NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Vervloekt en Verstooten. N. 56. Woensdag 13 Juli 1887. Zestiende Jaargang. VOORLOOPIG BERICHT. Lise Tlenron floor Georie Ohnet. abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. advertentien: BINNENLAND. F euilleton. AMEBSFOOBTSCHE CODBiNT. VOOR Per 3 maanden 1.Franco per post door het geheele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden 9tukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. Van 1 6 regels 0,40 iedere regel meer 5 Cent. Advertentien viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Aangemoedigd door het succes met het onlangs bij deze courant gegeven premiewerkConway, Teruggeroepen, heeft de uitgever besloten binnen kort zijnen abonné's een minstens even degelijk werk als premie aan te bieden. Deze roman, eene vertaling van schrijver van de „Industrieel van Pont Avesnes," zal in het begin der volgende maand verschijnen en tegen betaling van slechts 50 cents, uitsluitend voor de abonné's op de N. Amersf. Courant verkrijgbaar zijn. Ditmaal zal de bon niet in de Courant zelve worden af gedrukt, maar kan deze van heden af door eiken abonné aan 't Bureau dezer Courant worden afgehaald. De commissie van rapporteurs van de Eerste Kamer voor de grondwets voorstellen zal voorloopige verslagen uit brengen over de algemeene beschouwin gen en alle hoofdstukken, behalve het Xe (onderwijs). Ten aanzien van het voorstel van dr. Schaepman zal worden volstaan met een eindverslag. Vrij alge meen verklaarde men zich in de afdee- lingen tegen de aangenomen wijziging van art. 194 der grondwet. In de bestuursvergadering, die Zaterdag na den openbare bijeenkomst der Liberale Unie werd gehouden, is tot voorzitter in de plaats van mr. Van Hamel gekozen mr. E. H. Karsten, te Arnhem, en tot onder-voorzitter mr. R. van de Werk. Als tweeden, derden en vierden Beursvacantiedag heeft de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam 16 en 30 Juli en 13 Augustus gekozen. De te Amsterdam gevestigde ver eeniging van gepensioneerde onderofficie ren en minderen van het Nederlandsche iO—I 28 «Weder rende de adjudant voort. Maar ditmaal was het hem moeilijk de hem opgedragen boodschap te brengen. Russische tirailleurs hadden zich steeds hier en ginds genesteld en minstens twintig kogels werden den voortjagenden nagezonden, die telkens omwegen moest maken, maar moedig en schijnbaar nog ongekwetst zijn gevaarlijken rid voort zette. Eindelijk bracht hij de boodschap aan den dictator. Het was een vreeselijke tijding. De waarschuwing kwam te laat. Zoo het bosch prijs gegeven was kon de toestand plotseling zulk een keer nemen, dat de opstandelingen door de Russen, instede van deze door genen omsingeld en inge sloten worden. En wat Langiewicz vreesde geschiedde maar al te spoedig. Van het bosch af knalde plotseling het geweer vuur der Russen in den flank der opstan delingen. Toen Langiewicz vroeg, zeide men hem, dat de grijsaard bij de verdedi ging eener schans door twee geweer kogels in het hoofd getroffen, gevallen I leger heeft besloten: om ieder jaar op 19 Februari, als een blijvend aandenken aan den geboortedag van Z. M. onzen geëerbiedigde!! Koning aan honderd hulpbehoevende, niet gepensioneerde oud strijders, versierd met het Metalen kruis, onder welke in de eerste plaats zijn die versierd zijn met de medaille van de citadel van Antwerpen een gouden Willem als gratificatie uit te reiken. Bij Kon. besluit is de majoor F. H. Usener, van den staf der artillerie, inspecteur der draagbare wapenen, op zijne aanvrage, op pensioen gesteld; zijn benoemd bij het wapen der artillerie, bij den staf van het wapen, tot majoor, inspecteur der draagbare wapenen, de kapitein C. D. van Pesch, van dien staf, werkzaam bij de Kon. Mil. Acad.; bij het 3e reg. vesting-art. tot kapt., de le luit. F. van Hasselt, van het korps rijdende-artillerie. Wederom is een der weinige nog in leven zijnde oud-strijders uit den Belgischen opstand niet meer. De meta- len-kruis-ridder G. J. Dam is te Leiden, ir, den ouderdom van 80 jaren, overleden. Den 25sten dezer maand zal te Arnhem eene algemeene vergadering gehouden worden van afgevaardigden der tot den Centralen Bond toegetreden R. K. Kiesvereenigingen, ten einde een definitief centraal bestuur te kiezen. De ï3 October-Vereeniging" te Leiden, is opeens 81 nieuwe donateurs rijker geworden, en wel door toetreding van 81 Arnerikaansche heeren, allen afstammelingen van Nederlanders, die vóór 1675 hun vaderland verwisselden met de Nieuwe Wereld. Twee onverdachte voorstanders van openbaar neutraal volksonderwijs, mr. Kerdijk in 't «Sociaal Weekblad" en mr. Willeumier in het »D. v. N.", hebben zich verklaard voor het gewijzigd art. 194. Den 27 Juli zullen naar Transvaal vertrekken de ingenieurs Groll en van IJsendijk en de adjunct-ingenieurs van Lennep, Steinmetz en v. d. Meulen. De hoofdrichting van den spoorweg HilversumLeiden, waarvoor nu de plan nen zijn ingediend, is: HilversumTrom penberg's-Graveland Horstermeerpol derVreeland Loenen Vinkeveen WilnisMijdrechtTer AarZevenho venNieuw veen--Wou bruggeHoogma- deLeiden. Bij Leiden wordt de stadspolder gesne den, en sluit de lijn over de Leidsche Vaart bij den Hollandsehen spoorweg aan. Zondagavond is te Echteld aan den Waalbandijk eene boerderij afgebrand van den heer W. E. J. baron van Was- senaer van Catwijck, te Bennekom, en bewoond door. A. Beem alleen de schuur en het bakhuis bleven gespaard. Van den inboedel is slechts weinig gered. Huis en inboedel waren verzekerd bij de Tielsche brandwaarborgmaatschappij. De brand moet in den schoorsteen ontstaan zijn. Het programma van hel vier en twintigste Christelijk Nationaal Zendings- feest dat aan de Grebbe, bij Rhenen, den 20sten dezer zal gehouden worden is verschenenwij ontleenen daaraan het navolgende Als sprekers zullen optieden en hunne onderwerpen zijn de navolgende. J. P. G. Westhoff, predikant te Am sterdam. OPENINGSREDE. W. Baron van Doorn van Westcapelle, te 's Gravenhage. Ware vastheid. Dr. Jhr. L. de Geer, emeritus predikant van Rotterdam. SarioenElipas en Pet roes, of geschiedenis van drie Soendanezen. C. Hattink J.Pzn., predikant te Apeldoorn. De rechte ijver op het gebied der zending. S. A. van den Hoorn, predikant te Tiel. Het koninklijk ambt van den christen. W. L. Jens, zendeling der Utrechtsehe Zendingsvereeniging op N. Guinea. De Hollandsche Zending op N. Guinea. J. van 't Lindenhout, directeur van het weeshuis te Neerbosch. De Hollanders in Amerika en hun zendingsarbeid. C. J. Lammerink, predikant te Woerden. De zending en het kruis. T. M. Looman, van Amsterdam. Verslag der Zendingsvereenigingen. M. Mooy, predikant te Dordrecht. De getuigenis voor alle volken. F. J. P. Moquette, predikant te Sneek. De zending in Suriname. F. C. Neumann. Agent van het genoot schap tot bevordering der christelijke heiliging van den Zondag. De heiliging van den Zondag P. N. Pikaar, predikant te Rhenen. Het zendingswerk een werk des geloofs. H. Pierson, directeur der Heldringge stichten te Zetten. Het getuigenis dat van de Heldringgestichten uitgaat. A. J. Ruys Azn., predikant te Scherpen- zeel. De zending en de onderwerping der geesten. S. Ulfers, predikant te Oldemark. Het optimisme in de zending. A. E. van der Dussf.n, predikant te Amsterdam. EERSTE AFSCHEIDS REDE. Dr. J. A. Gerth van Wijk, predikant te 's Gravenhage. SLOTREDE. 45 ingezetenen van Nieuw-Loos- drecht hebben aan den raad dezer ge meente een request gezonden, waarin, met het oog op den gezondheidstoestand, het gevaar voor brand en de verminde rende opbrengst der landerijen, tenge volge van de droogte, de wenschelijkheid 'oetoogdt wordt om op den Drecht eene waterkeering te plaatsen. Of deze maat regel aan het beoogde doel zal beant woorden, laten wij in het midden dit is echter zeker, dat de waterstand dit jaar bijzonder laag is. Tengevolge hiervan moeten verscheidene veehouders hunne dieren in het land van water voorzien, terwijl sommige ook reeds voedsel in het weiland moeten brengen. Men zal zich herinneren, dat in het begin vaD 1884 uit de woning van de wed. R. aan het Huigenspark te 's Hage een trommel met eene belang rijke waarde (pm. f 100,000) aan effec ten is ontvreemd, zonder dat men er in geslaagd is de daders of den dader op te sporen. Wel viel de verdenking op den schoonzoon en diens vrouw (de dochter der bestolene), doch men kon deze personen niets bewijzen, zoodat zij op vrije voeten bleven. Toen zij in het volgend jaar een reisje hadden gemaakt naar Madeira, werden zij aldaar op verzoek van onze politie aangehouden, doch ook toen was er geen overtuigend bewijs, zoodat zij ook toen door de mazen van het hun gespannen net gleden. was. Ook deze tijding viel den dictator zwaar op het hart. Maar de geestdrift, de heldenmoed der verradenen vermeerderde. Hoe meer de dapperen vielen, des te verbitterder streden de overlevenden, het scheen alsof de geest der dooden op hen was overgegaan. Haastig beveelt Langiewicz het over schot der zijnen zich om hem heen te verzamelen en laat ook Dewbinsky met 1 zijne ruiters door een adjudant terug roepen, om met vereende kracht zich op een punt te werpen en er zich door te slaan. Nog wappert de Poolsche banier hoog in de lucht, hoezeer ook van vele kogels doorboord en van den kruitdamp zwart. De eene zijde van het vaandel vertoonde 's Heilands moeder, Polens patrones, aan hare voeten de aardbol aan de andere zijde prijkte de witte adelaar. Daar dondert het geschut van den vijand in de dichte gelederen der opstan delingen en dunde ze vreeselijk .- de laatste hoop is verijdeld 1 Langzaam als een gekwetste leeuw trok de dictator voorde overmacht terug, omringd van de zeisenmannen, die ge zworen hadden met hem te sneven. De aftocht liep dicht voorbij de plaats, waar Baruch Levie in de diepste wezenloos heid nog altoos zat, het hoofd in zijne Thans is men gelukkiger geweest. Te Weenen werden onlangs coupons vari Oostenrijksche effecten ter inwisseling aangeboden, die van de ontvreemde stuk ken afkomstig moesten zijn. Een onder zoek bracht aan het licht, dat bedoelde coupons door een bankier te Parjjs waren afgezonden, die ze op zijne beurt uit Bordeaux had ontvangen. Verdere naspo ringen leidden tot de ontdekking, dat het de reeds vroeger verdachte schoon zoon was, die zich te Bordeaux had ge vestigd en van daar de coupons te gelde maakte. Op verzoek onzer politie, werd hij, na de noodige formaliteiten, met zijne vrouw en zijn zoon gearresteerd en bij eene onmiddellijk daarop gevolgde huiszoeking vond men een groot deel der gestolen waren. Thans zijn onderhandelingen om trent de uitlevering geopend, zsodat wel- lich spoedig meer omtrent deze zaak zal kunnen worden medegedeeld. Men schrijft uit Naarden aan het »Haarl. Dgbl." «Hoewel de verkwikkende regen der laatste dagen het Gooi aanmerkelijk heeft verfrischt, zoodat het, na de groote warmte, werkelijk een genot mag heeten, buiten te vertoeven, schijnt dit toch nog niet zooveel invloed uit te oefenen, als men in deze streek wel verwacht en gehoopt had. In de hotels in den omtrek dezer ge meente althans wordt over het algemeen verschrikkelijk geklaagd over een slecht jaar. Alleen het van ouds bekende «Jan Tabak" is, even als altijd, druk bezocht; overigens hebben slechts enkele gezinnen hun intrek genomen in hotels. Meer dan vroegere jaren echter wordt gebruik ge maakt van de gelegenheid, die particu lieren door het verhuren van kamers, aanbieden en het is niet onaardig te zien, hoe b. v. in het dorpje Laren de dames zich behelpen in eene eenvoudige boerenwoning, die zij onder andere omstandigheden waarschijnlijk met een opgetrokken neusje zouden voorbijgaan, terwijl een nieuw gebouwd en naar de eischen des tijds ingericht hol el nog steeds te vergeefs zijne bewoners ver wacht. Moge men in de hötels over stilte te Ttlagen hebben, aan de levendigheid op militair gebied zal het gedurende dezen handen verbergende. Twee kozakken reden op den ouden man toe en zouden hem stellig gedood hebben, zoo niet Dewbinsky ter rechtertijd zulks ziende, en zijn paard latende zwenken, hem te hulp was gekomen. Hij sabelde den eenen kozak neer, de andere had nog den tijd zijn pistool af te vuren de kogel trof den arm van den graaf, die dadelijk zijn sabel liet vallen, maar snel had Roman Makarewski den kozak neerge stoten en voerde den graaf en Baruch uit het gewoel. Nieuwe regimenten met gevelde bajon- net vervolgden de nog bij den aftocht dapper strijdende opstandelingen. Het paard van den dictater stortte, door een kogel getroffen neer. Alles schreeuwde «Langiewicz is dood j" De Polen snel den weg over de lijken hunner broeders, die hier gevallen waren, zonder de zaak van hun vaderland te kunnen redden. Langiewicz liep op Dewbinsky toe en riep met smartelijke stem »Ik ontbind u van uw eed, vlucht. Alles is ver loren En spoedig was door de Russische overmacht de kleine bende als kaf in den wind verstoven. Aan den dictator Langiewicz en Henriette Pustowojtoff ge lukte het de Oostenrijksche grenzen te bereiken, vanwaar zij als gevangenen naar het binnenste van het land gevoerd werden. Een oud diepgebogen man ging met een jong en bleek officier, die een arm in een doek droeg op het bosch Dubrovica toe. Haastig traden zij over het veld hoe dichter zij bij het bosch kwamen, des te voorzichtiger werden hunne schre den, des te scherper hunne blikken. De oude man bad dit is toch immer de laatste toevlucht van angstige zielen in nood er. gevaar. Zij traden in het bosch, kale berken en groene dennen wisselden elkander af. Slechts het huilen van den wind onderbrak somwijlen de stille van den nacht. De oude man kon nauwelijks voor waarts komen. Meermalen struikelden zijne vermoeide voeten tegen een uitste kenden boomwortel, of zonk in een nog met sneeuw bedekte grebbe, waaruit dan steeds de jonge officier, zoo goed het ging, met zijn eene gezonde hand, hem liefderijk hielp. De oude man was Batuch Levi en zijn geleider graaf Dew binsky geen oogenblik waren de vluch telingen er zeker van niet door een vijandelijke patrouille gevat te worden. Toen zij het bosch verlieten, lag het dorp Dubrovica voor hen. Als een nacht spook stak het kasteel van den graaf boven de lage boerenhuizen uit. «Laat ons dadelijk binnengaan 1" zei graaf Dewbinsky de oude man knikte toestemmend. Beiden slopen door de duis ternis van den nacht beschermd, naar het kasteel. In de meeste met stroo be dekte huizen lagen de boeren reeds in een diepen slaap alleen in het kasteel waren eenige vensters nog verlicht. Dew binsky en de jood vonden de poort open. De eerste persoon die hen ontmoette was de doove dienstmeid in plaats van de heeren te begroeten, snelde zij vol angst in het binnenste van het huis terug. Zij volgden haarIwan en Orlanoff be groetten jubelend hun verloren gewaan- den meester. Doch van een lang verwijlen kon geen spraak zijn. De graaf wilde slechts zijn wonde laten verbinden en zich door lang ontbeerd voedsel voor de verdere vlucht versterken. Zijn eerste vraag en die van Baruch was naar Sara; zij waren niet weinig verbaasd, toen zij vernamen, dat zij op onbegrijpelijke wijze verdwenen was, men wist niet waar heen. Het lichaam van den buitendien reeds uitgeputten grijsaard kon dezen nieuwennoodlottigen slag niet verdragen hij zonk bewusteloos ineen {Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1