e. brand sm a, AMSTERDAM BEDDENWINKEL v. i ROOSTER, Firma J.G. THIES. mOmililR BEDDEIfVIDKKL. rnmrn en gewaste bedbentijken. OOST-INDIE. Nouveauté's PIANO'S, ORGELS. lof, 2« Ms hoek Zevenhuizen, De van ouds bekende 8. A m M8 MATRASSEN en BEDDEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. Belangrijk bericht!! THEE Langestraat A 6, PRACHTIGE ALBUMS, CQg H. J. BONNIER, DM m\M i Co. Zwolle. DE KLEINE KAPITALIST. SOUCHON THEE a 1.30 per 5 ons. Specialiteit in Amersfoort. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. Holloway's Pillen. L. J. Franchimont, Gr, °Ofi ste ke, V* 3® sP YerscMUeade kwaliteiten m ïïospitaallmaeu of Kraambeddoet Groote keuze in koven- en Molton-onderspreien. voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. UITSTOOMEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alïé soorten Matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. te DOETINCHEM, ROLANDSECK. Uffi, WMI11, ^EeltMbels, Hoornvlies, s* f* f' f" f' Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. VAN Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VAN ZALINGEN, G. DIEGES, W. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. BECLDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DORSSEN, Singel, A. KNVIVERS en 3. G. BOEKENOOGEN, Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f 4.50, f 5.00, f 5.75, f 6.— en f6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f 22.f 23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.f9.en f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen coneiirrcerende prijzen afgeleverd. Bij contante betaling van BEDDEN-ARTIKELEN wordt 5 PROCENT korting toegestaan. beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW en TWEE li^F KUSSENS voor f 4 50 GezondheidsMATRAS t 8 50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. De ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een extra fijne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenliout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-Etui's en eene schoone zending Spoormanden, nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombredoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. AIS«£D£: Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra f/in Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Verkoophuis op den HOF te Amersfoort. Strijk- eu Blaas-iiistrumen- teu, enz. Steeds grootste voorraad en door kolossalen omzet, billijk- ste prijzen hier te lande. Speciale iu- richtiug voor Reparatie, Ex port, Verhuren. Ruilen. Voor stemmen en repareeren van piano's en orgels steeds, liefst schriftelijk te ontbieden in den boekhandel van SLOTHOUWER de ZOON. Prijscouranten en Muziek-catalogen gratis en franco. Verzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben Ie beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, t 1,80, f3 f 6,75, f 13,50, ƒ20,50 'ijn op franco aanvragen a contant te lekomen bij alle Apothekers in Nederland, dsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. geeft uit: SPRENGER VAN EIJK, Een liefelijke verblijfplaats in een beerlijk oord. Prijs in fraai gelithogr. omslag 75 cents. Boeiend en onderhoudend geschreven, verlevendigt dit werkje de aangename herinneringen bij hen, die Rolandseck bezocht hebben en is het een betrouw bare gids voor hen die plan hebben er heen te gaan. Verkrijgbaar bij SLOTHOUWER ZOON te Amersfoort. ACHTSTE JAARGANG 1887. Verschijnt eiken Dinsdag-, Donderdag /7 fen Zaterdag, is diet goedkoopste en meest gelezen financiëele blad van Nederland, en de volledigste gids voor houders van uit- loodbare fondsen. Abonnementsprijs (3 Nrs. per week) f6.p.jaar met Bijblad (Wekel. Restantenlijst) 8. Bijblad-alleen 4. Als Gratis-Premie ontvangt elke abonnent een exemplaar van het hetwelk bevat de tot 31 December 1886 uit gelote seriën van 40 premieleeningen, be nevens eene in 12 maanden verdeelde TXitlo- tings-kalender voor 1887 voor alle bestaande premieleeningen. Bureel: Gedempte Voorburgwal 101. sr Proefnummers kosteloos. enz. worden in korten tijd radicaal ge- nezen, zonder pijn, door RADLACIER'S speciaal middel uit de Itoode Apo- tlieek te Posenprijs per flacon mei gebruiksaanwijzing en penseel 50 ceni Coulant, franco p. post 65 ent. Cen- Iraaldepót "Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. 8EURSBERICHTEN. Perc. Nederland.Sch. Ct. W. •Jito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr/Aug. dito Zilver Jan/Juli dito 1ito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 f 1000 dito dito 100 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito I860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 -{-Mexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leening. 1870 -j-Obl.-Leening 1872 j-Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnano. onder* nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nede«i. Handels-Maats, dito Duitschland. Aanu. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oosteur.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent: aal Bank 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4% 4 4 5 8* 3 5. 5 4e'" 5 5 Juli. 74 87% 98% 99'/, 70% 92% 80% 64% 63% 6-?V< 65%, 85% 56'/, 102% 56 55% 101% 98% KMV„ 98% 99 53%, 5//, 53% 96%, 94% 90% 78 84%, 104% 63% 14%. 14%. 74'/, 98% 32%. 14'%, 100% 101% 95% 18% 16% 41% 98% 98% 98 2 4 4% 5 5 80 iu2 y. 101 52 V, 101% 101 v, 209 107% 133% 75% 117% 90 75 Spoorweg-Leeningen, Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. V. Emm. Zuid-ltal. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeeleu Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 Los. Sewast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tillis dito f 1000 Riaschk-Wiasma. A Zuid-W.-SpOk.rw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premièn-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 •lito dito 1860 lito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 5 3 3 147 101% 111% 101% 24% 72% 137 88% 48'/, 101 81% 63% 61%. 75% 82 48% 80'/, 77% 116 58% 93% 100 90 87%. 34'/, 90% 90 99% 29% 55% 113% 100%, 149 120 32% 113 117% 114% 84% 111 102 101% 103'/, 92 83% 97%, 104 109 129%' 139 80% 99 128 143% 133 44 7% Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Ooster-Spoorweg. Naai Vertr. Nederlandsclie Centraal-Spoorweg. Utrecht Aankomst te Naar Zwolle Aankomst te Naar Hilversum Aankomst te Naar Zutphen Aankomst te Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 7,20+ 8,— 9,16 9,27 9,53 8,58 11- 1,55 l,5i 7,26 7,39 7,48 8,13 8.35 2,41 8,59 9,19 9,55 10,19 8,30 9,4 10,8 10.18 10,45 10,9 11,24 1.31 1,27 8.31 8,44 8,53 9,28 9.S3 9,46 10,29 10,48 11,22 11,44 1,4 1,9 2,10 4,40 4.55 114 3,'8 7,58 8,10 9,24 9,39 9,47 10,12 10,43 11,41 12.3 12,19 12,49 1,9 2,47 3,24 4,28 4,55 6,55 9,37 9.50 9.59 10,48 3,44 3,59 4,17 4,48 5,11 6,9 6,38 7,34 7,44 10,20 6.40 8,4 10,11 10,10 11,23 11,36 11,45 11,15 1,10 12 18 7.4 7,18 7,34 8,4 8,27 8,22 8,44 9,44 9,54 9,36 11,28 12,7 12,20 12,29 1,15 9.16 9,33 9,51 10,23 10,46 9.3 9,40 11,26 11.31 2,53 3,6 3,15 4,8 3,50 9,45 10,20 11,45 11,50 11.50 4.49 5,8 5,23 6,36 6,25 Alleen Zaterdag. 6,11 6.25 6,34 7,6 7,20 6.45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.23 8,37 8,47 9,30 8,54 9.7 9.16 9,42 9,55 9,5 9,19 9,29 10,15 10,1 10,13 10,22 11,35 11,8 1 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg INaar Nijmegen Aankomst 1o v Woudenb. Veenend. Rhen. ICest* 7,22 8.21 10,51 2,27 4 27 f 6,19 9,32 f Leusd. Scherpeni 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 8,18 8,24 8,52 8.58 11,26 11,32 f Stoppen op verzoek te Leusden. 3,3 5,23 6,54 10,8 3,9 5,29 7,— 10,14 Snelpersdrukkerij van A- M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4