Firma J. G. THIES. V--I schiedammer genever, mmm m gewaste wamrn. P' Nouveauté's prachtige albums, „voor de kindermier: kleine winst. groote omzet. /i. Prijs in rijk verguld stempelbandje f1,25. lof, huis hoek Zevenhuizeu, t Jl De van ouds bekende MATRASSEN EN BEDDEN. Belangrijk bericht!! Voor 't Jonge Volkje" F. AMSTERDAM in FEESTGEWAAD, DEDDENWINKEL v. i ROOSTER, vu GRONINGER DEDDENWINKEL, Langestraat A 6, A H S <1 H j Cretonne Satinet en Zijden Dekens. Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. P. LSiWElli Souvenir aan het Koningsfeest Specialiteit in Amersfoort. mm mm 12 AH. Almanak H. J. BONNIER, Heden verschijnt: in APRIL 1887. Gr, °Ofi sfe NICHTCA P. voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad UITSTOOIflEN van Beddengoed en VEBNIEUWEN van alle soorten Matrassen. TerscMLLeiide kwaliteiten, ia UospitaaLLiiioeii of Kraambeddoek. Groote keuze in "boven- en Molton-onderspreien. Alles tegen concurreerende prijzen. 99 5e JAARGANG Ecu Geïllustreerd Maandblad 12 NOS. W Jaar. Voor 't Kleine Volkje" Uitgaven van JOH. IJKEMA, 's-Gravenhage. HORLOGES. &c' BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. P 07 iSïf SS* f" 7% Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Twaalf afbeeldingen der schoonst versierde punten in Amster dam tijdens het jongste Koningsfeest in onveranderlijke photogra- phische persdruk. In eiken solieden boekhandel verkrijgbaar. AMERSFOORT. i, J, SLOTHOUWER. 3$ 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f 4.50, f 5.00, f 5.75, f 6. en f 6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.— 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel t 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanter. f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwic-gen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommel wiegen met stang hemel f7.—, f9.— en f10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook gelicel compleet, net bewerkt, tegen couenrreerende prijzen afgeleverd. Merk: verkrijgbaar in KFLDFRFLFSSCHFIV van 1 Liter il ƒ1,15 per LiterUesch bij Tb. 11. <5. RKAADSEA in gedistilleerd en Tabakslserverij „DE JIOOK", Amersfoort. AD. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW en TWEE KUSSENS voor f 4 50. GezondheidsMATRAS f8 50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. BEURSBERICHTEN. Perc. Bij coulante betaling van BEDDEH-ARTIKEEEtf wordt 5 PROCENT korting toegestaan. De ondergeteekeude heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een extra fijne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenhout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-Etui's en eene schoone zending Spoormanden, nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombredoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. alsmede: Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra li,in Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. I3e JAARGANG. Prijs per jaar f 4.40. onder redactie "van en met medewerking van met 200 prachtige Platen. ant. l. de rop, willem otto, gerard keller, j. worp, agatha, philippine, fiora della neve, h. j. krebbers, j. c. greive Dr. r. sinia en vele anderen. 99 99 Met plm. 120 Platen. door P. LOUWERSE. Prijs f 1 .So. Verkoophui* op den BOF te Amersfoort. Horloge- en Instrumentmaker rUa-vil! ijcvll £<xvepiDchl'zaa Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. W. 2% 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 S 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4V 4 Nederland.Sch. Ct. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Ilong. Oblig-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./'Juli dito lito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 ƒ1000 dito dito 100 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leening. 1870 fObl.-Leening 1872 fVenezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc, onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Ivan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oosteur.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent: aal Bank 4 5 3 5 5 6'/J 5 3 Juni. 73% 88'/, 99 99 70% 92 V, 81 05 03'/, 65'/, 05'/, 85% 56 Vg 101 'V|a 50% 56% 101%, 98% 101 98%, 98% 54 54% 56% 96% 95% 91% 80% 15 75% 98 107 13", 100% 101% 93% 17 15 41% 98% 98", S* 2 4 4% 5 5 96 102 101 51V4 101% 101% 208'/. HO 135% 75% 118% 84% 80 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. V. Eram. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeeleu Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 Los. Sewast. Ob. 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiüis dito 1000 Riaschk-Wiasma. A Zuid-W.-Spocrw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 Hongarije, ilong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Aast. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. f' 5 3 3 148 102 114% 10IV, 25% 75 140 88% 48% 100 84 61% 61%, 75 80% 47% 90% 78 «7% 08% 93 99% 88 87% 37"/,, 92% 90% 99% 31% 58% 114% iOO"/„ 151 120 32% 113 117% 114% 85 110% 102 104 103 98% 83% 98 102% 108% 129% 139% 79% 100% 129% 141 132 44% Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naat UtrechtAankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 's Hage 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9,3 9,45 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 f Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 9,27 10.18 I,9 4,40 7,44 9,54 II,31 11,50 11.50 Arnh. 9,53 10,45 2,10 4,55 10,20 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 8,58 10,9 1.14 4,55 6,40 9,36 11,- 11,24 3,18 6,55 8,4 11,28 1,55 4,28 10,12 1,54 4,30 10,15 Naar Hilversum Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7.26 8,31 9,24 9,37 11,23 12,7 2.53 4.49 6,11 6,45 8,23 8.54 9,5 10,1 7,39 8,44 9.50 14.36 42,20 3.6 5,8 6,25 6,57 8,37 9.7 9,19 10,13 7,48 8,53 9,39 9.59 14,45 42,29 3,45 5,23 6,34 7,6 8,47 9,16 9,29 40,22 Ooster-Spoorweg. Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Aankomst te Naar Zulphen: Aankomst te 1 Naar NijmegenAankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen I V. Amersf. Woudenb. O/I OKO n/f» n Et in in 8,13 9,47 10,48 11,15 1,10 4,8 6,30 7,6 8,6 9,42 11,35 8,35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,15 3,50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10,15 11,8 £41 9,33 11,41 3,44 7,4 9.1 G 8,59 9,46 42,3 3,59 7, IS 9,33 9,19 12,19 4,17 7,34 1.9,51 9,55 10.29 12,49 4,48 8,4 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 40,40 7,22 f 8.21 40,51 2,27 4 27 f 6,19 9,32 f Leusd. Scherpen: Veenend. Rhen. Eest. 7,42 14,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 14,15 2,52 5,9 6.43 9,57 8,18 8,52 8,24 8.58 41,26 14,32 3,3 3,9 5,23 6,54 10,8 f Stoppen op verzoek te Leusden. 5,29 7,- 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4