOR OOST-ME. Wonderlijke Uitvinding. UNIVERSAL PATENT MECHANOGRAPH „Voor 't Jonge Volkje" „VOOR DE KINDERKAMER." Belangrijk bericht!! BOEK- KANTOOR- KUNSTHANDEL KLEINE WINST. GROOTE OMZET. N,SPUITEN, F. Verlicht uwe wodiiig door Electriciteit PRACHTIGE ALBUMS, Matrassen en Bedden. Gebrs. SNEL, P, LOUWER. M.&Almanal U ■«Sm- "5 Universal Patent Meohanograph. Met volledige Gebruiksaanwijzing f 0.75. H. J. BONNIER, Amsterdam. THERMOMETERS, Alphons Annegarn. 4^* Horloge- en Instrumentmaker loge- HORLOGES. PENDULES. GUTTA-PERCHA- KLOKKEN. SPUITEN. REGULATEURS. BRILLEN PINCE-NEZ. BAROMETERS. THERMOMETERS. 5e JAARGANG WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. Een Geïllustreerd Maandblad Voor 't Kleine Volkje 12 Nos. per Jaar. Uitgaven van JOH. IJKEMA, 's-Gravenhage. N° 1. lichtsterkte 8 volts, prjjs8 francs N° 2. 12 i 12 - Een zeer practisch en onmisbaar hulpmiddel voor ellen TEEKENAAM,, AUTIST, enz. Verkrijgbaar in den GENEZING der DOOFHEID llren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. I TRADE MARK a> O C3 O t- 03 C« CD 03 fa dm "o CO Beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten Ontvangen eene groote keuze in BEDVEEREN. Levert IJZEREN LEDEKANT, 2 STROOMATRASSEN, GEZONDHEIDSMATRAS, dito PELUW, WOLLEN DEKEN, GESTIKTE DEKEN en VEEREN KUSSEN voor f 28.50. SPRINGVEEREN MATRASSEN van af f 14.50, GEZOND HEIDSMATRAS f 8.50, GEZONDHEIDSBEDDEN met toe- behooren f 4.50, 2 STROOMATRASSEN f 1.95. UITSTOOMEN van beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. CP CD CD DO V) c/T O CD CD bij van Verki ijgbaar te Amers foort bij Mej. de Wed. G. A. CLEMENS, in Manufucluren, te Buarn bij J. v. VELZE en te Apeldoorn oij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat. Probeer S. v. P. de S0UCH0N THEE No. 3 a f 1.25 per kilo. ■s v 3 3 -s tf Alle soorten en Verkrijgbaar bij ï.angestraat, o/d. Sociëteit. 13° JAARGANG. Prijs per jaar f 4.40. onder redactie van en met medewerking van met 200 prachtige Platen. ll' Jfavifl ijcefl Vavei iDc 13traaf- ANT. L. DE ROP, WILLEM OTTO, GERARD KELLER, J. WORP, AGATHA, PHILIPPINE, FIORA DELLA NEVE, II. J. KREBBERS, J. C. GREIVE Dr. R. SINIA en vele anderen. Met plm. 120 Platen. Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. door P. LOTJWERSE. 99 Prijs f 1.80. a Het electrisclie licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrisclie lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Fnriioux, 7 Ttue des Murs de la RoqueltePARIS. De ondergeteekende beeft de eer de ONTVANGST te berichten van een eitra fijne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenhout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Ileeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-F,tui's en eene schoone zending Spoormanden. nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombredoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. ALSMEDE: Kristallen- en Ilalf-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra fijn Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden hij een der Plaatselijke of Garnizoens-Commandanten of bij den Commandant van het werfdepot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, onge* frankcerd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden koatelooa gegeven. 8EURSBEFHCHTEN. Perc. 13 Mei Nederland.Sch. Ct. W. 21/, 73V4 dito dito 3 87% dito dito 4 9813/|, dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 Jito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 j dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan./Juli 5 dito iito April/Oct. 5 Polen Obl. Schk. 44. 4 Port. Obl. Bti. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 f 1000 5 dito dito £100 5 dito 1866 /lOCO 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 4% dito 75 gec. 50-100 4% dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4% fMexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 firaz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 4% j -j-Peru. Obl-Leening. 1870 6 I -fObl.-Leening 1872 5 i fVenezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningon. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1880 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Rank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aanu. Ryksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Centi aal Bank 98% 69%, 91% 79'/, 64% 63"/,, 64% 60'/,, 8j% 53%, 101% 54% 54'%, 101% 98 101 98 98 52% 53% 53'%, 9o% 95% 94% 90 78% 84'/, 104% 62'/, 13% 13% 74% 98 107 31% 13%, 100% 99% 93'/, 14", 12%, 39% 98% 98% 98%, Iedere Schilderij, Teekening Photographie, Patroon, Landkaart, Plan, enz. kan door deze teeken-toestel worden overgebracht, op elke verlangde maat, op papier, linnen, hout, of elk andere stof. Hij wordt dringend aanbevolen, als een middel voor zelf-onderricht in Teekenen voor jong en oud, en wordt beschouwd als een zeer be- angrijke, nuttige en onderhoudende bezigheid. Voor Dames is hij lan groot gemak voor het Copiëeren en vergrooten van Wollen Borduursel of Mode-Patronen. Behalve de genoemde voordeden, kan hij op honderd verschillende wijzen gebruikt worden, en is hij, door zijn lagen prijs voor iedereen bereikbaar. VAN 92% 4% 101% 4 101 2 4 51 tl, 101% 4 101 218% 110 135% 137 75% 4% 116% 5 84'/t Verkoophuis op den IlOF le Amersfoort. De GEPATENTEERDE KUNSTTROMMELVLIEZEN run NICHOLSON genezen of verlichten de doofheid, waardoor nj ook omstaan mocht zijn De opmerkenswaardigste genezingen hebben plaats gehad. Men lende 12 Va conlj om franco geillnslr. werk van 80 bladz. in de hollandsehe, franache of .luitache isxl te ontvangen; dal werk bevat belangrijke beschrijvingen der proeyen. aangewend om de doofheid ie genezen, hone en» aanbevelingen van Doctors, Advokalen, Boekuilgevers en ander# aanzienlijke personen, die door deze TROMMELVLIEZEN zijn Senezeo en ze zeer aanbevelen.— Men scbrijvo onder opgave van eze courant aan J. H. NICHOLSON. 4. r. Drouot, te PARIJS. Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staais-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Thciss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Erom. 3 Zuid-ltal. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le II. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sfcwast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tillis dito f 1000 5 Riasehk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spoc.rw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif-Oreg. dito 6 Chic. Ceit. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-LeonLngon. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kao. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3Va Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 149% 102 114% 101% 25 74% 135 89", 47 99 81% 61% 61 75% 80 46% 83% 77% U7% 57 y2% 98% 87 87 43% 89 88 98'/, 40% 55% 114% 100% 147 116% 32 113% 110% 114 110 102 103 102 98", 83 98% 102 106% 131% 143% 79% 98% 129 137% 127 42% 7%. XVinterdienst, geopend 1 Oetober 1S86. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. A'aai UtrechtAankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 's Hage 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 8,- 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 9,27 10.18 I,9 4,47 7,44 9,54 II,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle Vertr. Amersf. 9.2 11,58 6.28 9,27 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen Ooster-Spoorweg. 10,59 2,2 7,59 11,10 1,55 4,28 10,12 1,54 4,30 10,15 Naar Hilversum Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn Ililvers. Utrecht. Amsterd. 7,26 8,05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8.57 10,3 7,39 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9,10 10,16 7,48 8,27 8.58 9.33 9.59 11,39 12,29 3,15 6.34 8.44 9,19 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 I,27 4,13 7,4 9,38 II,35 8,30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7,20 9,33 9,54 11,10 Naar Zutyhen: Aankomst te V. Saam V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen ;,4i 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12,3 3,59 6,49 9,30 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9.55 10.29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsehe -IJ zer en-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb.T Leusd. Scherpenz Veenend. Rhei. Kest. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 24 4,30 6,door 9,32 9,38 7,49 in 12.33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4