BEDDEKWU v. d. ROOSTER, FirmaJ.G.THIES. AMSTERDAM in FEESTGEWAAD, Nouveauté GRONINGER BEDDENWINSEL, a m m i» h fiof, 2° hois hoek ZevenhuizeD, Prijs in rijk verguld stempelbandje f 1,25. Belangrijk bericht!! SCHIEDAMMER GENEVER, De van ouds bekende MATRASSEN EN BEDDEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. BED7EEM EN GEWASTE BEDBENMEN. PRACHTIGE ALBUMS, Langestraat A 6, Specialiteit in Amersfoort. Souvenir aan het Koningsfeest H. J. BONNIER, mm mm THEE Gebrs. SNEL, /~JL w ste v* in APRIL 1887. H" NICHTCAP. voor de LEVERING van alle soorten i Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. z THERMOMETERS, Alphons Annegarn. Amsterdam. BOEK-, COURANT- Eü HAMLS-SNELPERSDRIMERU. VISITEKAARTEN. f' f" f' Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. - 927 Gr, °ot ke, M 3® 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f4.50, f5.00, f5.75, f6.— en f6.25. 2 pers. dito dito f7.'f7.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.— en f 5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.f9.en f10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschiafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelcu worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen concurreerende prijzen afgeleverd. YerscMLtenio kwaliteitea ia iïospitaalliaaea of Kmmkddock. Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. Bij contante betaling van BKDBERT-ARTIKEIiERT wordt 5 PROGENT korting toegestaan. Is verschenen Twaalf afbeeldingen der schoonst versierde punten in Amster dam tijdens het jongste Koningsfeest in onveranderlijke photogra- phische persdruk. In eiken solieden boekhandel verkrijgbaar. AMERSFOORT. (fl. Jj SLQTHOUWE R, De ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een extra fijne collectie goederen waaronder zeer vele cJ° als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenhout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Ileeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-F.tui's en eene schoone zending Spoormanden, nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombredoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. ALSMEDE: Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra fiin Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Verkoophuis op den HOF te Amersfoort. Merk: VERKRIJGBAAR in KELDERFLE8SCHEN van 1 Eiter it ƒ1,15 per Literflescli bij Tb. H. G. RKANDSEN in gedistilleerd en Tabakslccrverij „DE MOOR", Amersfoort. KB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. beveelt zich minzaam aan Groote keuze in eigen gemaakte .WMÊSF* LEVERT GezondheidsBED, PELUW en TWEE KUSSENS voor f4 50. GezondheidsMATRAS f8 50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. UITSTOOMEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten Mali assen Alles tegen concurreerende prjjzen. Alle soorten 5* 'z> z SS s - EN Verkrijgbaar bij Faugestraat, o/'d. Sociëteit. TRADE MARK Is VAN Verkrijgbaar te Amers foort bij Mej. de Wed. G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE en te Apeldoorn oij E. E. v. d. BELÖ', Dorpstraat. Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 a f 1.25 per kilo. Binnen den kortst mogelijken tjjd worden onderstaande werken alhier vervaardigd Brochuren. Bestekken. Programma's. Enveloppen. Prijscouranten. Menu's. Circulaires. Rekeningen. Wissels. Verlovings-, Huwelijks- en Ooerlijdingsbrieven. Kwitantiën. Adreskaarten. Briefhoofden. 'XX* Strooi-, Winkel- en Etiquetten. Aanplakbilletten. Allo soorten STATEN voor Gemeente en Rijks-ambtenaren. uitgever NIEUWE AMERSFOORTSCHE COURANT. 8EURSBERICHTEN. Perc. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito '1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jun./Juli dito 1ito April,-Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 ƒ1000 dito dito 100 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leening. 1870 -j-Obl.-Leening 1872 fVenezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en financ. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank ÏA 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 10 Juni. 73 v. 87'/, 99 99% 69'/, 9-2 81 64%, 63-%, 6o 65%, 85% 56% 1Ü2 55'/. 56% 101%, 98'%, 101 98% 99% 53 53'/, 55% 96%, 96% 95% 90% 79% 85'/, 105 63% 14»/, 14'%, 75% 98% 107 30% 13% ioo%, 102% 95% 15% 41% 98% 98% 4% 4 2 4 4% 4 4% 5 5 93 102 101 52', ft Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. V. Emm. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. GbL Gisela Spw.-Aandeeleu Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. Ie H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 Los. Sbwast. Ob. 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tillis dito 1000 Riaschk-Wiasma. A Zuid-W.-Spocrw. Obl. Arner. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premien-Leeningeii. Nederl. Stad Amsterdam, 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. A»st. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 5 3 3 101% 101% 208% 109% 135% 75% 118% 91 77% 148 102 110% 10IV, 25% 75% 110 81% 49% 99 82% 61 61%, 75% 80 49 89% 78 117 59 94 99% 89 88% 36'%, 91 90%, 99% 31 57% 114% 100%, 151 120 32% 113 117% 114% 85 111% 102 104% 102% 100% 83% 97% 102'/, 109 130 140 79% 102 129'/ 146 134% 44% 7% Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Naai Vertr, Nederlandsche Centraal-Spoorweg. UtrechtAankomst te Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage 10.15 I,9 4,40 7,44 9,54 II.31 11,50 11.50 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9.3 9,45 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 Naar Zwolle: Aankomst te Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 9,53 8,58 11, 1,55 1,51 10,45 10,9 11,24 1.31 1,27 2,10 1 14 3,18 7,58 8,10 4,55 4,55 6,55 10,20 6,46 8,4 10,11 10,10 9,36 11,28 Naar Hilversum Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht 7,26 8,31 9,24 9,37 11,23 12,7 2.53 4.49 6,11 6,45 8.23 8.54 9,5 10,1 7,39 8,44 9.50 11,36 12,20 3.6 5,8 6,25 6,57 8,37 9.7 9,19 10,13 7,48 8,53 9,39 9,59 11,45 12,29 3.15 5,23 6,34 7,6 8,47 9.16 Oo8ter-Spoorweg. Aankomst te Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,13 9,47 10,48 11,15 1,10 4,8 6,36 7,6 8,6 9,42 10,22 11,35 Amsterd. 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,15 3,50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10,15 11,8 8,41 9,33 11,41 3.44 7,4 9.16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,18 9,33 9,19 12,19 4,17 7,34 L9,51 9,55 10.29 12,49 4,48 8,4 10,23 10,19 -0,48 1,9 5,11 8,27 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. 7,22 8.21 10,51 2,27 4 27 6,10 9,32 Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Kest. 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 8,18 8,24 8,52 8.58 11,26 11,32 3,3 5,23 6,54 10,8 3,9 5,29 7,— 10,14 Stoppen op verzoek te Leusden. Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4