BEDDENWINKEL v. d. ROOSTER, Firma J. G. THIFS. BOEK-, G GRONINGER REDRENWINKEL, BEDVEEREN EN GEWASTE BEDDENTIJKEN. Nouveautés ^GEÏLLUSTREERD POLITIENIEUWS. Herinnering. W. F. A. GROENHUIZEN, SCHIEDAMMER GENEVER, Hof, 21 huis hoek Zevenhuizen, 0/v sP H I UI A. M. SLOTHOUWER, De van ouds bekende MATRASSEN EN BEDDEN. Belangrijk bericht!! /A r* HORLOGES, DRUKWERKEN, Langestraat A 6, Cretonne Satinet en Zijden Dekens. PRACHTIGE ALBUMS NICKEL HORLOGEKETTINGEN. Glazen- en Gntta-Perclia Spuiten, Specialiteit in Amersfoort. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. H. J. BONNIER, Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, SPEELDOOZEN, BAROMETERS, BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCLRREERENDE PRIJZEN. NICHTCAP. °Ofi ste te, V* Langestraat, Amersfoort. Levering van alle voorkomende tot de laagst mogelijke prijzen. NETTE UITVOERING. SPOEDIGE AFLEVERING. m i® i h, beveelt zich minzaam aan voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad LEVERT GezondheidsBED, PELUW er. TWEE W* KUSSENS voor f4.50. GezondheidsMATRAS f8.50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. UI TS TO OIIEN van Beddengoed, en VERNIEUWEN van alle soorten Matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. Ut si Alphons Annegarn. SLOTHOUWER ZOON. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. heeft voorhanden een Gouden, Zilveren en Nickel KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, EN Reparatiën aan al deze artikelen bijzonder billijk en zeer spoedig. prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Boter- Kaas- ea MeLkwegers. ook aan KWIK-BAROMETERS Merk: VERKRIJGBAAR in KFLDFRFFFSSCHFN van 1 Eiter s\ ƒ1,15 per E 11 e r II e s c li bij Th. H. G. BRANDSEN in gedistilleerd en Tabakskerverij „DE MOOR", Amersfoort. NB. Als bei vijs van echtheid, is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f 4.50, f 5.00, f 5.75, f 6. en f 6.25. 2 pers. dito dito f 7.f 7.25, f 8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f 25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f 5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f 5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.f9.en f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen concurreerende f 8.prUzen afgeleverd. YeiscMlleade kwaliteiten ia HospitaaLIianea of Kraambeddoek. Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. Bij contante betaling van REDOEN-ARTIKEEEN wordt 5 PROCENT korting toegestaan. VAN De ondergeteekeude heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een extra fijne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenbout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-F,tui's en eene schoone zending Spoormanden, nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombredoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. ALSMEDE: Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra fiin Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Verkoophuis op deu HOF te Amersfoort. Wil men een onderhoudende Courant lezen, en platen hebben, dan abonneeie men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland op het Voor één Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per week, gedurende drie maanden franco aan huis, ieder nommer bevat de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebied, en één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de nommers die nog in deie maand verschijnen GRATIS. ■3 V JE a a, e m Alle soorten lil Verkrijgbaar bij Langestraat, o/d. Sociëteit Alle boekwerken, platen, enz., aangeboden door de firma's GEBRs. KOSTER, BOLLE en GEBRs. COHEN, worden met de daarbij be hoorende premiën voor denzelfden prjjs, als door genoemde firma's opge geven, door ons franco aan huis geleverd. BEURSBERICHTEN. Perc. Nederland.Sch. Ct. W. 21/, dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan./"Juli 5 dito dito April/Oct. 5 Polen Obl. Schk. 44. 4 Port. Obl. Btl. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 ƒ1000 5 dito dito 100 5 dito 1866 ƒ1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 4»/, dito 75 gec. 50-100 4% dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkijè. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4,/2 fMexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 41/, fPeru. Obl-Leening. 1870 6 fObl.-Leening 1872 5 -{-Venezuela Leen. 1881 8 Juli. 73 Vs 87% 98»/l# Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. 4% dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4% dito dito 4 Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duilschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 4% Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 dito Centtaai Bank 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. V. Emm. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 Los. Sewast. Ob. 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito 1000 Riaschk-Wiasma. A Zuid-W.-SpOo"w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. G Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K; Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 6 ioi% 70 92 V 80% 64% 63% 66 65%, 85% 56%, 102% 56 55% 101% 98% 101%, 98% 98% 53 52 53% 95'/. 96 94% 89% 77% 83% 103% 63% 14% 14% 74% 98% 31% IC/,. 100% 101% 94% 17% 15% 40% 98% 98% 83% 101 101 52% 101% 101% 209 107% 133% 75% 117% 90 75 146% 102 112 101% 24% 72% 137% 88% 48%, 100 82 63% 61% 76 82 48% 78% 77% 115 V, 57% 93% 100%, 87 V, 86% 33% 89% 90 99% 29 55% 114 100 149 120 32'/, 113 117% 114% 84% 5 3 3 Hl'A 102 105% 103 92 83% 97% 103% 109 130 139 80% 100 128 141% 133 43% 7'/.. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naai UtrechtAankomst te Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage 7,20f 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 93 9,45 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 f Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 9,27 10.18 I,9 4,40 7,44 9,54 II,31 11,50 11.50 Arnh. 9,53 10,45 2,10 4,55 10,20 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 8,58 10,9 114 4,55 6,46 9,36 Aankomst te Zwolle Leeuwarden 11,- 11,24 3,18 6,55 8,4 11,28 1,55 1.31 7,58 10,11 Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Ooster-Spoorweg, Naar HilversumAankomst te Naar Zutphen: Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,26 7,39 7,48 8,13 8,35 Groningen 1,51 1,27 8,10 10,10 8,31 9,24 9,37 11,23 12,7 2.53 4.49 6,11 6,45 8.23 8.54 9,5 10,1 8,44 8,53 9,39 9,50 9.59 11,36 11,45 12,20 12,29 3,6 3,15 5,8 6.25 6,57 8,37 9.7 9,19 5,23 6,34 7,6 8,47 9,16 9,29 9,47 10,48 11,15 1,10 4,8 6,36 7,6 8,6 9,42 10,13 10,22 11,35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,15 3,50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10,15 11,8 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Aankomst te i Naar Nijmegen Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen V. Amersf. Woudenb. - 9.55 10,19 Leusd. Schërpeïïï Rhen. 8,41 9,33 11,41 3,44 7,4 9.16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,18 9,33 9,19 12,19 4,17 7,34 9,51 10.29 12,49 4,48 8,4 10,23 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 Kest. 7,22 8.21 10,51 2,27 4 27 f 6,19 9,32 f 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 8,18 8,52 11,26 3,3 5,23 6,54 10,8 8,24 8.58 11,32 3,9 5,29 7,— 10,14 T Stoppen op verzoek te Leusden. Snelpersdrukker^ van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4