CONCERT 7 500 Gulden Puike Grasboter! GRONINGER BEDDENWINKEL, BEBVEEREN EN GEWASTE BEEDENTIJEEN. Aan de abonnes onzer Courant. sur* BON Advertentiën. PAVILJOEN Donderdag, den 28t Juni 1887, Dames! Boschfaisanten-Broedeieren Til VOLLENHOVEN. Een HUIS Een Woning, ijn- Loop- en Schril De van ouds bekende KEUKENMEID, AARDAPPELEN. VEiKiiPENs Zuivere Preanger KOFFIE. Prima Java KÖFFII. J. VAT VOLUHOTO Langestraat A 6, MATRASSEN en BEDDEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. W. BOTHOF. COSTÜÜM-NAAISTER te leen gevraagd, De Groot's AANBESTEDING Aanbesteden SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. VEERTIG CENTEN. (op ion Amersfoortscheü Beri) ZONDAG 29 MEI. A. SCHAUB, BERG- en SP00RZI0HT. Aanvang half acht. WORDT VERLANGD per pakje 15 Cent. No. 1. met ERF en GROND No. 2. ERVE en GROND Er biedt zich aan Puik smakende en goed waterhoudende Ti A. MSSTffiS Rffl., Me». voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. IJlTS TO OMEN van Beddengoed en VERNIE U1 VEN van alle soorten Tflatrassen. Alles tegen conciirreerende prijzen. CONWAY „Called Back", of „Teruggeroepen" n Om uitte knippen. TERUGGEROEPEN stumpertje aanviel en het geweldig in buik en dij beet. Het kostte groote moeite het woedende beest zijn slachtoffer te ontrukkende arme knaap had zware verwondingen bekomen en zijn toestand is zeer bedenkelijk. De brand in de Opera-comique te Parijs is Woensdagavond tusschen 9 en 10 ure ontstaan tijdensde voorstellingvan Mignon. De heer Tasquin zong, toen een bran dend stuk van de zoldering op liet tooneel viel. Dadelijk wendde hij zich tot de toeschouwers en zeide »Weest niet be vreesd. Er is brand ontstaan, doch het is niet erg. Verlaat stil en rustig de zaal." Doch men luisterde niet naar hem, langs alle kanten narn men de vlucht. In de gangen was het schouwspel on beschrijflijk. Men trapte er elkaar onder de voeten. Vrouwen en dames, met los gerukte haren, verwilderde blikken, schreeuwden en jammerden om hulp. Mannen wilden tegen den stroom van het volk ingaan, deze om zijne vrouw, gene om zijn kind, of zijne moeder te redden. En dit alles onder een afgrijselijk hulpgeroep I Op het balkon der eerste verdieping waren een aantal toeschou wers gevlucht, zinneloos van schrik. Diie vrouwen waagden achtereen den sprong. Zij werden alle drie dood opgenomen. De artisten namen de vlucht op straat in hunne theate'rkleeding. Mej. Simart vluchte, slechts met een tricot gekleed. Eene danseres sprong door een venster der derde verdieping, doch bleef met haren rok aan het venster hangen; in dezen toestand werd zij gered. Eene jonge vrouw had den moed op het dak te blijven tot men haar redden kwam. Het is nog onmogelijk het juiste aantal slachtoffers op te geven, 's Nachts ten 3 ure waren 19 slachtoffers gevonden. De meeste waren verstikt of vertrapt. De apotheken in de buurt bleven den ganschen nacht open, ter verpleging der talrijke gewonden, die men er voort durend inbracht. Vandaar werden zij naar het gasthuis of naar hunne woning gebracht. De heer Soulacroix, de bekende zan ger, redde verscheidene personen, en moest zich vervolgens met een koord door een venster aflaten. Het was nog een geluk bij deze vreeselijke ramp, dat de koristen, figuranten en danseresseri, allen op het tooneel waren, en niet door de ramp tijdens het aankleeden zijn ver rast. Men meent, dat het gaslicht de bovenste versieringen van het tooneel heeft aangestoken. Naar de N. R. Ct. mededeelt, zal thans een werktuig in de wandeling worden gebracht dat het in nuttigheid wint van de weeg- en krachtmachines en zelfs van de kastjes, waar men zich van eenige chocolade-tabletten kan vooi- zien. Het bestaat namelijk, uit een sier lijk, gepolijst, roodkoperen tonnetje met eene kraan de aardigheid er van is nu al verteldwerpt men een dubbeltje door eene spleet in het vaatje, dan laat een kraan de daarin aanwezige vloeistof door en men vult zijn glas. Kellners kunnen bij deze handeling gemist worden en van fooiengeven is geen sprake meer, zoodat van de veranderingen in het koffiehuisleven die dit voortbrengsel van het vernuft zal teweegbrengen, de gevolgen niet te overzien zijn. De houders van deze vaatjes zijn ver plicht bij contract zich te verbinden het geheim van den toestel, indien dat ont dekt mocht worden, niet te verklappen. Wanneer dit gewenscht wordt, kan men tonnetjes bekomen, die geheel zonder opzicht kunnen blijven. Het glas wordt namelijk op gelijke wijze ter beschikking van den drinker gesteldbrengt hij het weder op zijn plaats, dan komt het geldstuk dat hij als borgstelling voor het glas in een ander gleufje heeft laten vallen, te voorschijn, en de zaak is hier mede ten genoege van beide partijen geëindigd. Als men op die wijze met de vervaar diging van automaten (dus noemt men die kunstige werktuigen) voort gaat, meent de N. R. Ct., dat men nog allerlei zonderlinge dingen zal beleven. Het is niet onbelangrijk om er de aandacht op te vestigen, dat, reeds zeer lang geleden, nog veel verbazingwekken der automaten bekend waren. Jacques de Yaucanson, een beroemd Fransch werktuigkundige, geboren in 1709 en gestorven in 1782, had er voor het grootste gedeelte zijn vermaardheid aan te danken. Zijn bekendste stukken waren eenden van blik, die snaterden, klap wiekten, voedsel, dat men op den grond strooide, opvraten en dit, nadat het een soort verteriDgs-proces had ondergaan, weder loosden. Hij vervaardigde een fluitspeler, ter groote van een mensch, die op een voet stuk zat, waarin eene hoogst vernuftige machine was aangebracht, die de lucht zoodanig door het geheel leidde, dat de lippen en vingeis van den automaat zich heel regelmatig op de fluit bewogen en hij geheele melodiën blies. Vaucanson liet dit kunstwerk in 1738 te Parijs zien en schreef er zelfs een werkje over, waarin hij de samenstelling der machine uitlegde. Bij zijn dood ver maakte hij zijne verzameling werktuigen en automaten aan de koningin van Frankrijk. Jammer genoeg, werd die ver zameling naar alle windstreken verspreid. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Gedoken: 19 Mei, Gijsberta, d. van Ilessel van Yalkenhoef en Hendrika van der Kooij. 20 Mei, Willemina, d. van Matihijs Fonteijn en Johanna Spaan. Wilhelmus Josephus, z. van Jan Meijsser en Hendrika Johanna Mater. Cornelis Gerar- dus, z. van Antonius de Vries en Antonia van Vulpen. 21 Mei, Drika, d. van Jan vao den Berg en Theodora Wellerd. Judith Maria, d. van Gerrit van Wilpen en Johanna Maria Pavoor. Hendrika Maria, d. van Mijndert Pijpers en Beatrix Hol. Berdina, d. van Gerritje llenes. 22 Mei, Teunis, z. van Franciscus van 't Wel en Antonia van den Hoek. Ondertkouwd 19 Mei Berend Eikendal en Gerritje Schimmel. 24 Mei Abraham Johannes van Munster en Hendrika Dorothea Henrietta van Loevezijn. 26 Mei Johan nes van Korlaar en Gijsbei tje van Lokhorst. Jacobus de Jeger en Johanna Jacoba van Esch. Gehuwd: 24 Mei Theodoras Johannes van Stokkura en Maria Hendrina van Esch. 25 Mei Willem Schimmel en Gerarda van Zwol. Andreas Jordanus van 't Biet en Klazina Tolboom. Antonie van Eist en Margrietha Jacoba van Nus. 26 Mei, Marines van der Sluijs en Jantje Teubina Entingh. Overleden: 19 Mei, Aloysia Eduarda Maria Hubertina Ariëns 28 j. ongeh. 20 Mei, Een lev. aarg. kd. v. g. van Dirk van Zijl en Buttera Hendrika Schoonder- beek. 22 Mei, Frederika van de Loodijk 48 j., wed. van Pieter Zwaarman. 23 Mei, Cornelia Hendrika Camué 16 m. 25 Mei, Emil Emanuel Weijll 46 j. ongeh. Gerardus Johannes Hollekamp 20 j., ongeh. Hoogland. Geboren 20 Mei Gijsberta d. van Jan Franciscus van Bekkum en Maria Smit. Ondertrouwd: 26 Mei Jan Niebeek en Hijntje Bootselaar. Lensden. Geboren: 20 Mei Hendrik, z. van Cor nelis Berg en van Antonia Vosmeer. 24 Mei Johanna Peironella Eva, d. van Gerard van den Berg en van Anthonia Gijsbertha Ellerman. Hermanus, z. vau Aalbert van Zandbrink en van Gijsbertha Verhoef. Stontenburg. Geboren 23 Mei Cornelia d. van Johan nes Zwart en van Willemijntje Peterse. Overleden 22 Mei Willem van de Visch, 1 j. 23 Mei Maria van Burgsteden, 6] j. Woudenberg. Geboren 18 Mei, Evert, z. van Jan Willem Meerveld en Cornelia Puik. 20 Mei, Willemijntje, d. van Willem van Ede en Heintje de Koning. 25 Mei, Cornelia, d. van Peter van Veldhuizen en Jannetje van Ginkel. Overleden 25 Mei, Everlje van Ee, 7 maanden. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG! Twee bloedkoralen armbandjes met gouden sluiting. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het Bureau van Politie. MARKTBERICHT. Amersfoort, 97 Mei. Tarwe f7.50af8.50.Rogge f4,90 a f5,40. Boekweit f 6,00 a f7,00. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a f 0.00. Aard appelen f 2,00 a f 2,40. Hoendereieren f 3.00 k f 3.50 de 100 stuks. Boter f 0,80 a f 0,90 per Kilo. Kaas f 0, 0,Biggen f 6.A f9rSchram men f 13.a f 17. THE0D0RUS JOHANNES VAN ST0KKUM en MARIA HENDRINA VAN ESCH, van Spierdijk, die namens wederzijdsche betrekkingen bunnen hartelijken dankjbetuigen voor de veelvuldige bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Amersfoort, 24 Mei 1887. V Getrouwd: M. VAN DER SLUIJS J. T. ENTINGH^L die ook namens wederzijdscne familie betrekkingen hunnen hartelijken dank beluigen voor de talrijke bewijzen van belangstelling, dezer dagen ondervonden. Amersfoort, 26 Mei 1887. Heden overleed onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mejuffrouw LAIHBERTHA HENDRIKA VAN SL00TEN, geboren van Wijland, in den ouderdom van 48 jaren. A. J. VAN WIJLAND en Echtgenoote en Kinderen. Amersfoort, 26 Mei 1887. vau bet door x 7 DIRECTEUR: op in deu TUIN van het HOTEL ENTRÉE 25 CENT. te Hilversum, voor dadelijk een IL C. die genegen is HUISWERK te verrichten. Adres franco letters B. B. boekhandel van JOHs. GERARDTS Comp. te Hilversum. lc-j Een bekwame zoekt werk, in» en bnitensliuis. Br. fr. onder letter G. aan het Bureau dezer Courant. gevraagd. Brieven met prijsopgaaf onder motto Broedeieren bij YV. Z. MULDER Boekhandelaar Baarn. £7 den een Bij J. M.WETERINGS kan terstond geplaatst wor- niet beneden de 15 jaar. ifl tegen goede borgstelling en nader over een te komen voorwaarden. Offerten aan het Bureau dezer Cou rant onder letter X. der j? De GARNs. VOEDs. COMM. te Amers- foort, zal op Woensdag 1 Juni 1887, des middags te 12 uur, op het bureel van den Garns. Coinmt. onder nadere goedkeuring van den Min. v. Oorlog in het openbaar de levering van AARDAPPE LEN aau de menages der troepen te Amersfoort «oor bet tijdvak van 15 Juni 1 November 1887. De voorwaarden liggen van 912 voorm. op gemeld bureel ter lezing. De Notarissen A. 11. DRIJFHOUT TAN HOOFF en Mr. J. DE EOUTER te Amersfoort, zullen op Zaterdag 4 Juni 1887, des avonds ten 7 ure in het Koffiehuis »het V a I k j e" te Amersfoort, in het open baar iu de gemeente Amersfoort: met een TUIN daarachter in de Ulrecht- schestraat, waarin ZADELMAKERIJ, kad. E. 1827, groot 2 A, 60 cA. Verhuurd voor f21 per maand. Belast met een jaarlijkschen uitgang groot f3,865 en een groot f 0,95. Grondbelasting f 10,84. in de Teutslraat, kad. E. 1153, groot 99 cA. In eigen gebruik. Grondbelasting f2,36. Te bezichtigen perc. No. 1 Dinsdags en Donderdags van 24 ure en perc. No. 2 daags vóór en op den verkoopdag. Aanvaarding bij de betaling op 4 Sep tember 1887 of zooveel vroeger als kan worden overeengekomen. jyCf om terstond in betrekking te treden, een gepcus. Oud. Officier, bekend met administratieve werkzaamheden, voor of iets van dien aard. Brieven franco, lett. J. 8. aan den Boekhandel SLOTHOUWER ZOON alhier. f 80 Ct. per 5 Ons. 85 Ct. per 5 Ons. 8 O C t. per 5 Ons. in postvaatjes inhoud 4 kilo a f3. levert franco rembours beveelt zich minzaam aan iflUIff1 LEVERT GezondheidsBED, PELUW en TWEE KUSSENS voor f 4.50. GezondheidsMATRAS f8 50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. Wie Uwer kent niet de beroemde werken van Hugh Con- way, den beminnelijken, eenvoudigen Engelschen letterkundige? 't Is waar, slechts enkele werken zijn van zijn hand te vinden, daar hij in 1885 te Monte Carlo, reeds op 38-jarigen leeftijd stierf. Maar wat hij heeft geschreven, deed hem in dien korten tijd een wereldberoemd man worden. Een van zijn laatste en beroemdste werken is voorzeker Called Back"; het werd in Engeland tot een drama omgewerkt en te Londen meer dan tweehonderd avonden gespeeld. Wij hebben het plan opgevat, van dit boeiende verhaal een getrouwe vertolking voor de lezers onzer courant verkrijgbaar te stellen. zooals wij de Hollandsche vertaling hebben getiteld, bevat 232 pag. gewoon octavo, en is op stevig, goed papier, met duidelijke letter gedrukt. De gewone prijs van dergelijke boeken is f 2,50 a f 3. Al onze abonné's bebben eebter het recht, tegen in levering van onderstaande ,.BON", op dit werk in te teekenen. De aflevering geschiedt voor deu prijs vau De ondergeteehende verlangt te ontvangen: door HU ail. CONWAY voor VEERTIG CENTEN. Naam: Woonplaats:

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3