MANUFACTUREN, Aan de ahonne s onzer Courant. BON. Rhijih Moezel- DONAU-WIJNEN, D. OOI A C°. Advertentiën. INBOEDEL, Gemengd Nieuws. Ofücieele Publicatie. VERKOOPENs 7 r7 Alle soorten A VEERTIG CENTEN. Provinciale berichten. B. EIKENDAL G. SCHIMMEL, per flesclr. Binnen- en Bnitenlanöscli Geflistelleerfl. I. W. VAN LIER, ,1101! THERMOMETERS, Alphons Annegarn. CONWAY „Called Back", of „Teruggeroepen" Om uitte knippen. TERUGGEROEPEN kerkelijken strijd gebruikt worden, be houdens vei kregen rechten, die de eene of andere kerkelijke gemeente beeft op het gebruik en de bestemming dezer ge bouwen," waardoor de voorsteller de kerkelijke quaestie buiten deze vereeni- ging bedoelt te houden. Na bestrijding door den heer Pierson die den raad geeft, de localen buiten de schooluren, ten bate van de vereeniging, in huur af te staan aan hen. die het verlangen prof. Rutgers, de heeren v. Asch v. Wijck, HeemskciIt en Boon, en eene verdedi ging van dr. Vos, werd deze motie in stemming gebracht, en met 52 tegen 43 stemmen verworpen. Het jaarverslag werd daarna zonder hoofdelijke omvraag goed gekeurd. Hierna werd overgegaan tot de ver kiezing van drie leden der hoofdcommis sie. De heer P. van Eik, aan de beurt van aftreding, heeft verklaard zich niet herkiesbaar te stellen. De volgende drie tallen waren voorgesteld 1. ds. K. Schar- ten, dr. J. W. Gunning, mr. M. J. van Lennep; 2. H. Bijleveld, M. Wiegand, P. J. Kloppers; 3. jhr. mr. T. A. J. van Asch van Wijck, dr. J. A. van Gerth van Wijk, T. M. Looman. Benoemd werden ds. Scharten met 57 van de 92 geldige stemmen, de heer Bijleveld met 48 van de 93 geldige stemmen, tegen 44 op den heer Wiegand uitgebracht; de heer van Asch van Wijck met 49 van de 63 stemmen. Vervolgens werd op voorstel van de commissiën, met het onderzoek belast geweest, aan den penningmeester, den heer Heybrock, décharge verleend voor zijn gehouden beheer over 1886, onder dankbetuiging, alsmede décharge verleend aan den administrateur van het voor schottenfonds. Naar aanleiding van de toelichting des penningmeesters, waaruit blijkt, dat, ko men er geene buitengewone giften in, in October a. s. het reservefonds van f 25000 tot f 4000 zal zijn gedaald, en er alzoo bezuinigd moet worden, geeft de afgevaardigde uit Meppel, namens zijne afdeeling in ernstige overweging, het tractement ad f 100 'sjaars van de secretarissen der districts-raden te doen vervallen, en niet in ééne richting, n.l. op de opleiding van onderwijzers,- te be zuinigen, waaromtrent de heer Heems kerk opmerkt, dat niet alléén bezuini ging het doel is, maar tevens de over weging dat er thans voldoende personeel schikbaar is, tot het idéé om op dit artikel te bezuinigen aanleiding heeft ge geven. Overigens is van de op de agenda voorkomende punten geen enkel afgedaan. Het voorstel der hoofdcommissie, lui dende: De vergadering, overwegende: a. dat het wenschelijk is, de opleiding van een aantal kweekelingen tot onder wijzers zooveel mogelijk in evenredigheid te houden met de behoefte voor onze scholen en dat door de bestaande inrichtingen en den ijver van particuliere onderwijzers thans reeds meer dan vol doende in die behoefte voorzien wordt b. dat de geldmiddelen der vereeniging niet veroorlooven, op den bestaanden voet de opleiding van onderwijzers te steunen, komt terug op het in 1881 ge nomen besluit, waarbij de laatste woor den van art. 2 der «Bepalingen betref fende opleiding" enz. worden ingetrokken, «inet dien verstande, dat het geheele bedrag dezer toelage aan eene normaal- inrichting verstrekt, in geen geval mag te bovengaan de som van 300'sjaars", en verklare deze weder vari kracht te zijn, rnet toevoeging van de bepaling: s>De toelage wordt niet verstrekt, indien de onderwijzers langs andere wegen eene tegemoetkoming voor die opleiding ont vangen", werd, na bestrijding namens de afdeelingen Amsterdam, 's Hage en Utrecht, tot eene volgende vergadering aangehouden. Met dankgebed werd daarna de vergadering gesloten. (Utr. Cl.) 324ste STAATS-L.OTERIJ. VIJFDE KLASSE, Derde week. Trekking van 1, 2 en 3 Juni. (2925 loten'.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijs van f 400. No. 78. Prijzen van f70. 303, 381, 501, 537, 546, 559, 598, 3578, 3595, 3596, 4043, 4052, 4066, 4096, 8301, 8309, 8338, 8527, 8538, 8580, 8600, 8612, 8619, 8667, 8692, 10604, 10633, 10659, 10609, 10693, 16028, 16061, 16064, 16089, 18132, 18199, 18202, 18228, 18275, 18280, 18288 en 18298. Te zamen 43 prijzen. Zonder prijs zijn uitgetrokken: 307, 315, 322, 338, 341, 346, 347, 348, 357, 370, 374, 375, 378, 380, 383, 387, 392, 508, 518, 543, 547, 548, 553, 560, 567, 568, 579, 586, 3502, 3515, 3529, 3535, 3545, 3551, 3563, 3579, 3584, 3585, 4001, 4006, 4010, 4020, 4039, 4042, 4062, 4069, 4070, 4072, 7141, 8297, 8298, 8299, 8315, 8316, 8319, 8325, 8333, 8362, 8368, 8378, 8380, 8384, 8511, 8528, 8537, 8541, 8544, 8556, 8558, 8578, 8588, 8601, 8621, 8645, 8665, 8684, 8688, 8696, 10606, 10610, 10625, 10636, 10647, '10651, 10652, 10664, 10676, 10677, 10686 10692, 16001, 16011, 16014, 16015, 16017, 16029, 16052, 16069, 16071, 16082, 16097, 16098, 18104, 18116, 18122, 18180, 18189, 18192, 18203, 18224, 18225, 18227, 18230, 18236, 18244, 18253 en '18300. Volgende trekkingen geschieden: van 711 Juni. Behalve de prijzen van f400, f200, f 100 en f70 zijn nevens de premiën van f30.000 en f3000 ingebleven, de hoofdprijzen van flOO.OOO, f2000 en 14 van f lOOO. Utrecht. De heer J. Smit, werkzaam op de fabriek der Holl. IJzeren Spoor weg-Maatschappij (Oosterspoor) alhier, mocht jl. Woensdag den dag herdenken waarop hij nu 40 jaren geleden bij de Maatschappij in dienst trad. Onder de menigvuldige blijken van belangstelling en waardeering welke de jubilaris van alle zijden mocht ontvangen, verdienen zeer zeker vermeld te worden die van het onder hem zijnd personeel, dat hem bij monde van een hunner, als aanden ken aan dezen dag, eene prachtige mar meren pendule met twee coupes vereerde. Een in het gesticht voor krank zinnigen alhier verpleegd wordend persoon, gelukte het jl. Vrijdagmorgen aan zijne bewakers te ontsnappen en door een geopend raampje op het dak en vervol gens op een aldaar aanwezige schoorsteen te klimmen. Daar zittende dreigde hij eenieder die hem beproefde te naderen met schoppen en slagen, zoodat men ten slotte, ter voorkoming van erger, besloot hem voorloopig met rust te laten en aftewachten of hij ook vrijwillig zoude terugkeeren. Dit laatste nu geschiedde toen tegen den middag zich een hevige stortregen ontlastte en de man doornat langs denzelfden weg behouden in het gesticht terugkeerde. Een groot gedeelte van de jl. Don derdag gehouden zit ting van den ge meenteraad alhier, was gewijd aan de behandeling der voordracht van B. en W. om met 't oog op de belemmering der passage over den overweg aan den Leid- schenstraatweg alhier, welke weg name lijk over het rangeerterrein van den Ned. Rijnspoorweg-Maatschappij loopt, een adres aan de Tweede Kamer in te die nen, ten einde in dezen toestand eene zoozeer gewenschte verandering te ver krijgen, hetzij door verplaatsing van het rangeei terrein als anderszins. Na eene uitgebreide discussie over de wensche- lijkheid of het adres al dan niet moest worden ingediend, zoo ook over den vorm waarin het wbs gesteld, werd ten slotte door een der leden het voorstel gedaan, dat de raad B. en W. zoude uitnoodigen de reeds vroeger gevoerde onderhandelingen met de Regeering en de Rijnspoorweg-Maatschappij te hervat ten, en te trachten aldus de verlangde ver betering tot stand te doen komen. Bij de stemming over deze motie staak ten echter de slemmen, zoodat de verde re behandeling tot eene volgende verga dering moest worden uitgesteld. Men schrijft uit Rlicnen: De laatste twee dagen hebben de ta baksplantjes gunstig weder. Het aanhou dende natte, koude weder en daarbij enkele nachtvorsten werkten zeer nadee- lig. Op sommige plaatsen in de Betuwe en elders is daardoor groote schade aan gericht. De gezondheidstoestand van den Duit- schen keizer laat sedert eenigen tijd zoo weinig te wenschen over, dat de grijze monarch gevolg heeft kunnen geven aan het plan, om tegenwoordig te zijn bij den plechtigen aanvang der werkzaam heden voor het kanaal, dat de Noordzee met de Oostzee zal verbinden. Z. M. is reeds naar Kiel vertrokken. Te Weenen is Woensdag het stand beeld voor Haydn, in tegenwoordigheid van den Keizer, den Kroonprins, hooge ambtenaren en vertegenwoordigers van muziekscholen en een talrijk publiek plech tig onthuld. Door een landbouwer te Alfen Riel is dezer dagen eene verzameling oude zil veren muntstukken gevonden, die in eenen blikken trommel in den schoorsteen zijner woning verborgen waren. Er zijn ver scheidene munten uit de 14de eeuw onder. Er is al heel wat gesproken over eene stof, die het best beantwoordt aan de eischen, welke men stelt aan de onder dekking van tapijten in onze salons. Nu eens heeft men er papier, dan weder eens biezen-matten voor gebezigd maar, tot hiertoe is het niet gelukt er iets op te vinden, waardoor de dames geheel worden bevredigd. De papieren onder lagen zijn te dun en werken de «ge- hoorigheid" niet voldoende tegen de biezen-matten zijn in dat opzicht beter, maar hebben het verbruid, omdat het «ware stofnesten" zijn. Thans heeft de firma Gaarlandt Co. te Groningen, onder den naam van ïde Groninger machinale stroobewer king" een fabriek geopend, waar een soort van matten uit losse stroohalmen wordt ver vaardigd in lange en één meter breede banen, die als bijzonder geschikt voor dat doel worden aanbevolen. Een onderofficier hield dezer dagen theorie met eenige nieuw opgekomen milliciens en besprak met hen o.a. de eer aan het vaandel verschuldigd, het respect voor den meerdere in rang, als mede den eerbied voor eene militaire begrafenis. Zijne aandacht werd daarbij getrokken door een der recruten, die weinig blijk van levenslust gaf, wat ten gevolge had, dat hij dezen toevoegde: «Zeg, slaapkop, sta jij eens op! Ik heb het je nu genoeg voorgekauwd! Vertel jij me nu eens: wanneer heeft een soldaat geen recht, om met militaire eer begra ven te worden?" De man had op automatische wijze de positie aangenomen, keek even rechts en daarna links, en toen hij gewaar werd, dat niemand zijner makkers hem iets influisterde, gaf hij ten antwoord: «Als ie nog niet dood is, serzant!" De sergeant kont zijn lachen niet be dwingen en de milicien geeuwde naar hartelust, waarop hij weer plaats nam. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 26 Mei Adriana, d. van Hen drik van Baaren en Adriana Valk. 27 Mei Jannetje, d. van Genit Hendrik Smit en Jannetje van Amerougen. Jan, z. van Renger Veer en Dirkje van den Brink. 29 Mei Johannes, z. van Heruianus Mets en Helena van Amstel. Maria Alijda, d. van Antonie Sleeking en Adriana Willemina van Empelen. 30 Mei Hendrikus Albar- tus, z. van Albartus Smink en Heintje van Wikselaar. Jacob, z. van Gerrit van Dijkhuizen en Antonia Wullings. Nicolaas Arnoldus, z. vau Hendrik Los en Johanna Alijda van Woudenberg. Maria Johanna, d. van Nicolaas Hendrik van den Heuvel en Johanna van Esveld. 31 Mei Marius Dirk Johan, z. van David Gerritsen en Johanna Voorthuijsen. Willem, z. van Willem Vlijm en Gerritje van de Pol. Ondertrouwd: 27 Mei Willem van der Heijden en Grietje Vaneveld. 2 Juni Cornelis de Wilde en Sara Hendrica Johanna I.ansaat. Pieter van Meeteren en Dirkje van de Lagemaat. Geuuwd: 1 Juni Hendrik Johan Ofeigsscn en Tcunisje van den Brink. 2 Juni Berend Eikendal en Gerritje Schimmel. Overleden: 25 Mei Gerardus Johannes Hollekamp 20 j. ongeh. 26 Mei Hendrik van Dijk 18 d. Lambarta Hendrika vau Wijland 47 j. wed. van Willem van Slooten. 28 Mei Nora I'hatrera 15 j. Cornelia van Brakel 16 d. 29 Mei Dirk van Zandijk, 56 j., cchtg. van Jausje Elisabeth Goorman. 1 Juni Ilermina Gesina Anna Ruitenberg, 5 j. Hoogland. Geboren: 28 Mei Jan z. van Willem van Ginkel en Johanna van den Brink. 29 Mei Petrus z. van Antonie van 't Klooster en Aaltje van den Heuvel. 2 Juni Johannes Hendrikus z. van Jacobus van Karsbergen en Feitje Groenestiju. Soest. Geboren Cornelia d. van Adrianus van den Dijssel en Wilhelmina van Thienen, Gijsbertus z. van Barend Koppen en Maria Langerherst. Gijsbertje d. van Geurt Grift en Anthonia van Vliet. Ario z. van Gijsbertus Dorresteijn en Maria W esthof. Gehuwd Johannes Ilubertus de Haan met Gijsbertha Verwoerd. Overleden Levenl. aangegeven kind van het manl. gesl. van Gerrit Hoppeubrouwer en Cornelia van Soest. Evert Kooij, |64 jaar gehuwd met Zeijgjc Overeom. Sara Mathilda Wilhelmina Schooneveld 55 jaar ongeh. Petronella de Bruijn weduwe van Adrianus Hagendoorn 83 jaar. Stoutenburg. Gehuwd 2 Juni Johannes Steenbeek, wedr. van Naatje de Kruijf met Maria Machilscn. Woudenberg. Overleden: 31 Mei Hendrikus Bakker nes, 4 j. V Getrouwd: /'Sy die, tevens namens wederzijdsche be trekkingen, hunnen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, dezer dagen ondervonden. Amersfoort, 2 Juni 1887. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gevolg gevende aan de bepaling van art. 8 der wet van 2. Juni 1875 (Staats blad no. 95); Brengen ter kennis van de ingezete nen, dat bij Zijner Majesteits besluit van den 14. Mei 1887, no. 24, is vernietigd hun besluit van den 29. December 1886 no. 91, houdende vergunning aan den heer A. M. TROMP VAN HOLST, Ma- joor-Kommandant der dienstdoende Schutterij, tot het oprichten van een schietbaan. Gedaan te Amersfoort, den 1. Juni 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK, De Secretaris, W. L. SCHELTUS. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG! Een zakje met geld. Twee bloedkoralen armbandjes met gouden sluiting. Een portemonnaie met geld. Een klein bruin hondje. Een zilveren dasspeld. Een bril met houten huisje. Een damesparapluie. Rechthebbenden vervoegen zich ter terngbekoming aan liet bureau van politie. VERK00PING VAN VASTE GOEDEREN. Op Donderdag 2 Juni 1887, in het «Huis ter Halve" te Soesterberg. NotarisMr. F. Pen. Perc. 1 Huizinge met schuur, tuin, bouwland enz. groot 72 A.44cA. f 1650 2 Bouwland, groot 79 A. 20 cA. - 550 3 Huizinge, tuin en bouwland enz. groot 90 A. 90 cA- 500 4 Recht van erfpacht op een perc. bouwland, gr. 43 A. 25 cA. - 130 5 Bouwland, gr. 47 A. 60 cA. - 170 6 Heideveld met jonge dennen be plant, groot 1 H.A. 73 A. - 290 f3290 MARKTBERICHT. Amersfoort, 3 Juni. Tarwe f 7.50a f 8.50.Rogge f 4,90 a f5,40. Boekweit f 6,00 a f7,00. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a f 0.00. Aard appelen f 1,90 a f 2,20. Hoendereieren f 3.00 a f 3.50 de 100 stuks. Boter f 0,80 a f 0,90 per Kilo. Kaas f 0, a 0, -. Biggen f7.a f9.50. Schram men f 12.a f 18. en Verkrijgbaar bij Jtcb'llD.cC IVl ^XS^i j l L.CI-P. Zl De Notarissen A. II. DRIJFHOUT VAX IIOOFF en Mr. J. De FOUTER te Amersfoort, zullen op Donderdag den I« Juni IS87 des voormiddags ten half tien ure, ten huize van den Heer J. DOMMERSHUIZEN, inde Langestraat wijk F no. 55 te Amersfoort in het openbaar, om contant geld, eenen net ten en goed onderhouden nagelaten door wijlen Mejuffrouw G. D. SCHEERENBERG, waaronder ZILVEREN VOORWERPEN en eenig BLAUW POR- CELEIN. Daags te voren te bezichtigen. Breeder bij biljetten. Voor de vele bewijzen van belang stelling, bij de geboorte van hunne dochter, betuigen de ondergeteekenden huri' oprechten dank. G. J. Brn VAN BOETZELAAR. E. F. BAResse VAN BOETZELAER— Suermondt. Hoogland, den 3. Juni 1887. ALS: CHAMPAGNE», FRAMBOZEN- en CITROEN-FIMONADE. VERKRIJGBAAR bij Korte Bergstraat, Amersfoort. De Deurwaarder D. C. PRINS te Amers foort, zal op Woensdag en Donder» dag 8 en O Juni 3887, telkens 's voorm. 10 uur precies, in het koffiehuis »d e Arend" aldaar, "VEZESIE^OOIFIEnsr Eene groote partij afkomstig van de gunstig bekende ma gazijnen van de Firma SALOMON en zooals die telkens ieder halfjaar worden verkocht. Beneden f 3,a contant. Zij die van vorige verkoopingen nog schuldig zijn worden niet als koopers toegelaten. Sf 5 Alle soorten ftS, J Verkrijgbaar bij ft Fangcstraat, o/d. 8ocicteit. Wie Uwer kent niet de beroemde werken van Hugh Con- way, den beminnelijken, eenvoudigen Engelschen letterkundige? 't Is waar, slechts enkele werken zijn van zijn hand te vinden, daar hij in 1885 te Monte Carlo, reeds op 38-jarigen leeftijd stierf. Maar wat hij heeft geschreven, deed hem in dien korten tijd een wereldberoemd man worden. Een van zijn laatste en beroemdste werken is voorzeker „Called Back"het werd in Engeland tot een drama omgewerkt en te Londen meer dan tweehonderd avonden gespeeld. Wij hebben het plan opgevat, van dit boeiende verhaal een getrouwe vertolking voor de lezers onzer courant verkrijgbaar te stellen. zooals wij de Hollandsche vertaling hebben getiteld, bevat 232 pag. gewoon octavo, en is op stevig, goed papier, met duidelijke letter gedrukt. De gewone prijs van dergelijke boeken is f 2,50 a f 3. A' on/c "bonne's hebben echter liet rcclit, tegen iu- R levering van onderstaande ,.BON", op «lit werk in te teekcncn. De atlcvcriiig geschiedt voor den prijs vau De ondergeteekende verlangt te ontvangen door tl U QII CONWAY voor VEERTIG CENTEN. Naam: Woonplaats:

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3