BUITENLAND. Plaatselijke berichten. De Prins von Wied is Donderdag avond met zijn drie zonen in het Amstel- Hótel te Amsterdam afgestapt, ter raad pleging van dr. Mezger. De Tweede Kamer heeft, naar de N. R. Ct. verneemt, het plan, nog vóór haar uiteengaan (vermoedelijk de derde week in Juni) te behandelen de zaak Tjiomas. De minister van waterstaat, de heer Van den Bergh, hoopt nog in den loop dezer maand voor geruimen tijd naar Ems te vei trekken, tot herstel van gezondheid. Indien, gelijk men verwacht, de Grondwetsherziening omstreeks de helft van deze maand zal zijn ten einde ge bracht, bestaat het plan de Eerste Kamer der Staten-Generaal den 20n Juni a. s. te doen samenkomen voor het onderzoek der Grondwetsvoorstellen in hare afdee- lingen. Deze zouden 't nog in dezelfde week ten einde brengen. Daarna zou de Kamer uiteengaan ge durende den tijd noodig tot voorbereiding van het openbaar debat, dat zou geschie den hetzij op de gewone wijze (voorloopige verslagen en regeeringsantwoorden), hetzij door benoeming van eene zelfstandige commissie van rapporteurs. Loopt alles naar wensch, dan is de berekening dat de Eerste Kamer Woens dag G Juli de Grondwetsherziening in openbare beraadslaging kan brengen. Het Militaire blad meldt onder staande berichten uit Ned.-Indie: Naar men in Indië meent te weten, zou de opdracht zijn ontvangen tot indiening eener raming van de som, welke met de verdediging der drie hoofd plaatsen van Java, zoomede Tjilatjap, zal gemoeid zijn. Onze volksvertegenwoordiging zal in het najaar vermoedelijk verrast worden met het verzoek voor 1888 fl 15.000 toe te staan, tot het houden van groote manoeuvres in Midden-Java. Het plan is te ageeren, zooals zulks tegen een Euro- peeschen vijand zou geschieden, indien deze ons, in Midden-Java geconcenteerd veldleger, zou willen aanvallen. Het korps genietroepen zal tot het houden van practische oefeningen, in de maanden Juli en Aug. van dit jaar op de legerplaats bij Zeist kampeeren, en wel van 9 Juli tot en met 27 Augustus. De oude marketentster van Water loo, Elske van Aggelen te Wageningen, ontving bij gelegenheid van haar 93en verjaardag vele blijken van belangstel ling, waaronder ook van buiten de ge meente. Door het ontvangen van ver schillende geschenken, is de le Juni voor haar werkelijk tot een feestdag gemaakt. Te Wageningen zelf werd eene collecte langs de huizen voor haar gehouden; met het ingekomen bedrag hoopt men de laatste levensdagen van deze arme weduwe te kunnen veraangenamen. De zomeruitstapjes, welke onze Belgische naburen zoo gaarne naar Wal cheren maken, hebben weer een aan vang genomen. Een groot getal pleizier- reizigers uit Gent, opgevroolijkt door de tonen van een flink muziekgezelschap, brachten op den len Pinksterdag een bezoek aan Middelburg. In den Buiten tuin werden eenige nummers uitgevoerd, daarna een wandeling door de stad ge maakt, vanwaar men omstreeks 2 uren naar Vlissingen vertrok. De heer Stracké deelt in de Porte feuille mede, dat de heer A. Brouwer, te Hilversum, die verleden jaar Palestina bezocht, bezig is met een panorama, dat den tocht naar Golgotha en den kruis dood van Christus zal voorstellen. Nog geen jaar is er geweest, waarin de inkomsten van de Weesinrichting te Neerbosch zoo groot waren als over het afgeloopen boekjaar. Van 1 Juni 1886 tot 31 Mei '87 werd ruim f 127.000 ont vangen, waaronder niet zijn begrepen de ontvangsten van de Weezendrukkerij. Men schrijft aan de Amsf. Ct ïMet den bouw van het nieuwe wees huis te Neerbosch vordert men uitmun tend spoedig hoopt men het voltooid te zien. Het huis is 50 M. lang en 9 M. breed. Het benedengedeelte zal worden ingericht voor G groote schoollokalen, het bovengedeelte voor 2 slaapzalen. Ook over het afgeloopen boekjaar heeft de weesinrichting weer belangrijke uit breiding ondergaano. a. werden G hec taren land aangekocht; nieuwe woningen werden gebouwd voor den administrateur en den mr. metselaar. Verder hebben ook uitbreiding bekomen: de boerderij, melkerij, tuinderij, bloemkweekerij, boek drukkerij, binderij, meubelmakerij, sme derij, en klompenmakerij. Op de drukkerij werd het getal snelpersen vermeerderd tot 7. Er worden zeven bladen en tijd schriften gedrukt. In de vergaderzaal van hét sLeger des Heils" te Amsterdam ging het Woens dagavond woest toe. Twee personen hadden de naardigheid"? om, toen er gesproken werd van den Heiligen Geest een duif door 't lokaal te laten vliegen. Het dier kwam ten slotte boven het glas van een lamp terecht, tengevolge waarvan het licht gebluscht werd. Nu ontstond een formeel gevecht, waaraan ook de heils- legerleden tot zelfbehoud gedwongen waren deel te nemen. Ten slotte moest zelfs de politie met de wapenstok tusschen beiden kornen, in 't kort het ging er schandelijk toe. Twee of diie personen werden door de politie in bewaring gebracht. Zoowel te Veendam als te Winscho ten zijn de jaarlijksche Pinkster-feeste lijkheden, door fraai weder begunstigd, uitnemend naar wensch geslaagd. De verlichting der breede Kerklaan te Veen- dam op Zondagavond en de gecostumeerde Optocht \an Maandagmiddag, bestaande uit 31 nummers, met 98 ruiters, ver wierven algemeene goedkeuring. De op tocht bestond uit voorstellingen van alle mogelijke volken en natiën: Markers, Hindeloopers, Zeeuwen, Schotten, Polen, Spanjaarden, Italianen, Turken, Eskimos, Russen, Chineezen, Arabieren, Transva- lers, Hottentotten, Roodhuiden, Mexica nen, Negers enz. De costumes waren ge leverd door de firma Kreukniet Co., te Amsterdam. Ook op het eiland Texel werden de oude gebruiken, opnieuw in eere gehou den. Zaterdag trokken zoovele npinkster- blommen" enz. op sommige dorpen de hnizen langs als in ettelijke jaren niet was gezien. Ook de rijtoer op den twee den Pinksterdag was weer aan de orde, zoodat de npinksterkriek" met de mees te opgewektheid gevierd werd. De Leidsche Studenten-Vereeniging tot vrijwillige oefening in den wapen handel »Pro Patria", die onlangs de ver schillende scherpschutters-corpsen en weerbaarheids-vereenigingen in ons vader land voorloopig uitnoodigde tot deel neming aan den nationalen schietwed strijd, ter viering van het 20-jarig be- bestaan der vereeniging, te houden op het schietterrein der dd. schutterij te 's Gravenhage, op 13, 14, 15 en 16 Juni a.s., verspreidde dezer dagen het voor loopig programma voor dezen wedstrijd. In dit programma kan alsnog niet wor den opgenomen de corpswedstrijd tusschen de corpsen van het leger en de normaal schietschool, omdat de minister van oorlog bezwaar maakte tegen deuitnoodiging dier corpsen, op grond eener reeds te voren door hem aangenomen uitnoodiging voor een nationalen schietwedstrijd van het centraal-comité van den Ned. Weerbaar- heidsbond. Het bestuur van »Pro Patria" koestert echter de hoop, dat deze zoo gewenschte corpswedstrijd in den officiee- len gids zal kunnen worden opgenomen. liet voorloopig programma bevat: 1. Corpswedstrijden op 13 Juni. A. Tusschen schutterijen. Hoofdwed strijd Salvovuur op 150 meter of 200 pas, waaraan kan worden deelgenomen dooi een detachement van elk bataillon dienstdoende of rustende schutterij, of van elke dienstdoende schutterij, minder dan een bataillon sterk zijnde de detache menten bestaande uit vijf onderofficieren of minderen, gecommandeerd door een officier. 1. prijs gouden, 2. zilveren en 3. bronzen medaille. Aan dezen wedstrijd wordt verbonden: 1. Wedstrijd met individueel vuur, op 150 meter of 200 pas, waaraan kan worden deelgenomen door dezelfde detache menten, die in den hoofdwedstrijd heb ben meegedongen. Prijs: zilveren, premie: bronzen medaille. 2. Wedstrijd in het gezamenlijk snel vuur gedurende één minuut, waaraan eveneens door dezelfde delachementen kan worden deelgenomen. Prijs zilveren, premie bronzen medaille. B. Tusschen scherpschutterscorpsen en weerbaarheids-vereenigingen. Hoofdwedstrijd individueel vuur op 150 meter of 200 pas, waaraan kan worden deelgenomen door 5 officieren of minderen van elk scherpschutterscorps of 5 leden van elke weerbaarheids-ver- eeniging. De hoofdwedstrijd wordt verdeeld in: Ba. Wedstrijd tusschen corpsen en vereenigingen, welke de eerste prijzen hebben behaald op de wedstrijden, ge houden te 's Gravenhage (1879, 1880, 1884 en 1885), Vucht (1880), de Bilt (1881), Bussem (1883), en Hoorn (1885). 1. pr.gouden, 2. pr.zilveren en 3. pr. bronzen medaille. Bh. Wedstrijd tusschen alle overige uitgenoodigde corpsen of vereenigingen. 1. prijs gouden, 2. zilverenen 3. bronzen medaille. Aan den wedstrijd wordt verbonden 1. Salvovuur op 150 meter of 200 pas, waaraan kan worden deelgenomen door dezelde detachementen van alle corpsen en vereenigingen, die in den hoofdwed strijd hebben medegedongen. De keuze van den commandant van het vuur is geheel vrij. Prijs zilveren premie bronzen medaille. 2. Wedstrijd in het gezamelijk snelvuur gedurende één minuut, waaraan eveneens door dezelfde detache menten kan worden deelgenomen. Prijs zilveren, premie bronzen medaille. II. Personeele Wedstrijd, 13, 14, 15 en '16 Juni, op '150 meter of 200 pas, aangeboden, aan alle officieren van het Nederlandsche en Nederlandsch-Indische leger, de marine, de schutterijen en scherpschutters-corpsen, aan de minderen, die aan de corpswedstrijden hebben deel genomen, aan alle leden der uitgenoodigde scherpschutters-corpsen en weerbaarheids- vereenigingen en aan alle oud-leden van »Pro Patria." A. Wedstrijd met Beaumont- geweer en rijksmunitie, B. met Rem- mington-geweer, C. met Snider-geweer, D. met karabijn. III. Verschillende wedstrijden op vrije banen 13, 14, 15 en IG Juni. IV. Champion-wedsliijd. 15 en zoo noodig 16 Juni, op 150 meter of 200 pas, tegen betaling van f 10 voor eene serie van 30 scholen. Op de vrije banen zullen de gebruike lijke couverts worden uitgeloofd, terwijl voor de overwinnaars in den champion- wedstrijd kunstvoorwerpen en couverts zullen bestemd zijn, waarvan het aantal en de waarde in verhouding tot de deel neming zullen stijgen. Den champion wordt tevens eene gouden medaille met diploma toegekend. De berichten uit België luiden steeds gunstiger, bijna overal wordt het werk hervattoch blijven de troepen steeds op alles voorbereid. Het opgeblazen geschreeuw van De- fuisseaux heeft dus gelukkig tot niets geleid. Omtrent de weikstaking te Molenbeek schrijft de hxdépcndancc het volgende Meer dan 1500 werkstakers woonden deze meeting bij. Verscheidene sprekers namen het woord om hen tot kalmte en eerbied voor de wet aan te sporen. Tegen hel einde der vergadering was eene steike politiemacht aan den uitgang, terwijl andere afdeelingen hadden post gevat aan de Ninovensche en Vlaandersche poorten, 's Avonds waren twee legioenen der burgerwacht onder de wapenen ge roepen. Het getal werktuigmakers, die aan de werkstaking deelnamen, bedroeg Dinsdag 3000. Dinsdagavond hebben de werkstakers beslist, Donderdag den arbeid te hervatten. De zaak kan dus als ge ëindigd beschouwd worden. De heer Gladstone is Donderdag van Hawarden vertrokken naar Swansea, waar hij tegenwoordig zal zijn bij eene liberale demonstratie. De reis duurde zeven uren. Gladstone werd met groote geestdrift ontvangen aan alle stations, waar de trein stilhield. Namens verschil lende steden, welke hij doortrok, werden hem geschenken aangeboden, voorname lijk voortbrengselen der plaatselijke nij verheid. Onderweg hield Gladstone een tiental toespraken, waai bij hij bijna uit sluitend over Ierland sprak, maar tevens ook het recht van Wales erkende op zelfregeering en het recht tot regeling zijner eigen aangelegenheden. In Frankrijk is men druk bezig liefde gaven in te zamelen voor de ongelukki- gen van den brand der Opéra Comique te Parijs. Figaro heeft weder twee lijsten van inschrijvingen ten behoeve dier ongeluk- kigen openbaar gemaakt. In het geheel is tot nu toe bij het blad ingekomen de som van ruim 70,000 frs. Het feest, door de officieren van het territoiiale leger in de groote Opera ge geven ten bate der ongelukkigen, heeft, naar gemeld wordt, 170,000 frs. opge bracht. Na aftrek van de kosten, zouden er dan omstreeks 140,000 frs. overblijven. In Oostenrijk hebben weer groote overstroomingen plaats gehad. Uit Pest wordt van 2 Juni gemeld, dat de Theiz-dam te Szegeddin doorgebroken is, waardoor tienduizend Joch (1 joch 5755 M1) bouwland onder water is gezet, verscheidene steden bedreigd worden en onberekenbare schade reeds aangericht is. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijf uur geleid worden door den heer Verhagen van Amsterdam. Naar wij vernemen moet door ouders of voogden, welke hunne zoons of pupillen wenschen te zien deelnemen aan het op nader te bepalen datum in het begin van Juli te houden, eerste toe- latings-examen voor het gymnasium al hier, vóór 1 Juli a. s. daarvan kennis worden gegeven aan den rector, met overlegging van een geboorteacte van den kandidaat. In de zitting der Tweede Kamer der Staten-Generaal van Woensdag 1 Juni j.l. deelde de Voorzitter mede, dat was ingekomen eene Koninklijke bood schap ten geleide van twee ontwerpen van wet, te welen één tot bekrachtiging eener overeen komst nopens ruiling van gebouwen en gronden, enz. met de gemeente Amers foort; één tot verhooging van het hoofdstuk VIII der Staatsbegrooting voor het dienst jaar 1887. Deze stukken zullen gedrukt en rond gedeeld en de wetsontwerpen naar de afdeelingen verzonder, worden. In eene gisterenavond gehouden vergadering van het Kiescollege der Ned. Herv. Gemeente alhier, werden de heeren A. J. Bos, G. L. Fruitier de Talma en W. Fröger, die aan de beurt van aftre ding waren, met algemeene stemmen als ouderlingen herkozen. In de plaats van den heer H. W. Nieuwboer, die schriftelijk verzocht had niet meer in aanmeiking te komen werd verkozen de heer C. J. van der Nagel. De diakenen W. van Esveld Rz. en J. YV. Fröger werden mede herkozen. X-De heer M. J. Bouman alhier is tot Predikant beroepen bij de Doleerende Gemeente te Haastrecht; doch heeft voor deze beroeping bedankt. De Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in Handwerken, die op Pinkstermaandag te Amsterdam hare eerste algemeene vergadering hield, be noemde tot Bestuurslid de heer H. van Gelder alhier en bepaalde, dat de vol gende algemeene vergadering te Amers foort gehouden zal worden. Dinsdagmiddag ontvreemde een zwerver ten nadeele van een' winkelier alhier een pak dweilen en meldde zich daarmede bij de politie. Zijn doel was bereikt, want hij werd naar de gevan genis te Utrecht overgebracht, Donderdagmorgen hield de politie een persoon aan die uit de kolonie Ommerschans was ontvlucht en door 't opgeven van een valschen naam in zijn logement de politie dacht te verschalken. Hij werd wederom ter beschikking der justitie gesteld. Den meester Zwaardveger van het le regiment Veld-artillere Kosser, alhier in garnizoen, is voor 24 jarigen trouwen dienst de gouden medaille uitgereikt. Donderdag passeerde alhier de heer J. Bruinier, lid der Arnhemsche veloci- pèdeclub, die op een tricycle een tocht maakte van Amsterdam, over Amersfoort, Apeldoorn, Zutfen, Brummen, Velp, Arn hem, Ede, Amersfoort, Hilversum naar Bussum, eene afstand van 220 K.M., die door heiri in 14 uur 56 minuten werden afgelegd. Door de departement van Oorlog en var. Marine zullen zeer belangrijke bij dragen worden geleverd tot de tentoonstel ling van voedingsmiddelen te Amsterdam. De voeding bij het legerende voeding van den zeeman zullen aanschouwelijk worden gemaakt, niet door statistische tabellen of dergelijke dorre opgaven, maar door al wat daarbij te pas komt zoo veel mogelijk in natura en misschien in wer king te doen zien. Indien niet nog onderscheidene tentoonstellers, vooral uit het buitenland zeer achterlijk waren met hunne inzen dingen, zou deze tentoonstelling eene uitzondering kunnen maken op den regel, dat nren nooit bij de opening gereed is. Het hoofdgebouw is zoo goed als voltooid en het marktplein met zijne oude huizen zal wel spoedig gereed wezen. Reeds nu men nog bezig is met het hard maken der wegen en paden en het stellen van lantarenpalen ziet het er bizonder uit. Voor de muziekuitvoeringen zijn de beste corpsen geëngageerd. De ochtend-concer ten beginnen onmiddellijk na de opening. In de volgende maanden zullen ook avond-concerten worden gegeven. Ver maarde corpsen zullen dan zich laten liooren en ook voor de liefhebiers van klassieke muziek zal op bizondere avon den worden gezorgd. Niet muziekuitvoe ringen alleen echter zullen op het markt plein worden gegeven. Er komen ook andere uitspanningen, die nader zullen worden bekend gemaakt. Donderdag werd alhier in de socië teit riAmicitia" de 27. algemeene verga dering gehouden van de Vereeniging voor christelijk nationaal schoolonderwijs. De vergadering werd, na het zingen van Psalm 108 vs. 8 en 9, de lezing van Coll. Ill: 1 7 en het uitspreken van een gebed, door den voorzitter geopend. Hij deed dit met een bedrukt gemoed. Aan de bestuurs-tafel n.l. miste hij 2 broeders, die vroeger nooit ontbraken bij vergaderingen. Hij bedoelt de broeders Feringa en van Eik, die als de geestelijke leiders van de vereeniging geëerd waren, die gedurende 25 jaren zeer vele ge waardeerde werkzaamheden hebben ver richt en diensten hebben bewezen, welke niet zullen worden vergeten, maar op prijs blijven gesteld. Feringa werd der vereen, door den dood ontrukt. Hij is geroepen geword n om te deelen in de rust, die daar boven is weggelegd. Zijne levenstaak is afgeloopen, waarvan een groot deel de behartiging der belangen der vereeniging uitmaakte. God heeft hem misschien weggenomen vóór den dag des kwaads. We beleven toch ernstige tijden, waarin zich ook donkere wolken boven onze vereeniging samenpakken. Wanneer Feringa, die gedurende 25 jaren met zooveel ijver arbeidde aan het welzijn der vereeniging, haar uitvaart had moeten beleven, dat zou te veel voor hem zijn geweest. Broeder van Eik heeft wegens hoogen leeftijd ontslag genomen als bestuurslid, maar we willen hopen, dat hy tot aan zijn dood zal toonen, dat de liefde, die hij der vereeni ging toedraagt, geen oogenblik is bekoeld. Spr. wenschte, dat 't God moge beha gen de vereeniging nog tal van jaren te laten staan en te deelen in Zijn gunst en heil, want, wat zouden de tegenstan ders juichen en welk eene schuld zouden wij op ons laden, wanneer wij, door onderlinge verdeeldheid, zelf oorzaak waren tan de opheffing dezer vereeni ging! Met een hartelijk welkom toe te roepen aan de aanwezigen, besloot Spr. zijne inleiding. Bij de vaststelling van het jaarverslag, dat nu aan de orde werd gesteld, vraagde ds. Schai ten, of in de vergadering aan wezig is het rapport der commissie, die in 1885 werd benoemd, met opdracht om eene zakelijke, duidelijke en prac tische omschrijving van het doel van het christelijk nationaal onderwijs te geven, dat in eene noot op blz. 12 van het verslag over 1886 op deze vergadering in uitzicht werd gesteld. De ontkennende beantwoording aan de bestuurstafel ver vult hem met blijdschap, omdat de inhoud van dat rapport, die brochure z. i. niet in overeenstemming is met het gevoelen van de leden, vooral in strijd met de denkbeelden van dr. Gunning, zoodat het hem zou spijten, wanneer zoodanig stuk, in strijd met het beginsel der vereeniging, het licht zag. Den heer Heemskerk, fd. secretaris, komt 't onbegrijpelijk voor, over een stuk, welks inhoud nog onbekend is, te schrijven of hier le spreken, en hoopt dat de vergadering 't hoogst gevaarlijke hiervan zal begrijpen. Aan 't hoofd en 't slot van het verslag is uitdrukkelijk ge wezen op de statuten, en dat is door hem opzettelijk gedaan, omdat, naar zijne meening, God rekenschap zal vragen van eiker, voetstap, dien men in deze ver eeniging zet. En ter geruststelling van hen, die zich beangstigen, dat de grond slagen der vereeniging mochten veranderd worden, deelt hij mede, dat wanneer men ooit besloot, in strijd met art. 14, de artt. 1 en 2 der statuten te wijzigen, alsdan de officier van justitie te Amster dam de ontbinding dezer vereeniging zal moeten rekwireeren. Dr. Vos zegt, dat door den boekhandel aan enkelen de inteekening op het stuk is gepresenteerd, en het is op de ver gadering der afdeeling Amsterdam be handeld, waar de, naar aanleiding er van, gerezen vragen door niemand minder dan dr. Gunning zelf zijn beantwoord. Deze vergadering heeft dus recht te vra gen waarom heeft dr. Gunning bedankt? Hoe komt het, dat de brochure niet ter vergadering voorhanden is? Waarom deelt de hoofdcommissie niet mede den brief, waarbij dr. Gunning bedankt heeft als lid der commissie van onderzoek? Bij Spr. bestaat de vrees, dat de uitgaaf van dit stuk is vertraagd om deze vergade- ling er voor te stellen, uit te maken de vraag: wilt gij u aan de statuten houden of niet? De hoofdcommissie heeft er ons voor gesteld om te spreken over het ker kelijk conflikt. Spr. weet dat de school- localen worden beschikbaar gesteld om daarin handelingen te plegen, waardoor de Ned. herv. kerk wordt bestreden, om haar te vernietigen, en dat gaat z. i. niet aan. Hij stelt daarom de navolgende motie voor: «Naar aanleiding van tot hare kennis gebrachte feiten verklaart de vereeniging te verwachten, dat de in art. 1 harer statuten gelegde grondslag door de hoofdcommissie, waar noodig, door repressieve en preventieve maatre gelen gehandhaafd en tegen elke beper king of verscherping bewaard zal worden". Betrekkelijk deze motie werd het woord gevoerd door de heeren Boon, van Asch van Wijck, Heemskerk, die hare aanne ming ontraadden en prof. Rutgers, die de aanneming aanbeval, behoudens een paar wijzigingen, door er niet in te spre ken van feiten, niet te constateeren dat schoollocalen worden gebruikt tot onder mijning van de herv. kerk en de weg lating van de uitdrukking npreventieve maatregelen." Prof. Pierson wil haar unaniem zien aangenomen, om er alle kracht en beteekenis aan te ontnemen. Hem komt het voor, dat dr. Gunning in het nemen van ontslag als lid der com missie van onderzoek te voorbarig is ge weest. Er hadden toenaderende voor stellen kunnen worden gedaan, en het is eenvoudig niet waar, dat die commissie de bedoeling had, in de grondslagen wij ziging voor te stellen. De heer Gunning (broeder van het lid der commissie) wenscht alleen op te komen tegen het verband tusschen de vereeniging en de anti-revolutionaire partij, dat door den heer Heemskerk is betoogd. Hij beroept zich daarbij op Groen van Prinsterer, die dadelijk heeft geweten dat Spr. op grond van Gods woord, geen deel heeft kunnen uitmaken van die partij, waarvan hij nog een beslist tegenstander is, en dat hij hoopt te blijven, Hij is enkel voorstander der vereeniging uit een pae- ilagogisch oogpunt, en wil haar blijven steunen zoolang Gods woord bij haar bovenal gaat, maar als 't verband, dat dat de heer Heemskerk heeft betoogd, opging, dan zou Spr. zich verplicht zien, onmiddellijk als lid te bedanken. Nadat nog door de heeren v. Veen, van Groningen, Fabius, Smelik en Post hierover het woord was gevoerd, trok dr. Vos zijne motie in en stelde de heer v. Veen de navolgende voor: ïGebouwen voor christel. scholen door de vereeni ging gesubsidiëerd, mogen op geenerlei wijze en door geen der partijen in den

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2