BUITENLAND. Plaatselijke berichten. door de politie in den Haag gearresteerd. Het is een 47jarigen sjouwer, geboren te Utrecht. Hij is naar het huis van arrest te 's-Hage overgebracht. Hel Engelsche Hoogerhuis heeft, na 'eene discussie welke 2'/i uur duurde, het wetsontwerp betreffende den grond eigendom in Ierland bij derde lezing aan genomen. De Koningin heeft gisteren te Londen den eersten steen gelegd voor het Keizer lijk Instituut te South-Kensinglon, bestemd voor eene permanente tentoonstelling van de voortbrengselen'uit de Indische koloniën en het Vereenigd Koningrijk. Het lagerhuis heeft, na een debat van verscheidene uren, met 146 tegen 85 stemmen, het voorstel van Smith aange nomen, om gedurende de tegenwoordige zitting voortaan de voorstellen der Re geering bij voorkeur boven alle andere zaken te behandelen. De behandeling der Iersche «Crimes- bill" is tot Donderdag uitgesteld. Daarna werd besloten tot behandeling der Iersche landwet, waarmede Maandag a. s. een aanvang zal worden gemaakt. De Keizer van Duitschland is Maandag avond naar Ems vertrokken. Bij de voortzetting van het proces wegens hoogverraad te Leipzig, werden drie brieven overgelegd, welke door Schnaebele aan Klein gericht zijn en waarin medeelingen worden verzocht over militaire toebereidselen en uitrustingen te Straatsburg. De rechter van instructie Leoni verklaarde, dat Schaebele aanvan kelijk weigerde den brief te erkennen, doch later de echtheid toegaf. De beschul digden Grebert en Eihart volharden bij de betuiging hunner onschuld. «Le Temps" meldt uit Konstantinopel, dat, men daar algemeen aan de ratificatie van de Engelsch-Turksche overeenkomst betreffende Egypte gelooft. In den verleden Zaterdag gehouden ministerraad veiv klaarde de meerderheid zich er voor.^ Duitschland, Oostenrijk en Italië blijven hun krachtiger, steun aan Engeland ver- leenen. De Russische gezant te Constantinopel heeft aan de Porte verklaard, dat Rus land geen oplossing der quaestie zal ge- doogen, alvorens het Regentschap afge treden is. Rusland werpt op de Porte de geheele verantwoordelijkheid en zal steeds een afwachtende houding blijven aanne men, tot het noodig oordeelt zijn belan gen te verdedigen. Zeker is het, dat er verdeeldheid heerschtéén partij wil Rusland volgen, de andere partij verkiest niemand anders tot vorst dan prins Alexander van Bat- lenlerg. Een telegram uit Washington meldt de arrestatie van een man die Zondag pre sident Cleveland dreigde te vermoorden, toen deze naar de kerk reed. Hij beweert dat de president hem een groote som gelds heeft ontstolen. De man lijkt aan verstandsverbijstering te lijden. Alle candidaten voor het eind-exa men aan het Gymnasium alhier, n.l. de lieerenJ. H. Berends, M. H. Hartog, J. H. C. Prikken, B. W. Th. Sandbeig, W. 11. A. Elink Schuurman, E. Vonken J. Wartena, zijn geslaagd. Mej. C. A. Blok, alhier, is te Oost- Grafdijk tot onderwijzeres benoemd op eene jaarwedde van f 550. De heer J. Schulman, antiquair alhier, is benoemd tot Associé étranger de la société royale de Nuinismatique te Brussel. Bij den wegwedstrijd, Zondag door de Amsterdamsche wielrijdersvereeniging de iSter gehouden van hier over Voort- is toch dom verliefd te zijn, de liefde kan mij aan de galg brengen. Zoo het meisje ontkwam en mij aangaf? het is beter haar stom te maken. Of zij reeds gedronken heeft?" Zijne oogen rolden wild. Plotseling hoorde hij het rinkelen van een op den giond gevallen glas. Dadelijk hierop werd de deur open gerukt en Rebekka met aschvaal gezicht en als espenloof bevend, stormde binnen. «De krankzinnige is ontvloden!" sta melde zij. Aron Teweles staarde haar een poos aan, als had hij haar niet begrepen, vervolgens liep hij naar Sara's kamer de spiegeldeur was open het blind verschovenaan het vensterkruis hing de beddetijk, die tot touw had gediend; de kamer was ledig! Hij deinsde achter uit, met de snelheid van een tijger, wiens buit vlucht, rende hij den trap af en in den tuin er was niemand, de kleine deur stond wagenwijd open. «Verraden!" brulde hij, en Snelde naar buiten op de straat. Wijd en zijd was geen menschelijk wezen te zien Sara was ontvloden. Een heftig beven over weldigde hem, een onuitsprekelijke angst hij snelde naar zijn kamer terugdaar stond nog altoos Rebekka radeloos en de handen wringend. huizen, Het Loo, Apeldoorn en terug naar Voorthuizen (afstand 71 K. M.) is de eerste prijs gewonnen door den heer E. F. Stroethof, te Amsterdam, in 3 uren, 19 min., 46 sec., en de tweede prijs door den heer F. Anderheggen, te Amsterdam, in 3 uur, 30 min., 52 sec. Beiden bere den een bicycle. Tegen half zes kwam men gezamenlijk weder alhier aan. De vroolijke groep, de prijswinners met bloemkransen omhangen, bracht in onze stad eene buitengewone bedrijvigheid te weeg. In het hótel «de Zwaan", van den heer G. Schimmel, stapte men af, om een diner te gebruiken. Sedert het vertrek van Majoor Loefï heeft zich onder het escadron ordonnan- cen eene ontevredenheid geopenbaard, die te voren nimmer is waargenomen. In het laatst der voiige week hebben een 55-tal manschappen den troep ver laten. Zaterdag werd op de deserteurs onder de gemeente Hoogland eene for- meele jacht gemaakt, waarbij het slechts gelukte 6 a 7 man aan te houden, die bij het korps werden terugge bracht. De overigen wisten in de ko renvelden te ontkomen. Van een 13-tal zijn verzoekschriften ingekomen om bij een van de escadrons huzaren te worden overgeplaatst. Ook onder de gegradueer den moet ontevredenheid bestaan, die evenwel nog niet uit daden is gebleken. {Utr. DU.) Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijf uur geleid worden door den Heer Groene- weg van Rotterdam. Gisterenavond had in onze ge meente een droevig feit plaats. Zekere de Geest, meer bekend onder den bijnaam «gekke Steven" werd door zijn vader zoodanig met een hamer op 't hoofd ge slagen, dat een schedelbreuk er het gevolg van was. Door het groote bloedverlies is de toestand van den verwonde niet zon der gevaar. Hij wordt in het daarvoor ingericht gebouwtje aan de Langestraat verpleegd. Maandagavond reeds bracht H. M. de Koningin een bezoek aan onze ge meente. Door velen herkend en eerbiedig begroet, werden deze groeten door H. M. minzaam beantwoord. Vergadering van den Raad der gemeente Amersfoort, op Maandag, den 11. Juli 1887, des namiddags ten 1 ure. Punten van behandeling 1. Ontwerp-besluit tot onderhandsche ver pachting van het recht tot het houden der bank van leening voor 1888. 2. Ontwerp-verordening betredende het onbevoegd dragen van wapenen. 3. Mededeeling der gevoerde briefwisse ling inzake de ver betering van de rivier de Ecm. 4. Verzoek van mejuffrouw J. R. Spruyt om eervol ontslag als onderwijzeres. 5. Voorstel van Burg. en Weth. tot af stand van grond ten behoeve van den bouw eener gevangenis. 6. Benoeming van twee regenten en twee regentessen van het burger-weeshuis, wegens periodieke aftreding. 7. Benoeming van een onderwijzer aan de openbare school 2e soort. 8. Voorstellen van den heer ,1. J. de Koningh en van Burg. en Weth. in zake de plaatselijke directe belasting. In zeker, hier ter stede verschijnend blad wijst O. Z. op het belang der ge meenteraadsverkiezing. Hij hoopt «dat «de liberale partij (moet hier gedacht «worden aan een kliek die alles wil «•regelen?} een goede keuze mag doen, «dot zij moge stellen candidaten, die be- «halve liefde voor het openbaar onder- «svijs ook den wil en den moed hebben «dit zooveel mogelijk voor iedereen toe- «gankelijk te maken, candidaten die «daarenboven oog en oor hebben voor »de materieele belangen van de gemeente, XIII. Achter steile rotswanden waren on geveer twee duizend opstandelingen ge legerd ruiters en zeizenrnannende wapens hadden zij in bundels bijeen gezet, de paarden gekoppeld. De soldaten zelve waren aan het koken, Langiewicz, koel, bedaard en trotsch, wandelde door de rijen, hier een bekende de hand schud dend, ginder een moedig eskadron groe tend. Henriette Pustowojtoff volgde hem in mannelijke kleeding en nam den dienst van adjudant waar. Onderscheidene officie ren, onder hen de dragers der beroemdste hoogadellijkste namen van Polen, zalen aan een ruwe, uit boomstammen ver vaardigde tafel en nuttigden hun sober inaal. Onder hen bevond zich de graaf Seniawitsch, die met een kleinen troep verdedigers van het vaderland dien hij had weten bijeen te brengen, op raad selachtige wijze midden door de Russische troepen been bij de opstandelingen was gekomen. Hij had den dictator verklaard, dat de hetere overtuiging in hem de zege had behaald, en hij zich schaamde ooit de partij der Russen gekozen te hebben en daardoor verraad aan het vaderland gepleegd had. Maar hy wild» dezen mis_ «candidaten die niet alleen zitting nemen »om voorstellen van het Dagelijksch be- «stuur te beoordeelen, maar die ook zelf »het initiatief «durven" nemen". Voor zeker zijn deze woorden niet aangenaam voor de aftredende leden, maar aller minst voor de Heeren V. d. Wall Bake, Huet en Scheltema, die wel altijd de voorstellen van het dagelijksch bestuur beoordeelden, maar niet het initiatief namen. O. Z. schijnt zulks toe te schrij ven aan gebrek aan «moed". Eilieve, wij dachten dat die bij de Heeren wel aanwezig was; maar zou het ook kunnen zijn dat het misschien niet mogelijk zou zijn tworstellen te doen, maar wel om die behoorlijk toe te lichten en op goede gronden te doen steunen. Wanneer wij de door O. Z. behandelde punten nagaan, dan blijkt het, dat deze in de eerste plaats door het maken van strenge bouwverordeningen, voorkomen wil, dat willekeurig wordt gebouwd. O. Z. schijnt te meenen dat bij het beslaan van andere reglementen, «de oplappe- rijtjes" aan Bergstraat en Utrechtschen weg zouden zijn achterwege gebleven. Wij voor ons kunnen niet begrijpen hoe het mogelijk is verordeningen te maken die dergelijke «oplapperijtjes" onmogelijk zouden maken. Vergunning tot bouwen kan alleen geweigerd worden met het oog op «openbare orde, veiligheid of gezondheid". Geen dezer omstandigheden zouden zich hier hebben voorgedaan en zelfs de meest strenge reglementen zou den de vernieuwingen niet hebben kunnen tegengaan. De nieuwe bouwverordening beperkt de uitoefening van het eigen- domsregt niet meer dan noodig is, en zulks komt ons voor het juiste standpunt te zijn. Ze bevat echter bepalingen die maken, dat geen enkele aanbouw kan plaats hebben - zonder toestemming van Burg. en Wethouders; dat geen nieuwe wegen kunnen geopend worden zonder hun toestemming en dat aan die wegen de huizen minstens 12 meter uit elkander zullen gebouwd wordendat ook langs bestaande wegen de rooijing zal worden aangegeven. Dat B. en W. daaraan krachtig de hand houden kan o.a. blijken op den St. Andriesweg, waar de eigenaar gebruik had willen maken van den be- staanden muur, doch waartoe geene ver gunning verleend werd, omdat gebouwd moest worden in de rooilijn. Kan men door reglementen niet zorg dragen dat fraai wordt gebouwd, wel kunnen B. en Weth., Raad en particulieren krachtig medewerken. Dat B. en W. dien weg wenschen te betreden bleek in de laatste Raadsvergadering, toen werd medegedeeld dat men gepoogd had den eigenaar van het huis aan den ingang van de Bergstraat te bewegen zijn huis eenigszins terug te bouwen, doch dat alleen voor het terugbouwen van 0.40 meter en 1.02 meter eene schadevergoeding van f1000, werd verlangd. Zoo werd ons medegedeeld dat pogingen zijn aangewend om het huisje aan den Utrechtschen weg te doen afbreken, doch dat men daarin niet is geslaagd. Gelukkiger was men bij de verbreeding van de korte Bergstraat, die door medewerking der eigenaars een goede breedte verkreeg. Wij hopen dat de pogingen om de Bergstraat te ver- breeden, even gunstig zullen slagen; dat daar echter een «steeg" zou komen, is niet te verwachten, daar de huizen van den Heer van As zeer zeker als rooilijn zullen worden aangenomen. Indien wij in dit opzicht een raad mogen geven dan is het deze, waarop ook reeds vroeger in de Arnersfoortsche Courant werd gewezen. Laat zich hier vormen eene commissie, of laat er een vennootschap worden opgericht met het doel om de uitbreiding der stad ter hand te nemen. Een dergelijke commissie kan een beroep doen op de medewerking der ingezetenen; de eigenaren zijn ge woonlijk gematigder in hunne eischen wanneer particulieren zich met de zaak benioeijen, dan wanneer zulks van wege het gemeentebestuur geschiedt. Dan denkt men altijd dat het er niet zoo op slag herstellen en door dubbelen ijver inhalen, wat hij tot hiertoe in het belang van den geheimen bond verzuimd had. Langiewicz moest hem nu maar op de proef stellen en hem bij de eerste gele genheid, bij het eerste treffen met de Russen, dat niet lang kon uitblijven, op den gevaarlijksten post stellen hij wilde bewijzen dat hij een echt zoon van Polen was. De in de wereld ervarene gerouti neerde, doortrapte graaaf sprak zoo in nemend en verleidelijk, dat Langiewicz hem geheel zijn vertrouwen schonk. Toen Langiewicz de tafel naderde waar aan de officieren zaten, stonden allen op om hem te groeten, met treurigen glim lach aanschouwde de dictator de over blijfselen van het sombere maal. «Ja broeders, indien iedere Pool zoo matig waart als gij."- sprak hij met ver heffing van stem, «dan zouden wij ons doel bereiken. Maar terwijl wij voor de vrijheid van het vaderland in koude bergkloven bevriezen en op de met sneeuw bedekte kruinen onzer bergen vervolgd, gejaagd, vermoeid en hongerig verstijven, rusten vele onzer broeders in weelderig genot aan de zijde onzer beulen, vader land, volk en deugd voor den titel van excellentie, een officiersrang of ambtsbe trekking weg werpend. Veler vaders zijn Russisch keizerlijk kolonel, hofraad, direc- aankomt. Aan een dergelijke commissie, of vennootschap kan dan ook van ge meentewege de noodige steun worden verleend. Opdat de schijn zelf vermeden worde als handelde men met het oog op de gemeenteraadsverkiezing, zouden wij meenen, dat de uitslag dier verkiezing behoort te worden afgewacht, wat to gereeder kan, daar het eerste bataillorr Infanterie niet voor Jan. 1890 zal komen en men dus nog meer dan 2 jaren heeft om de noodige woningen te bouwen. Doortastende gemeenteraadsleden kun nen daaraan weinig doen, tenzij men de gemeentekas voor de zaak wilde gebrui ken, maar doortastende inwoners kunnen veel, en gelukkig zijn er ook buiten de liberalen doortastende menschen, terwijl een dergelijke zaak niet mag zijn een partij zaak, maar eene zaak waarin alle inwoners zich vereenigen. Een tweede punt door O. Z. besproken, is de regeling van het plaatselijk belas tingstelsel. Het doet ons leed dat de schrijver het werk der commissie «kin derwerk" noemt. Misschien behooren de Heeren v. d. Wall Bake, Huet en Schel tema tot de «flinke, degelijke mannen, die zich over verschillende nevenomstan digheden kunnen heenzetten, die niet vragen van waar komt het voorstel, maar die de consequentie van een be ginsel, dat in verschillende gemeenten zonder buitengewone moeijelijkheden is toegepast durven ten uitvoer leggen". Jammer dat dan juist de Heeren Croockewit en van Zijst in die commissie werden gekozen, die na ernstige bestu deering der zaak, tot de overtuiging schijnen gekomen te zijn, dat voor een gemeente als Amersfoort, een inkomsten belasting niet wenschelijk is. Wij voor ons brengen gaarne hulde aan mannen die, ook al spraken zij het uit dat zij in beginsel zijn voor een inkomstenbelasting, ook vragen of de doorvoering van dat beginsel is in het belang der gemeente. Het is bekend hoe bijna alle bewoners van de Langstraat, die door de tegen woordige belastingheffing onevenredig zwaar gedrukt worden, een adres hebben ingediend tegen de inkomstenbelasting, ook al hadden zij de overtuiging, dat zij tengevolge van de invoering eener inkom stenbelasting, veel minder zouden betalen. Zij zagen echter verder, en begrepen dat het wenschelijker voor hen was iets meer belasting te betalen en de welvaart der gemeente te zien toenemen, dan minder belasting en minder verdiensten. Dat adres werd geteekend door nering doenden van allerlei richting en allerlei positie. Wat niet aangenaam aandoet in liet stuk van O. Z., is de mededee ling dat de tegenwoordige belasting schreeuwend onbillijk en bovenmatig onevenredig vooral drukt voor de buiten wijken en de neringdoenden. Indien men die zinsnede leest, dan zou men meenen dat bij verwerping der inkomstenbelasting die onbillijkheid blijft voortbestaan en nu is niets minder juist, omdat Burg. en Weth. voorstellen om bij de winkel bewoners alleen in aanmerking te doen komen het gedeelte der woning voor eigen gebruik bewoond er de commissie voorstelt een aftrek te doen van 25 der huurwaarde. Daar nu volgens het voorstel van B. en W. ook in aanmer king zal genomen worden het aantal dienstboden, paarden enz., zal de onbil lijkheid tegenover de neringdoenden ook bij verwerping der inkomstenbelasting bijna zeker komen te vervallen. Vooral voor de neringdoenden is een inkomsten belasting hoogst onaangenaam en het is hun bijna onmogelijk met eenige juistheid op te geven wat hun inkomen is; terwijl ook al was het hun mogelijk, het vooral voor hen onaangenaam is, dat ieder kan nagaan hoeveel zij verdienen. Voor de meeste ambtenaren en kapitalisten ver valt het onaangename daarvan. Het derde punt is de regeling van het onderwijs. Voorloopig behoeft men niet bevreesd te zijn dat de voorstanders van openbaar onderwijs in de minderheid zullen komen. Het zou echter wel eens teur, terwijl zijn zoon met de wapens in de hand voor zijn vaderland hier staat!" Nu trad uit den kring een eerbied waardig grijsaard met streng, ernstig gezicht, nam den dictator ter zijde en sprak «Deel mij uwe plannen voor de toekomst mede ik ben de oudste van al uw officieren en mij beangstigt de aanstaande dag. Men zegt, de Russen spannen om ons heen een wijd uitge breid ijzeren net, om ons te vangen, ons te verstikken. Laat het zoo ver niet komen, Langiewicz, storm voorwaarts rnet onze benden en werp u op den met afzonderlijke afdeelingen aanrukkenden vijand." «Wees gerust, trouwe Petrowsky," zei de dictator. «Ik moet wachten tot de geheime bond de beloofde versterkin gen hierheen zendt. Wij staan in een voortreffelijke, goed verschanste positie, en kunnen hier de overmacht het hoofd bieden, terwijl zij in het open veld ons licht kan vernietigen. Nog slechts eer.ige dagen geduld, oude vriend, dan zal de wereld van ons hooren 1" De oude man schudde het hoofd en wilde iets antwoorden, doch een aan rennend ordonnans, die een boodschap voor den dictator bracht, onderbrak het gesprek. De ruiter berichtte de onzen lezer kunnen zijn dat men meende het open baar onderwijs beter te dienen door eenige verhooging van het schoolgeld aan de tusschenschool, dan door de verlaging die op voorstel van den Heer Bake is ingevoerd. Op een dergelijke school een schoolgeld van f7.50 voor ieder kind, was toch waarlijk niet te hoog. Eindelijk wordt gewezen op vee- en paardenmarkt en op de botermarkt. Wat het eerste aangaat, de schrijver weet misschien niet dat vroeger door het uitloven van premiën enz.: pogingen zijn aangewend, doch dat deze geheel zijn mislukt. De wenschehjkheid van deze markten springt zoo in het oog, dat wij niet konden aannemen, dat het Dag. bestuur deze zaak niet tot een onderwerp van naauwgezette ovei weging had ge maakt. Wij hebben ook daaromtrent een onderzoek bij een van de leden van het dag. bestuur ingesteld en het is ons gebleken, dat deze met verschillende per sonen, die deskundigen kunnen genoemd worden, heeft overlegd wat kan gedaan worden, maar dat men algemeen van oordeel was, dat ook door het uitlooven van premiën, geen resultaat was te wachten. Men zou blijven koopen zooals thans, bij de boeren, misschien het vee, dat reeds verkocht is aan de markt brengen om de premie te verdienen de gunstige ligging van Nijkerk, waarheen de Bunschoter boeren langs een korteren weg zonder tol komen, ter wijl zij naar Amersfoort drie tollen heb ben, zou dezen toch niet naar Amersfoort doen gaan, waarbij komt dat een markt zich niet kunstmatig laat overleggen. En wat de botermarkt aangaat, reeds is voor eenigen tijd aan den gemeente-architect opgedragen een ontwerp te maken van een meer geschikte botermarkt. Mocht het blijken, dat zonder te groote kosten op een geschikte plaats een botermarkt kan gebouwd worden, dan zal ook van het tegenwoordige dagelijksch bestuur waarschijnlijk een voorstel zijn te wachten in dien zin en blijkt dus ook hieruit dat ook het dagelijksch bestuur «oog en oor heeft voor de materieele belangen van de gemeente." Wij begrijpen dat een Burgemeester liever niet lid van den Raad is, maar waarom het voor een gemeente niet wenschelijk is dat de Burgemeester lid van den Raad is, is onbegrijpelijk. O. Z. zegtorndat de Burgemeester dan een beslissende stem kan hebben. Maar dat doet zich met ieder raadslid voor heb ben 7 voor en 7 tegen gestemd, dan geeft het lid dat het laatst stemt den doorslag. Kan men nu aannemen dat een raadslid niet burgemeester, juister stemt dan een raadslid wel burgemeester Wie heldert ons dit op. Uit bovenstaande regelen blijkt, dat wij omtrent enkele feitelijke zaken inlich tingen hebben ingewonnen bij hen die ze konden geven. Indien men zulks meer deed, zouden er welligt minder onjuist heden worden geschreven. I Piet. Het loopt toch altijd mis als g' een zaak verkeerd opzet. Jan. Vooral als je wat begint, dat boven je krachten gaat. P. Natuurlijk, en dan geven de lui, die hun neus gestooten hebben, de schuld aan geldgebrek, terwijl de schuld in hun hersenen schuilde. J. En nog wel ergens anders ook, bij voorbeeld, als ze voorgeven alleen uit humaniteit te handelen, en hun doel is in den grond niet anders dan om één of meer medeburgers naar den kelder te helpen. P Of als ze van de daken verkondigen, reeds bekende overrompeling van het kasteel Jablonowski door de Russen en voegde er bij, dat in hoogstens een uur graaf Dewbinsky met de geredde opstan delingen zou aankomen. In een weiden kring, bij de berghel lingen, brandden wachtvuren, die met hunne vlammen de omstreken beschenen. Ongeveer een uur verstreek en de maan begon reeds voor het licht der opgaande zon te verbleken, toen een ruiterbende langs het dal kwam en het legerkamp naderde. Langiewicz zat op een boomstam en staarde strak in de knetterende vlam van het uitgaande vuur, terwijl de blikken zijner gezellen met innige deelneming op hem rustten. Daar klonk de kreet. «Dewbinsky en zijne manschappen komen I" allen sprongen overeind, om hunne nieuwe naderende krijgsmakkers te begroeten. Een zonderlinge aanblik bood zich aan hun oogen de oude Baruch, diep ge bogen, op een stok leunend, ging als gids aan de spits der opstandelingen. De trommen roffelden Langiewicz en zijn staf haasten zich om de vrienden te begroeten. {Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2