MAATJESHARING. IJ' N De Kiesvereeniging „ONPARTIJDIGHEID MANUFACTUREN ADOLF YAN KALKEN. W. F. A. GROENHUIZEN, Advertentiën. een MüffiülïïOERM dntamgen SCHIEDAMMER GENEVER, SLOTHOUWER ZOON. HORLOGES, Gemengd Nieuws. Officieele Publicatiën. Zit- en Slaapkamer Nieuwe Hollandsche W. VAN 'tWOÜDT, Vieux Cognac fine, De ontworpen W. A. Croockewit, Mr. J. G. A. van Zijst, Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck W. G. M. Eyck van Zuylichem, W. H. J. Vermolen, Glazen- en Gutta-Percha Spuiten, II MIMET! Provinciale berichten. TE HUUR: Hof lioek Lavendelstraat. Very Old Brandy, in verschillende edifiên van lO tot 50 cents li Aftredende leden. en in plaats van Dr. P. SMITS, die voor de candi- datuur bedankt heeft den heer: Door BRAND- en WATERSCHADE op 19 Juni jl. zullen de beschadigde artikelen aan staande MAANDAG 4 JULI en volgende dagen tot alle prijzen worden OPGERUIMD. NICHTC A P. Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREEIIENDE PRIJZEN. KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS. SPEELDOOZEN, dat ze voor edele beginselen strijden, en zich meestal alleen door persoonlijke ge negenheid of atkeer laten leiden. J. Je kunt er nog wel bijvoegen, als de zucht om den baas te spelen hun voornaamste drijfveer is P. Ja, ja, per slot van rekening ma ken zulke ijdeltuiten toch altijd een malle figuur. Jan. Heb je gehoord, dat Q den huis schilder heeft weggestuurd'? Piet. Zoo? Het is zoo'n ijverig en be kwaam werkman. J. Ja maar hij heeft een lastig gebrek. Om de een of twee uur heeft hij behoef te aan een glas water en dan loopt hij maar naar de pornp in de keuken. P. Q heeft zeker zelf geen voor ande ren hinderlijke eigenschap? J. Dat zou ik je anders kunnen ver tellen, maar hij behoort tot de men- schen,die zich het voorrecht aanmatigen wel last aan anderen te mogen veroor zaken maar zelve geen lust van een werkman willen hebben. Utrecht. Op den jl. Maandag alhier gehouden paardenmarkt waren slechts 356 paarden en veulens aan de lijn. Daar er weinig vreemde kooplieden aanwezig waren, was er weinig handel en bleven de prijzen laag. Voor de paarden werd besteed van f50.tot f 600.voor de veulens van f150.tot f300. Volgens een alhier loopend gerucht zoude de heer G. Witteveen, kommandant der brandweer, eervol ontslag uit die betrekking hebben gevraagd. In den nacht van den 3 op 4 dezer heeft men getracht de woning van den heer O. aan de Oudegracht alhier bin nen te komen, doch toen dat niet ge lukte zich door overklimming toegang tot de woning van diens buurman de heer v. V. weten te verschaffen en aldaar eenige Berlijnsch Zilveren vorken en lepels ontvreemd. De omstandigheid dat de dader blijkbaar met den lokalen toe stand bekend was, zal er zeker veel toe bijdragen om dezen in handen te krijgen. Uit Veenendaal schrijft men aan de Utr. Ct. De bijenmarkten vangen deze week wederom aan. Woensdag of Donderdag kan men den eersten aanvoer verwachten. Aan grooten aanvoer valt niet te denken, daar er weinig bijen zijn; ook op hooge prijzen behoeft men niet te hoper,, daar de honigprijzen laag zijn. Men besteedt thans 38 ct. per K. G. taphonig. De bijenhouders hebben niet te klagen de afgeloopen winter was hun vrij voor- deelig; voor ziekte bleven de korven gespaard, terwijl er weinig behoefde gevoederd te worden, daar in den nazo mer van 1886 flink op de heide was gewonnen. Te Liss, in Hampshire, Engeland, is op den dag van het jubilé der Koningin een os in zijn geheel gekookt, nadat den vorigen avond een os in zijn geheel ge braden was. Voor dit buitengewone werk werd een gat in den grond gegraven waarin een ketel gebouwd werd. Daarin werd de os in een mand van ijzeren staven door middel van kettingen neer gelaten. Met den os werden wortelen ge kookt. Na zeven uren kokens was het dier gaar, het vleesch werd onder het spelen van twee muziekkorpsen uit den ketel gelicht en door 12 mannen naar een tent gedragen waar het gesneden werd. Vlaggen en een lauwerkrans werden over het maal gehangen, en de milde gever, benevens de slachter en zijn helper wer den door het volk in triomf rondgedragen. Voor deze gelegenheid waren een bijzonder groot mes en een dito vork in het dorp vervaardigd, en het vleesch werd door kenners om het zeerst geroemd. Een zoon van den Afrikaanschen Koning Bell, van Kamerun, is tegenwoordig met drie stamgenooien te Altona werkzaam als leerling bij een timmerman. Een historische terugblik. Sedert den zestiende eeuw zijn er in Europa 286 oorlogen geweest44 oorlogen wegens uitbreiding van grondgebied, 22 oorlogen wegens weigering van schatting betalen, 24 oorlogen om wederwraak te nemen, 8 oorlogen tot behoud van de eer en de voorrechten der volken, 6 oorlogen ten gevolge van betwist grondgebied, 41 oorlogen om het bezit van kronen, 30 oorlogen tot ondersteuning van bondge- nooten, 23 oorlogen van om de meer derheid strijdende Mogendheden, 5 oor logen ten gevolge van handelsgeschillen, 55 burgeroorlogen, 28 godsdienstoorlogen, Voorloopig hebben wij daar wel ge noeg aan, en zoo ooit het gevleugelde woord »Wij kunnen wel wachten" van pas is, dan is het wel in dit geval. Z. BI. N. v. d. D. Het nec plus ultra, van boerenbedrog. Een fabrikant van kunstboter in ons land heeft als handelsmerk aangenomen de afbeelding eener lachende Hollandsche weide met grazend melkvee, een boeren woning en om het landelijke te vol maken nog een afzonderlijke voor stelling van een Hollandsche boerin voor haar karnmolen! Dbl. De keizersklok in den Keulschen Dom is Donderdag door den aartsbisschop ge doopt onder den naam van Petrus. Ten 12 ure begon het reuzengevaarte zich langzaam te bewegen, weldra deed het zijn diepen bastoon hooien en reeds na den zesden aanslag volgde het geregeld luiden. Toen dit vijf minuten was voort gezet, werden daarbij ook vier andere klokken geluid. Van alles wat. Te Haarlem is in de vorige week nog al een en ander voor gevallen wat voor de betrokken personen minder aangenaam is. Uit een jaszak van een koopman werd een gouden dameshor loge, in étui, gerold, terwijl hij naar de harddraverij stond te kijken. Een schil dersknecht was na afloop van zijn werk zijn jas kwijt, waarin een schildersdia mant. Een 12-jarige knaap stal van zijn meester eenige zilveren voorwerpen, die hij later berouwvol kwam terugbrengen. Een 4-jarigmeisje werd door een onoplet tend bleekersknecht, die bestuurder was van een paard voor een bleekerswagen gespannen, overreden, echter zonder ernstige kwetsuren te bekomen terwijl een kastelein door een ruwen gast, onder bedreiging met moord een mes op 't gelaat gezet werd. Ook dit laatste geval liep door spoedige tusschen- komst van de politie met een sisser af. Al te natuurlijk. Een te Milaan ver schijnend blad verteld de volgende onge looflijk klinkende geschiedenis, voor de waarheid waarvan het echter instaat. Te Canicatti in Italië hield, eenige da gen geleden, een geestelijke eene predi cate, waarin hij het in geuren en kleuren over de verschrikkingen der hel had gehad ten slotte liet hij eensklaps eene zwarte gedaante, met hoorns en bokspooten, in een vuurgloed verschijnen. De vrouwen en kinderen gilden van ontzetting, velen vielen door ontsteltenis in zwijm en eene vrouw werd krankzinnig. Door het ge drang, dat ontstond werden twee kinde ren doodgedrukt. De knapen der gemeente wilden den geestelijke ophangen, maar hij wist zich bijtijds door de vlucht te redden. Algemeen hoopt men dat de nieuwerwetsche duivelbezweerder gerech telijk zal worden vervolgd. »En weet ge nu wel" vraagt de Haagsche blieven schrijver van het s>U. D.", »in welk land op de openlijkste manier handel wordt gedreven in mooie meiden In Nederland, meneer 1 in ons Nederland, en wel in het hartje er van, in Vlaardingen. Blijkens de ïvischberich- ten" (der dagbladen worden »rnooie meiden" daar nl. van de hand gedaan, publiek op de markt, te gelijk met lippen en keelen en andere onderdeelen van de zoutevisch. Welk een onderwerp voor een Engel- schen reiziger, om, in zijn land terugge keerd, eene afwisseling te brengen in de eentonige verhalen over de Hollanders, die pijpen rooken in de kerk en 's zomers op schaatsen naar de markt gaan!" Op het gebied van fabricatie van kin derspeelgoed zijn de Vereenigde Staten op weg Europa en bovenal Neurenberg, de van ouds bekende speelgoedstad, te overvleugelen. De hoofdstapelplaats is natuurlijk New-York, hoewel het meeste speelgoed in den Staat Connecticut ver vaardigd wordt. Kort geleden werden er uit New-York naar Bombay 500 gros kinderpistolen gezonden en een even groote bezending, benevens tinnen paar den en wagentjes, ging naar Zuid-Afrika. Deze laatste zending was nochtans niet bestemd voor kinderen. Het komt dikwijls genoeg voor, dat hovelingen of vorsten van naburige stammen, als zij over een gewichtige aangelegenheid willen onder handelen, boden met geschenken, be- staandeuit kinderpistolen,looden soldaatjes enz. naar hun koninklijken broeder zenden, om hem daardoor van lmn genegenheid te verzekeren. De grootste dennenboom van geheel Thüringen, waarschijnlijk van geheel Duitschland, is onlangs aan den stam ge meten, waarbij de omvang daarvan zeven meter zestig centimeter bedroeg. Hij is een van de 150 reuzendennen op den Wurzelburg, die ruim 300 jaar oud zijn, en niet minder dan 50 meter hoog, terwijl zij als een overblijfsel van het groote eeuwenoude woud worden beschouwd en daarom voor den bijl gespaard blijven. Dezer dagen kreeg de politie van een Duitsch plaatsje een telegram uit een andere plaats, waarin bericht werd, dat wanneer twee reizigers, wier uiterlijk nauwkeurig omschreven werd, zich in de plaats vertoonden, men die moest aanhouden, want dat het een paar kerels waren, die zich aan diefstal hadden schuldig gemaakt. De politie ontdekte al spoedig de aangekondigde gasten, die gemoedelijk in een café hun bier zaten te drinken en over hunne gevangenneming niet weinig verbaasd opkeken. Voor den commissaris van politie gebracht, verze kerden zij bij hoog en laag dat zij eer- lijke menschen waren; men behoefde slechts naar E. terug te seinen, het moest eene vergissing zijn. Uit E. kwam er dien avond geen telegram aan, en de verdachten moesten in verzekerde bewa ring blijven. Eerst den volgenden morgen kwam het vurig verlangde antwoord, waaruit bleek dat de beide gevangenen rustige burgers waren en dadelijk moes ten worden vrijgelatenhet eerste tele gram was een aardigheid van een ugoeden vriend." Voor de rechtbank te Pultawa stond dezer dagen eene rooverbende terecht, waarvan het opperhoofd eene dame uit een oud-adellijk geslacht was. De bende was voorbeeldig ingericht, en het was zeer moeielijk om als lid te worden aan genomen, daar men hiertoe een lastig examen moest afleggen. Het opperhoofd, mevrouw Rustanowitsch, verdeelde den arbeid, had hare agenten, die het gesto len goed verkochten, gaf ieder zijn aan deel in den buit en behield voor zichzelf het leeuwendeel. De politie had reeds jarenlang getracht de bende onschadelijk te maken, maar tengevolge van de uit stekende inrichting en de strenge discipline gelukte het ook den besten agenten niet, de dieven te ontdekken. Eindelijk even wel werden zjj door een der medeleden verraden en aan de justitie overgeleverd. Een der bekwaamste geheime agenten der Poolsche politie is vermoord gewor den. Die agent was een dame, jong en schoon. Veertien dagen geleden begaf zij zich van Warschau naar Survalki om de gangen der Poolsche socialisten en Rus sische nihilisten te bespieden en vernam dat deze gewoonlijk te Kinerischki ver gaderden. Daar begaf zij zich heen, goed gewapend en met een groote som gelds doch den volgenden dag vond men haar dood in een weiland. Met een hamer had men haar het hoofd verbrijzeld; naast haar lagen twee nummers van het socialistisch orgaan: „Het Proletariaat." De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, brengen ter kennis van de ingezetenen dezer ge meente, die ter erlanging van het eere- teeken wegens eervollen langdurigen werkelijken dienst bij de schutter ij eu in de termen van zijner Majesteits-besluit d.d. 5 December 1851 (Staatsblad no. 149) mochten gekomen zijn en verlangen met het eereteeken te worden begiftigd, dat zij zich tot het doen van de vereischte aangifte ter Secretarie kunnen vervoegen op Maandag, den 11 Juli aanstaande, 's morgens tusschen 10 en 1 uur. Amersfoort, den 4. Juli 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. Dé Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gezien aitikel 41 der gemeentewet, Biengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal verga deren op Maandag, den 11. Juli aan staande, des namiddags te één ure. Amersfoort, den 5. Juli 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien art. 5 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap; Brengen ter openbare kennis, dat een verzoekschrift om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein bij hen is ingekomen van ELSIEN KARS, echt- genoote van JACOB DUIKER, in het perceel wijk F, No. 380. Amersfoort, den 6. Juli 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De Commissaris des Konings in dé- Provincie UTRECHT, Gezien het besluit van Heeren Gedej puteerde Staten der provincie Utrecht dd. 30 Junij 1887, n° 32 Gelet op art. 11 der Wet van 15 Junij 1857 Staatsblad n° 87), Brengt bij deze ter kennis van belang hebbenden, dat de opening der jagtbt- drjjven, vermeld opnjer litt. d, f en 't van art. 15 der voormelde Wet, voor deze Provincie is bepaald op Maandag den 18 Jidij aanslaande, ter plaatse, bij art. 3 van het Reglement op de uitoefening der jagt en visscherij in de provincie Utrecht van 13 Julij 1880 Provinciaal-blad no 71) aangeduid. En, ten einde niemand eenige onwe tendheid hiervan voorwende, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. Utrecht, den 2. Juli 1887. De Commissaris des Konings voornoemd, s' JACOB. MARKTBERICHT. Nijkerk, 4 Juli. Tarwe f7.00 a f'8.Boekweit f5.60 a f6.20. Garst f 5.a f6.00. Haver f4.40 a f3.80. Duivenboonen f 0.a fO.OO. Rogge f5.60 a f5.30. Boter f0.85 a f 1.00. Eieren 2'/s a 3Va cent. Schrammen 8 stuks f 12.af 16.Biggen 72 stuks f4.af7..Runderen 78stuksf35. f170.—. Schapen 26 stuks f8 a f14. Een net geméubeleerde op een netten stand. Brieven onder letter Z aan het bureau dezer Courant. M. Aan een zestal leden der onderofficiersvereeni- ging „CNITAS", die bin nenkort het garnizoen verlaten, zal op nader te bepalen datum door den heer H. DE WILDE (Koffiehuis DE AREND") worden aangeboden onder directie van den heer Kapelmeester F e ij. De uitvoering zal besloten worden met een bal door genoemde vereeniging gearrangeerd. Aanvang 7 nnr. Fntrée 35 cent. Dldfr Militairen beneden den rang van onderofficier worden niet toegelaten. Het programma is nog niet vastgesteld, doch zal van te voren in het Amerf. Advertentieblad worden bekend gemaakt. Merk: A. ESPERON Ells, COGNAC, per flesch f 1,80 (zonder flesch). - 0,95 Verkrijgbaar bij Th. H. G. BRAND- SEN iu gedistilleerd en Tabaks- kcrvcrij »de 110011", Eangestraat F. 63 Amersfoort. VOORHANDEN BIJ heeft tot Candidaten gesteld voor leden van den Gemeenteraad, waarvan de verkiezing moet plaats hebben op Dinsdag 19 Juli a.s., de navolgende Heeren - L en noodigt de Kiezers uit op genoemde Heeren hunne stem uit te brengen. SCHIEDAM^ Merk: VERKRIJGBAAR in KELDERFLE8SC1HEN van 1 Ei ter ft ƒ1,15 per Literflescli bij Th. II. G. BRANDSEN in gedistilleerd en Tnbakskerverlj „DE MOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POIVIPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden, Ziircreu eu Niekel EN

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3