nieuwe Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Vervloekt en Verstooten. N. 54. Woensdag 6 Juli 1887. Zestiende Jaargang. VOORLOOPIGr BERICHT. Lisfl Elenroii floor George Oinet, abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. advertentien: BINNENLAND. F euillet on. AMERSFOORTSCRE COURANT. VOOR Per 3 maaDden 1.Franco per post door het geheele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. Van 1 6 regels 0,40 iedere regel meer 5 Cent. Advertentien viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Onze abonné's binnen de ge meente ontvangen bij dit num mer als byvoegsel eene lijst der kiesgerechtigden voor Stateu- Generaal, Prov. Staten, Gemeen teraad, Kamer van Koophandel enz. Aangemoedigd door het succes met het onlangs bij deze courant gegeven premiewerkConway, Teruggeroepen, heeft de uitgever besloten binnen kort zijnen abonné's een minstens even degelijk werk als premie aan te bieden. Deze roman, eene vertaling van zal in het begin der volgende maand verschijnen en tegen betaling van slechts 50 cents, uitsluitend voor de abonné's op de N. Amersf. Courant verkrijgbaar zijn. Ditmaal zal de bon niet in de Courant zelve worden af gedrukt, maar kan deze van heden af door eiken abonné aan 't Bureau dezer Courant worden afgehaald. I Z. M. de Koning heeft eervol ont slag verleend aan den heer van den Bergh, als min. van waterstaat, handel en nijverheid en bjj datzelfde besluit met ingang van Maandag j.l. tot zijn opvolger benoemd den heer J. N. Bastert, oud-lid der Tweede Kamer. Naar wij vernemen zou de heer Bastrrt zijne functie over 8 dagen aanvaarden. HH. MM. de Koning en de Koningin zijn jl. Vrijdag te 11.46 met het prinsesje te Baam aangekomen. Op het station werd H. M. een keurige ruiker vau donker- roode rozen aangeboden. Het talrijke publiek juichte het konin klijke gezin luide toe. Door den minister van waterstaat, Handel en Nijverheid is afwijzend beschikt 26) «Minder dan zes dukaten geef ik geen enkelen druppel er van. Twee druppéls veroorzaken slaap tien drup pels der. dood 1" «Dan wil ik u zes dukaten geven!" fluisterde Aron Teweles. Jakob I.öw nam het geld en overhan digde hem het vergift. Begeerig greep Aron er naar, en teen hij het fleschje in zijn wijden rokzak had doen ver dwijnen, verliet hij het vertrek. Als een geest sloop hij door de donkere zijstegen. «Twintig jaren," siste hij tus- schen zijne zwarte tanden, «heeft de dokter gezegd, kan zij nog leveD als krankzinnige en ik zou ze moeten voeden en voor duur geld laten bedienen en ieder oogenblik vreezen, dat zij ontsnapt en mij naar Siberië brengt of onder de knoet! Maar ik zal wijzer zijn doo- den spreken niet kosten niets zijn niet meer gevaarlijk 1" Sara zat dezen nacht weder op de canapé en aanschouwde met flauwe oogen de oude huishoudster, die het slechts half aangeraakte avondeten weder bijeen op het request van den Nederlandschen Uitgeversbond, waarbij verlaging van het posttarief tusschen België en Neder land was gevraagd. De Minister van Oorlog heeft be paald, dat aan officieren der schutterijen, die in 't bezit zijn van een revolver, waaruit met scherpe patronen no. 11 kan worden geschoten, jaarlijks 120 der gelijke patronen kosteloos van Rijkswege kunnen worden verstrekt. Z. K. H. prins Albert van Pruisen, regent van Brunswijk, is Zaterdagmiddag omstreeks half elf uur uit Hanover te 's Gravenhage aangekomen en, na een kort oponthoud, per rijtuig naar Scheve- ningen doorgereisd, ten einde op deze plaats eene maand van liet badseizoen door te brengen. De echtgenoote van Prins Albert zal dit jaar niet te Scheveningen komen. Aan den len luitenant der inf. W. S. N. van Bockom Maas, die van het leger hier te lande voor vijf jaren is gedetacheerd bij dat in Oost-Indië, is vergunning verleend om naar Nederland terug te keeren. Naar men verneemt is bij den Raad van State een wetsontwerp ingekomen op het Militair Onderwijs, en komt daar in o.a. voor dat de eerste twee studie jaren door alle cadetten te s' Hertogen bosch zullen worden doorgebracht, en eerst dan beslist zal worden of zij bij het wapen hunner keuze kunnen geplaatst worden. Daarna zouden allen te Breda komen, en de genie en artillerie nog een drie jarigen, de infanterie en cavalerie nog een tweejarigen cursus volgen, zoodat de cadetten der laatstgenoemde wapenen, vóór hunne definitieve benoeming tot officier, nog een tusschenrang zouden moeten doorloopen. De aan de K. M. A. verbonden le afd- der krijgsschool zou alsdan worden opge heven. Dit wetsontwerp zal echter naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog niet in behandeling komen en de tegenwoordige toestand nog wel een tijd lang voortdu ren. j Door dit wetsontwerp voldoet de re geering aan de verplichting, haar vroe ger opgelegd. Mr. A. Kerdijk schrijft in het Sociaal Weekblad «Ons voornemen was het niet, openbaarheid te geven aan het feit, dat in de maand Mei door enkelen met ons, ten behoeve van den heer Domela Nieuwenhuis, tot den Koning een verzoekschrift is gericht, waarop intusschen, zonder opgaaf van redenen, afwijzend werd beschikt. «Nu echter door andere bladen dit feit is medegedeeld, en daarbij de namen der onderteekenaars onjuist zijn vermeld, worde deze onjuistheid hier hersteld. Het stuk droeg, behalve onze handteeke- ning, die der heeren ror. H. ter Haar Bzn., dr. Ph. R. Hugenholtz Jr., prof. dr. A. D. Loman en prof. J. P. Moltzer, allen te Amsterdam. Aan het nieuwe Centraal-station te Amsterdam worden thans de voorbe reidende maatregelen genomen om binnen weinige dagen te beginnen met het heien van palen van 25 M. lengte als fundeering voor een pijler der bekapping. Van de bestaande pijlers zijn, gelijk men weet, een aantal gezakt, voornamelijk op de plaats waar het Amstelwater via het Damrak vroeger uitstroomde in het IJ. Men heeft zulk een pijler weggebro ken, om dien te herstellen op de nieuwe fundeering. Blijkt dit afdoende en de technici meenen dat dit wel het geval zal zijn dan wordt de fundeering van alle pijlers, waar dit noodzakelijk blijkt, op dezelfde wijze veranderd. Even wel met dien verstande, dat het bestaande deel der bekapping niet wordt afgebro ken, daar dit door den toestand der pijlers op dit gedeelte niet wordt geboden. De heipalen; te Amsterdam in gebruik, zijn 18 a 19 meter; om dus palen van 25 meter te heien zijn speciale inrichtingen noodig, en met het plaatsen en stellen daarvan is men nu druk in de weer. De Zutph. Ct. zegt omtrent de be weerde aanstaande slooping van de Mid- dachter laan het volgende: «Volkomen juist is gelukkig dit ver ontrustend bericht nog niet. Van het vellen der boomen in de Middachter allée moet in zoover slechts sprake zijn, dat er van de 1600 boomen die de laan ver sieren, gedurende 16 jaar telkens 100 zullen vallen, terwijl er voor de gevalle nen even zooveel nieuwe in de plaats worden gezet. In 16 jaar tijds wordt dus de geheele laan vernieuwd. En dit be- j sluit zou door den eigenaar niet geno men zijn ter zake van het leggen van de stroomtrambaan, maar omdat de toe stand der boomen zelf dien maatregel eischt. Van een sluiten der zoogenaamde Onzalige bosschen is ons evenmin iets ter oore gekomen. Wel zouden enkele eigenaars, o. a. de heeren Fagei, van Heeckeren en Bentinck tot sluiting van een gedeelte hunner eigendommen voor het publiek zijn overgegaan, maar niet allen volgden hun voorbeeld. Onder de laatsten noemen we de heeren Viruly en Reekers." Te Zetten is bij gelegenheid van de Viering van het 25-jarig bestaan van de stichting Bethel" ongeveer f 30U0 aan feestgaven ontvangen, De ïN. Rott. Ct." schrijft, onder het opschrift «Het votum van 6 Juni, toegelicht door een der zeven", het volgende «Meenden wij aanvankeiijk, over het schrijven van den heer Gleichman, als niet aan ons gericht, het stilzwijgen te kunnen bewaren, wij zijn van die inee- ning teruggekomen. Nu er van de meest bevoegde zijde «toelichting en verant woording" gegeven is, en wel (zooals er uitdrukkelijk bij gezegd wordt) naar aanleiding van «misvattingen en ver keerde voorstellingen omtrent de motie ven", die de zeven bij het bepalen van hunne stem hebben geleid, schenen wij bij nader inzien ons niet te mogen onttrekken aan de laak, om aan die toelichting onze opvatting en voorstelling te toetsen, en daarvan in het openbaar rekenschap te gevenindien wij hadden misgetast, als eene daad van gerechtig heid, indien niet, als een plicht van beginsel. Tot ons leedwezen moeten wij beken nen, dat de toelichting van den beer Gleichman ons niet overtuigd heeft dat wij verkeerd hebben geoordeeld, maar ons slechts heeft kunnen bevestigen in de overtuiging, dat het votum van 6 Juni eene groote staatkundige fout is geweest. Wel te verstaan, bij hen die niet van oordeel zijn dat aan den eisch der clericale partijen in zake lager onderwijs moet worden toegegeven." Wij zijn benieuwd naar de verdere beschouwingen van de »JV. Rott. Ct." Te Hoenderloo op de Veluwe heeft zich sedert de laatste dagen een wild zwijn vertoond. Hoogstwaarschijnlijk is het uit het Kleefsche Wald afkomstig. Met 1 Aug. worden verplaatst: de iandmeester Prins van Almeloo naar Utrecht, de Koningh van Utrecht naar Amersfoort en Wagemaker van Amers foort naar Almeloo. De Veluwsche schapen zijn alwe der hun warme vacht kwijt; 't warme weder der vorige dagen kwam hun eerste kaalheid uitnemend ten goede, en van de latere guurheid hebben ze, nu er rnet een herdersterm «de schaar weer op is gegroeid" in dien tijd geen last meer. De wolopbrengst loopt over het alge meen mede, dank zij de zorg van den Veluwschen boer en de kosten aan zijn wolvee besleed. Ook de prijzen waren iets hooger dan ten vorigen jare, omdat 't artikel wol op de markten grager scheen. Staan ze evenwel nog niet in verhouding met de gemaakte uitgaven, om den mest moest op de schrale Veluwe al veel gedaan en ge waagd worden. Ook op landbouwgebied is een klein winstje een zoet winstje. Een uitgebreide heidebrand woedt in de heidevelden gelegen tusschen de ge meenten Assen en Smilde. De gemeente besturen nemen maatregelen tot beteu geling, doch bij de droogte en het weinige water kunnen er nog wel rampen door ontstaan. Een berucht inbreker, die o. a. reeds 3 jaren tuchthuisstraf heeft ondergaan voor eene inbraak, eenige jaren geleden te 's-Hage aan het Alexandersveld gepleegd, en wiens opsporing thans door den officier van justitie te Utrecht in het jongste «Po- litie-blad" was verzocht, daar tegen hern rechtsingang met bevel van gevangen neming was verleend wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden, is raapte en haar spottend goeden nacht wenschend, zich verwijderde. Sara was alleen, nu bekroop haar de vreeselijke gedachte, dat Aron Teweles. zooals hij gedreigd had, haar, de arme, zwakke, met geweld zou mishandelen als hij terugkwam. Hare polsen klopten koortsig, de haren rezen haar te berge en om haar angst te vermeerderen, gebeurde het, dat toen de ongelukkige van haar zitplaats opsprong en in de ongerustheid heftig door de kamer liep, zij tegen het tafeltje stiet, waarop de lamp stond, zoodat zij omgeworpen en uitgedoofd werd. Daar haar bewaakster haar voor dezen dag het laatste bezoek had gebracht, was er weinig hoop de lamp weder ontstoken te krijgen. In de duisternis zijn de ongelukkigen die in den slaap geen rust vinden meestal 1 nog ellendiger. Licht is immers de grootste trooster. Zoo kwam dan ook dit klein ongeval Sara bijna ondragelijk voor. Toen zij nu in de duisternis te recht zocht te komen en met bitter wee de handen wrong, werd zij door een smalle lichtstreep op den wand opmerkzaam ge maakt en in de grootste verbazing ge bracht. Zij tastte met de handen er naar en ontwaarde dat dit licht door een scheur in den lijst van een der groote spiegels waarmede de wanden waren be dekt, binnen drong. Maar toen zij op dien lijst drukte, voelde zij tot hare groote verbazing dat de spiegel uit den wand kwam, en ware zij niet voorzichtig ge weest dan zou het vooruitspringend spie gelglas haar geweldig getroffen hebben. Doch zij bezat genoeg tegenwoordigheid van geest om hare hand slechts langzaam terug te trekken, en zoo de kracht der springveder te temperen. De opening die zich door het vooruitspringen van den spiegel vertoonde, bestond uit een nis, die een gesloten venster vormde. Een oude houten bekleeding of blind, in zulk een slechten toestand, dat het maanlicht ongehinderd binnen drong, was het eenig beletsel naar buiten. Sara trok met weinig moeite het blind weg. Nu zag zij in een kleinen tuin, aan de achterzijde van de jodenstraat. Zoo het het meisje gelukte er in neder te dalen? Maar het venster was te hoog om aan een sprong naar beneden te denken. Nu ontstond in de ongelukkige een reddende gedachte. Zij snelde op haar bed toe, scheurde met bovenmenschelijke kracht het bed- detijk in drie deelen, knoopte de einden aaneen, bond het eene eind van de stof aan het kruishout van liet Yonster, zoo goed het in den haast geschieden kon, en het andere eind uit het venster wer pend, vertrouwde zij zich aan haar God en liet zich in het tuintje nederglijden. Daar ademde zij diep. Zij gevoelde zich vrij I Maar het grootste gevaar begon eigenlijk nu eerst. Hoe zou zij uit den tuin komen, die met een lioogen muur omgeven was Zacht als een schuchtere ree sloop zij langs den muur en vond tot hare vreugd een deur, waarin de sleutel zat. Haastig opende zij ze nu was zij werkelijk vrij, zij stond in eene enge vuile steeg van het ghetto en zette het op een loopen. Dicht bij de kerk van St. Ursula ligt het Ursulinnen klooster. Het staat aan den hoek van een enge steeg en is door hooge muren omgeven daar heen richtte Sara hare schreden. Zij zag somwijlen schuw om, of ook iemand haar volgde maar alles was stil om haar heen, Uit de kerk drong door een venster een flauw licht. Het was de eeuwige lamp, die voor een moeder Godsbeeld hing. Het vluchtend meisje scheen deze licht- i straal als een bovennatuurlijk teeken zij greep den kleinen ijzeren klopper, die aan de deur hing, en klopte. Maar het kloppen van haar hart kwam haar nog sterker voor dan de klank van den klop per. Na een poos werden slepende treden in den gang hoorbaaa. «Wie is daar? vroeg een snaterende' Vrouwenstem. «Een verstootene- een vervolgde I" riep Sara met bevende stem. De ijzeren deur opende zich en Sara trad binnen. Zij was in de hoede van het Ursulinnen klooster Aron Teweles te huis gekomen snelde naar zijne kamer en ontstak een kaars. Vervolgens nam hij een flesch wijn, die in een kast stond, goot er een glas vol van en haalde uit zijn jaszak een klein kristallen fleschje, dat een groen achtig, bijna doorschijnend vocht bevatte. Uit dat fleschje liet hij twee droppels in het glas vallen. «Heden zal zij twee droppels hebben," zeide hij grijnzend, «heden zal zij een slaapdrank hebben morgen zal ik haar tien druppels geven opdat zij nog vaster slape I" zei met vreeselijke kalmte de schurk. Vervolgens riep hij de oude huis houdster. «Rebekka," groette hij haar met kat- aardige vriendelijke stem, «neem dit glas en breng het Sara de wijn zal haar versterken. Als zij gedronken heeft, moet ge het mij zeggen." Rebekka nam het glas en ging heen. «Verduiveld," zei Aron voor zich, «het

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1