BEDDENWINKEL v. d. ROOSTER, Firma J. G. TUI ES. Nouveautés Zoete Chocolaad SCHIEDAMMER GENEVER, lof, 2« huis hoek Zevenhuizen, Belangrijk bericht!! „Voor 't Jonge Volkje" „VOOR DE KINDERKAMER." PRACHTIGE ALBUMS, KLEINE WINST. W. f. JL GROOTE OMZET. 3 Cavill {joell Jbavc i xdcC> l'iaa i- 4 P. LMJWEftl luminal BOEK-, COURANT- Ei\ HANDELS-SNELPERSDRIMERIJ. ERVEN CASPAR FLICK, Chemische Wasscherij, r- s Specialiteit in Amersfoort. M H. J. BONNIER, THEE Gebrs. SNEL, ?S| NICHTCAP. e. Verschillende kwaliteiten in KesptaalUnnen of Kraaibeddoek. Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. Horloge- en Instrumentmaker HORLOGES. PENDULES. GUTTA-PEROHA- KLOKKEN. SPUITEN. REGULATEURS. BRILLEN PINCE-NEZ. BAROMETERS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. ft H ft O ft Eh O ft CO JL VISITEKAARTEN. i Uitgever NIEUWE AMERSFOORTSCHE COURANT. THERMOMETERS, Alphons Annegarn. 5e jaargang gen Geïllustreerd Maandblad 12 NOS. per Jaar. Uitgaven van JOH. IJKEMA, 's-Gravenhage. Flickjes en Tabletten, WINKEL Co, Amsterdam. t* s* f' Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. B 2 His e Src A r B i A 1 w SCHIEDAM. Merk: VERKRIJGBAAR in KELDERFLESSClfKN van 1 Liter 1,15 per L i t e r It e s c h bij Th. H. Cr. BRAXI»Si;\ in gedistilleerd en Tnbakskervcrij „DE MOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. #/7 °Of, Ve 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f4.50, f5.00, f 5./5, t 6. en f 6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f 8.75 en f 9. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f '17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f 5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.f9.en f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f5.50, zonder spiegel f4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen concnrreereiulc prijzen afgeleverd. De ondergeteekeude heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een extra fijne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigarelten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenhout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-Etui's en eene schoone zending Spoormanden, nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombredoozen en-Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. ALSMEDE: Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra fiin Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Verkoophuis op deii HOF te Amersfoort. Bij contante betaling van BEDDEN-ABTIKELEJi wordt 5 PROCENT korting toegestaan. bij -------- Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. onder redactie van met 200 prachtige Platen. en met medewerking van ANT. L. DE ROP, WILLEM OTTO, GERARD KELLER, J. WORP, AGATHA, PHILIPPINE, FIORA DELLA NEVE, H. J. KREBBERS, J. C. GREIVE Dr. R. SIN'IA en vele anderen. Binnen den kortst mogelyken tijd worden onderstaande werken alhier vervaardigd Brochuren. Bestekken. Prijscouranten. Circulaires. Bekeningen. Wissels. Kwitantiën. Briefhoofden. Etiquetten. Programma's. Enveloppen. Menu's. Verlovings-, Huwelijks- en Overlijdingsbrieven. Adreskaarten. Strooi-, Winkel- en Aanplakbillclten. Alle soorten STATEN voor Gemeente en Rijks-ambtenaren. W CO *1 O O h3 f p P orq 02 e+- 4 P P c+ Alle soorten x "5 3 3 S - 4> K Verkrijgbaar hij I.angcstrnat, o/d. Sociëteit. Met plnujaoPlaten. ,tK,ejne Volkje" door P. LOUWERSE. Prijs fi.So. ,/U* t- *- Jïieuwer-A ins tel. pakken a 1 Ned. ons 15 ets. 2% 35 i 1 18 (met vanillej 2 Va 40 j> m Verkrijgbaar bij de Heeren K. DE HAAS en W. VA1V ZALINGEN. PELDOORN. hli i JJU i niiiuj DRUKKERIJ, van de Ameublementen der Koninklijke paleizen. Aflevering VERFGOEDEREN altijd 14 dagen, WASCHGOEDEREN in korter tijd. Depot te AMERSFOORT Mej. H. A. KOODE8TE1IV-VA1V EOEVEZIJSf, Krommestraat. TRADE MARK van Verkrijgbaar te Amers foort bij Mej. de Wed. G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE en te Apeldoorn bij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat. Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 a f 1.25 per kilo. BEURSBERICHTEN. Perc. 27 Mei. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr/Aug. dito Zilver Jan./"Juli dito dito April/Oct. Polen Obl. Sclik. 44. Port. Obl. Btl. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 17984815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 f 1000 dito dito 109 dito 1866 f 1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Loen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 -j-Meiico. Obl. 1851 dito 1864 Hraz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leening. 1870 fObl.-Leening 1872 •{-Venezuela Leen. 1881 2% 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S 4% 4 4 5 3* 3 5 5 5 73% 88% 99 99 69% 90% 80% 64% 63% 64% 64 'V„ 85% 55% 102 54% 56/, 101% 98% 101 98% 98% 53 54% 55 96% 96% 95% 90% 79% 84% 98 107 3lft «"/i. 100% 101% 93»/, 18 16% 42 Stedelijke Leeningen. 4 98% Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 1886 Rotterdam Oblig. 1886 dito dito 1883 98% 98% Industr. en Hnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nftded. Handels-Maats, dito Duiischland. Aanu. Ryksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Gent: aal Bank 2 4 4b /2 4 4% 5 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. V. Eram. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeele* Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 Los. Sewast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito f 1000 Riaschk-Wiasma. A Zuid-W.-Spov.rw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cext. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul.Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premlën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 Hongarije. Hong. Ilyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Aast. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 186$ Turkije. Spoorweg-L. 5 3 3 98 102 101 51% 100% 101% 208% 111 135% 137 75% 118 84% 77% 145% 102 114% ■101% 25 8 75 139 87 105 49% 99 82 6-2% 01% 74% 83% 47% 85% 77% 117% 58 93 99% 87 87 36 90 89"/,. 99% 30% 58%, 114% 100% 151 120 32% 113 117% 114% 84% 110% 10-2 103 102% 98% 83 97% 102 108% 132% 139% 80 99% 129". 140% 129% 43% 7"/,. Wlnterdienst, geopend 1 October 1886. Naa i Vertr, Utrecht Amersf, Utrecht Rottd. 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 8,- 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te Naar Zwolle: Aankomst te 'sHage Arnh. 9,27 9,53 10.18 10,45 1,9 2,10 4,47 5,21 9,16 10,8 4,4 4,35 7,34 9,44 lf,2? 7,44 9,54 11,33 10,20 Naar Hilversum Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Ver'r. Amersf Baarn Ililvers. Utrecht. Amsterd. 9.2 10,59 1,55 1,54 7,26 7,39 7,48 8,13 8,30 11,58 2,2 4,28 4,30 8,05 8,18 8,27 9,12 8,36 8,49 8,58 9,47 9,33 6,28 7,59 10,12 10,15 9,18 9,33 10,7 9,27 11,10 9,37 9,50 9,59 11,15 10,43 11,17 11,30 11,39 12,16 12 15 12,7 12,20 12,29 1,27 1,15 2,53 3,6 3,15 4,13 3,50 6,11 6,25 6,34 7,4 7,20 8,20 8,34 8.44 9,38 9,33 8,57 9,10 9,19 9,54 10,3 10,16 10,25 11,35 11,10 Ooster-Spoorweg. Aankomst te Naar Zulphen: Aankomst te Baarn 841 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,59 9,46 12.3 3,59 6,49 9,30 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10.29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Veenend. Rhen. Kest. 7,22 7.42 10,51 2,27 4 21 6,— 9,32 Leusd. Scherpeni 7,42 4,30 door 9,38 7,42 11,2 2,37 4,44 6,11 9,44 8,4 8,18 8,24 8.55 11,26 11,32 3,3 3,9 11,15 2,52 5,6 6,24 9,57 5,20 6,35 10,8 5,26 6,41 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4