Vraag de goedkoope en soliede CORSETTEN bij TIENDGEWASSEN, F STAAM11J. Cebh JlECK leveren tot ongekend lage prijzen TOREN-, KAPOK- EN fflGMSBEDDl if) Mi H. VAN RAALIE, Langestraat. MANUFACTUREN ADOLF YAN KALKEN. -SAP Advertentiën. CONCERT, DOETIttVOORDEELM Be eerste trekking geschiedt Gebr. SNEL „RECHT VOOR ALLEN" Ontvangen nieuwe Calicols en Drills voor Japonnen. Groots sorteering ZOHERBitKSKIIG. de Tragedie van den meusch H ELPSTER JAN WIJNEN Jr. Voortzetting der opruiming van LAPPEN en alle Stukgoederen. H. van Esveld Rzn., een MÜZIEKÜITVOERIBG Steeds voorhanden gemaakte Heerenkleeding. ONDERWIJZERES una opera EENE BURGERWEDUWE 7 @111, PIECK. Aria's, Duo's etc., Martha van Ophemert-Scliwencke Theehanflelaren Amsterdam 4TE HUUR; 4 Zit- en Slaapkamer Madéra, Sherry, PORT Morgenwijnen D. P. BONK Co. De R. K. Kiesvereeniging W. A. Croockewit, Mr. J. G. A. van Zijst, Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck, W. H. J. Vermolen, W. G. M. Eyck van Zuylichem. Grijze linnen DRILLS. Echte kleuren gedrukte DRILLS. Blauwe SATIJNSTREEPEN zware Constitutions Slothouwer Zoon. IEMAND PIANO of ORGEL, Gebr. PIECK. Vieux Cognac fine, ANEKDOTEN-MAGAZIJN. Spaarbank. gevonden op den openbaren weg. c, J. de koning w. van gaalen. in de nuttige handwerken, Amersfoort. Dinsdag 12 Mi 1887, des avonds S nren. Buiteng e woon en Marguerite Jalm, S. J. A. de la Fuente, Joban Scbmier, Henri Al- bers en Felix Derickx, 7 ml j. m. richelle VERKOOPEN: Veertien perceelen MAANDAG, 25 JDLI 1887. Amsterdam. 7/ te Amersfoort, Aftredende leden. ÜSf llIfOTll. in alle qualiteiten. Door BRAND- en WATERSCHADE op 19 Juni jl. zullen de beschadigde artikelen aan staande MAANDAG en volgende dagen tot alle prijzen worden OPGERUIMD. Witte Bazar. WITTE GOEDEREN. EMERICH MADACH Wordt gevraagd Zuiveraar van Gebouwen, 2di Very Old Brandy, De Eerste Aflevering van het jU~ Achtsten Jaargang, Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 11 JULI, e. k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 2 ure. A. J. BOS, Secretaris. MARKTBERICHT. Amersfoort, 8 Juli. Tarwe f 7.50a f 8.80 Rogge f 4,90 a f5,40. Boekweit f 0,80 a f7,Ó0. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a f 0.00. Aard appelen (nieuwe) f 4 a 5. (oude) fl.50 a f 2,00. Hoendereieren f3.50 a f4.00 de 100 stuks. Boter f 0,90 a f 1,10 per Kilo. Kaas f 0,a 0,— Biggen f6. A f9.00. Schrammen f 11.a f16.00. Een mesje met schede. Een wandelstokje. Rechthebbenden vervoege zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. Ondertrouwd; EN AMERSFOORT VOORBURG 6 Juli 1887. Aan de Openbare lagere scholen te Leusbroek en Hamersveld, gemeente Leusden, wordt zoo spoedig mo gelijk gevraagd eene op eene jaarwedde van f 100. Brieven fr. aan den Burgemeester voor 25 Juli e.k. TE uit Traviata, Carmen, Barbier van Se- villa, de Jodin, Faust, de Regiments dochter etc., liederen en piano voordrachten, door cle Dames den Heer Orkest-Directeur (Piano), en de Heeren te Amsterdam. ENTRÉEPRIJZEN. bij inteekening f 1. buiten inteekening ƒ1.49. Het bespreken der plaatsen geschiedt Dinsdag 13 Juli A 10 cents per plaats. No. 1. ARLT, Dr. E. De Zorg voor de ©ogen en de keuze van Brillen, voor een ieder bevattelijk voorgesteld, 3e uit gave, vertaald door Dr. F. J. van LEENT met een naschrift van Dr. H. SNELLEN. Met PI. f 1.25. No. 2. DEBAT, Dr. A. Het baar en de baard, een Boek ter bevordering van een scboonen baartooi. Middelen om den haargroei te ontwikkelen en te bevorderen. Met uitvoerige recep- tenlijst om zelve scboonbeids- en haarherstellingsmiddelen te be reiden. fl.25. No. 3. RECLAM, Prof. CARL. Levens- regelen. Ernst en luim uit de gezond heidsleer. Voor Nederland bewerkt door Dr. S. Sr. CORONEL. Tweede her ziene druk. Met afbeeldingen fl.25. No. 4. SCHOONDERMARK Jr., J. Het behoud van ons Ilnwelijksinateriaal. 2e druk. f0.90. No. 5. SCHOONDERMARK Jr., J. De voorbehoedmiddelen tegen zwan gerschap. Met afbeeldingen. 2e druk, f 0,90. LET 1VEL No. 1 3 te zamen voor f3, No. 45 te zamen voor fl.50 alle 5 doeken bijeen voor f4, franco per postpakket door geheel Neder land. Tegen postwissel te bekomen in het Magazijn van goedkoope Boeken van A. van KLAVEREN te Amsterdam, Swelinkstraat no. 14-16. /JL- Notaris te Amersfoortis voor nemens, om op Vrij dag, den 33. Juli 1887, des namiddags te 5 uur, iri liet koffiehuis »het Valkje" aldaar in het openbaar te Onder de gemeenten Hoogland, Stouteiiburg en Lensden. over den oogst van 1887. Op den dag 1 Mei 1888. Breeder bij biljetten. De Collecteur te Amersfoort, fL J. C. LEIlfWEBER 77 Zie s. v. p. de étalage van Probeer de Soucbon Thee a fl.25 per kilo, op meer dan 200 plaatsen verkrijgbaar. L/s1 Een net gemeubeleerde op een netten stand. Brieven onder letter Z aan het bureau dezer Courant. en alle soorten per heele en halve flesch te ver. krijgen ZUIDSINGEL A 380 en KOESTRAAT. P. G. wenscht zoo spoedig mogelijk ge- plaats te worden tot adsistentie in het huishouden of als MEID-HUISHOED STER, liefst in of bij Amersfoort. Te bevragen met fr. brieven onder lett. X. bij den uitgever dezer courant. heeft met bijna algemeene stemmen tot hare Candidaten voor den GEMEENTERAAD bij de aanstaande periodieke verkiezing gesteld, de Heeren 4 4 Specialiteit in Ont vangen voor Hemden. HOK. De premie op het Nieuws van den Dag: /van vertaald en ingeleid door -A-- S_ C. WALLIS. wordt door ons in daartoe expresselijk vervaardigde prachtband gebonden voor slechts 50 Cents. nog eenige uren disponibel hebbende, zag die gaarne bezet met bet geven van LES voor aan pasbeginnenden. Prijs per les 35 Cent. Franco br. onder letter J. aan het Bureau dezer Courant. tegen 1 AUGUSTUS e.k. eene-" aan de Fröbelschool alhier (Lange- gracht F. 191). Sollicitanten vervoegen zich tot de Directrice. /t/ is verhuisd van Soesterberg naar ODIJK en is wederom dagelijks te ont bieden tot het uitroeijen van Wand gedierte, enz. Zoolang de voorraad strekt opruiming van ROODE BESSENGENEVER gewas 1886, a ƒ0.65, 0.70 en 0.80 per Liter. Per Hectoliter 62.zonder fustwerk per anker. onversneden zuivere Medoc f 28. Bordeaux St. Estephe St. Emillonvan 30 tot 33. Baour Ceniac St. Julien oude Pauellac 34 45. Direct geïmporteerde SPAANSCHE WIJ NEN van het huis Carcia Del Salto f 1.20, 1.50 en 1.80 per fl. Rijn-, Moezel- en diverse W(jnen. COGNAC per fl. ƒ1.40,1 50,1.80 tot 4.—. per Hectoliter zonder accijns naar te rnaken conditiën. Inmaak-BRANDEWIJN van ƒ0.90 tot 1.10 per Liter. Dubbel gebeide, zuivere MOUTWIJN, oude GENE VER en BORDEAUX ROZIJN- WIJNAZIJN. Prijscouranten op aanvraag gratis. Lieve-vrouwe-plein T 67, eenig agent iu SINAASAPPEL-SAP voor de provinciën Gelderland en Utrecht TE AMERSFOORT. Aan een zestal leden der onder of ficiersver een i- ging „IJSdTAS", die bin- neukort het garnizoen verlaten, zal op nader te bepalen datum door den heer J. van der Wilde (Koffiehuis t>De Arend") worden aangeboden onder directie van den heer Kapelmeester F e ij. De uitvoering zal besloten worden met een bal door genoemde vereeniging gearrangeerd. Aanvang 7 uur. Entrée 35 cent. 99^ Militairen beneden den rang van onderofficier worden niet toegelaten. Het programma is nog niet vastgesteld, doch zal van te voren in het Amerf. Advertentieblad worden bekend gemaakt. Merk: A. ESPERON Fils, COGNAC. per flesch !,S© (zonder flesch). i>- 0,95 Verkrijgbaar bij Tb. H. G. BRAND- SEN in gedistilleerd en Tabaks- kervcrij »de MOOR", Langestraat F. 03 Amersfoort. Bij de Uitgevers KüPPERS LAUREY te Haarlem is verschenen en alom verkrijgbaar gesteld Tijdschrift voor beminnaars van Ihtmor en satire en voor verzamelaars van Anekdoten, Snedige Gezegden, Extemporés enz. Dit tijdschrift verschijnt in maandelijksche afleveringen van 16 pagina's, royaal 8", duidelijken druk. Twaalf Afleveringen vormen een deel. De inteekenaren ontvangen gratis titel en omslag van eiken jaargang. De prijs van elk deel of jaargang is slechts EEN GULDEN, franco per post EEN GULDEN en TIEN CENTS. Over dit bedrag wordt bij hel einde van eiken jaargang gedisponeerd. Aangemoedigd door het kolossale succès, dat de vorige Jaargangen van dit Tijdschrift hebben ondervonden, aarzelen de uitgevers geen oogenblik ook den Achtsten Jaargang het licht te doen zien. Het debiet van de vorige Jaargangen heeft de stoutste verwachtingen verre overtroffen. Duizenden exemplaren werden verkocht; reikhalzend zagen de abonné's steeds uit naar de verschijning der nieuwe afleveringen. Inderdaad het Anekdoten-Magazijn is een welkome gast in elk huisgezin. Het geeft vroolijkheid aan den droefgeestigen en hernieuwde levenslust aan den zwaarmoedigen mensch. Hij, die van tijd tot tijd eens hartelijk lachen wil, (wie onzer zou daarop niet gesteld zijn) abonneere zich op het waarlijk geestige

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3