Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. zorg uitdrukkelijk aan de Regeering op. Maar wat is dan wél veranderd? In 1848 erkende men in de Grondwet het recht der burgers tegenover de Overheid op voldoend onderwijs. Thans staat dit recht niet meer in de Grondwet, doch alleen in de gewone wet. Beduidt dit, dat voortaan de Natie minder dan vroeger voor voortreffelijk onderwijs heeft te zorgen? In geenen deele. Het beteekent alleen, dat op de vraag: tvie in de eerste plaats voor onderwijs te zorgen heeft, voortaan ook de wetgever zal mogen antwoorden: »üe ouders." De Parijsche correspondent van de Daily News telegrafeert, dat eenige gala-toiletten, die te Parijs waren besteld voor de Koningin der Nederlanden, zijn afbesteld. Men zegt, dat 's Konings ge zondheidstoestand daarvan de reden is. Wij hopen vurig, dat dit bericht, zooals zoo vele van zijne voorgangers, van bevoegde zijde moge worden tegenge sproken. Het koninklijk gezin wordt 1 Juli op Soestdijk verwacht. Bij Kon. besluit is benoemd tot notaris binnen hel arrondissement Utrecht, ter standplaats de gemeente Amerongen, J. W. van Wieringen, thans notaris te Wijk-bij-Duurstedeis met ingang van 10 Juni 1887, aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, voor den tijd van eene maand, tot herstel van gezondheid, een buitenlandsch verlof verleend, en aan den Minister van Marine tijdelijk de waarneming opgedragen van de functiën van Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Naar het F«d. verneemt, is de portefeuille van Waterstaat aangeboden aan een geacht oud-lid der Tweede Kamer, thans nog een der oudste leden van de Prov. Staten van Zuid Holland en Industrieel. Genoemde heer heeft evenwel voor de eer bedankt. Aan den Heer Mr. J. R. P. Tak van Poortvliet, president-commissaris der stoomvaartmij. vZeeland" is door com missarissen en directeuren dier Maat schappij, als blijk van hulde voor zijne bemoeiingen bij het tot stand komen van den dagdienst, een zilveren eerebeker, vervaardigd door de heeren J. M. van Kempen Zoonen, te Voorschoten, aan geboden. De Nederl. Zuid-Afrikaansche Ver- eeniging zal hare jaarlijksche algem. ver gadering houden op Zaterdag 18 Juni a. s., des middags ten 3J/a ure, in het Gebouw van de Maatschappij voor den Wei kenden Stand, Kloveniersburgwal 87, Amsterdam: De hh. D. Cordes, mr. H. A. L. Hamel berg, W. Dull, mr. D. W. Wicherlink en mr. N. A. Calisch zijn aan de beurt van aftreding als bestuursleden. Door den vei boden invoer van vee in Pruisen, heeft men in den laatslen tijd zooveel mogelijk getracht dit vee binnen te smokkelen. Dit had Woensdag bij de grens te Venlo aan de geleiders bijna duur te staan gekomen. Door het vuren der grensambtenaren namen zij nog tijdig de vlucht; terwijl zij het vee in den steek lieten. De beroemde Beusichemsche paar denmarkt zal den 18 Juni a. s. weder een aanvang nemen. Nog steeds hand haaft die markt haar ouden roem, zoodat het wel de moeite waard is om hande laars en liefhebbers van paarden er aan te herinneren. De eerste nieuwe aardappelen werden van Naaldwijk verzonden. Ook enkele mandjes kruisbessen zijn afgescheept. De kosten voor een bronzen beeld met voetstuk voor Jan Pietersz. Koen, te Hoorn, zijn voorloopig geraamd op f20,000, waarvan alleen te Hoorn reeds f1700 werden bijeengebracht. Het uit voerend comité is voornemens een beroep te doen op den geldelijken steun onzer landgenooten. Te Veendam zal binnenkort van wege de te Veendam opgerichte afdee- ling van het vLeger des Heils" eene cou rant worden uitgegeven. De drukkerij zal gevestigd zijn te Veendam. De Apeldoornsche vélocipède-club ïLa Vitesse" heeft een wegwedstrijd uit geschreven, te houden op Zondag 26 Juni, over een afstand van 50 K. M., te rijden van Apeldoorn tot Voorthuizen en terug, welke is opengesteld voor de leden der Geldersche wielrijders-vereenigingen; Apel doorn, Arnhem, Brummen, Nijmegen, Wageningen en Zutfen. Als prijzen wor den door de club ïLa Vitesse" hiervoor uitgeloofd 3 medailles: een verguld zilveren, een zilveren en een bronzen. De regelings commissie bestaat uit de hh. A. J. C. van der Feen jr., voorzitter, A. Pull, secretaris, en A. E. Holmberg de Beckfelt. De Vereeniging van rnargarineboter- fabrikanten in Nederland heeft zich met een uitvoerig adres tot den Minister van Waterstaat enz. gewend, naar aanleiding van het advies betreffende het nemen van maatregelen tegen knoeierijen in den boterhandel, uitgebracht door de com missie ingesteld bij Kon. best, van 18 Sept. 1886. In achttien paragrafen tracht zij de argumenten der commissie, dat de ver mindering van de reputatie der Neder- landsche boter voor een groot deel moet worden toegeschreven aan de knoeierijen, welke ten gevolge van den handel in kunstboter in den boterhandel worden bedreven, te ontzenuwen, en daarbij aan te toonen dat knoeierijen in dien handel veel ouder zijn dan de kunstboter, welke eerst van ongeveer '1874 dagteekent. Natuur- en kunstboter hebben elk hare eigene markt, aangegeven door het ver schil in prijs. Niet genoeg kan dit wor den herhaald, en wanneer men dit in het oog houdt zeggen de adressanten klinkt het naïef als men le zuivelindu strie en den exporthandel hoort vragen om bescherming tegen de knoeierijen, welke zij zeiven bedrijven. Het misbruik toch, dat zuivelproducenten, handelaars en exporteurs maken van kunstboter, kan geenszins eene reden zijn om het gebruik van goede kunstboter voor den consument le bemoeilijken. Tegen het verlangen der Commissie, dat de benaming «butterine", sinds 13 jaren door de industrie gebruikt, aan de kunstboter worde ontnomen, voert adres sante aan, dat, weid hieraan voldaan, de Nederlandsche wetgever met één slag den uitvoer van een wettig handels-ar tikel zou hebben vernietigd. De adressanten wenschen daarom, dat de Regeering tegen bedrog wake, bedrog straffe, maar dat zij niet de ééne in dustrie bevoordeele ten koste van de anderedat zij niet de industrie, die alles in haar voordeel had, maar door eigen stilstand, door knoeierij in eigen boezem of in den handel die haar ter zijde stond, terrein veiloor, eenzijdig be- gunstige tegenover de andere, die op geheel onontgonnen terrein het gebouw harer eigen vlijt beeft opgericht. Het adres is onderteekend door de heeren Dr. J. Th. Moulon, F. Bloemen- daal en Th. Ch. Nederveen. Berichten uit de Betuwe zeggen, dat het uitzicht op een ruimen kersen- oogst teleurgesteld is door wind en nacht vorst. Wij zullen zien I Dr. Vilringa zal in den nazomer, in het licht geven: nNeen! een stadsge schiedenis", door Jan Holland. Dit ver haal is een satire in den geest van uNette Menschen" en in vorm het naast overeenstemmend met den roman »Dar- winia". De geschiedenis speelt in een stad van den tweeden of derden rang, waar in beknopt bestek zoowat hetzelfde getob en gewurm plaats heeft als in Nederland. De draad, die door het ver haal loopt is »de zucht tot negeeren", schrijft dr. Vitringa. Het werk zal in twee deelen verschijnen. Men schrijft uit Alkmaar, d.d. 4 Juni, aan het Haarl. Dagblad ïGisterochtend boden de straten van ons eerzaam stedeke een zonderling schouwspel aan. Eene weerspannige vrouw door een agent van politie voort getrokken op een sukkeldrafje, eenige voorname ingezetenen uit hun kostelijken slaap opbellende ïWat was de oorzaak van deze vreemde vertooning ïln den loop van den avond of gedu rende den nacht was aan het politie-bureau eene krankzinnige vrouw ter bewaking gebracht. De eenige aanwezige agent, met den nachtdienst belast, kweet zich uitstekend van zijn taak, tot circa half- vijf uren de brandklok aan onzen dienaar van den Heiligen Hermandad verkon digde, dat hem thans een dubbele taak op de schouders was gelegd: .zijn plicht nl. gebood hem tevens bij brand de autoriteiten te gaan verwittigen. »Wat te doen »Een oogenblik van gepeins, een kort beraad, en met een triomfanteiijken blik, welke Archimedes hem zou benijd hebben, toen hij het onvergetelijke teureka" uit riep, neemt hij de gekke vrouw bij een arm en voort gaat het, altijd voort, naar burgervader, commissaris van politie, opperbrandmeester en verdere autori teiten ïNoem mij geen pessiment, indien ik niet lachen kan om een dergelijke politie- organisate." Het Weekblad van liet Recht heeft zijn oordeel uitgesproken over het ge vangen houden van de veroordeelden wegens de Juli-onlusten, die niet, als Bredius en de anderen, in cassatie zijn gegaan. Het zegt iWanneer ter zake van een niet straf baar feit een veroordeelde in de gevan genis verblijft, dan wordt daardoor de gerechtigheid miskend. »Wanneer het in het volksbewustzijn doordringt, dat ter zake van volkomen hetzelfde feit de een van zijn bedrijf, van zijn kring wordt losgerukt, terwijl de ander zich met opgeheven hoofd in het publiek mag verloonenwanneer de een met schande en gemis van vrijheid moet boeten wat op den ander geen enkele smet doet kleven, dan wordt aan het rechtsbewustzijn in de maatschappij een gevoelige slag toegebracht, dan wordt het maatschappelijk belang geschokt." Het Weekblad vraagt: »Wat schuilt toch achter dit mysterie? Waarom wordt het rechtsgevoel nog langer miskend? Waai om bevordeit deze minister van Justitie graties, waar de gratie de rechts overtuiging krenkt, en bevordert hij ze niet, waar de weigeiing dit doel? En vindt niemand te midden van het hooge staatsbelang der Grond wetsherziening een oogenblik tijds om den Minister van Ju stitie eens te vragen, of wat ieder, rechts geleerde of leek, ongelooflijk acht, toch werkelijk geloof zou verdienen? De Fransche minister van buitenland- sche zaken heeft ter kennis gebracht van de buitenlandsche Kabinetten, dat Frankrijk de Engelsch-Egvptische con ventie r.iet kan aannemen. Er bestaat echter reden om te onderzoeken of deze overeenkomst zou kunnen strekken tot den grondslag, hetzij var. onderhandelin gen, hetzij voor het houden eener con ferentie. Het gerucht, dat de minister van oorlog het plan wil opgeven om als proefneming een legercorps te mobili- seeren, is geheel van grond ontbloot. De proefneming zal plaats hebben. De hertog van Norfolk heeft den Paus gesproken van een geregelde diploma tische zending uit Engeland naar den Heiligen Stoelde reis naar Londen van monseigneur Ruffi, Pauselijk nuntius te Munchen, is de eersle stap op dezen weg. Het is waarschijnlijk, dat Leo XIII besluiten zal in Ierland tusschen beide te komen. De Westminster-abdij wordt thans ingericht voor de plechtige godsdienst oefening, die er den 21 Juni, bij gelegen heid van koningin Victoria's gouden jubileum, zal worden gehouden. Verschei dene honderden werklieden zijn sinds de laatste diie weken bezig geweest met het opslaan van de tribune. Voor den westelijken ingang van de kerk, waar door de koningin zal binnen komen, wordt een groote tent opgeslagen, die als salon van ontvangst zal dienen. Midden in het koor is de troonhemel opgericht, onder welken de koningin op haren troonzetel, omringd door 32 leden van hare familie, - plaats neemt. Tegen over het koor bevindt zich de hoofdtri bune, die 80 voet hoog is. In de zijde- lingsche kiuisvleugel zijn nog twee groote tribunen opgericht, waarvan de onderste rijen voor de pairs van het rijk en hunne gemalinnen zijn bestemd. Ter linker- en rechterzijde van de pairs zijn de plaatsen voor hel corps diploma tique, terwijl de tribune voor het Lager huis in den noordelijken kruisvleugel is gebouwd. Aan weerszijde van het altaar bevinden zich 32 zetels voor leden van de koninklijke familiën van Europa, die als vertegenwoordigers van hunne souve- reinen den dankstond bijwonen. De Kroonprins van Duitschland heeft Woensdag een operatie in de keel onder- gnan door den Engelschen specialiteit op het gebied der keelziekten, Dr. Mackenzie. De Prinses was zelve behulpzaam en de operatie is goed geslaagd. De prins zal 13 dezer naar Londen kunnen gaan, doch moet er buiten de stad op een villa verblijf houden. Uit liegnitz wordt gemeld dat men daar toebereidselen ontdekt heeft voor een socialistische manifestatie, als de Keizer er zou komen, ter bijwoning van de feesten van het 7e regiment. Strenge onderzoekingen zijn gedaan in de kelders van het kasteel aldaar, waarin, naar het heette, dvnamietpatronen verborgen waren. Woensdag is te Grenada een hevige schok van aardbeving gevoeld zonder nochtans persoonlijke ongelukken te ver- ooizaken. De Spaansche Gouverneur van den Soeloe-Archipel bemachtigde aan het hoofd van 800 man eene geduchte ver sterking, welke op het eiland Rapula door de inboorlingen was opgeworpen. Dit is de laatste versterking, welke nog in de macht der opstandelingen was. Hun aanvoerder werd gedood, maar ook de Spanjaarden leden gevoelige verliezen. Het eiland is nu geheel onderworpen en de Sultan heeft Spanje's oppermacht erkend. Melding wordt gemaakt van nieuwe schending der Servische grens door Turksche soldaten. Twee Servische pa trouilles werden aangevallen, waarbij geweerschoten werden gewisseld. Een der Serviërs is gedood en twee zijn ge wond. ondag a.s. des morgens te half tien en des namiddags vijf ure, zal de WelEerw. heer M. J. Bouwman, geref. (doleerend) predikant, als spreker optreden in het zoogenaamd evangelisatie-locaal in de Muurhuizen. Zondag as. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijf uur geleid worden door Ds. Spoel van Rijssen. Gisteren namiddag werd wegens het bedanken van den heer C. van der Nagel door het Kiescollegie van de her vormde gemeente alhier, met meerder heid van stemmen tot ouderling verko zen de heer Mr. H. J. H. Baron van Boetzelaer van Oosterhout. Woensdag werd te Amersfoort een Classicaal Convent gehouden van reeds bestaande en aanstaande doleerende ge meenten, ten einde punten te bespreken voor het Synodaal convent, dat in deze maand gehouden zal worden. Toegang hadden alleen zij, die benoemd zijr, tot afgevaardigden naar het Synodaal con vent. Deze zijn in grooten getale, uit alle omliggende plaatsen opgekomen. Voor Amersfoort waren tegenwoordig de heeren de Roos en Staverman. Oranjevaan Heden Zaterdag heeft de laatste trekking plaats van de 324 Staats-loterij, zijnde de laatste 100 nummers, de hoofd prijs, honderdduizend gulden, die nog niet gelrokken is moet alsdan op een der nummers vallen. Het geval doet zich thans voor dat er geen enkele prijs van duizend meer te trekken valt, zoodat de gelukkige winner der honderdduizend gulden de nog niet onaanzienlijke premie van dertig duizend gulden daarbij krijgt. Woensdagavond had ten huize van den manufacturier v. G. aan de Lange- straat alhier een schoorsteenbrand plaats, die spoedig werd gebluscht. De politie hield dezer dagen eenige personen aan, die volgens het politieblad nog straffen voor dronkenschap hadden te ondeigaati en bracht hen naar het huis van bewaring alhier. Ter zake van openbare dronken schap bij herhaling zijn Hendrik Gerth en Antje Helder door den kantonrechter veroordeeld tot plaatsing in eene rijks werkinrichting, respectievelijk voor den tijd van drie en zes maanden. Zeker met goede bedoelingen wierp een jongmensch deze week, toen het nog al warm was, zijn hond in een der Sin gelgrachten. Het diertje, midden in de gracht zijnde gaf al spoedig blijken het in de zwemkunst niet ver gebracht te hebben. Althans de hond was het zinken nabij, toen de eigenaar, berouw gevoelende over hetgeen bij gedaan had, onverwijld te water sprong, den dren keling greep en daarna met veel moeite den steiger weer bereikte. Oranjevaan Vergadering van den Raad der ge meente Amersfoort op Maandag den 13. Juni 1887, des namiddags ten 4 ure. Punten van behandeling: 1. Missive van den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende bedenkingen tegen de ver ordening regelende de jaarwedden van de leeraren aan het gymnasium, met advies van Burg. en Weth. 2. Voorstel van Burg. en Weth. omtrent de vernieuwing der kadastrale leg gers van de gemeente. 3. Advies van Burg. en Weth. op het verzoek van G. Wassink, tot aan koop van grond. 4. Ontwerp-verordetiing tot wijziging der instructie voor de heel- en vroed- meesters. 5. Verzoek van mevrouw de Wed. Wolff om afschrijving op den aan slag in den huofdelijken omslag dienst 1887, wegens vertrek naar elders. 6. Voorstel van Burg. en Weth. tot aankoop van wegen op den Leusder- derberg. 3248to STA.lTS-IiOTEKIJ. Vijfde klasse, Vierde of laatste week. Trekking van 8, 9 en 10 Juni. (3000 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijs van flOOO. No. 505. Prijs Tan f300. No. 536. Prijzen Tan f70. 382, 522, 544, 592, 3559, 3568, 4017, 4024, 4025, 4035, 8291, 8307, 8343. 8347, 8399, 8507, 8529, 8576, 8613, 8620, 8648, 8653, 8670, 8677, 8691, 10653, 10655, 10656, 10683, 10694, 16047, 16055, 16065, 16100, 1SM4, 18169, 18176, 18197, 18206, 18210, 18261 en 20175. Te zamen 44 prijzen. Zonder prijs zijn uitgetrokken 305, 318, 325, 329, 334, 349, 359, 386, 391, 396, 517, 521, 523. 527. 529, 530, 556, 558, 564, 574, 585, 600, 3505, 3508, 3520, 3521, 3543, 3552, 3570, 3581, 3600, 4002, 4021, 4023, 4048, 4053, 4056, 4073, 4075, 4078, 4080, 4084, 8323, 8326, 8353, 8360, 8374, 8382. 8386, 8393, 8525, 8546, 8548, 8563, 8565, 8575, 8579, 8582, 8589, 8591, 8594, 8608, 8632, 8636, 8641, 8647, 8659, 8674, 8680, 8683, 8686, 8700, 10619, 10628, 10632, 10634, 10635, 10637, 10641, 10658, 10660, 10663, 14703, 16004, 16009, 16013, 16030, 16040. •16041, 16045, 16048, 16055, 16059, 16062, 16080, 16081, 16093, 18102, 18124, 18139, 18144, '18147, 18149, 18161, 18165, 18193, 18196, 18208, 18219, •18222, 18231, 18235, 18242, 18248, 18258, 18264, 18269, 18282 en 18287. Ptreclit. Van Baarn werd naar de ge vangenis alhier overgebracht J. H., oud 28 jaren, wonende te Amersfoort, verdacht van misdrijf, ingevolge art. 242 W. v. S., gepleegd jegens de 10-jarige E. M. v. K., te Baarn. Onbekendheid met het nieuwe Wetboek van Strafrecht is wellicht oorzaak dat er nog dikwijls personen worden aangetroffen, die door de be voegde inacht naar hun naam gevraagd er geen kwaad in zien om bij zulke gelegenheden maar een naam op te geven welke hun het eerst in de gedachte komt. Dat zulks echter zeer gevaarlijk is hebben drie personen alhier woon achtig ondervonden, door dien te dier zake tegen hen eene vervolging is inge steld. Tot Gemeente-veearts tevens le Keurmeester van vee en vleesch alhier, welke betrekkingen, door de benoeming van den heer D. van der Sluijs, tot onder-directeur van het Abattoir te Amsterdam den 15 Juni a.s. vacant komen, is benoemd de heer L. I. van Rhijn, veearts en assistent aan 's Rijks- veeartsenijschool. In de jl. Donderdag gehouden zitting van den Gemeenteraad, werd o. a. door B. en W. den raad, in verband met het daarop betrekking hebbend afdeelings ver slag, een gewijzigd ontwerp verordening betreflende de invoering eener inkomsten- lasting in deze Gemeente, aangeboden en daarbij tevens medegedeeld, dat met de behandeling dezer zeer gewichtige zaak den 23 dezer zal worden aangevangen. Verder werd de motie van den heer Merkus, in zake den Leidschen overweg, waarover in eene vorige vergadering de stemmen staakten, verworpen met 18 tegen 12 stemmen, nadat door B. en W. met intrekking van het vorig adres, een gewijzigd ontwerp-adres was aangeboden. Daarna werden door den Voorzitter eenige inlichtingen verstrekt omtrent den stand van zaken met betrekking tot het te stichten Universiteitsgebouw, waaruit in hoofdzaak bleek, dal de plannen op heden in handen eener speciale commissie zijn en dienaangaande waarschijnlijk reeds spoedig nadere mededeelingen zullen kunnen worden gedaan. Bunschoten. Bij koninklijk besluit van 31 Mei 1887 no. 20 is aan de vis- scherlieden J. van Veen en diensknecht B. Buitink aan elk een loffelijk getuig schrift veileend en de bronzen medaille toegekend als blijk van goedkeuring en tevredenheid, wegens de redding van twee drenkelingen in de Zuiderzee, die op 19 April 1887 met hunne boot waren omgeslagen. Zeist, Naar men verneemt hebben de heeren C. N. Lapère en K. H. Lange- meijer concessie aangevraagd voor den aanleg van een locaalspoorweg van hier naar Hilversum, waardoor de aanvraag voor die naar Maartensdijk vervalt. Het was met de liefde gedaan. Een eerzaam weeuwtje, uit de omstreken van Haarlem naar Amsterdam gekomen, daar ter stede, langs den meer en meer gebruikelijken weg, in kennis te komen rnet een man, waardig haren overleden echtgenoot te vervangen en bereid met haar den tocht naar het Raadhuis te aanvaarden. Het weeuwtje had wellicht wel eens van trouwelooze, maar nooit van hongerige minnaars gehoord. Aanvankelijk slaagde zij naar wensch; een blonde Andoriis, op het R..plein woonachtig, had als candidaat alle kans van te zullen slagen en bezocht getrouw zijn toekomstig vrouwtje op haar net in gericht bovenhuis in de nieuwe stad. Het weeuwtje vond het erg gezellig en af en toe werden des avonds eenige buren verzocht om een kaartje te maken, bij welke gelegenheid de toekomstige echtgenoot uitermate in zijn schik was. Alles ademde liefde en teederheidreeds droomde het weeuwtje van zonnige dagen en toekomstig huwelijksgeluk, toen eensklaps het plan misliep, door de tus- schenkomst harer zuster, die, om in ge woon menschenproza te spreken, bij de hand was voor drie. De zuster dan kwam logeeren, er werd een paar avondjes oudergewoonte een kaartje gemaakt, en nu trof het den scherpzienden blik der zuster, dat de verliefde huwelijkscandidaat nooit meer dan 2 kwartjes in zijn porte- monnaie had en bovendien bijzonder veel at en dronk, lik houd dien man voor erg kaal, zeide zij, meer hongerig dan trouwlustig." Die vonk van argwaan ontvlamde in het voor indrukken zoo

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2