Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. telijk is van personen op personen, doch hij verneemt dat zij wel de lokalen besmet. Het was Woensdag een recht onaangename dag voor de nieuwe Scheveningsche brandweer. Nadat eenige dagen achtereen met de nieuwe stoombrandspuit proeven waren genomen, zou gisterenmorgen te 10 uren een oiïiciëele proef in tegenwoordigheid van de leden van den Gemeenteraad volgen. Op het aangewezen uur kwam werke lijk de spuit met de spuitgasten in uniform aanrukken de machine scheen echter ditmaal het er op gezet te hebben haar diensten te weigerenin plaats van rook steeg uit den schoorsteen een flinke waterstraal op. De machinist hetzij uit zenuwachtigheid, hetzij bij gebrek aan oefening, raakte ten slotte zoo van zijn stuk, dat hij zich ernstig aan de hand verwondde. Gelukkig dat het brandalarm maar een valsch gerucht was. Vad.") Men meldt ons uil de Betuwe om trent den stand der gewassen het vol gende «Rogge en tarwe beloven een goeden oogstgarst, haver, boonen en erwten staan uitmuntend. De aardappelen verlangen zeer naar regen en komen later aan dan verleden jaar. De tabak staat, niettegenstaande ze laat gepoot werd, zeer goed, doch ook hiervoor is regen gewenscht. Gras voor het vee is er in overvloed het hooi, dat niet van het water heeft geleden, is tegen goede prijzen verkocht. De oogst van appelen en peren zal, hoe uitmuntend de boomen ook gebloeid heb ben, niet meevallen de vruchten vallen nl. nog dagelijks af. Witte en groene pruimen kornen er veel, doch kwetsen weinig. Met den veestapel gaat het naar wensch; de prijzen blijven echter even laag." Van de Veluwe meld men aan de Utr. Ct. De verzending van bosch-bessen uit de Veluwsche bosschen, alles voor Londen bestemd, is thans buitengewoon groot en velen verdienen daardoor een goed stuk brood, er zijn zelfs gezinnen, die f4 a f5 per dag maken. De prijs is thans 00 cents per K.G. De verzending heeft plaats in vaatjes, wegende 5 KG. Het was Woensdag op de terrei nen der Tentoonstelling van Voedings middelen te Amsterdam een tamelijk le vendig militair vertoon. In de veldkeuken en den veldbakoven was men reeds vroeg in de weerin den oven om het brood te bakken (de oven kan 165 rations be vatten en levert er in 12 uur tijds 1155) in de keuken om de chocolade te koken, welke de firma Van Houten te Weesp onzen manschappen aanbood. Zij genoten die in het Café (juister: Chocolade) Con cert. Er waren 60 man infanterie, 25 artil lerie, 15 cavalerie, 100 marinesoldaten en 100 jongens van «de Wassenaar", dus juist 300 man. De ministers van oorlog en van marine waren verhinderd het militaire gastmaal bij te wonen, doch lieten zich onderschei denlijk vertegenwoordigen door den hoofd intendant van het leger en den hoofd inspecteur van administratie der Marine, den heer Van Wely. Mede waren aan wezig de luitenant-kolonel, commandant van het bat. mariniers en andere mili taire autoriteiten. Kapt. intendant Van Winkel voerde, voor zooveel noodig, het bevel. In de veldkeuken waren de twee for nuizen elk voor 12 potten in werking. Het maal aangeboden door de firma Dennerlein en Co. BerlijnCharlotten- burg, specialiteit in geconserveerde voe dingsmiddelen, bestaande in boonen conserven met vleesch, werd omstreeks 3 uur, met elk een glas bier, dat de heer Heineken had aangeboden, deels in de Concertzaal, deels in de kombu:s van de Marine met den meesten smaak ver orberd. Gulle scherts, vaderlandsche lie deren en niet te vergeten het door een militairen voorzanger ingestelde ïMaliebaan'Miedje kruidden de maaltijd. De manschappen bewogen zich gedu rende den ganschen dag in volle vrijheid en de aangenaamste stemming om te zien en 'a genieten. Off. Orgaan d. Tentoonst. Als een verblijdend teeken, dat onze Nederlandsche industrie ook in het buitenland gewaardeerd wordt, doet het ons genoegen te kunnen melden, dat den heer Maurits Prins, die zoowel tapijtfa- brieken te Dinxperlo (Gelderland) als in het tegenover liggende Suderwick (West- phalen) bezit, door de Japansche Regee ring de levering van ruim 1200 vierk. meter zijner beste qualiteit geheel wol tapijt is opgedragen, te leveren in Tokio. Te 's-Hage beviel eene zeer be hoeftige vrouw van 3 welgeschapen jon gens. Op het zoo talrijke bezoek was niet gerekend en de buren moesten, om hen te ontvangen, ter hulp worden geroepen. Bij het instructie-bataljon te Kam pen zijn voor den dienst aangenomen 34 jongelingen; afgekeurd 9; teruggetrokken 2niet opgekomen 4. Op de Gelderschekade te Amster dam kregen gisterenmorgen twee mede minnaars twist; over de bewuste schoone moest geduelleerd worden. Wapen vuisten. Getuigen: het Amsterdamsch publiek, waaronder drie straatmakers. Het gevecht begon, en in de hitte van den strijd vielen beiden te water. De drie straatmakers-getuigen haalden de vechtersbazen op 't droge, die, door het bad vrij wel afgekoeld, zich onder een borrel verzoenden. Dinsdagmorgen te 9 ure arriveerden te Gorinchem, per spoortrein uit 's-Herto- genbosch, onder geleide van twee maréchau ssees, twee vrouwelijke gevangenen, waar van een bijna ieder Gorcummer bekend is, namelijk Jannetje Struik, de zoogenoemde «millioenenjuflrouw". Per rijtuig door de Rijkspolitie aan het station afgehaald, werden zij van daar naar de gevangenis overgebracht, ten einde het nog resteerende gedeelte van haar straf te Gorinchem te ondergaan, Nadat prins Alexander van Battenberg per telegraaf aan de Bulgaarsche regee ring had laten weten, dat hij onweder- roepelijk van elke candidatuur afzag, omdat èn zijn gezondheidstoestand èn politieke redenen hem beletten naar Bulgarije terug te keeren, heeft de Sobranje Donderdag j.l. met algemeene stemmen den prins van Saxen-Coburg tot Vorst van Bulgarije uitgeroepen. De prins bevindt zich te Weenen en men gelooft dat hij zich de keuze zal laten welgevallen, 't Is nu maar de vraag, hoe of de Mogendheden over die keuze zullen denken, vooral wat Rusland nu zal doen, Prins Ferdinand van Saksen-Coburg is geboren den 26en Februari 1861 en dus eerst 26 jaar oud. Hij is luitenant bij het 11e regiment Oostenrijksche huzaren en een neef van den tegenwoordigen hertog van Saxen-Coburg-Gotha. Eene deputatie der Sobranja wacht te Tirnova op het oflicieele antwoord van den prins. Indien de prins onmiddellijk naar Bulgarije komt, zal de Sobranja zijne komst afwachten voor het afleggen van den eed. Mocht hij echter eerst de Europeesche Hoven bezoeken, dan zal de Sobranja verdaagd worden tot aan zijne terugkomst. De aanneming door Ferdinand I schijnt zeker te zijn. Naar aanleiding van het gebeurde in het Engelsche Lagerhuis, waar over de gevangenneming van het meisje, miss Cass, werd gesproken, die valschelijk van schending der zeden was beschuldigd, heeft de minister van binnenlandsche zaken een streng onderzoek gelast. Trots deze toezegging, gelooft men dat de minister zal moeten aftreden. In het Hoogerhuis is het wetsontwerp, waarbij de betaling der pachttienden op de grondeigenaars wordt ovei gedragen, bij derde lezing aangenomen. De Fransche ministerraad heeft beslo ten het ontwerp tot mobilisatie des legers te handhaven en dat alle Burgemeesters die deelnamen aan de royalistische manifestatie op Jersey zullen ontslagen worden. De rGaulois" verzekert, dat generaal Bressonnier, president van den krijgsraad van Parijs, de forten dier -stad in staat van verdediging zal stellen. In politieke kringen loopt het gerucht, dat tusschen Berlijn, Weenen en Rome onderhandelingen gevoerd worden tot eene alliantie, daar Bismarck een ver bond tusschen Rusland en Frankrijk vreest. De Duitsche dagbladen melden, dat Bismarck dezen zomer niet naar Kissin- gen gaat. De Bondsraad heeft het verbod op den uitvoer van paarden ingetrokken. Er schijnt thans in Beieren werkelijk ernstig sprake te zijn van het opdra gen der Kroon aan den Prins-Regent. Het voorstel daartoe zou uitgaan van de gematigde fractie partij, terwijl het be sluit zou worden genomen in een ge heime zitting van de beide Huizen van den Landdag. Het oproer te Valencia is overgeslagen naar Taragoria. Eene bende volk trok de stad door en wierp de belasting-beambten met steenen. Elf belhamels werden ge arresteerd. De Spaansche minister van binnen landsche zaken deelde in den Minister raad een telegram mede, waarin werd gemeld, dat te Malaga ongeregeldheden plaats vonden na een vergadering, waar de quaestie der accijnsen werd behandeld. De orde is hersteld. Uit Shangaï is bericht ontvangen van oproerige bewegingen aldaar. Negentig oproerlingen zijn er opgehangen. In de provincie Kiangsi hebben de opstande lingen de telegraaflijnen vernield. De regeering heeft daarop troepen er heen gezonden. De hoofdaanlegger van den op stand is met elf zijner manschappen ont hoofd. De ritmeester E. Gelderman is benoemd tot lid der garnizoens-voedings- commissie; tot zijn plaatsvervanger werd gelijktijdig benoemd de ritmeester Blauw. De oefeningen der Veld-artillerie in de legerplaats bij Oldenbroek, van 13 Juli tot '1 Augustus te houden, zullen worden bijgewoond door den len luit. der Infanterie van Oppen, lot dat doel bij de 6e batterij van 't le Reg. Veld-art. alhier gedetacheerd. De commissie tot keuring der fourages voor de troepen alhier in gar nizoen, is voor de maanden Juli en Augustus samengesteld uit de heeren: Kapitein J. W. K. Verweij, le luit. C. M. Baud en A. Frederikse, paardenarts 2e kl. Tot plaatsvervangende leden zijn aangewezen de heeren: ritmeester E. Gelderman, le luit. H. A. L. Mathon en J. B. H. Moubis paardenarts le kl. Door den heer A. M. Tromp van Holst, Majoor-Commandant der d.d. scluittei ij alhier, is aan de vereeniging «Broederschap", uit het grootste gedeelte van het kader der schutterij bestaande, een sierlijke banier geschonken. J.l. Woensdagavond had de uitreiking plaats. In een korte kernachtige toespraak ver klaarde de heer Tromp de banier, mede namens zijne echtgenoote, der vereeniging te schenken als blijk van ingenomenheid met de vereeniging en tevens als bewijs van tevredenheid over de ijver en lust, waarmede door het kader zijn plicht werd nagekomen. Door den Heer J. Busquet, president der vereeniging, onder dankbetuiging aanvaard, werd de banier met muziek en fakkellicht naar de woning van eerstgenoemde overgebracht. De ba nier is van blauw fluweel, met zilveren franje omzet en draagt in met zilver ge borduurde letters het opschrift: Schutterij- Kadervereeniging «Broederschap" te Amersfoort, 1885 (het jaar der oprich ting). Morgen vertrekken naar den Haag twee detachementen schutters, elk uit 5 onderofficieren bestaande, om in den op Maandag en Dinsdag a.s. te houden schietwedstrijd, uitgeschreven door den Ned. schutterij-kaderbond, mede te dingen naar de uitgeloofde prijzen voor salvo- en individueel vuur. De Amcrsf. Courant vertelt in zijn laatste nummer, dat wij een bericht uit de Utrechtsclie courant hebben overge nomen en ofschoon wij de bron vermeldden, in 't bericht zelve veranderingen hebben gebracht. Een en ander is volkomen juistwij deden dit ter verduidelijking. De Amersf. court, ofschoon van gemeentewege ge salarieerd, schijnt echter niet te weten, dat in onze gemeente drie verschillende wa pens in garnizoen zijn en mer. dus door van een troep te spreken volstrekt het wapen niet aanduidt, waarbij hel feit heeft plaats gehad. Wel worden door een dergelijk on nauwkeurig bericht andere wapens ge blameerd. Dat wij bij de plaatsing de bron vermeldden, geschiedde omdat wij hel bericht in hoofdzaak woordelijk over namen. Dat de Amersfoortsche courant dit vreemd vindt verwondert ons trou wens niet, daar zij niet gewoon is de couranten te vermelden waaruit zij hare berichten knipt, getuige het stukje dat vlak onder bedoeld bericht staat en woor delijk uit onze courant is overgenomen. X.Woensdagavond zijn de benoemde ouderlingen en diakenen bij de Gerefor meerde (doleerende) gemeente alhier bevestigd door den Consulent Ds. van Goor te Bunschoten. De heer G. F. G. de Bruyn, leeraar in de Wiskunde aan het Gymnasium alhier, is als zoodanig benoemd aan 't Gymnasium te Middelburg. De uitslag der op Dinsdag, Woens dag en Donderdag gehouden overgangs examens aan het Gymnasium is als volgt: Bevorderd van de le tot de 2e: OnvoorwaardelijkM. Adler, P. Groene- boom, C. Kok, P. N. Pikaar, J. P. Th. du Quesne. A. J. Schimmelpenninck van der Oye, C. Wijker en S. J. van Zijst. Voorwaardelijk: J. R. Verhey en P. de Vrij. 3 leerlingen werden niet bevorderd. Van de 2e lot de 3e klasse: Onvoorwaardelijk: J. L. van Os, J. L. van Raemdonck, L. D. de Jong Schou wenburg, A. J. Wartena en W. A. van Zijst. 5 leerlingen werden niet bevorderd. Van de 3e tot de 4e klasse: Onvoorwaardelijk; C. A. Mittelbeek, M. van der Noordaa en A. A. Stheeman. Van de 4e tot de 5e klasse: OnvoorwaardelijkJ. Bruggeman, R. Colenbrander, C. A. van Greuningen, A. H. van den Heuvel, H. G. Tommerup, L. E. Visser, H. Th. J. van Vlijmen en F. Voortman. Van de 5e tot de 6e klasse: Onvooi waardelijk: M. R. Th. Bloemers, I. Hulshofl, J. W. A. Immink, H. J. van der Noordaa, D. Pool en F. W. C. L. Schuld. De Uitslag van het Toelatings examen tot het Gymnasium te Amersfoort, gehouden op Vrijdag 8 Juli, is als volgt: onvoordelijk toegelaten tot de lste klasse: W. Stap te Bussum, J. B. Wolff le Amersfoort, H. A. Visser te Amersfoort, J Doets te Loosdrecht, J. Berkenbosch Nijkerk, en in het Semenorium alhier, W. G. T. C. M. Gol te Utrecht, N. G. Spit te Utrecht en G. C. Lavelle te Utrecht. Afgewezen 3. Woensdag en Donderdag had het overgangs-examen op de Hoogere Bur gerschool plaats. Van de eerste naar de tweede klasse werden bevorderdGerard Cramer, Hendrik Cramer, Spencer Elce, De Koningh, Hiensch, Van Krieken, Ma ter, Van der Werf en Graswinckelvoor waardelijk: Bruyn; niet bevorderd: 5. Van de tweede naar de derde klasse werden bevorderdDe Beaufort, Visser, Berkhout, Rauh, Elink Schuurman, Lui- ting, Vlaanderen en Bonk; voorwaarde lijk: Leinweber; niet bevorderd: 3. Van de derde naar de vierde klasse werden bevorderd: Oostveen, Frijlinck en Maas; voorwaardelijk: N. van de Roemer en niet bevorderd3. Van de vierde naar de vijfde klasse werden bevorderd: Dor- hout, Verstege, Donker, Van Oordt en A. van de Roemer; voorwaardelijk: Ro- landus Hagedoornniet bevorderd: 1. Voor het eerste toelatings-examen der Hoogere Burgerschool hadden zich 1 voor de derde, 1 voor de tweede en 27 voor de eerste klasse aangemeld. De voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de school 2e soort (hoofd de heer de Heus) bestaat uit de heeren C. J. F. Prins alhier, P. Hib- ma te Groningen en J. BraDderhorst te Zuidland. Door de kiesvereeniging «Amers foort" zijn in eene Donderdagavond ge houden vergadering, met bijna algemeene stemmen, tot candidaten voor de met September openvallende plaatsen in den gemeenteraad gesteld de aftredende leden, de heeren W. A. Croockewit, Mr. J. G. A. van Zijst, H. W. A. v. d. Wall Bake, P. A. Huet en M. W. Scheltema Ez. Op het candidatengros kwamen ook voor de heeren Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck en B. F. Castendijk. In eene vergadering met dames, Woensdagavond door de rederijkerskamer «Ontwikkeling" gehouden, had een wed strijd in 't voordragen plaats. Dele prijs werd behaald door den heer J. M. Boode alhier met «Lucifer", de 2e door den heer Kooij, van Leusden, met «De oudste Zoon", en de 3e door den heer J. G. Boeken- oogen alhier, met «De boterham en de goudzoeker." Dertien leden namen aan den wedstrijd deel. De vergadering was zeer druk bezocht. (Utr. Cl.) Naar wij uit goede bron vernemen wordt, door de gereformeerde (doleerende) gemeente alhier, het verzoek aan den raad gericht, tot verkoop aan hen van het Arsenaal, om op die plaats een kerk te bouwen. Nog vernemen wij dat, de persoon, die zijn zoon met een hamer, men zegt van een kilo zwaarte, op zijn hoofd timmerde, zoodat de jongen, bij veel bloedverlies bewusteloos werd opgenomen, uit zijn voorloopige hechtenis is ontslagen omdat de Officier van Justitie te U. geen termen vond hem te vervolgen. Zou zulks waar en mogelijk zijn? Eergisteren avond is eene vrouw van verdachte zeden alhier woonachtig na het overmatig gebruik van ongeveer drie flesschen jenever en twee kruiken bier in zwaar beschonken toestand uit haar bed gevallen en volgens verklaring der geneesheeren, die het lijk schouwden, in den sterken drank gestikt. Haar lijk is heden morgen op stadskosten begraven. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het post kantoor te Amersfoort over de 'le helft der maand Juni 1887. 1. P. Daems, te Amsterdam. 2. C. Wegtes, Van het Hulpkantoor Leusden. 3. J. Kaas, Kralingen. Verzonden geweest naar Engeland. 1. Mej. G. Walker, Londen. De opening van de jacht op water wild in de Provincie Utrecht is bepaald op Maandag '18 Juli a. s. Utrecht. Tegen de te dezer stede wonende tapster, IC E. huisvrouw van H. K. werd onlangs eene vervolging ingesteld, als verdacht een bij haar inwonend minderjarig meisje gelegenheid te hebben verstrekt tot het plegen van handelingen in strijd met de goede zeden. Te dier zake voor de Rechtbank alhier ter verantwoording geroepen werd zij jl. Donderdag veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Aan het admissie-examen voor het stedelijk Gymnasium alhier, werd deel genomen door 36 aspiranten, waarvan 21 voor de le en 5 voor eene hoogere klasse slaagden terwijl 10 werden afge wezen. Het toelatings-examen voor de Rijks- Hoogere Burgerschool met5jarigen cursus vangt den 9 dezer, dat voor de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus den 13 dezer aan. Bunschoten, 6 Juli. Aan het strand der Zuiderzee onder deze gemeente is aangespoeld het lijk van een drenkeling, herkend voor Willem van Tamelen wonen de te Baarn, sedert 25 Juni jl. aldaar vermist. De ansjovischvisscherij kan als ge ëindigd worden beschouwd. Hoogland. Ter vervanging van J. L. Groenewoud, die naar Borne is overge plaatst, is door den Min. van justitie be noemd tot rijksveldwachter 3. kl. (opzie ner der jacht en visscherij) alhier, de onbezoldigde rijksveldwachter te Arnhem P. Knoppers. Veenendaal. Ter eerste vrije paar denmarkt, Dinsdag II. alhier gehouden, waren 108 stuks aangevoerd. De handel was redelijk. Stoutenbnrg, 6 Juli. Gisterennamid dag ontstond er brand op de boerderij, bewoond door H. Lokhorst, De brand begon in eene der hooiber gen. Al spoedig stond deze in volle vlam en daar de bergen dicht bij de woning stonden sloeg de vlam over, op het rieten dak en zette in weinig tijds ook het huis in lichtelaaie. Alvorens men de brandspruit, die een halfuur ver gehaald moest worden, op het terrein had, viel aan beveiliging der woning niet meer te denken. Gelukkig slaagde men er in het bakhuis te behouden en het vee onge deerd te verwijderen. Van de woning schoot niets over als de gevel en enkele brokken muur. De inboedel werd nagenoeg geheel gered. De oorzaak is niet bekend. Een en ander was gedeeltelijk verzekerd. Soest, 6 Juli. Voor de ophanden zijnde Gemeenteraads-verkiezing wordt van ver schillende zijden in de plaats van het overleden lid B, v. d. Dijssel aanbevolen de Heer Mr. C. W. D. Loten van Doelen Grothe, Burgemeester dezer gemeente. Te Berlijn maakt de verloving van een jong lijk Amerikaan met de boekhoudster van een mantelzaak groot opzien. Voor ongeveer acht maanden bestelde de Ame rikaan St. te New-York aan de mantel zaak te Berlijn een partij mantels. De zending kwam te New-York aan, doch de heer St. beweerde dat er zes dozijn le veel was. De Berlijner koopman wilde die niet terug nemen en droeg zijn boek houdster, julïr. Clara B., op, die zaak te regelen. Deze kweet zich zóó goed van de opgedragen taak, dat de Amerikaansche koopman naar Berlijn schreef of de koop man hem zijn bekwamen correspondent niet wilde afstaan- Juffrouw B. sloeg de aangeboden betrekking af omdat haar ouders er tegen waren, dat zij naar Ame rika ging. De Amerikaan kwam toen zelf naar Berlijn, doch hoe groot was zijne verbazing toen hem de bekwame cor respondent werd voorgesteld als een 20- jarig meisje. Drie dagen daarna was de Amerikaan met haar verloofd. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren 29 Juni Alijda, d. van Hendrik Volp en Hendrika Maria vau Doornik. 30 Juni Francina Gerarda, d. van Lamber- tus Antonius van Manen en Johanna Theodora van der Veer. 2 Juli Cecilia, d. van Cornelis Horst en Mietje van Valkengoed. Dirkje, d. van Everard van den Broek en Alijda van Diemen. 3 Juli Dirk, z. van Gerrit de Valk en Janna van Ekelen. Anna, d. van Gerrit van der Horst en Petronella van den Hoek. 5 Juli Alijda I'etronella, d. van Stephanus van Eijkelen- burg en Hendrika Scheerder. Paulina, d. van Feeke Damhuis en Antonia Beren- dina van den Bom. Gehuwd: 6 Juli Hendrikus van 't End en Margaretha Hellevoort. Overleden 29 JuniWilhelminaHenckens, 86 jwed. van Mouritsz ten Brink. 30 Juni Hendrika van Kempen, 76 j., ongeh. 1 Juli Dirkje van Doornik, 88 j. wed. van Nicolaas Metz. 2 Juli Jacob Willem van Achterbergh, 2d. Willem Daniels, 21 d. Hendrik van Nimwegen, 11 m. 5 Juli Een levenl. aang. k. vr. gesl. van Albe.rtus W:aanders eu Catharina Stam. Peter Hagebeuk, 12 m. 7 Juli Gijsbertus van Plateringeu, 13 m. Hoogland. Overleden: 2 Juli Marrigje Kroon 2 j. 4 Juli Jannetje van den Heuvel 7 5 j. wed. van Wouter van Schoonhorst. 5 Juli Dirkje van Barne 26 j. ongeh. 6 Juli Tennis van de Logt 67 j. echtg. van Maria Vlasakker. Bunschoten. Ondertrouwd W illem Klok en Marrelje Duijst. Abraham Frederikse en Jeane Willemiua Spruijt. Gehuwd-. Rikkert Koops en Steventje Koelewijn. Overleden 6 Juli Willem van Tamelen, wonende te Baarn. Stouten burg. Overleden: 4 Juli Klaas van Doornik, 4 m. Woudenberg. Geboren: 2 Juli Geurt, z. van Cornelis Pater en Gerritje van de Kieft. Overleden 30 Juni Rijk van Giukel, 4 j. 5 Juli Elsje van Wittenberg, wed. van Hendricus van Beek, 77 j.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2