Gemengd Nieuws. BINNENLAND. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. V deld, oorzaak van alles was. Een zeer oppervlakkig en eenzijdig onder zoek werd gevolgd door het bekend besluit, waarbij den beiden laatstge noemden het verder verblijf in het Buitenzorgsche is ontzegd. Ziedaar de hoofdtrekken der ge schiedenis, over welke de officiëele stukken thans in handen der Com missie uit de Tweede Kamer zijn. Terwijl we deze regelen schrijven, brengt de Indische mail het bericht, dat de heer Van Rees jnr. van zijn post als fungeerend aspirant-contro leur is teruggeroepen en ter beschik king gesteld. Ware die maatregel twee jaren vroeger gekomen, er zou veel kwaad niet gebeurd zijn. Van de 100 vaderlanders, die een adres aan Z. M. den Koning zonden over den toestand van leger en vloot in Indië, hebben 57 een nieuw adres ingediend, dat aldus luidt: Aan Zijne Majesteit den Koning. Sire Op eene interpellatie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal door het lid dier Kamer J. D. Fransen van de Putte, heeft Zijne Excellentie de minister van koloniën schriftelijk geantwoord en ge tracht te wederleggen de gronden, die een honderdtal Uwer Majesteit's getrouwe onderdanen aanleiding gaven, om bij adres van den 3den Maart jl. aan Haar eerbiedig te verzoeken «het noodlottig verval van leger en vloot in Ned.-Inriië te stuiten door zoo danige versterking van personeel en ma terieel, als noodig blijkt, om de taak te vervullen, welke op het voetspoor van een roemvol verleden op Nederland als Koloniale Mogendheid rust en de toe komst zijner koloniale heerschappij ver zekert." Wij onderteekenaren van bovengenoemd adres, beducht dat de minder juiste voor stelling, door den minister van koloniën van den toestand van leger en vloot ge geven, den indruk zou kunnen maken, dat de adressanten lichtvaardig waren overgegaan tot klachten en den gang van zaken te donker hadden voorgesteld, naderen bij deze andermaal eerbiedig Uwen troon en veroorloven zich de vrij heid Uwer Majesteit hierbij aan te bieden een door hen samengesteld stuk, waarin de optimistische voorstelling van den minister wordt wederlegd. Het is niet naar aanleiding der kren kende woorden van den minister, dat adressanten zich vermeten dezen stap te doendoch evenals hun adres van 3 Maart slechts zijnen oorsprong vond in plichtbesef, getrouwheid aan uwe kroon en vaderlandsliefde, zoo zijn het ook thans dezelfde gevoelens, die hen op nieuw dwingen om Uwe Majesteit te wijzen op het gevaar, dat nog steeds onze koloniale heerschappij bedreigt.» Om dit verzoekschrift nog tijdig in de Eerste Kamer der Staten-Generaal te kunnen brengen, hebben slechts de adressanten te 's Gravenhage (en twee uit Utrecht) woonachtig het kunnen onderteekenen. Het is vergezeld van een uitvoerige «wederlegging der nota van inlichtingen van den minister van koloniën betredende den toestand der krijgsmacht in O.-I." De gepensioneerde luitenant-generaal J. van Swieten, voormalig leger-comman- dant in Indië, later opperbevelhebber in Atjeh, viert heden zijn 80sten verjaardag. Heden vertrekt van Harderwijk een detachement suppletietroepen sterk 60 man, benevens 12 onderofficieren, be stemd om aan boord van het stoomschip Prins Frederik de reis naar Neèrlandsch- Indië voort te zetten. Het bevel over dat transport is opgedragen aan den fen luitenant der infanterie van het Indisch leger C. F. R. Manger, wien de 2e luitenant van dat wapen H. J. Hillebrandt als medegeleider is toegevoegd. Blijkens een bij het depart, van marine ontvangen telegram, is het schroef- stoomschip Van Speijk, onder bevel van den kapit. ter zee jhr. J. A. Roëll, adjudant des Konings, in den namiddag van den 24. dezer te Rio Janeiro aan gekomen. Met de opening van den dagdienst tusschen Vlissingen en Queenboro op 1 Juni a. s. zal het brievenvervoer tus schen Engeland en Duitschland eene groote verbetering ondervinden, daar dit alsdan zoowel per dag- als per nacht booten zal plaats hebben. De heer H. W. Sonnemann, kapel meester van het muziekkorps van het 7e reg. infanterie, te, Amsterdam, is Woensdagnacht overleden. De overledene, na in ondergeschikte betrekking aan bedoeld muziekkorps ver bonden te zijn geweest, toen dit nog te Utrecht was gevestigd, ging van daar als Kapelmeester naar het instructie- bataillon te Kampen, om later op te treden als chef van het stafmuziekkorps te Amsterdam. Als zoodanig heeft hij zijn kapel tol een der beste militaire muziekkorpsen weten te maken. Door zijn meerderen gewaardeerd, zullen zijn ondergeschikten zeker het verlies van den zoo weiwillen den leidsman betreuren. De ter aarde bestelling zal heden plaats hebben. De kermis, onlangs in het Volks paleis te Amsterdam ten behoeve der kinder-vacantie-kolonies gehouden, heeft opgebracht netto f37,000. Te Tilburg is Woensdag in de manufacturenfabriek der firma Pollet Zoonen de stoomketel met een donderend geweld uiteengesprongen. Zware stukken ijzer werden door het raam geslingerd. De geheele machine is verbrijzeld of ver bogen. Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad. Door genoemde firma zijn onmiddellijk middelen beraamd om dooreen locomobile de machine voorloopig te vervangen, zoodat het talrijk personeel zal kunnen vooit- werken. Dezer dagen was, zegt de Haagsche correspondent van het U. D., alhier eene ethnografische verzameling tentoongesteld, in Indië bijeengebracht. Er was, verneem ik, ook een «gruwelkamer" aan toege voegd, waarin men o. a. aantrofdrie Tjiomas-spijkers op laag water; een groote kool, voor ons gestoofd door den radjah van Tenom het bewijs van dank baarheid, dat den heer van Daalen niet gegeven werd voor zijn hulp in de Nisero- zaak, honderd knollen, onder den naam van citroenen door den Minister van Koloniën ingezondeneen portie zoete koek, bestemd om door de Kamers te worden opgegeten, van denzelfden inzen dereen bak Indisch zand, goed om inde ooger. te strooien de drie vliegen, ons door Engeland op Borneo afgevangen en van den heer van Rees een ex. «Indische typen", opengeslagen bij de zinsnede »De regent, tegen wien geen enkel bewijs was gevonden om hem voor den rechter te dagen, was reeds zes weken vroeger afgezet. En de resident? Wel, deze arbeidt om den Javaan vatbaar te maken voor den vrijen arbeid." Te Wageningen is met het planten van tabak een aanvang gemaakt. Voor de plantjes zelve is aanvankelijk het natte weder niet ongunstig, doch voor de boonen, die ter bescherming om de tabaks- perken worden gepoot, is de aanhoudende koude en de regen noodlottig, daar deze meest allen in den grond tot rotting overgaan. De vrucblboomen beloven buiten gewoon veel en hebben weinig van de nachtvoisten geleden. Bij aanhoudende koude vreest men echter voor grooter schade, daar de vrucht zich niet mild genoeg kan ontwikkelen. Met het oog op het loslaten van jonge zalmen en forellen in de Linge, nabij Eist, is door den dijkstoel van het wa'erschap van de Linge-uitwatering het visschen in dat gedeelte der rivier, 't welk tot het gebied van Over-Betuwe behoort, tot nadere mededeeling verbo den. Te 's-Hage wordt beproefd het zee bad Sclieveningen tegen minderen prijs open te stellen voor den werkman. Den 4den Juni zullen wederom vier weezen van Neerbosch, onder geleide, naar Amerika vertrekken. De werkstakingen in België breiden zich voortdurend uit. De toestand wordt hoe langer zoo ernstiger. De Indépcndancc deelt daaromtrent het volgende mede: «Te Brussel houden de verschillende werkliedensyndicaten telkens vergaderin gen en zijn alle troepen geconsigneerd het verkoopen van wapenen is verboden. Uit de Borinage komen geruststellende tijdingen: de werklieden zijn wel geneigd het werk te hervatten, doch de slecht- gezinden beletten zulks aan de goedge zinde arbeiders. Te Gent hebben optoch ten der socialisten plaats gehad, die algemeene werkstaking predikten. Defuis- seaux (die naar men meent aan waanzin lijdt) heeft over geheel België de vol gende proclamatie doen verspreiden. ïVriender. I Het uur der bevrijding heeft eindelijk geslagen I De werkstaking breidt zich uit over geheel België. Heden zullen wij de laatste sommatie tot de Regeering richten en wij zullen zeggen Als gij binnen acht dagen de Kamers niet hebt ontbonden, als gij binnen acht dagen geen Grondwetsherziening hebt afgekondigd, als gij binnen acht dagen het volk niet het recht hebt gegeven zijn Afgevaardigden te kiezen, als gij dat vóór Pinkster-Maandag niet alles hebt gedaan, zal het volk uit alle hoekeu van België op Brussel aanrukken! «Werklieden, Laat ons kalm het antwoord afwach ten. Dat ieder zich bereide voor Pinkster- Maandag. Dat vrouwen, kinderen, grijs aards zich gereed maken om hun dorpen te verlaten, om te Brussel brood en vrijheid te halen Een jaar geleden kwamen 50,000 werklieden kalm te Brussel bijeen, om algemeen stemrecht te vragen. Men heeft ze niet gehooid! A. s. Maandag zullen er 500,000 werk lieden komenDitmaal, ik verzeker liet u, zal men u hooren. En als onze vervloekte Regeering, onze Regeering die het volk uitzuigt, ons wil tegenhouden, vreest dan niets, wij zullen ons weten te verzetten Wij zijn op alles voorbereidWij zullen overwinnen of sterven! Nog acht dagen geduld, broeders, en dan voorwaarts, voorwaartsom het brood en de vrijheid te verwinnen." De Keizer en de Keizerin van Rusland zullen naar Moskou vertrekken, om den jaardag der kroning bij te wonen. Zij zullen den 19en Juni aldaar aankomen. Groote toebereidselen worden gemaakt om het Keizerlijk paar te ontvangen. De Panslavisten zijn voornemens tot den Keizer het verzoek te richten zijn zetel van de hoofdstad naar Moskou over te brengen. In Turkije is een aanslag op het leven van den Sultan gepleegd. Te Con- stantinopel zijn strenge maatregelen ge nomen. Een twintigtal vrouwen uit den Harem des Sultans zijn verwijderd en verscheidene burgerlijke en civiele autori teiten naar Anatolië en Arabië ver bannen. Men maakt zich ernstig ongerust over een ministriëele crisis en de terugkeer van Saïd-Pacha, den vroegeren groot vizier. Te Weenen verneemt men uit goede bronnen dat de Duitsche kroonprins, trots de geruststellende berichten der Duitsche bladen, nog lang niet buiten ge vaar is. Prins Bismarck heeft plotseling weder een aanval te verduren van zijne oude kwaalrhumatische pijnen in de spieren. De ongesteldheid is zeer pijnlijk, maar zonder gevaar. Men is te Berlijn zeer ingenomen met de toespraak, welke de paus in de ver gadering van kardinalen heeft gehouden. Leo XIII verklaarde namelijk den «Cul- turkampf" voor geëindigd, een strijd, welke »de Kerk wendde en den Staat geen voor deel bracht, en sprak den wensch uit, dat alle Pruisische Katholieken zich zouden verheugen over hetgeen er be reikt was. Gedurende de jubileum-week in Enge land die 21 Juni met den dankstond in de Westminster-abdij begint, zullen de volgende vorstelijke personen te Londen H. Ms gasten zij>; en in 'l Buckingham- paleis logeerende Koning van Saksen, de Hertog van Saksen Coburg Gotho, Prins en Prinses Philips van Saksen Co- burg Gotha, de Groothertog van Hessen en zijne familie, de hertog en hertogin van Braganza (kroonprins en kroonprinses van Portugal), don Antonio van Mont- pensier en de infante Eulalie, de hertog van Aosta en de kroonprins en de kroon prinses van Zweden. Hun gevolg zal intrek nemen in het Buckingham palace hotel. De Koning en de Koningin der Belgen en Prinses Clémentine zullen de Belgische apartementen in het paleis be wonen. Het Duitsche kroonprinselijk paar en familie zal logeeren in Spencer house, dat aan de Koningin door lord Spencer ter beschikking is gesteld. De overige vorstelijke gasten zullen hun intrek nemen in Marlborough house, Clarence house en in het St.-James-paleis. In '16 galarij tuigen zal deze vorstelijke stoet zich 21 Juni heen en terug naar de West minster-abdij begeven. Bij Koninklijk besluit is bepaald, dat de paardenarts 2. klasse, behoorende bij de alhier gevestigde rij- en hoefsmid- school eene toelage van f200 'sjaarszal genieten. In de Woensdag gehouden zitting van den Raad van State, afdeoling voor de geschillen van bestuur is het beroep van mr. II. J. H. baron van Boetselaar van Oosterhout, van een besluit van Burg. en Weth. dezer gemeente van 29 Dec. 1886, waar bij aan den heer A. M. Tromp van Holst, Majoor-Commandant der d.d. schutterij alhier voorwaardelijk vergun ning is verleend tot het oprichten eener schietbaan, gegrond verklaard en de be schikking van B. en W. vernietigd Wij betreuren dit besluit, dat boven dien onze bevreemding wekt, daar door eene commissie van onderzoek zoowel als door verschillende deskundigen ten gunste van deze schietbaan was geadviseerd. -r- Woensdagmorgen werd eene vrouw van verdachte zeden door de politie ver wond binnen hare woning gevonden. Zij werd per raderbaar naar het verbandlo- kaal overgebracht en aldaar heelkundig behandeld, terwijl de persoon die haar de verwondingen had toegebracht werd ge arresteerd. De bewoners van den Hof alhier hebben een gedenkplaat doen vervaar digen van het Koningsfeest in Februari 1.1. hier ter stede gevierd. Deze plaat door de hoflithografen Tres- ling Co., vervaardigd, bevat het tele gram van gelukwensching aan Z. M. ver zonden en het daarop ontvangen ant woord. Voorts de namen der feestcom missie en die van alle Hofbewoners, welke door vrijwillige bijdragen tot ver siering van dat plein hebben medege werkt. Het geheel wordt bekroond door het Nederlandsche wapen, aan welks zij den de jaartallen 1817 en 1887 zijn aangebracht, terwijl in de beide onderste hoeken het wapen der stad en dat der- Provincie zijn afgebeeld. De kleuren zijn helder en frisch en met zorg gekozen, waardoor een net ge heel wordt gevormd. Namens de bewoners van den Hof werd hedenmorgen te half elf aan Bur gemeester en Wethouders door de heeren H. J. Bonnier, Th. Bianchi en Th. Ver haar een exemplaar dier plaat in breede vergulde lijst aangeboden. De heer Bonnier verzocht het dagel. bestuur deze gedenkplaat wel te willen aanvaarden als een herinnering aan de waardige wijze waarop ook in onze ge meente den 70en verjaardag van Z. M. den Koning was gevierd en verzocht haar wel een plaatsje in een der zalen van het raadhuis te willen geven. Namens het dagel. bestuur werd daar op door den Burgemeester aan de Com missie dank betuigd voor het aangebo den geschenk en verzocht, die tevens aan alle hofbewoners te willen over brengen. De plaat zal, wanneer daarvoor ruimte beschikbaar is, in de raadzaal of anders in de trouwkamer worden opgehangen. De 40e jaarvergadering van het gewestelijk Utrechtsch Onderwijzersge nootschap zal alhier gehouden worden in Amicitia,op Zaterdag 11 Juni, des morgens te 11 uren. Na Inleiding en bespreking van een viertal punten denkt men 's middags om 4 uren een gemeenschappelijk diné te houden bij den heer Schmidt, op den Amersfoortschen berg a f2,50 per couvert, met inbegrip van Va fiesch wijn. De tegen woordigehoofdredactrice van vLelie- en Rozenknoppen", (uitgave van Nijgh van Ditmar, te Rotterdam), Mej. C. Alberdingk Thijm, zal, na verschij ning van No. 24 van den loopenden jaar gang, worden vervangen door Mej. M. E. Pijnappel, te Leiden, bij velen reeds be kend als de schrijfster van «Duifjes en Bokjes". Zij stelt zich voor, hierin door vele bekwame medewerkers ondersteund, van Lelie- en Rozeknoppen in de volle beteekenis van het woord een meisjesblad te maken (voor meisjes vanlO15jaar), welks lectuur eenen gezonden, frisschcn geest zal ademen. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het postkan toor te Amersfoort, over de le helft der maand Mei. 1. H. v. Nes, Amersfoort. 2. Altmans, Amsterdam. 3. F. Kruit, 4. Irgelaag, Groningen. 5. F. A. Swagemaker Zn. 6. Wed. Akersloot, Van het Hulpk. Maarsbergen. 7. L. v. Droflelaar, Amsterdam. Van het Hulpk. Soesterberg. 8. Lieshout, Kuilenburg. Verzonden geweest naar Oostenrijk. 1. J. Elbogen, Weenen. 334ste STAATS-LOTERIJ. VIJFDE KLASSE, Tweede week. Trekking van 25, 26 en 27 Mei. (2850 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijzen van f400. No. 8332 en 16056. Prijzen van f200. No. 4040 en 8573. Prijs van flOO. No. 332. Prijzen van f70. 310, 314, 355, 360, 366, 385,571,3506, 3598, 4029, 4063, 8305, 8359, 8373, 8383, 8395, 8506, 8568, 8577, 8586, 8626, 8669, 8679, 8685, 10618, 10646, 10667, 16036, 16051, 16053, 16078, 16084, 18105, 18112, 18131, 18140, 18141, 18239 en 18259. Te zamen 44 prijzen. Zonder prijs zijn uitgetrokken: 301, 302, 316, 326, 330, 340, 344, 351, 354, 362, 363, 365, 376, 390, 393, 398, 503, 540, 545, 557, 577, 3518, 3524, 3544, 3546, 3556, 3599, 4009, 4033. 4041, 4051, 4055, 4059, 4067, 4068, 4074, 4087, 4093, 4100, 8303, 8317, 8327, 8328, 8335, 8339, 8342, 8354, 8356, 8365, 8366, 8367, 8376, 8377, 8390, 8396, 8502, 8512, 8516, 8520, 8526, 8547, 8550, 8551, 8560, 8572, 8615, 8625, 8631, 8637, 8644, 8646, 8655, 8676, 8687, 8689, 8697, 10613, 10642, 10661, 10666, 10671, 10672, 10673, 10685, 14701, 14706, 16006, 16008, 16019, 16023, 16032, 16034, 16066, 16073, 16076, 16077, 16079, 16085, 16086, 18108, 18117, 18123, 18142, 18153, 18157, 18158, 18177, 18181, 18100, 18195, 18200, 18229, 18255, 18267, 18270, 18284 en 18294. Volgende trekkingen geschieden 31 Mei, 13 en 7II Juni. tltrcclit. Van de inschrijvingen op de geldleening groot f92.000, tegen 3/t pet. 's jaars, ten laste der Provincie Utrecht, zijn tegen den koers van 96J/« pet. aangenomen die van de heeren Vlaer en Kol tot een bedrag van f76.000, C. L. Zellerhoff van f 10.000 en Ch. Oostman en Zn. van f 6.000, allen te dezer stede woonachtig. Een winkelier in de Galecopsteeg alhier, die een beschonken persoon eenige door hem verlangde eetwaren niet konde verstrekken, werd door dezen zoodanig mishandeld, dat hij zich onmiddelijk onder geneeskundige behandeling moest stellen, waarbij gebleken moet zijn, dat den man een paar ribben waren gebroken. Tegen den dader is eene vervolging ingesteld. Het door den Wethouder den heer Reiger ingediende ontwerp eener belasting op het inkomen vindt, zooals te begrijpen is vele bestrijders, toch schijnt zulks niet in die mate het geval te zijn, als men aanvankelijk wel ver moedde, althans eene door de heeren Mr. N. F. van Nooten en P. N. Kooien Pzn. te dier zake uitgeschreven Meeting, leverde, hoewel er een vrij talrijk publiek aanwezig was, niet die uitkomst welke men had verwacht, daar bij de eindstem ming zich bijna even veel voor als tegen eene belasting op het inkomen verklaarden. Barneveld. Eenige doleerenden al hier hebben zich per adres tot den Ker- keraad gewend, met dringend ver zoek de gehoorzaamheid aan de Synode op te zeggen „en liever alles te verdu ren, dan zich te scharen aan de zijde van hen, die de getrouwe belijders van Christus vervolgen." Men verwacht bijna zeker, dat de kerkeraad met het dolee- ren niet zal meegaan. Teenendaal. Te rekenen van 1 Juni a. s., zal het telegraafkantoor op het station der Holl. IJzeren Spoorweg maatschappij alhier met een dagelijkschen dienst van 8 uren voor- tot 1 uur na middags en van 3 tot 8 uren namiddags voor het algemeen verkeer open zijn. Op het verkeer van dit kantoor met alle overige telegraafkantoren in Nederland is het uniforme binnenlandsch tarief van toepassing. Dinsdag is in de Haarlemmermeer op den Kruisweg, een wagen met 8 reizigers te water geraakt, langs eene glooiing van ongeveer 7 meter. Wonder boven wonder is het ongeluk vrij goed afgeloopen. Alleen eene vrouw kreeg door glasscherven eene ernstige hoofdwonde. De Weener politie heeft de hand gelegd op een gevaarlijk sujet. Het is een zekere Staetter die eene groote be drevenheid had in. het vervalschen van spaarbankbiljelten. Staetter stortte b.v. flOO bij de eene of andere spaarbank. Hij veranderde het cijfer f 100 in f 10,000 en vroeg bij de eene of andere bank dan een groot voorschot, dat hem bijna nooit weid geweigerd. Als men de valschheid ontdekte, was hij weg. Staetter veranderde telkens van naam en voerde zijne kunstgrepen in verschei dene steden van Europa uit. Temperatuur. Eene oude juffrouw komt in een winkel van optische en andere instrumenten en vraagt naar «zoo'n ding, weet uwé, dat de warmte van de kamer reguleert". De winkelier. «Een thermometer meent u zeker, juffrouw?" Oude juffrouw (haastig). «Juist, meheer, dat is het. En wilt uwé dan zoo goed zijn, om ze op 65 te zetten, om reden dat de dokter hét gezeid, dat ik de kamer zoo warm moet houden." De veiling der Fransche kroon-diaman- ten is afgeloopen. De geheele opbrengst is 6,684,050 francs. Jaloerschheid van een aap. Het echt paar Juignet te Rijssel, was sedert ver scheidene jaren in het bezit van een aap, die vroeger als bedorven kindje behan deld en vertroeteld werd. Zestien maanden geleden werd het ge zin met een jongske vermeerderd en het natuurlijk gevolg er van was dat de aap nu wat werd verwaarloosd, waardoor het dier zeer jaloersch schijnt te zijn gewor den. Zondag speelde bet kind met een ouder broertje, toen de aap eensklaps op het

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2