BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. zomer hier niet ontbreken, en lien die er belang in stellen kennis te maken met de wijze waarop militairen het zich te velde nuttig en aangenaam weten te maken, kunnen wij bepaald een bezoek aan het Gooi aanbevelen. Er zal hiertoe ruimschoots gelegenheid zijn. Niet alleen zullen liet Ie, 3e en 4e Bataljon van het 7e regiment infanterie op de heide bij Laren van 10 Augustus tot 12 Sep tember beurtelings kampeeren en een vijftigtal leerlingen van het Gymnasium van 11 tot 19 Juli aldaar op dezelfde wijze worden geoefend, maar door ge noemde bataljons zal bovendien bij af wisseling nog twee dagen worden gebi vakkeerd en wel op 21, 25, 26 en 28 Juli en op 4 en 8 Augustus a. s., wan neer althans de plannen van den regi ments-commandant niet, evenals het vorige jaar, worden verijdeld." De eerste tram van Joure naar Heerenveen ontspoorde gistermorgen onder Haskeihorne met zulk eene vaart, dat de locomotief over den kop sloeg en in het naast gelegen weiland terechtkwam, half in den sloot. De waterwagen, tusschen de locomotief en den passagierswagen werd zeer beschadigd. Een der passagiers op het balcon be kwam een wonde aan den voet. De machinist, die met de locomotief den luchtsprong medemaukte, kwam er zonder letsel af. Wat te verwachten was, de lang onder drukte tweedracht onder de regeerings- personen in Bulgarije is na de verkiezing van een vorst uitgebarsten. De ministers RadoslawofT en Nikolajelï waren het lang met de regenten oneens, voornamelijk over de houding tegenover Rusland. Een onbeduidend incident bij eene wapen schouwing deed de crisis uitbreken en het ministerie vroeg Zijn ontslag. Dit voorbeeld werd gevolgd door het regent schap, opdat de Sobranja uitspraak zou kunnen doen. De tijding der verkiezing van den prins van Coburg is in Engeland met ingeno menheid. in Oosteniijk met bezorgdheid, in Duitschland met onverschilligheid ver nomen. Wanneer de prins op zijn eigen verant woordelijkheid de kroon wil dragen, dan gelooven wij niet, dat daaruit een ge vaarlijke toestand zal ontstaan. Te Lon den, Weenen, Rome en Konstanlinopel zal men zich jegens den nieuwen verst even welwillend betoonen, als rnen het jegens het regentschap heeft gedaan. Rusland en Frankrijk zullen misschien den Sultan bewegen, de verkiezing niet te sanctioneeren. Rusland laat telkens weer verklaren, dat het zal protcsteeren, maar niet zal handelen. Handelen, van den Balkan tot de Himalaya wil Rusland eerst, als de groote katastrofe voorbij is. welker vruchten het met onverzwakte kracht wil plukken. Dat is de Fransch- Duitsche oorlog. De regeering van Bulgarije heeft den groot-vizier van de verkiezing van den prins van Coburg verwittigd en hem verzocht, den Sultan voor te stellen op die verkiezing de goedkeuring der mo gendheden te vragen. Dit is eene nieuwe moeielijkheid voor den weifelenden Sul tan, die in deze, als in de Egyptische quaestie door Rusland en Frankrijk wordt aangespoord te weigeren. De Kamer van Frankrijk houdt zich bezig met de interpellatie van de uiterste linkerzijde over de algerneene politiek der regeering. De radicale linkerzijde heeft geweigerd aan die interpellatie deel te nemen. Op hare vergadering heeft zij de volgende motie met bijna eenparige stemmen aan genomen: nDe radicale linkerzijde, alle verantwoordelijkheid voor de interpellatie van zich afwerpende, verklaart te vol harden bij hare vroegere votums van wantrouwen ten opzichte van het mini sterie, en gaat over tot de orde van den dag. De demonstratie bij het vertrek van generaal Boulanger uit Parijs heeft veel ergernis gegeven. Men acht het beden kelijk, dat zulk een tumult kan plaats hebben, zonder dat de autoriteiten iets doen om het te verhinderen. Het is niet waarschijnlijk, dat de duizenden, die aan het spoorwegstation zich dwaas aanstel den, zich rekenschap konden geven van zijne verdiensten. Van de grenzen van Rusland wordt aan een Weener blad het volgend be richt uit Moskau van den 7. dezer ge zonden: «Nadat de nihilisten aan eenige rijke Moskousche kooplieden brieven met bedreigingen hadden gezonden, staken zij eergister nacht vier huizen van die koop lieden in brand. De brand in drie huizen was spoedig gebluscht, maar de vierde brand breidde zich vreeselijk uit. Ver scheidene huizen en magazijnen in de Nowo Basmannajastraat zijn verbrand. De Firma L. Knop had een schade van twee millioen roebel. De brand duurt nog voort en heden avond vond,men briefjes, waarop stond; iMorgen komen de overi gen aan de beurt." In de stad heerscht groote schrik." Een correspondent der Dailg i\'civs meldt uit Rome, dat daar over de cho lera op Sicilië zeer overdreven geruchten in omloop zijn. Ofschoon de epidemie zich nog uitbreidt, zegt hij, is zij volstrekt niet heftig, en het aantal slachtoffers is naar verhouding niet grooter dan bij andere besmettelijke ziekten, die perio diek voorkomen. Tot Zondag avond wa ren te Catania aan de cholera 23 per sonen gestorven, te Caltanisetie en te Messina slechts een. Te Palermo is de gezondheidstoestand uitmuntend. Als voor zorgsmaatregel zijn de militaire zomer- maneuvres afgekommandeerd. Het is een goed teeken, dat dit jaar geene uitbars tingen van radelooze vrees in Zuid-Italië voorkomen. Zondag 17 Juli wordt de dienst in de Remonstrantsche keik waargenomen door Ds. A. P. G. Jorissen, piedikant te Rotterdam. Is het werkelijk zoo ongepast den naam van kliek te gebruiken voor eeriige personen, die op voorvergaderingen af spreken, hoe zij zullen stemmen en daar door de beraadslaging in de olïicieele ver gadering tot een wassen neus maken; voor personen die door hunne zucht om zich op den voorgrond te plaatsen, niet alleen scheuring teweeg brengen in de partij, tot welke zij beweren te belmo ren, maar bovendien onder de ingezetenen eene noodlottige verwijdering doen ont staan; voor personen, die bij het bespre ken van zaken persoonlijk en hatelijk worden; voor personen, die steeds gereed zijn af te keuren en af te breken, maar de bekwaamheid missen het initiatief tot iets degelijks te neinen? Dezelfde perso nen, die den naam kliek voor zulke men- schen een hatelijkheid noemen, zeggen van het gemotiveerd request onlangs door een aantal neringdoenden tegen eene inkom stenbelasting in Amersfoort ingediend: »De waarde zulker requesten moet men «niet te hoog schatten. Met de weten- nschap de burgemeester is er tegen, en «onder den invloed van een paar bemid- Bdelde invloedrijke familiën zijn getnak- «kelijk handteekeningen te krijgen van sneringdoenden, zelfs van lieden die reik- Bhalzend naar de aanneming eener in- «komstenbelasting uitzien, zooals ook hier s(in Amersfoort) is geschied." Dit is nu zeker geen hatelijkheid'? zal de waardeering van het request der ne ringdoenden iets beteekenen, dan moet een groot aantal hunner ter wille der klandizie hunne overtuiging ten offer hebben gebracht, dan moeten een paar bemiddelde invloedrijke familiën om den wille en door de macht van het geld aan de overtuiging van anderen geweld heb ben aangedaan. En waar zijn nu de bewijzen, dat bo venbedoelde neringdoenden en het paar bemiddelde aanzienlijke familiën eer en plicht hebben verzaakt? Ze ontbreken. We hebben er al meer op gewezen, dat de personen, die wij geen kliek mogen noemen, in het bewijzen niet sterk zijn. Hun kracht ligt in het beweren. Gisteren had de plechtige prijsuit- deeling aan de leerlingen van het Semi narium plaats in tegenwoordigheid van den Aartsbisschop van Utrecht, de bis schoppen van Haarlem en Deventer en andere Eerwaarde Heeren. Nadat door den heer N. Weeldenburg een gebed was gedaan, hield een der leerlingen. Van Vlijmen, de openingsrede, waarin hij in lioofdzaak dank betuigde aan de Aartsbisschop van Utrecht en de bis schoppen van Haarlem en Deventer voor de eer hen heden met hunne tegen woordigheid aangedaan. De prijsuitdeeling was daardoor voor lien in waarde ge stegen. Den heer Enderlé, die zijne bereid willigheid bewees, door het accompar- neeren der verschillende liederen welke daarna door de leerlingen werden ten uitvoer gebracht, werd mede dank betuigt. De heer Berends die zijn eindexamen alhier aan het gymnasium met succes had af gelegd hield eene voordracht over het leven en karakter van Ür. Staring. Wij hebben voor deze voordracht niets dan lof. Daarna nam een der leerlingen het woord en sprak circa in denzelfden geest als de heer Van Vlijmen, waarna de prijsuitdeeling plaats had en de plech tigheid met een gebed door den heer N. Weeldenburg werd gesloten. Zooals wij 1.1. Zaterdag in een af zonderlijk Bulletin aan onze abonnees berichten, zijn bij het Vrijdag en Zaterdag gehouden lste toelatingsexamen voor de lloogere Burgerschool van de 27 aspiranten voor de eerste klasse geslaagd: F. v. d. Bergh, J. v. d. Bergh, H. Criiyff, H. Hubers, G. van der Zoo de Jong, J. v. d. Roemer, C. Vigelius, A. Visser, Sal. van Vollenhoven en M. Celosse. Voor waardelijk werden toegelaten W. v. d. Bergh, W. Celosse, K. van Eybergen, F. van Laer en P. Langeveld. Niet toe gelaten werden 12. Voor de tweede klasse slaagde H, Westenberg en voor de derde klasse voorwaardelijk W. Visser. Morgen Donderdag, den 14en Juli 1S87, des avonds te 8 uren, zal de Maat schappij tot Nut van 't Algemeen Afdee- ling Amersfoort, een vergadering houden in sAmicitia," de te behandelen punten zijn: Rekening en Verantwoording van het Bestuur over 1886/87. Begrooting voor 1886/87. Verslag v. d. Afge vaardigde. Een vereeniging van Antirevolutionairen alhier, heeft tot candidaten gesteld, voor leden van den gemeenteraad bij de a.s. verkiezing de herren W. A. Croockewit, Mr. J. G. A. van Zijst. Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck. W. G. M. Eyck van Zuijlichem en W. 11. .1. Vei molen. Wij komen terug op ons bericht van Zaterdag j.l. waarin abusief werd medegedeeld dat de Officier van Justitie gpen termen vond te vervolgen, den vader die zijn zoon mishandelde dit is in zoo verre juist, dat genoemde uit zijn voor- loopig hechtenis is ontslagen, maar overi gens wel degelijk zal vervolgd worden. Ten raadhuize is Maandag door B. en W. aanbesteed: 1. het schilderen van den buitenomtrek van het gymnasium- gebouw. Minste inschrijver J. van Eeden, te Ameisfoort, voor f38; 2. eenige verf-, stukadoors- en schoonmaakwerken aan het gebouw der H. B. S. Minste inschrij ver, dezelfde, voor f360; 3. verf- en schoonmaakwerken aan de gebouwen van vier lagere scholen. Minste inschrij ver A. van Daal, te Amersfoort, voor f449. De werken zijn den minsten inschrijvers gegund. Naar wij vernemen vindt luit. Metelerkamp zeer veel baat bij de be handeling van dr. Mezger, die op hem een waar wonder verricht. Acht dagen ge leden werd hij op een sofa het hotel binnengedragen en na 14 behandelingen is hij reeds in staat met een stok te loopen. Hoe jammer dat door vertrek van dr. Mezger naar zijn buitenverblijf de kuur na 16 Juli niet voortgezet kan worden, daar wij anders, zeker tot ver bazing van iedereen, den patiënt in Clin- gendaal zijn paarden zelf naar alle waar schijnlijkheid zouden hebben zien rijden. Sport. Het Genootschap van Leeraren aan de Nederlandsche Gymnasiën en Hoogere Burgerscholen hield Zondag '10 Juli zijne 57. algerneene jaarlijksche vergadering in de Builen-Societeit sAmicitia". Zij werd bijgewoond door 20 van de gewone, 2 der nieuwe leden en vereerd door de tegenwoordigheid van het eerelid, den heer dr. D. Burger, oud- rector van het gymnasium alhier. De vergadering werd geleid door dr. A. H. Garrer, leeraar aan het gymnasium te Haarlem, die de aan wezigen met een hartelijk en welsprekend woord van inleiding welkom heette. Uit het verslag van den secretaris, dr. II. A. J. Valksma Blouw, blijkt, dat het genootschap 57 gewone en 38 honoraire leden telt. Enkelen hebben bedankt en anderen zijn toegetreden, zoodat de toe stand ongeveer dezelfde is gebleven, De rekening en verantwoording van den penningmeester wijst een voordeelig saldo aan van f 139.57'/iondanks de krachtig^ ondersteuning van het tijdschrift Conijulcr-t tis Viribus, dat door de warme toewij ding van den heer dr. M. C. Tideman te Rotterdam steeds meer wordt gewaar deerd en waarvan de vrijwillige en be- langlooze redactie het dit jaar zonder subsidie wagen wil. Als plaats van samen komst voor 1888 werd Tiel aangewezen en dr. J. G. Schlimmer, de rector van het Progymnasium aldaar, tot vooizitter benoemd. De heer dr. H. A. J. Valkema Blouw werd met algerneene stemmen voor den lijd van vier jaar tot secretaris herbenoemd, die zich zulks liet welge vallen. Het wetsontwerp, door de heeren Blouw, Garrer, Hoffmann, Meyer en Reudler aan geboden, werd na enkele kleine wijzigin gen met algerneene stemmen aangenomen. De voornaamste afwijking van de oude wet beslaat in den naam van het ge nootschap, welke niet meer zal luiden Bvan leeraren aan de Nederlandsche gymnasiën en Hoogere Burscholen", maar eenvoudig van «leeraren aan Nederland sche gymnasiën," met de uitdrukkelijke bepaling evenwel, dat gewoon lid blijft ieder, die lid is van het Genootschap bij het in werking treden dezer wet, terwijl ieder belangstellende in het gymnasiaal onderwijs bovendien zich eenvoudig als lid kan doen inschrijven. Na de pauze hield de heer dr. J. v. d. Vliet van Haarlem eene keurige en zeer boeiende voordracht sover de opvatting van de oorspronkelijkheid bij de Latijn- sche dichters", en deelde de heer F. L. Abresch allerbelangrijkste bijzonderheden mede over hetgeen door de leerlingen der 4 hoogste klassen van het gymnasium te Amsterdam gedaan wordt voor hunne vorming tot staatsburgers, in wier oog de verdediging des vaderlands en zijne weerbaarheid een heilige plicht is. Een zeer gezellige maaltijd besloot deze aangename vergadering, na alloop waar van de leden eene wandeling deden naai den schilderachtig gelegen »Berg", die zoovele schoone vergezichten en zulk een uitgestrekt panorama aanbiedt. II. Cl. In de zitting van den gemeenteraad waren Maandag alle leden tegenwoordig, niet uitzondering van den heer v. d. Wall Bake, dio door ougesteldlieid verhinderd was. Besloten is tot onderhaudsehe verpachting van het recht tot het houden der bank van leening, gedurende 1858, aan den tegenwoor- digen pachter tegen eene vergoeding vau f 50. Eene verordening is vastgesteld, waarbij verboden is het onbevoegd dragen van wupe- nen, voor zoover daartegen geen straf is be dreigd bij eeue wet, een algemeeuen maat regel van inwendig bestuur of eene provin ciale verordening. De straf, op de overtreding van dit verbod gesteld, bedraagt f 25 boele als maximum en verbeurdverklaring van liet wapen. Op voorstel van den heer van Zijst, werd onder de uitzonderingen op het verbod nog opgenomen bet dragen van wapenen door jagers in het bezit van eeue jaelitaete Van de briefwisseling, door Ged. Staten van Utrecht met den minister van waterstaat en met B. en W\ van Amersfoort gevoerd over de verbetering van de rivier de Ecm, werd de hoofdinhoud door ons reeds mede gedeeld. Zij houdt in, dat de minister zieli van eene beoordeeling van het ingediend plan tot verbetering van de rivier de E.-m wenscht te onthouden, in afwachting van nadere voorstellen betreffende de verbetering van de Eem, zoowel voor de waterlossing als in het belang der scheepvaart. Naar aan leiding van het laatst ontvangen schrijven vau Ged. Staten, stelden B. en W. voor, voor 't oogenblik de zaak te laten ru9ten. De raad vereenigde zich met dit voorstel zonder hoofdelijke stemming. Aan mej. J. It. Spruyt is, op haar ver zoek, eervol ontslag verleend als onderwijze res, mot ingang van 15 Augustus a.s. Daarna was aan de orde een voorstel van B. en Wnopens een verzoek van den minister van justitie tot afstand van grond ten behoeve van den bouw eener gevangenis. Ingevolge de wet van 3 Januari 18S4 moet er te Amersfoort eene strafgevangenis voor meisjes gevestigd worden, die bij den ingang van haren straftijd den leeftijd van 18 jaren nog niet bereikt hebben en ongeschikt zijn voor de cel. Op de begrooting voor 1888 zullen daarvoor gelden worden aangevraagd, wanneor de gemeente door kosteloozen af stand van terrein tot uitvoering der wet in dit opzicht wil medewerken. B. en W. stelden voor aan 's ministers verlangen to voldoen, door zich bereid te verklaren het gebouw der voormalige infirmerie aan de Brcedestraat, nadat dit weder ter beschik king der gemeente zal zijn gekomen als ge volg der met het departement van oorlog gesloten overeenkomst betrekkelijk de ruiling van gebouwen en terreinen, voor dat doel af te staan. In den raad bleek tegen dit voorstel vrij- wat verzet te bestaan. In de eerste plaats ontmoette het bezwaar, dit gebouw kosteloos af te staan, terwijl het volgens de bedoelde overeenkomst tegen een getaxeerde waarde van f 1700 weder aan de gemeente zou overgaan. Ook werd betwist, dat er eenig voordeel in de vestiging van die gevangenis hier ter stede zou gelegen zijn integendeel beschouwd men hare vestiging binnen de kom der gemeente als een nadeel, althans voor de in de buurt gelegeu perceelen, waarvan de waarde door de nabijheid van de gevan genis zou worden gedeprucieerd. Van de zijde van B. en W. werdeu deze bezwa ren breedvoerig wederlegd. Wat het bezwaar .tegen den kosteloozen afstand betreft deelde de voorzitter mede, dat voor een gedeelte van het Arsenaal, dat mede aan de gemeente zal overgaan krachtens de hierboien genoemde- overeenkomst, een som van f 4500 was ge boden kwam die koop tot stand, dan zou de gemeente reeds daarin volledige vergoe ding vinden voor de som, waarop de beide thans nog door het rijk in bruikleen bezeten militaire gebouwen het arsenaal en de in firmerie bij de overdracht zijn getaxeerd. Later bleek, dat dit bod voor een gedeelte van het arsenaal gedaan was van wege de Nederl. Gereformeerde kejk (doleerende). Ook van do overige bezwaren trachtten B. en W. de ongegrondheid aan te toonen, waarin zij gesteund werden door den heer Visser, die betoogde dat de opoffering, die vau de gemeente gevorderd wordt, een gemis vau f CO a 70 rente jaarlijks zoo gering was, dan dat men zich daardoor niet be hoefde to laten weerhouden, om de regee ring ter wijle te zijn. Ten slotte staakten de stemmen (7 tegen 7), zoodat de beslis sing over deze zaak tot de volgende verga dering moest worden verdaagd. Tot regenten van het burgerwe°shuis zijn herbenoemd de heeren mr. J. do Louter en W. L. Scheltus, tot regontessen mevrouwen de Loutcr-Willink en van Zijst-Cochius. Tot onderwijzer aan de openbare school 2. soort is benoemd de heer C. J. F. Prins, te Amersfoort. Thans zouden aan de orde komen het voorstel van den heer J. J. de Koningh tot vervanging van de bestaande plaatselijke belasting-verordening door eene belasting op het inkomen, en de voorstellen vau B. en W. en van de tot onderzoek van deze zaak benoemde raadscommissie tot verbetering van het bestaande belastingstelsel. De heer ILuet deed echter het voorstel om de behandeling van deze belangrijke zaak uit te stellen tot in September, met het oog op de aanstaande periodieke verkiezingen. De heer Groeneboom steunde dit voorstel, waarover echter de heer de Koningh zeer zijn leedwezen be tuigde, omdat daardoor alweder de beslissing in deze zaak, die nu reeds bijna twee jaren aan de orde is, zou worden verschovenHet argument, dat men op den uitslag der periodieke verkiezingen diende te wachten, ging z. i. niet op; men zou op die wijze wel altijd aan het uitstellen van de beslis sing iu deze voor de gemeente zoo gewich tige zaak kunnen blijven. De voorzitter bestreed ook het voorstel tot uitstel, omdat de zaak rijp voor behandeling was en de ingezetenen recht hadden te weten hoe de leden van den raad over deze zaak denken. De heer Huet achtte echter, op grond van de indiening door de raadscommissie van een rapport, waarmede verscheidene leden zich niet tevreden hadden verklaard, omdat zij zich daaruit geen juist oordeel konden vormen, de zaak volstrekt nog niet rijp voor beslissing. Spr. wensehte- geheel in 't midden te laten, hoe hij denkt over de aanhangige voorstellen. Dat doet voor 't oogenblik niet ter zake; hij kan in 't algemeen een voorstander zijn van de inkomstenbelasting en toch voor Amersfoort de invoering van die belasting, om plaatse lijke redenen, onraadzaam achten. Maar hij hield staande, dat uitstel gewenscht is, ook hierom, omdat er onder de ingezetenen geen eenstemmigheid blijkt te bestaan omtrent de vervulling vau de met September openval lende zetels in den gemeenteraad. Nadat de heer Croockewit, voorzitter der raadscommissie, de door die commissie ge volgde gedragslijn verdedigd had, om de door haar verzamelde gegevens, waarop zij haar rapport baseerde, niet aan de raadsle den ter inzage te geven, en de heer de Koningh er nader op had aangedrongen, dat hem althans nu gelegenheid zou worden gegeven, om zijn voorstel toe te lichten, werd tot stemming overgegaan over het voorstel van den heer Huet. Dit werd aangenomen met 11 tegen 3 stemmen. De heer de Koningh deelde daarna mede, dat hij, tot beantwoording van het rapport der commissie en van de nota, die B. en W. daarop hadden laten volgen, nog eene nota zou indienen; hij behield zich voor te overwegen, of hij na de gevallen beslissing zijn voorstel zou handhaven of intrekken. - Aan het verlangen van den heer de Koningh, dat de door hem in te dienen nota zou worden gedrukt, zal worden voldaan. Onder de ingekomen stukken vermelden wij een voorstel van B. en W., om hen te machtigen tot het tijdelijk opnemen van kasgeld tot een maximum van f 130,OOI), ten einde uitvoering te kunnen geven aan de raadsbesluiten tot aankoop van grond voor den bouw eener kazerne on van een gedeelte van don Leusderberg als terrein voor schietoefeningen, alsmede tot let bou wen van de nieuwe meisjes- en jongensscho len. Later zal daarvoor eene definitieve leening moeten worden aangegaan de. onder handelingen om de gelden op de minst bezwarende voorwaarden te bekomen, zijn thans nog niet afgeloopen. Het verzoek vau den heer G. F. G. de Bruijn, om eervol outslag als leeraar aan het gymnasium, wegens zijne benoeming te Middelburg, is om advies aan den inspecteur gezonden. Ulr. Ct. Piet. Zeg, Jan, wat moet je doen, als je te veel hooi op je vork hebt genomen en je kunt het niet langer houden? Jan. Dan moet je naar een deskundige gaan en je laten zeggen, dat je maar wat moet laten, vallen. P. Maar dan maakt men zoo'n gek figuur. J. Natuurlijk, dat kan niet anders. Jan. Zoo'n oppositie in de Staten en in den gemeentel aad is toch wel nuttig. Piet. Zeker, als ze zich maar tot zaken bepaalt. J. Dat bedoel ik ook, want dan geeft zij aanleiding om de onderwerpen, die ter sprake komen, van verschillende kanten te bekijken. P. Jammer maar, dat er zooveel oppo sitie is om persoonlijke redenen. J. Wat wil je daarmee zeggen? P. Dat er zijn, die zich bij een partij aansluiten om door haar hulp op het kussen te komen, terwijl anderen de aanhangige zaken te baat nemen om, onder de leus van voor beginselen te strijden, een minister, een commissaris des konings of een burgemeester hate lijkheden te zeggen. J. Beide soorten van menschen hande len leelijk maar de laatste soort acht ik nog schadelijker dan de eerste. P. Dat is mijn meening ook, want als een ambtenaar zijn plicht trouw en ijverig behartigt en hij staat voortdurend bloot aan onredelijke bejegeningen, dan zou hij wel eens moedeloos kunnen worden. Utrecht. Door de politie alhier is de hand gelegd op twee personen, als ver dacht aan een geacht ingezetene dezer gemeente een brandbrief te hebben geschreven. Eerst onlangs uit Veanhui- zen ontslagen en nergens werk kunnende bekomen, schijnen zij de gevangenis boven eene wederopzending naar eene Rijks-werkinrichting te hebben verkozen. Niettegenstaande er in den laatsten tijd tegen een aantal personen proces verbaal werd opgemaakt omdat zij kunst boter ten verkoop aanbiedende, stand plaats hadden ingenomen daar waar zulks alleen voor natuurboter is geoor loofd, schijnt zulks de lieden toch niet af te schrikken, althans gepasseerde Za terdag, werd tegen een viertal personen wegens eene dusdanige overtreding we der eene vervolging ingesteld. In den vroegen morgen van den 4"»

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2