AANBESTEDING. Tesselschade Verloting Herinnering. f s. j. ra u, IMIl- M KAHTEN-ST BI Aan de abonne s onzer Courant. BON Advertentiën. KEUKENMEID, Verloren: Bloemententoonstelling, W. F. A. GROENHUIZEN, PARAPLUIE. FOURAGE MAGAZIJN. JlMICITIA te AMERSFOORT, HORLOGES, HEI HORLOGEKETTINGEN. Officieele Publicatie. MEID-ALLEEN het bouwen van eene Joniensscbool, VERKOOPENs INBOEDEL, Goed Kampereilaadsch HOOI hoek Stoovestraat, SPEELDOOZEN, Glazen- en Gntta-Percba Spuiten, VEERTIG CENTEN. Spaarbank. TWEEDE MEID. SLOTHOUWER ZOON. AMERSFOORT. Kalverstraat 206, AMSTERDAM. Til Til Til Belangrijke keuze in voor GEKLEURDE COSTUMES TOOT iet ZOMER-SEIZOEN. op Vrijdag, Zaterdag en bondag f, 2 en 3 Mi 1387, AFDEELING AMERSFOORT B. F. CASTENDIJK. Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, ZFElSriDTTILIES, KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, BAROMETERS, SA&OSCQff&K, Beter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCLRREERENDE PRIJZEN. CONWAY „Called Back", of „Teruggeroepen" TERUGGEROEPEN ontvankelijk vrouwelijk hart; zus kon toch wel eens gelijk hebben, als het eens om haar centjes te doen was. Hoe dit te ontdekken Er werd door de zusters een krijgslist bedacht. Zondag kwam de verliefde, hongerige en dorstige minnaar als altijd, er werd koffie gedronken en na afloop verklaarde het weeuwtje dat zij, daar de meid uit was, geen zin had om te koken en dus gaarne met hare zuster en hem in een hotel zou dineeren. Tegen wil en dank moest de man het voorstel aannemen en tegen 4 uur wandelde het drietal op het R.. plein, want mijnheer moest nog even thuis wezen. nZie je wel, zei het weeuwtje tot hare zuster, hij is bepaald even nog wat geld gaan halen." Het gezelschap kwam eindelijk in een. der hotels nabij den Dam, de dames lieten zich alles goed smaken, ook den wijn en daar het zoo warm was, zou een glas champagne niet onaardig zijn. Wij weten niet welk geluid sterker was, dat van het knallen der champagne-kurk of dat van het bonzen van 's mans hart, want het beslissend oogenblik naderde. De kellner wordt ge roepen mijnheer zegtJe kent me wel, ik zal morgen wel komen betalen." Het aanbod wordt goedgevonden, het gezel schap verlaat het hotel, de man met een verlicht hart, de dames verblijd over het succes harer list, het weeuwtje overtuigd dat haar aanstaande kaal in het kwadraat was. Nog denzelfden avond nam het weeuwtje de pen op, om haren Adonis fatsoenlijk de bons te geven. (Historisch.) (P. N.) Het branden van het boekweitveen te Erica, in Drente heeft een offer geëischt, Het driejarig dochterte van J. S. aldaar, alleen gelaten, waagde zich te dicht bij het brandende veen, waarvan het gevolg was, dat het meisje in brand geraakte en onder vreeselijk lijden kort daarop is be zweken. Uit Hongarije komen nog steeds treu rige overstroomingsberichten. Het plaatsje Földiak, bij Szegedin. staat geheel onder water, en de uit leem gebouwde huizen zijn grootendeels vernield. Ook het naburige Lele is in groot gevaar. Uitgestrekte velden, waar kort geleden het groene koren zooveel beloofde, zijn nu een modderig meer geworden, waarin planken, meubelen en verdronken dieren drijven, Langs de dijken trekken troepen gevluchte boeren. Sommigen voeren een koe of een varken mee maar de meesten redden niets dan hun leven. De stad Mako is in groot gevaar 6000 hofsteden staan onder water. Er zijn troepen naar Mako gezonden om te helpen. In de kerk der Mexicaansche stad Meixotl is een merkwaardige sluier, van groole waarde. Sedert ongeveer drie eeuwen waren de Spanjaarden gewoon, Onze Lieve Vrouw van Meixotl een juweel voor haar sluier te belooven, als zij hen behouden van een reis naar Spanje liet terugkeeren. Zoo kreeg de sluier eindelijk een waarde van f 480.000. Na den val van Keizer Maximiliaan werd hij gestolen door drie Duitsche avonturiers. Maar de dieven werden achterhaald twee vonden den dood onder de handen van hunne vervolgers en de derde vluchtte, maar met achterlating van den sluier. Het kostbare stuk is toen weder naar de kerk gebracht, en het wordt daar nu zorgvuldiger dan ooit bewaakt. Onder het opschrift: tEen Russische Pasteur" verhaalt ae Pester Lloyd, dat in het dorp Gresnowaja, in de nabijheid van Moskou, een boer sedert twintig jaren met goed gevolg menschen en dieren, die door dolle honden gebeten zijn, be handelt Zijne geneesmethode moet zoo goed zijn, dat men zich ook uit veraf gelegen plaatsen tot hem wendt. Voor menschen en dieren is de behandeling dezelfde, en onderscheidt zich slechts in de hoeveelheid van het toegediende ge neesmiddel. Wanneer er een zieke bij hem komt, gaat de wonderdokter in het naburige bosch, graaft daar den wortel uit van eene zekere plant, die in den vorm van poeder of met brood den zieke wordt gegeven, in verloop van drie dagen, steeds vóór zonsopgang. De man vei zekert dat het geneesmidel alleen dan van kracht is, wanneer het pas yit den grond gegra ven is, waarom hij er niet yan kan verzamelen. Hij geneest slechts hen, die hoogstens zes weken nadat zij gebeten zijn bij hem komenaan anderen reikt hij zijne geneesmiddelen niet uit. Te Beverwijk vielen, bij de inspectie van verlofgangers, eenige ongeregeldheden voor, ontstaan door het verspreiden van socialistische geschriften. De man, die de verspreiding op zich had genomen, moest het eenigszins ontgelden, doch werd door de politie in bescherming genomen. Er is weer eene zeer oude en alge meen verbreide dwaling opgeheven. De Indianen van Noord-Amerika zijn niet aan het uitsterven I Men blijkt tot de om gekeerde meening gekomen te zijn, door dien men ten tijde van den strijd der Indianen met de blanke indringers, naar de Indianengeschiedenissen, die men in zijne jeugd gretig verslond, hun aantal veel te hoog schatte. Nauwkeurig onder zoek heeft twee zaken geleerd lo. dat zoolang Amerika bekend is, het aantal Indianen er nooit zoo groot is geweest als men willekeurig aannam, en 2o. dat, zoo hun aantal niet toeneemt, het in geen geval vermindert. In 54 agentschappen overtreft de geboorte de sterfte, in 37 heeft het omgekeerde plaats. Dat laatste komt voor bij de stammen, die niet meer wild, maar ook nog niet genoegzaam met hunne beschaving zijn gevorderd, dus de stammen, die in den overgangsstaat verkeeren van nomaden tot gevestigde menschen. Voor uitsterven bestaat nog in lang geen gevaar of kans. Een neger leed aan verzweringen aan den schenkel en was in de kliniek van prof. Thiersch te Leipzig gekomen. Hier werden stukken van zijn zwarte huid ver wijderd en stukken blanke huid er voor in de plaats gebracht. Na eenigen tijd werd deze laatste donker en ten laatste zoo zwart als de oorspronkelijke huid van den neger. De proefneming werd later omgekeerd en de negerhuid werd nu op een blanke overgebracht. Eenige weken later begon de zwarte huid te verbleeken, en na een veertiental weken was de negerhuid even licht als de witte huid van den inboorling. Dr. Karg, de assistent van Thiersch, heeft nu een aantal stuk ken huid in de verschillende graden van zwart en witworden microscopisch onder zocht. De zwarte rok wordt te Parijs in deftige kringen als feestkleed meer en meer door den rooden rok verdrongen. Op een onlangs gegeven aanzienlijke danspartij waren alleen een paar leden der Académie in het zwart gekleed. Al de overige heeren droegen roode rokken, in allerlei schakeeringen. De dames had den het haar gepoederd. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 8 Juni Margaretha Hendriks, d. van Iteinder de Wit en Alida Maria de Rue. 4 Juni Peter Antoon Georg, z. van Peter Antoon Georg Bach en Geertruida Adrians Aalbeitsberg. Metje Neeltje, d. van Gerrit van Ginkel en Johanna Kooiman. 5 Juni Cornelis Antonie, z. van Doctor Adriaan Maarten van der Willigen en Maria van der Willigen. 6 Juni Hendriku9, z. van Jacobus Veen en Evertje van Doesburg. 7 Juni Arris, z. van Gerrit de Bree en Maria Mandersloot. 8 Juni Franciscus, z. van Lambartus Ruitenberg en Hendrika Prins. 9 Juni Johannes Hermanns, z. van Theodorus Verhaar en Maria Gerarda van de Pavert. Ondertrouwd 9 Juni Dirk Beek en Maria Disco. Hendrik Edens en Jacobs Hopman. Gehuwd 8 Juni Jücobus de Jeger en Johanna Jacobs van Esch. Johannes van Korlaar en Gijsbertje van Lokhorst. Overleden 3 Juni Willem van 't Riet, 62 j. echtg. vaa Dirkje van Beek. Een levenl. aang. k. vr. gesl. van Gerritje Dijkman. 6 Juni Elisabeth Butselaar, 64 j. echtg. van Hendrik van Wandelen. Elisabeth Wansing, 2S j. ongeh. Bunschoten. Geboren 4 Juni Geertje d. van Willem Duijst en Aaltje Versteeg. 6 Juni Peetje d. van Jan de Graaf en Willempje van de Groep. 10 Juni Lainmerlje d. van Peter Bos en Fijtje Korlaar. Ondertrouwd: Hillcbrand de Graaf en Mengsje Vedder. Gehuwd Jacob de Graaf en Willempje van Zoest. Overleden: 21 Mei Evertje van Schie 7 m. 22 Mei Tijmen Hopman wed. van Evertje van Korlaar 96 j. 2 Juni Een levenl. aang. kd. van het mann. geslacht van Tijmen Koelewijn en Hendrikje Koelewijn. Hoogland. Geboren: 4 Juni Joannes z. van Aalber- tus Boersen en Maria van Beek. 5 Juni Klazine d. van Hendrik van Veluw en Gerritje van Loenen. Gehuwd 9 Mei Jan Niebeek met Hijntje Rootselaar. Xeusden. Geboren 3 Juni Jaantje d. van Peter van Broekhuizen en van Gerritje van Donkelaar. Overleden: 10 Juni Een levenl aang. kd. vanCortiaan Schothorsten Wijmpje Voskuilen. Stoutenburg. Geboren 5 Juni Gerrit, z. van Frans Lokhorst en Jannetje van Ede. Woudenberg. Overleden 2 Juni (te Heemstede) Hendrik Dirk Adriaan van Wieringen, 22 j. 4 Mei Hendrik Ederveen, 25 j. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gezien art. 41 der gemeentewet, Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal verga deren op Maandag, den 13. Juni aan staande, des namiddags te een ure. Amersfoort, den 8. Juni 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 13 JUNI, e. k. ter, Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 2 ure. A. J. BOS, Secretaris. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG! Een konijn, een far.tasiearmband, een gouden vingerring en een gangbaar muntstuk. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. MARKTBERICHT. Amersfoort, 10 Juni. Tarwe f7.50a f8.50.Rogge f4,90 a f5,40. Boekweit f6,80 a f7,00. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a f 0.00. Aard appelen f 1,80 a f 2,10. Hoendereieren f 3.00 a f 3.50 de 100 stuks. Boter f 0,80 a f 1,00 per Kilo. Kaas f 0, a 0,Biggen f6.a f9.00. Schram men f 11.a f 16.50. Mejuffrouw ELIKK SCHUURMAN, Baarn, Villa San Remo, verlangt met 1 Augustus eene - P. G., goed kunnende koken, genegen mede huiswerk te verrichten en van goede getuigen voorzien. Wegens sterfgeval vraagt eene fatsoenlijke burger dochter van de P. G. zoo spoedig mogelijk geplaatst te worden, liefst ter stond, als V'V-Oc Jjó c" of als Adres letter K. aan het bureau dezer Couranf. V. T-&»- op Zaterdag 41 Juni, aan het einde van de Kampstraat, een bruin zijden De vinder wordt beleefd verzocht, haar desverkiezende tegen belooning, terug te bezorgen aan het Bureau dezer Courant. De BURGEMEESTÉR en WETHOUDERS van Amers foort, zullen op Maandag, den 27, Juni 1887, 's voormiddags te elf uren, ten raadhuize in het open baar bij enkele inschrijving met bijleveriug van al het daar toe beuoodigde. Bestek en teekening, tegen betaling van f 1 in afdruk verkrijgbaar, liggen op de Secretarie ter inzage alle werkdagen van 10 tot 1 uur. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente-architect, door wien aanwijzing op het bouwterrein wordt gedaan op Donderdag, den 23. Juni 1887, 's voor middags te elf uren, De Secretaris van Amersfoort, W. I,. SCHEETUS. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAX HOOFF en Mr. J. De FOUTER te Amersfoort, zullen op Donderdag den 16 Juni 1887 des voormiddags ten half tien ure, ten huize van den Heer J. DOMMERSHUIZEN, in de Langestraat wijk F no. 55 te Amersfoort in het openbaar, om contant geld, eenen netten en goed onderhouden nagelaten door wijlen Mejuffrouw G. D. SCHEERENBERG, waaronder ZILVEREN VOORWERPEN en eenig BLAUW POR- CELEIN. Daags te voren te bezichtigen. Breeder bij biljetten. van voorwerpen van Kunst en smaak, te houden door de Afdeeling Amersfoort. LOTEN a f 0.5© cents verkrijgbaar bij Mejuffr. BRE1JE. TE ZESZOOIE3 a f 15 per 500 K.G Te bevragen aan het Alle boekwerken, platen, enz., aangeboden door de firma's GEBKs. KOSTER, BOLLE en GEBBs. COHEN, worden met de daarbij be- hoorende premiën voor denzelfden pr^js, als door genoemde firma's opge geven, door ons franco aan huis geleverd. TE HOUDEN IN door de van het Utrechtsch Genootschap voor Landbouw cn Kruidkunde. OPGAVEN van INZENDINGEN worden franco ingewacht tot uiterlijk 15 Juni a. s., ten huize van den ondergeteekende, bij wien tevens nog pro gramma's verkrijgbaar zijn. De Secretaris, AMERSFOORT, Eangestraat, F. No. 33. heeft voorhanden een Gouden, Zilveren en Nickel en Reparation aan al deze artikelen bijzonder billijk en zeer spoedig. prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYS0-P0MPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, ook aan KWIK-BAROMETERS Wie Uwer kent niet de beroemde werken van Hugh Con- way, den beminnelijken, eenvoudigen Engelschen letterkundige? 't Is waar, slechts enkele werken zijn van zijn hand te vinden, daar hij in 1885 te Monte Carlo, reeds op 38-jarigen leeftijd stierf. Maar wat hij heeft geschreven, deed hem in dien korten tijd een wereldberoemd man worden. Een van zijn laatste en beroemdste werken is voorzeker „Called Back"het werd in Engeland tot een drama omgewerkt en te Londen meer dan tweehonderd avonden gespeeld. Wij hebben het plan opgevat, van dit boeiende verhaal een getrouwe vertolking voor de lezers onzer courant verkrijgbaar te stellen. zooals wij de Hollandsche vertaling hebben getiteld, bevat 232 pag. gewoon octavo, en is op stevig, goed papier, met duidelijke letter gedrukt. De gewone prijs van dergelijke boeken is f 2,50 a f 3. Al onze abonné's hebben echter het recht, tegen in levering van onderstaande „BON", op dit werk in te teekenen. De aflevering geschiedt voor den prijs van itowm» Om uitte knippen. De ondergeteekende verlangt te ontvangen: door HUGH CON NV A. Y voor VEERTIG CENTEN. Naam: Woonplaats:

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3